Pozew o wydanie nieruchomości WZÓR

Jak napisać pozew o wydanie nieruchomości? pozew o wydanie nieruchomości znajduje zastosowanie w sytuacji, kiedy osoba nieuprawniona włada rzeczą, która do niej nie należy. Pozew o wydanie rzeczy jest środkiem prawnym, który służy ochronie praw właściciela do posiadania rzeczy.

Wstęp

pozew-o-wydanie-nieruchomosci-wzor-pdf-docJego istotą jest wezwanie osoby, która włada cudzą nieruchomością (lub inną rzeczą) do jej wydania, czyli oddania prawowitemu właścicielowi. Jak napisać skuteczny i pełnoprawny pozew o wydanie nieruchomości? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pozwu, który pobierzesz poniżej:

Pozew o wydanie nieruchomości wzór

Podstawa prawna wezwania do wydania rzeczy

Wezwanie do wydania nieruchomości przysługuje jej właścicielowi na mocy artykułu 222 Kodeksu cywilnego w brzmieniu:

Art.  222.  Roszczenie windykacyjne; roszczenie negatoryjne – Kodeks cywilny.

§  1. Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

§  2. Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

Przepis ten odnosi się do tak zwanego roszczenia windykacyjnego. Roszczenie tego typu jest roszczeniem o wydanie rzeczy. Ma ono na celu przywrócenie właścicielowi fizycznego władztwa nad rzeczą, co jest podstawowym atrybutem prawa własności.

Roszczenie windykacyjne polega na tym, że właściciel rzeczy może żądać od osoby, która faktycznie nią włada, aby wydała mu daną rzecz. Jest to możliwe pod warunkiem, że tej osobie nie przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

Przedmiotem takiego roszczenia mogą być tylko rzeczy, czyli przedmioty materialne. Nie można złożyć więc pozwu o wydanie przedsiębiorstwa czy gospodarstwa rolnego. Przedmiotem pozwu może być już natomiast nieruchomość lub rzecz ruchoma.

Warto podkreślić, że w ramach roszczenia windykacyjnego właściciel może żądać wydania rzeczy w jej aktualnym stanie, a nie w stanie poprzednim. Przywrócenie stanu poprzedniego stanowi bowiem przedmiot roszczenia odszkodowawczego.

Jeśli rzecz znajduje się w tak pogorszonym stanie, że nie można uznać jej za rzecz taką samą, właściciel ma prawo jej nie przyjąć.

 

Kto i przeciwko komu wytacza powództwo o wydanie rzeczy?

Pozew o wydanie nieruchomości posiadanej może wytoczyć właściciel tej nieruchomości przeciwko osobie, która dopuszcza się naruszenia prawa własności poprzez władanie rzeczą (nieruchomością) bez tytułu prawnego (tytułem prawnym jest np. akt notarialny domu, lokalu użytkowego czy mieszkania).

Warto zaznaczyć przy tym, że osoba faktycznie władająca rzeczą może uchylić się od żądania właściciela rzeczy, jeżeli przysługuje jej uprawnienie do władania daną rzeczą.

Pozew o wydanie rzeczy jest narzędziem prawnym przewidzianym przez Kodeks cywilny. Daje ono właścicielowi, jako osobie posiadającej prawo do posiadania rzeczy, możliwość występowania z roszczeniami przeciwko osobom dokonującym naruszeń.

Przykład: Pomimo że umowa najmu mieszkania została wypowiedziana, najemca nie chce opuścić mieszkania.

Właściciel może zatem – zgodnie z przepisami – złożyć pozew o wydanie rzeczy, czyli żądać wydania mu rzeczy przez osobę, która faktycznie włada jego rzeczą, a przy tym nie ma do tego uprawnienia.

Właściciel rzeczy musi posiadać dowód prawa własności. Dowodem prawa własności rzeczy są takie dokumenty, które stwierdzają nabycie własności lub stanowią dowód na to, że do nabycia doszło. Może to być zatem:

 • orzeczenia sądowe lub administracyjne,
 • odpis umowy notarialnej o przeniesienie własności,
 • wyciąg z tabel likwidacyjnej,
 • wyrys z map ewidencyjnych,
 • wypis z księgi wieczystej.

Z pozwem o wydanie rzeczy może wystąpić nie tylko jej właściciel, ale również:

 • współwłaściciel,
 • użytkownik wieczysty,
 • osoba uprawniona z tytułu ograniczonych praw rzeczowych (np. służebności),
 • najemca,
 • dzierżawca.

Z roszczeniem windykacyjnym nie może wystąpić jednak jeden współwłaściciel przeciwko innemu współwłaścicielowi – każdy z nich ma własne prawo do rzeczy wspólnej. Jedynym wyjątkiem jest przypadek, gdy współwłaściciele dokonali podziału danej nieruchomości quoad usum. 

Kiedy wygasa roszczenie windykacyjne? Roszczenie windykacyjne wygasa tylko w dwóch przypadkach: gdy zostaje zaspokojone lub gdy nastąpi zdarzenie, które powoduje wygaśnięcie roszczenia bez jego zaspokojenia, na przykład, gdy rzecz przestaje fizycznie istnieć.

 

Jak napisać pozew o wydanie nieruchomości?

Aby wytoczyć powództwo o wydanie rzeczy, należy sporządzić pozew, który zawiera wszystkie elementy formalne pisma procesowego. Taki dokument powinien uwzględniać:

 • właściwość sądową (sąd i wydział), czyli wydział cywilny sądu właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości,
 • oznaczenie stron postępowania, w tym imię, nazwisko, adres, numer PESEL (pozwanego i powoda),
 • oznaczenie rzeczy, która ma zostać wydana (w przypadku nieruchomości numer działki, adres, numer księgi wieczystej),
 • wartość przedmiotu sporu obliczoną z uwzględnieniem rodzaju nieruchomości sposobu korzystania z niej, w kwocie odpowiadającej trzymiesięcznemu czynszowi najmu lub dzierżawy,
 • określenie rodzaju pisma,
 • sformułowane żądanie wydania rzeczy,
 • uzasadnienie, w którym powód odniesienie się do prawa własności rzeczy.

Dokument można przygotować w oparciu o wzór pozwu o wydanie nieruchomości. Należy pamiętać również, że wytoczenie powództwa wiąże się z opłatą – tak zwana opłata od pozwu – która stanowi 5% wartości przedmiotu sporu.

Art. 232. Wartość przedmiotu sporu w sprawach o wydanie nieruchomości – Kodeks postępowania cywilnego.

W sprawach o wydanie nieruchomości posiadanej bez tytułu prawnego lub na podstawie tytułu innego niż najem lub dzierżawa wartość przedmiotu sporu oblicza się przyjmując, stosownie do rodzaju nieruchomości i sposobu korzystania z niej, podaną przez powoda sumę odpowiadającą trzymiesięcznemu czynszowi najmu lub dzierżawy należnemu od danego rodzaju nieruchomości.

Ponadto pozew składa się do sądu właściwego ze względu miejsca położenia nieruchomości.

Pozew dotyczący wydania nieruchomości jest pismem procesowym, które wszczyna postępowanie gdy pozwany narusza poprzez swoje działanie czy też zaniechanie prawo własności nieruchomości, które przysługuje powodowi.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

1 komentarz w “Pozew o wydanie nieruchomości WZÓR”

Comments are closed.