Podanie o przywrócenie na listę studentów WZÓR

Jak napisać podanie o przywrócenie na listę studentów? podanie o przywrócenie na studia to inaczej wniosek o reaktywację czy podanie o wznowienie studiów.

Wstęp

podanie-o-przywrocenie-na-liste-studentow-wzor-pdf-docPismo tego typu znajduje zastosowanie w wielu sytuacjach, bowiem student może zrezygnować z nauki samodzielnie lub zostać wykreślonym z listy na skutek niedopełnienia swoich obowiązków, na przykład przez niezaliczenie semestru.

Kiedy możliwa jest reaktywacja studiów? w jaki sposób przebiega wznowienie toku nauczania i jak napisać podanie o przywrócenie na listę studentów? o ile wszystkiego dowiesz się z poniższego poradnika, o tyle wzór podania o przywrócenie na listę studentów pobierzesz od razu poniżej:

Podanie o przywrócenie na listę studentów wzór

podanie-o-przywrocenie-na-liste-studentow-wzor-pdf-doc

Podanie o przywrócenie na listę studentów wzór

Kiedy można złożyć podanie o wznowienie studiów?

Rezygnacja ze studiów lub wydalenie studenta z uczelni nie oznacza dla niego definitywnego braku jakichkolwiek szans na uzyskanie tytułu licencjata czy magistra. Reaktywacja studiów jest możliwa w określonych przypadkach, to znaczy wtedy, kiedy student:

  • ma zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich,
  • ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów drugiego stopnia.

Poza tym osoba, które chce kontynuować naukę, musi złożyć wniosek o wznowienie studiów w określonym terminie. Ma na to maksymalnie 3 lata, licząc od dnia zakończenia niezaliczonego semestru – niezależnie od stopnia studiów.

Do kogo składa się podanie o wznowienie studiów?

Podanie o wznowienie studiów student składa w pierwszej kolejności do dziekana wydziału, czyli bezpośrednio do dziekanatu. Jeżeli sytuacja się powtarza, to znaczy, jeśli student składa takie pismo po raz drugi, po tym jak został ponownie skreślony z listy studentów, wniosek o przywrócenie na studia kieruje już do rektora.

Ten w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zadecydować o ponownym przyjęciu studenta na uczelnię.

W takich okolicznościach podanie o wznowienie studiów należy złożyć do rektora, ale za pośrednictwem dziekana, czyli ponownie poprzez dostarczenie pisma do dziekanatu.

Czy podanie o przywrócenie na studia zostanie rozpatrzone pozytywnie?

Kiedy student ubiega się o ponowne wpisanie go na listę studentów, dziekan lub rektor podejmują decyzję o reaktywacji toku nauczania na podstawie wielu czynników.

Liczy się przede wszystkim dotychczasowy przebieg studiów takiej osoby, czyli jej postępy w nauce, a także częstotliwość powtarzania semestrów i modułów.

Ostateczna decyzja zawsze uzależniona jest od indywidualnych warunków danej sytuacji.

Aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie pozytywnej odpowiedzi, warto wykorzystać gotowy wzór wniosku o reaktywację studiów lub dobrze skomponowany przykład podania o wznowienie studiów. Użycie odpowiednich argumentów może okazać się kluczowe dla przekonania dziekana lub rektora do ponownego wpisania danej osoby na listę studentów.

Jak przebiega powrót na studia po ich reaktywacji?

Jeśli wniosek o wznowienie studiów zostanie rozpatrzony pozytywnie, student, którego wydalono z uczelni z powodu niezaliczenia semestru, wznowi naukę na danym kierunku, począwszy od semestru następującego po ostatnim semestrze, który zaliczył w całości, zanim został skreślony z listy.

W takich przypadkach nie bierze się pod uwagę semestrów zaliczonych warunkowo, ponieważ takowych nie uznaje się za faktycznie zaliczone.

Wznowienie studiów a obrona pracy

Podanie o wznowienie studiów w celu złożenia pracy dyplomowej może złożyć student, który został skreślony z listy studentów wyłącznie ze względu na fakt niezłożenia pracy dyplomowej.

Osoba ucząca się ma na złożenie takiego wniosku maksymalnie 3 lata, licząc od dnia skreślenia jej z listy.

Po tym czasie każdy wniosek o reaktywację studiów będzie rozpatrywany negatywnie. Wyjątkiem może okazać się sytuacja, w której złożenie podania o wznowienie studiów poprzedzi wniosek  o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności.

Jeśli takie pismo dziekan rozpatrzy pozytywnie, student zostanie wpisany na ostatni semestr studiów tak, aby miał możliwość ukończyć go i złożyć pracę dyplomową, a także przystąpić do egzaminu dyplomowego. Wraz z wydaniem pozytywnej decyzji o reaktywacji studiów, dziekan wyznacza studentowi nowego promotora pracy dyplomowej.

Jak napisać podanie o wznowienie studiów?

Podanie o wznowienie studiów to dokument formalny, który musi przedstawiać ustalony układ. W piśmie nie może zabraknąć takich danych, jak:

  • data i miejscowość,
  • dane wnioskującego, czyli imię, nazwisko, adres i dane kontaktowe studenta, a także kierunek i rok studiów,
  • dane odbiorcy, czyli dziekana lub rektora wydziału,
  • treść zbudowana ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia.

Co napisać w podaniu o wznowienie studiów? W pierwszej kolejności należy rzeczowo określić, czego dotyczy pismo i w jakim celu jest sporządzane. Oznacza to konieczność użycia zwrotu “zwracam się z prośbą o reaktywację/wznowienie studiów”. Poza tym dokument musi zawierać także uzasadnienie wznowienia studiów. Jak je napisać?

Podanie o wznowienie studiów uzasadnienie

Uzasadnienie wznowienia studiów to jeden z najważniejszych elementów takiego wniosku. Od użytych argumentów może zależeć bowiem decyzja, jaką podejmie w tej sprawie rektor czy dziekan.

Uzasadnienie wniosku o wznowienie studiów uzależnione jest jednak od warunków konkretnej sytuacji, a przede wszystkim od tego, czy to student zrezygnował z nauki, czy został wydalony z uczelni za niezaliczenie semestru, czy inne formy niewykonania swoich obowiązków.

Jeśli student sam zrezygnował z nauki, powinien odnieść się do pierwotnej przyczyny wykreślenia się z listy studentów. Przykładowo, jeżeli wolał podjąć pracę, zamiast kontynuować naukę, może napisać, że nie wykonuje już pracy zawodowej lub że chciałby połączyć pracę i naukę na studiach z indywidualnym tokiem nauczania.

Z kolei w przypadku, kiedy student został ze studiów wydalony może: powołać się na błędy w postępowaniu władz uczelni (o ile jest w stanie udowodnić nieprzestrzeganie, bądź nieprawidłowe przestrzeganie jakichkolwiek procedur) lub przyznać się do własnego błędu i prosić o zapewnienie mu dodatkowej szansy na spełnienie swoich obowiązków studenckich.

Odpowiednio uzasadnione i prawidłowo sporządzone podanie z pewnością zwiększy szanse studenta na wznowienie studiów, choć ostateczna decyzja dziekana czy rektora zawsze uzależniona jest także od innych czynników, w tym przebiegu studiów sprzed momentu wykreślenia studenta z listy.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze