Wypowiedzenie umowy przedszkole WZÓR

Jak napisać wypowiedzenie umowy z przedszkolem? niski poziom świadczonych usług, nieporozumienia w kwestiach wychowawczych czy konieczność zmiany miejsca zamieszkania – niezależnie od przyczyny, rodzic zawsze ma prawo wypowiedzieć umowę z przedszkolem.

Wstęp

wypowiedzenie-umowy-przedszkole-wzor-pdf-doc-wordZłożenie oświadczenia w formie pisemnej jest jednoznaczne z utratą zagwarantowanego w wyniku rekrutacji miejsca w danej placówce. Jak wygląda rozwiązanie umowy z przedszkolem? aby ułatwić Ci tę czynność, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wypowiedzenia, który pobierzesz poniżej:

Wypowiedzenie umowy przedszkole wzór

wypowiedzenie-umowy-przedszkole-wzor-pdf-doc-word

Wypowiedzenie umowy przedszkole wzór

Kiedy można wypowiedzieć umowę z przedszkolem?

Wypowiedzenie umowy o przedszkole jest możliwe w każdym czasie po jej podpisaniu. Sama umowa nie może tego zakazywać, gdyż byłaby to tak zwana klauzula niedozwolona, niemająca mocy prawnej.

Poza tym, z reguły rodzic nie jest zobligowany do podawania przyczyny wcześniejszego wypowiedzenia umowy – powód może być wymagany przy rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym.

Nieważne zatem, czy rodzice wypowiadają umowę z przedszkolem z winy instytucji, na przykład na skutek niskiego poziomu nauczania czy braku profesjonalizmu zatrudnionej kadry, czy też z przyczyn prywatnych, związanych z jakąkolwiek zmianą w życiu (utrata pracy, zmiana miejsca zamieszkania, itd.) – w każdym momencie obowiązywania umowy usługobiorca może rozwiązać ją z zachowaniem okresu wypowiedzenia poprzez złożenie stosownych dokumentów.

Jak przebiega rezygnacja z przedszkola?

Informacji na temat przebiegu rezygnacji z przedszkola rodzic może zaczerpnąć bezpośrednio z podpisanej wcześniej umowy pomiędzy opiekunami dziecka a wybraną placówką. W jej postanowieniach musi znaleźć się opis całej procedury oraz wzmianka o ewentualnych kosztach przedwczesnego wypowiedzenia umowy.

Bardzo często zakończenie współpracy przed terminem wiąże się z koniecznością zachowania okresu wypowiedzenia. Oznacza to, że nawet jeśli dziecko przestanie chodzić do przedszkola, to rodzice nie będą zwolnieni z obowiązku zapłaty czesnego za miesiące, w których umowa jeszcze obowiązuje.

Wypowiedzenie umowy przedszkole może wiązać się z koniecznością wypełnienia gotowego druku, dostępnego w placówce lub na jej stronie internetowej. Nie jest to jednak regułą, dlatego czasami konieczne jest samodzielne sporządzenie odpowiedniego oświadczenia.

Prawidłowo skonstruowane i podpisane pismo z wszelkimi niezbędnymi danymi rodziców i dziecka należy następnie złożyć osobiście w placówce, wysłać pocztą lub drogą mailową – o ile przedszkole dopuszcza taką formę rozwiązania umowy.

Co musi zawierać wypowiedzenie umowy z przedszkolem?

Wypowiedzenie przedszkola niewiele różni się od wypowiedzenia innych umów o świadczenie usług. Rozwiązanie takiego stosunku prawnego musi zachowywać formę pisemną.

Pismo stanowi oświadczenie woli rodziców, którzy wypowiadają umowę przedszkolu – bez konieczności podawania przyczyny.

Wypowiedzenie umowy przedszkola powinno zawierać najważniejsze informacje dotyczące dziecka i jego opiekunów. Należy zamieścić w nim przede wszystkim:

  • miejsce i datę sporządzenia,
  • imię i nazwisko rodzica/opiekuna (tego samego, który wcześniej zawierał umowę z przedszkolem),
  • adres zamieszkania i dane kontaktowe,
  • dane adresata, czyli dyrektora placówki wraz z jej nazwą i adresem,
  • treść wypowiedzenia umowy wraz z danymi dziecka oraz terminem rozwiązania stosunku prawnego,
  • podpis rodziców/opiekunów prawnych.

Czy możliwe jest wypowiedzenie umowy z przedszkolem bez zachowania okresu wypowiedzenia?

Firmy i instytucje zawierające umowy z klientami chronią swój interes poprzez wprowadzanie do umowy zapisów o okresie wypowiedzenia, dzięki któremu gwarantują sobie wpływy niezależnie do tego, czy klient rozwiąże z nimi umowę przed czasem.

Dla rodziców, którzy od dłuższego czasu rozważają możliwość rezygnacji z danej placówki, nie będzie to zaskoczeniem. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku chęci wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym – na przykład w obliczu niespodziewanej przeprowadzki czy w innych ważnych okolicznościach.

Czy możliwe jest wypowiedzenie umowy przedszkola prywatnego bez okresu wypowiedzenia?

Wiele zależy od postanowień umowy podpisanej z instytucją po tym, jak dziecko zostało do niej przyjęte. W zapisach tego dokumentu powinny zostać wyszczególnione warunki rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony.

Wypowiedzenie z przedszkola bez okresu wypowiedzenia jest zwykle możliwe w sytuacji braku porozumienia w kwestiach wychowawczych. Jednocześnie również placówka może wypowiedzieć umowę rodzicom dziecka w trybie pilnym, na przykład wskutek zalegania z płatnościami za czesne.

Warto wiedzieć, że prawidłowo skonstruowana umowa powinna przewidywać taką możliwość i dla usługodawcy, i dla usługobiorcy – obowiązuje bowiem zasada równowagi stron w umowie.

Rozwiązanie umowy z przedszkolem a kara umowna

Rodzice, którzy rozwiązują umowę z przedszkolem z winy instytucji – na przykład w związku z zawieszeniem działalności – mogą mieć prawo do pewnej formy odszkodowania, czyli uzyskania zapłaty kary umownej.

Wszystko uzależnione jest jednak od treści podpisanej wcześniej umowy. Zapis o karze umownej za niewykonanie usługi powinien znaleźć się w jej postanowieniach. Jeśli tak nie jest, usługobiorca nie ma prawa domagać się żadnej zapłaty.

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze