Skarga na ucznia WZÓR pisma + instrukcja

Jak napisać skuteczną skargę na ucznia? pisemna skarga na ucznia do dyrektora szkoły to rozwiązanie zalecane rodzicom, którzy martwią się o bezpieczeństwo swoich dzieci. Skargi tego typu dotyczą przede wszystkim uczniów agresywnych, którzy zagrażają innym lub mogą wywrzeć na nich zły wpływ.

Wstęp

skarga-na-ucznia-wzor-pdf-docJeśli dotychczasowe metody stosowane przez wychowawcę i innych nauczycieli nie są skuteczne, warto sporządzić skargę na ucznia do dyrektora szkoły, który ma obowiązek zareagowania na każde tego typu pismo. W związku więc z otrzymaniem skargi, dyrektor szkoły będzie musiał podjąć działania, które rozwiążą problem poruszony w skardze.

Aby ułatwić Ci sporządzenie skargi na ucznia w szkole, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór, który pobierzesz poniżej:

Skarga na ucznia wzór

Dlaczego warto reagować w sprawie agresywnego ucznia?

agresywny-uczenAgresja w szkole rośnie z roku na rok. Na porządku dziennym są takie zachowania, jak przemoc psychiczna, przeklinanie, przepychanki, rzucanie przedmiotami czy nawet bójki po lekcjach. Nietrudno więc o tragedię, której zapobiec powinni starać się rodzice wraz z dyrektorem szkoły.

Jeśli w danej grupie znajduje się agresywny uczeń, niereagujący na upomnienia wychowawcy i nauczycieli, stosownym działaniem będzie skarga na ucznia, w której rodzice opiszą agresywne zachowania dziecka i poproszą dyrektora o interwencję.

Dlaczego obecność takiego dziecka w klasie jest zagrożeniem dla innych uczniów? Po pierwsze, agresywne dziecko może wywierać negatywny wpływ na całą grupę. Inne dzieci często zaczynają naśladować jego zachowanie – przeklinają, niszczą różne przedmioty, stają się wybuchowe.

Agresywny uczeń to także realne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci w grupie. Nawet zwykłe przepychanki mogą skończyć się tragedią, zaś zastraszanie czy psychiczne znęcanie się nad młodym człowiekiem może w znaczącym stopniu wpłynąć na jego stan psychiczny.

Czy dyrektor musi odnieść się do skargi na ucznia?

agresywny-uczenZłożona w formie pisemnej skarga na ucznia obliguje dyrektora szkoły do działania, a działanie nakazuje mu procedura rozpatrywania skarg zawarta w statucie szkoły. Jeśli będzie to pismo imienne, dyrektor szkoły będzie zmuszony udzielić na nie odpowiedzi i odpowiednio zareagować.

Wśród jego najważniejszych obowiązków jest bowiem zapewnienie uczniom bezpieczeństwa zarówno w trakcie zajęć, jak i w przerwach pomiędzy lekcjami. Poza tym, nauczyciele – w tym również dyrektor szkoły – biorą odpowiedzialność za wypadki, które mają miejsce na terenie szkoły.

W ich interesie jest zatem zadbanie o agresywnego ucznia – udzielenie mu odpowiedniej pomocy, a w skrajnych przypadkach przeniesienie do innej placówki.

Czym może skutkować skarga na ucznia?

agresywny-uczenSkarga do dyrektora szkoły na ucznia powinna zmotywować kadrę placówki oświatowej do podjęcia odpowiednich działań. Należy wiedzieć, że agresywne dzieci są bardzo często dziećmi niezwykle inteligentnymi, mającymi jednak problem z panowaniem nad swoimi emocjami.

Dlatego przeniesienie ucznia do innej szkoły nigdy nie powinno być rozwiązaniem stosowanym w pierwszej kolejności. Jeśli rodzice dziecka współpracują ze szkołą, dyrektor z pewnością zaproponuje rodzinie pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

W przypadku, kiedy nie wyrażą na to zgody, kierujący placówką może zawiadomić o sprawie sąd rodzinny, zdolny do podjęcia takiej decyzji za nich. Niekiedy do terapii z udziałem psychologa i pedagoga dołącza również terapia farmakologiczna, stosowana w celu wyciszenia dziecka.

Możliwe jest także przejście na indywidualny tok nauczania.

Jedynie w ostateczności dyrektor podejmuje decyzję o złożeniu do kuratorium pisma z prośbą o przeniesienie dziecka do innej placówki. Wykreślenie z listy uczniów nie wchodzi w grę, jeśli agresywny młody człowiek jest objęty obowiązkiem szkolnym.

Termin odpowiedzi na pismo do dyrektora szkoły

agresywny-uczenPismo do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia warto złożyć jak najszybciej, aby zapobiec kolejnym niebezpiecznym sytuacjom.

Jeśli dziecko nie reaguje na upomnienia rodziców, nauczycieli i wychowawców, terapia psychologiczno-pedagogiczna nie skutkuje, a uczeń uważa się za bezkarnego, skarga jest wręcz konieczna, aby dyrektor szkoły otrzymał „zielone światło” do podjęcia dalszych poważniejszych działań.

Kierujący placówką ma 7 dni na udzielenie odpowiedzi na złożone przez rodziców pismo. Powinien także bezzwłocznie podjąć działanie mające na celu zapewnienie pozostałym uczniom bezpieczeństwo.

Procedura rozpatrywania skarg na nauczyciela powinna znaleźć się w statucie szkoły.

Jak napisać skargę na ucznia do dyrektora szkoły?

agresywny-uczenPismo rodziców do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia ma formę przypominającą podanie, ponieważ stanowi prośbę o podjęcie odpowiednich działań na podstawie statutu szkoły. Sporządzając taki dokument, warto wykorzystać gotowy wzór skargi na ucznia, który ułatwia przygotowanie prawidłowo brzmiącego pisma, które spełnia wszystkie formalne wymogi.

Co powinna zawierać skarga na ucznia do dyrektora? Oprócz formalnie niezbędnych danych, takich jak data i miejsce sporządzenia czy dane adresata (dyrektora), pismo musi zawierać przede wszystkim odpowiednio skomponowaną treść.

Należy wskazać w nim, jakiego ucznia dotyczy skarga (imię, nazwisko, klasa), a także bardzo dokładnie opisać jego zachowania i wynikające z nich zagrożenia (nieprzestrzeganie statutu szkoły i naruszenia praw dziecka). Wśród argumentów uzasadniających sporządzenie skargi można wymienić konkretne przykłady niepokojących zachowań.

Jeśli podjęte zostały już jakiekolwiek dodatkowe działania – na przykład konsultacje w poradni pedagogiczno-psychologiczne – warto wskazać na ich nieskuteczność.

Do pisma można dołączyć także materiał dowodowy, taki jak notatki służbowe policji, jeżeli była ona kiedykolwiek wzywana do szkoły w związku z agresywnym zachowaniem małoletniego.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., poz. 46)

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 4,73 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze