Oświadczenie najemcy ze wskazaniem przez niego innego lokalu WZÓR

Jak napisać oświadczenie najemcy ze wskazaniem przez niego innego lokalu? najem okazjonalny to rewelacyjna alternatywa dla zwykłej umowy najmu mieszkania. Złożenie przez najemcę oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz opuszczeniu lokalu w terminie do 7 dni od daty ustania umowy, pozwala wynajmującemu czuć się bezpiecznie np. w przypadku niepłacenia przez najemcę czynszu.

Wstęp

wazneSprawdź, czym jest najem okazjonalny oraz dowiedz się, jak prawidłowo zabezpieczyć się na wypadek nieuczciwego najemcy, prosząc go o pisemne oświadczenie najemcy ze wskazaniem przez niego innego lokalu – wzór oświadczenia pobierzesz poniżej:

Oświadczenie najemcy ze wskazaniem przez niego innego lokalu wzór

oswiadczenie-najemcy-ze-wskazaniem-przez-niego-innego-lokalu-wzor

Oświadczenie najemcy ze wskazaniem przez niego innego lokalu – wzór

Czym jest najem okazjonalny?

Najem okazjonalny różni się tym od najmu zwyczajnego, że może dotyczyć jedynie lokali mieszkalnych. Dodatkowo inaczej niż przy innych umowach, ta nie może zostać zawarta na dłuższy okres niż lat 10. Różnicę dostrzec można również w zapisach samej umowy – zawierając umowę najmu okazjonalnego najemca składa m.in. oświadczenie o opuszczeniu lokalu.

Natomiast załącznikiem do umowy najmu jest oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji sporządzone w formie aktu notarialnego.

Jak przygotować umowę najmu okazjonalnego?

Umowa najmu okazjonalnego dla celów dowodowych powinna zostać zawarta na piśmie w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron umowy. Przygotowując umowę, należy pamiętać o wytycznych, którymi warto się kierować. Przede wszystkim:

  • czas trwania umowy najmu okazjonalnego – ustawodawca nie wskazał terminów minimalnych, dlatego mieszkanie może być wynajęte również na bardzo krótki okres np. miesiąc. Została określona jednak górna granica najmu i wynosi ona lat 10. Przy czym po wygaśnięciu umowy, strony mogą zawrzeć kolejną, pomimo że pierwsza była zawarta ma maksymalny okres dziesięciu lat
  • w treści umowy powinno znaleźć się oświadczenie najemcy ze wskazaniem przez niego innego lokalu. Warto dodać, że wskazanie innego lokalu, do którego najemca wyprowadzi się w wypadku eksmisji, ma ogromne znaczenie z punktu widzenia wynajmującego, z którego wówczas spada obowiązek wskazania najemcy lokalu zastępczego, natomiast samemu najemcy daje poczucie pewności, że nie straci on dachu nad głową. W sytuacji, gdy najemcy nie przysługuje prawo własności/współwłasności lub posiadania wskazanego w umowie lokalu zobowiązany jest on załączyć do umowy oświadczenie – zgodę właściciela na zamieszkanie na przedmiotowej nieruchomości w przypadku dojścia do przymusowej egzekucji. Wynajmujący może zażądać, by oświadczenie to zostało mu przedłożone na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi
  • nie można zapomnieć o oświadczeniu o poddaniu się egzekucji sporządzonym przez notariusza w formie aktu notarialnego. Przedmiotowe oświadczenie stanowi załącznik do umowy najmu okazjonalnego i może zostać przygotowane przed podpisaniem umowy, bądź w późniejszym czasie, jednak w okresie wskazanym przez wynajmującego. Przygotowanie oświadczenia w formie aktu notarialnego wiąże się z obowiązkiem poniesienia kosztów w postaci opłaty notarialnej oraz opłaty za wydanie wypisów aktu. Koszty te zazwyczaj ponosi najemca, chyba że strony umowy ustaliły inaczej. Dodać należy, że przygotowanie oświadczenia w formie aktu notarialnego wiąże się z potrzebą zagospodarowania 260 zł – wynagrodzenie notariusza. Kwotę tę należy powiększyć o podatek VAT i koszty wydania wypisów.

 

Jakie korzyści niesie oświadczenie najemcy zawierające wskazanie innego lokalu?

Właściwe przygotowanie umowy najmu mieszkania, może znacznie przyspieszyć ewentualne postępowanie eksmisyjne lokatora, który przestał realizować postanowienia umowy lub zajmuje lokal po upływie terminu, na jaki umowa najmu została zawarta.

Oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w sytuacji, gdy najemca opóźnia się np. z uregulowaniem opłat/ czynszu pozwala właścicielowi mieszkania wypowiedzieć najem, a następnie wystąpić do komornika o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, czyli w tym przypadku eksmisji.

W praktyce wskazanie przez najemcę innego lokalu w treści umowy najmu skraca przebieg postępowania. Właściciel mieszkania nie musi wcześniej występować do sądu o orzeczenie eksmisji z mieszkania, jak to ma miejsce przy tradycyjnym najmie mieszkania, a komornik zaraz po otrzymaniu zlecenia może przystąpić do eksmisji.

Kogo można eksmitować z mieszkania przy najmie okazjonalnym?

Odpowiednio skonstruowana umowa najmu okazjonalnego pozwala przeprowadzić skuteczną, a przede wszystkim szybką eksmisję bez względu na osobę najemcy i jego sytuację życiową, zdrowotną, czy materialną. Zatem inaczej niż to ma miejsce przy zwykłym najmie, nie ma żadnych ograniczeń. Eksmisja będzie skuteczna zarówno w stosunku do kobiety w ciąży, jak i osoby bezrobotnej, czy rodziny z dziećmi.

Co więcej, w przypadku najmu okazjonalnego nie stosuje się okresów ochronnych. Postępowanie eksmisyjne może być przeprowadzone również zimą. W przypadku zwykłego najmu w okresie od 1 listopada do 31 marca eksmisję zawiesza się.

Oświadczenie najemcy zawierające wskazanie lokalu docelowego to również zobowiązanie do szybkiego opuszczenia mieszkania przez najemcę. Po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy najemca ma jedynie 7 dni na opuszczenie mieszkania. Jeżeli powyższy termin zostanie przeciągnięty właściciel mieszkania, może podjąć kroki rozpoczynające procedurę eksmisyjną.

 

Podsumowanie

  • Każdorazowo do umowy najmu okazjonalnego załączyć należy m.in. wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym najemca będzie mógł zamieszkać w sytuacji kiedy będzie musiało dojść do wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Jednak aby doszło do opróżnienia lokalu przez najemcę, wynajmujący musi dostarczyć najemcy pisemne żądanie opróżnienia lokalu mieszkalnego.
  • Wynajmujący mieszkanie czy dom, ma prawo podwyższać czynsz najmu na zasadach określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Jednak przy umowie najmu okazjonalnego, ograniczenia wynikające z przepisów ustawy nie obowiązują. Co to oznacza? oznacza to, że obie strony umowy najmu mogą określić własne zasady podwyższania czynszu. Co ważne, wynajmujący, podwyższając czynsz w mieszkaniu, powinien powiadomić najemcę na piśmie, dostarczając mu następujące wzór pisma: Podwyżka czynszu – Wzór pisma informującego. O ile wynajmujący może podwyższyć czynsz? obecnie nie ma ściśle określonych wartości, w jakich mieścić się powinna podwyżka czynszu przy umowie najmu okazjonalnego.
  • Właściciel mieszkania powinien pamiętać, aby w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu lokalu zgłosić umowę najmu do urzędu skarbowego, zawarcie umowy najmu okazjonalnego zgodnie z obowiązującym prawem zgłasza się naczelnikowi urzędu skarbowego.

Podstawa prawna na której bazuje artykuł: Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

1. Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.1a.

2. Do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się w szczególności:

1)oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19d żądanie opróżnienia lokalu ust. 2;

2)wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;

3)oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w pkt 2 lub ust. 3, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

 

Podobne wpisy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

2 komentarzy w “Oświadczenie najemcy ze wskazaniem przez niego innego lokalu WZÓR”
  1. Zgłosiło się do mnie dwóch Litwinów, którzy chcieli wynająć mieszkanie, obaj pracowali, ale gdy poprosiłam o oświadczenie najemcy zawierające wskazanie lokalu docelowego w razie niepłacenia przez nich czynszu, to powiedzieli, że nikogo nie znają i choć miałam dobre intencje i oni chyba też, takiego oświadczenia nie byli w stanie mi dostarczyć, bo dopiero co przyjechali z Litwy do naszego miasta – co robić w takich sytuacjach? rezygnować z najemcy? problem ten występuję nie tylko u cudzoziemców, ale też osób które nie mają zbyt wielu przyjaciół czy rodziny.

  2. Aleksandra D.

    Dzień dobry, mam pytanie, co z osobami, które wyrażają zgodę na zamieszkanie najemcy w ich mieszkaniu po ustaniu umowy najmu okazjonalnego ale nie są notarialnymi właścicielami tych lokali? ja wynajmuję mieszkanie, a mój brat potrzebuje zgodę moją, aby w razie czego mógł u mnie zamieszkać, czy jeśli nie jestem prawnym właścicielem tego mieszkania które wynajmuję, to mogę takie oświadczenie napisać? czy muszę mieć tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących?

Comments are closed.