POBIERZ WZÓR: Rezygnacja ze szkoły policealnej i muzycznej

Jak napisać podanie o rezygnację ze szkoły? podjęcie nauki w szkole muzycznej czy szkole policealnej nie jest obowiązkowe, w związku z czym każdy uczeń takiej placówki ma możliwość złożenia rezygnacji ze szkoły w dowolnym terminie. Regulaminy szkół mogą szczegółowo określać proces takiej rezygnacji, dlatego warto zapoznać się z odpowiednimi paragrafami przed złożeniem wypowiedzenia umowy o dalsze kształcenie.

Wstęp

wzor-pismaAby ułatwić Ci skuteczną rezygnację ze szkoły, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wydrukowania wzór rezygnacji ze szkoły policealnej i muzycznej, którą pobierzesz poniżej:

Rezygnacja ze szkoły policealnej wzór

rezygnacja-ze-szkoly-policealnej-wzor-pdf-doc

Rezygnacja ze szkoły policealnej – wzór

Z czym wiąże się rezygnacja ze szkoły policealnej?

Do szkoły policealnej zapisują się osoby dorosłe, które nie są już objęte obowiązkiem szkolnym. Oznacza to, że mogą w każdej chwili złożyć wniosek o rezygnację ze szkoły i podjąć pracę lub zapisać się na studia. Rezygnacja ze szkoły nie niesie za sobą żadnych poważniejszych konsekwencji, a ewentualne koszty wypowiedzenia umowy danej placówce powinny zostać określone w jej regulaminie.

Zdarza się, że szkoły policealne warunkują rezygnację z dalszego kształcenia uregulowaniem wszelkich zaległości związanych z opłacaniem czesnego. Niekiedy regulamin szkoły może wspominać także o okresie wypowiedzenia.

Jeśli więc po złożeniu podania o rezygnację słuchacz będzie zobligowany do uczęszczania na zajęcia na przykład do końca semestru, będzie musiał uregulować także wynikające z tego opłaty za czesne.

*Wzór podania o rezygnację ze szkoły policealnej pobierzesz powyżej!

Rezygnacja ze szkoły a zwrot opłat

Osoby rezygnujące ze szkoły policealnej na początku semestru często zastanawiają się, czy wraz z wypowiedzeniem umowy o dalsze kształcenie mogą wnioskować o zwrot takich kosztów, jak wpisowe czy czesne.

Warto wiedzieć, że większość placówek tego typu zastrzega w swoim regulaminie, iż wpłacone wpisowe oraz czesne są bezzwrotne bezwarunkowo, co oznacza, że nie można ich odzyskać nawet jeśli uczeń nie brał udziału w żadnych zajęciach.

Zdarzają się również praktyki, w których to szkoła próbuje zyskać na rezygnacji słuchacza i zamieszcza w swoim regulaminie wpisy, które wiążą się z żądaniem poniesienia kosztów, z których zwolniła go uprzednio poprzez podpisanie umowy na promocyjnych warunkach.

Należy wiedzieć, iż zapisy tego typu określane są mianem „klauzul abuzywnych”, czyli zapisów niedozwolonych, które nie są prawnie zobowiązujące.

Jeśli więc rezygnujący ze szkoły uczeń, który podpisywał umowę o darmowe kształcenie, korzystając z promocji, zostanie wezwany do zwrotu ulgi edukacyjnej za wpisowe czy czesne, to ma prawo odwołać się od takiej decyzji w formie pisemnej.

Jedyne koszty, jakie mogą bowiem wiązać się z rezygnacją, to te wynikające z okresu wypowiedzenia umowy lub z zaległości w opłacaniu czesnego.

Jak złożyć podanie o rezygnacje ze szkoły?

Rezygnacja ze szkoły policealnej powinna mieć formę pisemną. Dokument należy złożyć w sekretariacie danej placówki natychmiast po podjęciu decyzji o wypowiedzeniu szkole umowy. Pisma tego typu z reguły rozpatrywane są na miejscu i nie wymagają informowania drugiej strony o decyzji.

Jeśli rezygnacja ze szkoły wiąże się z koniecznością uregulowania zaległych opłat, warto dołączyć do pisma potwierdzenie ich uiszczenia, gdyż znacząco usprawni to proces wypisu ucznia z listy słuchaczy.

Co zawiera wzór rezygnacji ze szkoły policealnej?

Rezygnacja ze szkoły policealnej ma formę podania, dlatego pismo powinno zawierać kolejno:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane osoby składającej podanie, czyli imię, nazwisko, numer PESEL, kierunek, tok, tryb nauczania, dane teleadresowe do kontaktu,
 • dane adresata podania, czyli dane szkoły lub dyrektora szkoły,
 • treść rezygnacji wraz z uzasadnieniem,
 • czytelny podpis ucznia,
 • wypis pobranych dokumentów, np. świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Niezwykle ważną częścią rezygnacji ze szkoły policealnej jest uzasadnienie podania. Można wspomnieć w nim na przykład o podjęciu nauki na studiach dziennych czy o podjęciu pracy zawodowej. Uzasadnienie to może mieć znaczenie, jeśli rezygnacja wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów, o których umorzenie będzie wnioskować uczeń wypowiadający szkole umowę.

Rezygnacja ze szkoły muzycznej

szkola-muzyczna-logoW przeciwieństwie do rezygnacji ze szkoły policealnej rezygnacja ze szkoły muzycznej może dotyczyć nie tylko osób pełnoletnich, ale również tych, które nie ukończyły 18. roku życia. Małoletni uczeń nie będzie zatem składał rezygnacji samodzielnie, gdyż decyzje tego typu mogą podejmować jedynie jego prawni opiekunowie.

Procedura wypisu ze szkoły muzycznej może różnić się w zależności od wybranej placówki, jednak z reguły wiąże się z obowiązkiem złożenia pisemnego podania skierowanego do dyrektora szkoły oraz wypełnienia karty obiegowej, która poświadczy między innymi o braku zaległości w bibliotece szkolnej, sekretariacie czy administracji.

Rezygnacja ze szkoły muzycznej wiąże się również z odebraniem dokumentów, takich jak dokumentacja szkolna czy medyczna.

Jeśli rezygnację ze szkoły muzycznej w imieniu dziecka składa jego opiekun prawny, podanie powinno zawierać kolejno:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane rodzica/opiekuna prawnego składającego oświadczenie wraz z danymi adresowymi,
 • dane adresata podania, czyli imię i nazwisko dyrektora placówki,
 • treść oświadczenia o rezygnacji dziecka ze szkoły wraz z uzasadnieniem,
 • czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego.

Rezygnacja ze szkoły muzycznej – wzór

rezygnacja-ze-szkoly-muzycznej-wzor-pdf-doc

Rezygnacja ze szkoły muzycznej – wzór

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4,88 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze