Przykładowy WZÓR odwołania od wyników rekrutacji do liceum

przykladowy-wzor-odwolania-od-wynikow-rekrutacji-do-liceum-pdf-docOsoba, która nie dostanie się do szkoły średniej (liceum lub technikum) ma prawo złożyć odwołanie od wyników rekrutacji do liceum bądź do technikum – najpierw do dyrektora placówki, a później również do sądu. W jaki sposób należy tego dokonać? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania przykładowy wzór odwołania od wyników rekrutacji do liceum lub technikum.

Odwołanie do szkoły ponadgimnazjalnej w związku z rekrutacją

Konstrukcja elektronicznego systemu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych często nie działa tak, jak powinna, skutkiem czego nawet dobrzy uczniowie mogą nie dostać się do wymarzonej placówki. Aby odwołać się od wyników rekrutacji, należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek o uzasadnienie decyzji komisji w ciągu 7 dni od daty publikacji listy osób przyjętych. Wzór wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia pobierzesz poniżej:

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia wzór

wniosek-o-sporzadzenie-uzasadnienia-odmowy-przyjecia-wzor-pdf-doc

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Komisja rekrutacyjna zobligowana jest do wydania w takim przypadku pisemnego uzasadnienia w terminie 5 dni od otrzymania wniosku.

Uzasadnienie powinno zawierać przyczynę odmowy przyjęcia dziecka do szkoły, a także progi punktowe, czyli najniższą liczbę punktów, która uprawniała ucznia do przyjęcia, a także liczbę punktów, które odwołujący się od wyników rekrutacji uczeń uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dopiero po otrzymaniu uzasadnienia kandydat może złożyć na ręce dyrektora wypełniony wzór odwołania od wyników rekrutacji do liceum. Pismo należy dostarczyć w terminie maksymalnie 7 dni od uzyskania uzasadnienia decyzji odmownej. Wzór pisma pobierzesz poniżej:

Przykładowy wzór odwołania od wyników rekrutacji do liceum

przykladowy-wzor-odwolania-od-wynikow-rekrutacji-do-liceum-pdf-doc

Przykładowy WZÓR odwołania od wyników rekrutacji do liceum

Odpowiedzi na odwołanie udziela dyrektor placówki, który może przyjąć dziecko do szkoły lub podtrzymać decyzję komisji. Jeśli udzieli odmowy, uczeń może odwołać się również do sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia odwołania.

Jak napisać odwołanie do szkoły ponadgimnazjalnej?

Po otrzymaniu uzasadnienia odmownej decyzji komisji rekrutacyjnej uczeń ma prawo odwołać się od wyników rekrutacji. Jak napisać odwołanie do liceum? Pismo adresowane do dyrektora placówki należy przede wszystkim odpowiednio uzasadnić.

Sednem takiego odwołania powinno być wskazanie, że kandydat miał w rzeczywistości wyższą liczbę punktów, niż komisja wzięła pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

W tym celu konieczne jest sprawdzenie poprawności obliczeń komisji, czyli zsumowanie punktów, jakie uczeń uzyskał z egzaminu końcowego oraz tych, które wynikają z posiadanego świadectwa ukończenia szkoły (uwagi wymagają zwłaszcza punkty za działalność na rzecz innych ludzi oraz punkty za szczególne osiągnięcia).

Dobrym pomysłem może być również złożenie prośby o wgląd w arkusz egzaminacyjny i sprawdzenie poprawności oceny pracy kandydata. Każdy absolwent ma na to 6 miesięcy od dnia otrzymania świadectwa ukończenia szkoły.

Pismo o wgląd w pracę należy złożyć do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Jeśli sposób oceny będzie budził wątpliwości ucznia, może on wystąpić o ponowne sprawdzenie całej pracy.

W przypadku, kiedy dodatkowych punktów nie uda się uzyskać wyżej wymienionymi sposobami, kandydat może powołać się na kryteria szczególne, w tym:

  • problemy zdrowotne, które ograniczają możliwość wyboru kierunku/miejsca kształcenia,
  • wielodzietność rodziny kandydata/obecność rodzeństwa w danej placówce,
  • niepełnosprawność kandydata, jego rodzeństwa lub rodziców,
  • wychowanie w niepełnej rodzinie/pieczy zastępczej.

Na etapie odwołań od wyników rekrutacji system elektroniczny z reguły przestaje obowiązywać, a komisja może zdecydować o przyjęciu kandydata w ramach rekrutacji uzupełniającej (jeśli będzie dysponowała wolnymi miejscami).

Odwołanie do liceum wzór

Przykładowy wzór odwołania od wyników rekrutacji do liceum musi spełniać wymogi formalne określone dla pism tego rodzaju. Dokument powinien mieć właściwą strukturę, w której nie może zabraknąć takich elementów, jak:

  • data i miejsce sporządzenia odwołania,
  • dane ucznia, w tym imię, nazwisko, adres, numer PESEL,
  • dane dyrektora placówki,
  • treść odwołania, tj. prośba o ponowne rozpatrzenie podania o przyjęcie do szkoły, wraz z uzasadnieniem,
  • czytelny podpis ucznia/rodzica.

Odwołanie od wyników rekrutacji do liceum należy sporządzić w oparciu o otrzymane wcześniej uzasadnienie decyzji odmownej. Oznacza to, że jeśli według komisji rekrutacyjnej kandydatowi zabrakło punktów, powinien on porównać jej obliczenia z posiadanymi wynikami egzaminu oraz danymi zawartymi na świadectwie ukończenia szkoły.

W przypadku wykrycia błędów może powołać się na stwierdzone nieścisłości w treści pisma do dyrektora.

Natomiast w sytuacji, kiedy koniecznym działaniem okaże się wgląd w pracę egzaminacyjną i jej ponowna ocena, to uzyskane w ten sposób punkty trzeba będzie udowodnić poprzez dołączenie do odwołania odpowiednich załączników, uzyskanych od okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Jeśli przed sporządzeniem odwołania kandydat nie wykaże zdobycia dodatkowych punktów, w treści pisma może powołać się na szczególne kryteria, które również należy udowodnić właściwymi załącznikami, czyli między innymi zaświadczeniem o wielodzietności czy zaświadczeniem o niepełnosprawności.

Odwołania od wyników rekrutacji rozpatrywane są indywidualnie, dlatego warto przygotować pismo skrupulatnie i rzetelnie przedstawić w nim swoją sytuację, aby zwiększyć szanse na przyjęcie do szkoły przez jej dyrektora.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 votes, average: 4,87 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze