Rezygnacja ze studiów WSB wzór

Jak napisać rezygnację ze studiów WSB? Wyższe Szkoły Bankowe (WSB) to grupa prywatnych (czyli niepublicznych) uczelni wyższych, które pobierają od swoich studentów opłaty za udział w zajęciach, a niekiedy również za udział w sesjach egzaminacyjnych. Rezygnacja z odbywania studiów WSB polega się na wypowiedzeniu szkole umowy. Złożenie takiego wypowiedzenia jest bardzo ważne, jeśli student nie chce zostać obciążonym kosztami kolejnych miesięcy zajęć, w których nie będzie brał udziału.

Wstęp

rezygnacja-ze-studiow-wsb-wzor-pdf-docJak przygotować pismo o rezygnacji ze studiów WSB, aby spełniało ono wszystkie formalne wymagania i wywołało oczekiwane skutki? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji, który pobierzesz poniżej:

Rezygnacja ze studiów WSB wzór

WSB rezygnacja

Dokładne warunki rezygnacji ze studiów WSB student może znaleźć w zawartej ze szkołą umowie lub ogólnodostępnym regulaminie placówki. Przeczyta w nim, że:

Rezygnacja ze studiów wymaga złożenia przez studenta wniosku do Dziekana w formie pisemnej (papierowej) z własnoręcznym podpisem. 

Student, który chce zrezygnować z dalszej edukacji, powinien złożyć więc pismo z prośbą o wykreślenie z listy studentów, co może zrobić na każdym etapie nauki, nawet w trakcie opłaconego już okresu rozliczeniowego. 

Jeśli chodzi o zasady WSB skreślenie z listy studentów przed rozpoczęciem nauki w danym semestrze, czyli przed naliczeniem opłaty za kolejny miesiąc, kwartał lub semestr, powinno pozwolić studentowi uniknąć wszelkich kosztów.

Warto pamiętać jednak, że jeśli rezygnacja ze studiów składana jest tuż przed sesją egzaminacyjną, to dokument powinien zawierać też informację, że student nie zamierza przystąpić do egzaminów – te często są bowiem dodatkowo płatne (opłata za sesję egzaminacyjną).

Pisemna rezygnacja musi zostać złożona skutecznie, czyli musi trafić do odpowiedniej osoby w odpowiednim czasie. Student powinien uzyskać przy tym potwierdzenie skutecznego złożenia dokumentu, ponieważ druk tego typu będzie pełnił rolę dowodową i wskaże termin złożenia rezygnacji ze studiów, istotny w przypadku naliczenia ewentualnych opłat z tytułu czesnego.  

Wypowiedzenie umowy z uczelnią o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych można wysłać więc pocztą, listem poleconym za poświadczeniem odbioru lub złożyć osobiście w dziekanacie placówki, uzyskując dowód przyjęcia pisma na osobnej kopii – rezygnacja musi zwierać podpis i pieczątkę pracownika dziekanatu.

Dlaczego tak ważne jest posiadanie potwierdzenia złożenia rezygnacji z WSB? Przyjęcie takiego pisma przez uczelnię jest jednoznaczne z zahamowaniem procesu naliczania opłat za czesne.

Jeśli student zrezygnuje z nauki poprzez zaprzestanie uczestnictwa w zajęciach, ale nie wypowie uczelni umowy, będzie zobowiązany do uiszczenia opłat za czesne, a nawet odsetek za zwłokę w płatnościach.

 

Jak napisać rezygnację ze studiów WSB?

Rezygnacja ze studiów WSB to, innymi słowy, wypowiedzenie uczelni umowy o świadczenie usług edukacyjnych lub prośba o wykreślenie z listy studentów. Dokument można przygotować w oparciu o przygotowany przez nas wzór rezygnacji ze studiów WSB, który uwzględnia wszystkie wymagane dane formalne, w tym:

  • datę i miejsce sporządzenia pisma,
  • dane studenta (wraz z danymi kontaktowymi),
  • dane odbiorcy pisma: dziekana,
  • stosowny nagłówek,
  • treść zbudowaną ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia,
  • podpis studenta.

Należy wiedzieć, że uzasadnienie rezygnacji ze studiów nie jest obowiązkowe. Z reguły za taką decyzją stoją bowiem przyczyny związane z życiem prywatnym. Uzasadnienie rezygnacji ze studiów warto ująć jednak w piśmie wtedy, kiedy student przypuszcza, iż może chcieć w przyszłości złożyć do WSB wniosek o wznowienie studiów. Argumentami uzasadniającymi chęć lub konieczność zrezygnowania z dalszej nauki są najczęściej sytuacje związane z:

  • brakiem środków finansowych na opłacanie czesnego, utrzymywanie się, 
  • koniecznością zajmowania się chorym/niepełnosprawnym członkiem rodziny,
  • koniecznością podjęcia pracy zawodowej,
  • osobistym, dojrzałym wyborem: decyzją o zmianie uczelni, decyzją o zmianie kierunku kształcenia, decyzją o całkowitej rezygnacji z dalszej edukacji.

Brak uzasadnienia w treści pisma do dziekana nie wpływa natomiast na ważność samej rezygnacji ze studiów – placówka ma obowiązek rozpatrzyć pismo i wykreślić daną osobę z listy studentów studiów WSB.

 

Czy rezygnacja z WSB coś kosztuje?

Analizując regulamin WSB, łatwo stwierdzić, że w przypadku złożenia przez studenta w trakcie studiów rezygnacji ze studiów w formie pisemnej (lub skreślenia go z niej z innego powodu) student zobowiązany jest do rozliczenia się z uczelnią, czyli do wniesienia czesnego proporcjonalnie do wykorzystanego okresu studiów. 

Jeśli student opłacił czesne za semestr lub rok z góry, to w przypadku rezygnacji ze studiów lub skreślenia z innego powodu, otrzyma zwrot części opłaty czesnego, o ile złoży w tej sprawie stosowny wniosek. Bardzo często zwrot dokonywany jest bowiem nie z urzędu, lecz tylko na pisemny wniosek studenta zawierający aktualny numer rachunku bankowego. 

Jaką część środków można odzyskać po rezygnacji ze studiów WSB? Okres wykorzystany zwykle liczony jest w dniach: od dnia rozpoczęcia semestru do dnia poprzedzającego datę złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów. Kwotę do zwrotu oblicza się w oparciu o koszt całego semestru zajęć, uwzględniając okres wykorzystany.

Czy po skreśleniu z listy studentów można wrócić do WSB?

Po skreśleniu z listy studentów student ma obowiązek rozliczenia się z wszelkich zobowiązań wobec uczelni. Dotyczy to nie tylko kwestii finansowych, ale również zwrotu legitymacji studenckiej czy podbicia karty obiegowej. 

Student, który został skreślony z listy studentów – z własnej woli lub z innego powodu – może ubiegać się o wznowienie nauki. Rozwiązanie to określa się mianem „wznowienia studiów”.

Podanie o wznowienie studiów powinno zostać złożone najpóźniej miesiąc od rozpoczęcia semestru, na który ma nastąpić wznowienie. Pismo złożone po tym terminie będzie traktowane jako wniosek o wznowienie nauki od kolejnego semestru. 

Student skreślony z listy w trakcie trwania semestru może wznowić naukę na semestrze, z którego nastąpiło skreślenie, ale tylko w okresie jednego miesiąca od daty skreślenia. Po tym terminie nadal możliwe będzie wznowienie nauki, ale dopiero od kolejnego semestru. 

Decyzję w sprawie możliwości wznowienia studiów podejmuje dziekan. To Również on przywraca studenta na listę studentów i określa warunki wznowienia studiów.

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze