Oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji WZÓR

Jak napisać oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji? załączniki do umowy najmu okazjonalnego są czymś, co odróżnia ten typ umowy od zwykłej umowy najmu lokalu. Jednym z nich jest oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji i opróżnieniu mieszkania we wskazanym w umowie terminie lub w terminie wyznaczonym przez wynajmującego, jeśli do rozwiązania umowy dojdzie z przyczyn innych niż jej wygaśnięcie.

Wstęp

wazne-uwagiJak powinien wyglądać ten dokument i co powinno się w nim znaleźć, aby spełnić formalne wymagania stawiane tego typu pismom? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór oświadczenia najemcy o poddaniu się egzekucji, wzór pisma pobierzesz poniżej:

Oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji – wzór

oswiadczenie-najemcy-o-poddaniu-sie-egzekucji-wzor-pdf-doc

Oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji wzór

Czym jest umowa najmu okazjonalnego?

Najem okazjonalny wprowadzono do polskiego prawa stosunkowo niedawno, bo dopiero 21 czerwca 2001 roku wraz z ustawą o ochronie praw lokatorów. W przeciwieństwie do zwykłej umowy najmu ta forma stosunku prawnego gwarantuje lepszą ochronę właścicielom nieruchomości i ułatwia eksmisję uciążliwego lokatora.

Umowę najmu okazjonalnego należy zawierać w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Co więcej, umowę tego typu można zawrzeć na okres nie dłuższy niż 10 lat, a wszelkie zmiany dotyczące umowy muszą być dokonywane w formie pisemnej.

Co zawiera umowa najmu okazjonalnego?

Umowa najmu okazjonalnego musi określać obie strony umowy, tj. wynajmującego i najemcę. Wynajmującym w takiej umowie może być osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, pod warunkiem, że jest jednocześnie właścicielem danej nieruchomości (w tym również osoby posiadające własnościowe spółdzielcze prawa do lokalu).

Najemcą może być z kolei wyłącznie osoba fizyczna, gdyż umowa najmu okazjonalnego ma na celu zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.

Dokument, jakim jest umowa najmu okazjonalnego, powinien określać również przedmiot umowy, czyli lokal mieszkalny. Mieszkanie warto dokładnie opisać nie tylko pod kątem wielkości, ilości pomieszczeń czy rozkładu, ale również pod kątem stanu lokalu (wyposażenie, wady, usterki itp.).

Bardzo ważnym elementem umowy najmu okazjonalnego jest czas jej trwania. Umowy tego typu można zawierać tylko na czas określony oraz maksymalnie na 10 lat. Po tym czasie należy sporządzić kolejną umowę.

Istotną kwestią podczas zawierania umowy najmu okazjonalnego jest ustalenie wysokości czynszu, a także terminu oraz formy jego regulowania. Dokument powinien jasno określać, czy pod pojęciem czynszu właściciel lokalu rozumie opłatę wyłącznie dla wynajmującego, czy opłatę z wliczonym czynszem administracyjnym i innymi opłatami związanymi z lokalem.

Treść umowy powinna informować także o ewentualnych odsetkach w przypadku zalegania z płatnościami oraz o obowiązku zwrotu kosztów wezwań do zapłaty (za każde maksymalnie 50 zł). Umowa może wprowadzać także regulacje odnoszące się do możliwych podwyżek czynszu. Ustawa nie ogranicza jednak tego typu kwestii, dlatego zależą one od ustaleń stron.

 

Załączniki do umowy najmu okazjonalnego

Aby umowa najmu miała charakter najmu okazjonalnego, należy dołączyć do niej odpowiednie dokumenty (załączniki do umowy najmu okazjonalnego). Ich rolą jest zapewnienie właścicielowi nieruchomości (osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu) bezproblemowego przebiegu procesu opróżnienia mieszkania przez najemcę po wygaśnięciu umowy lub po jej wypowiedzeniu (wzór żądania opróżnienia i wydania lokalu mieszkalnego <- pobierzesz tutaj).

Załączniki do umowy najmu okazjonalnego stanowią więc:

 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, czyli oświadczenie, w którym najemca poddaje się egzekucji i zobowiązuje do wydania oraz opróżnienia lokalu we wskazanym terminie,
 • wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mieszkał zastępczo w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu (jeśli utraci taką możliwość, ma 21 dni na wskazanie innego lokalu),
 • oświadczenie właściciela lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy we wskazanym lokalu.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w związku z zawartą umową najmu okazjonalnego a rozwiązanie umowy

Umowa najmu okazjonalnego może rozwiązać się sama – na skutek wygaśnięcia po upływie czasu, na jaki została zawarta – lub zostać wypowiedziana przez wynajmującego, bądź najemcę.

Jeśli po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy najemca nie poddaje się obowiązkowi dobrowolnego opróżnienia lokalu mieszkalnego, wynajmujący powinien wręczyć mu pisemne żądanie opróżnienia lokalu z wyznaczonym terminem.

Po tym czasie właściciel nieruchomości może wykorzystać oświadczenie o poddaniu się egzekucji w umowie najmu i złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu. Warto wiedzieć, że najemcy nie zabezpiecza w tym przypadku okres ochronny, zabraniający eksmisji w okresie od 1 listopada do 31 marca.

Co więcej, przy umowy najmu okazjonalnego eksmisję można przeprowadzić także w stosunku do kobiet w ciąży, obłożnie chorych, niepełnosprawnych i nieletnich.

Co zawiera wzór oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji?

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji do umowy najmu okazjonalnego, w którym najemca zobowiązuje się do dobrowolnego wydania i opróżnienia mieszkania, ma formę aktu notarialnego.

Muszą znaleźć się w nim następujące elementy:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane stron,
 • określenie umowy najmu okazjonalnego, której dotyczy oświadczenie o poddaniu się egzekucji, tj. określenie stron umowy oraz jej przedmiotu (lokalu mieszkalnego),
 • treść zobowiązania do opróżnienia lokalu i wydania go właścicielowi,
 • treść oświadczenia najemcy w formie aktu notarialnego, w którym deklaruje dobrowolne poddanie się egzekucji.

 

Podsumowanie

 • Zgodnie z instytucją najmu okazjonalnego, najemca zobowiązany jest przez prawo, by złożyć przed notariuszem oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, bez tego oświadczenia wynajmujący lokal nie ma obowiązku wydania lokalu mieszkalnego.
 • Najemca lokalu mieszkalnego, powinien złożyć oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zobowiązując się do opróżnienia i wydania lokalu mieszkalnego w terminie który wskazał właściciel nieruchomości. W oświadczeniu ponadto powinny znaleźć się dane oraz adres lokalu, w którym najemca będzie mógł zamieszkać po wykonaniu żądania opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego. Co ważne, konieczne musi to być oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego.
 • W przypadku najmu okazjonalnego lokalu właściciel nieruchomości może wezwać najemcę do opróżnienia lokalu, wyznaczając mu termin nie krótszy niż 7 dni od daty doręczenia żądania. Krótszy termin nie będzie zgodny z prawem, natomiast termin ten wynajmujący może wydłużyć.
 • Jeśli najemca nie opuści lokalu mieszkalnego w terminie wskazanym w żądaniu – wynajmujący ma prawo złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności dla aktu notarialnego, w którym najemca oświadczył poddanie się eksmisji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu mieszkalnego.

Podstawa prawna:

Przepisy Ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Natomiast rodzaje oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się egzekucji znajdziemy w przepisach kodeksu postępowania cywilnego.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze