Odwołanie od matury – procedura Krok po Kroku i gotowe wzory pism

Jak napisać odwołanie od matury? niezadowolonych z wyniku matury absolwentów szkół średnich nigdy nie brakuje. Nie ma w tym nic dziwnego, w końcu wynik matury wpływa na to, do jakiej szkoły wyższej dostanie się dany maturzysta.

Od niesatysfakcjonującego wyniku egzaminu maturalnego uczeń ma prawo odwołać się do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (dalej OKE). Najpierw musi jednak zgłosić chęć obejrzenia swojej pracy maturalnej, co warto zrobić natychmiast po otrzymaniu wyników, ponieważ decydująca jest kolejność zgłoszeń.

Jak odwołać się do wyniku matury krok po kroku i jak sporządzić odpowiednie pisma? Wszystkiego dowiesz się poniżej, oraz pobierzesz gotowe do wypełnienia wzory pism!

Wgląd w pracę maturalną

wniosek-o-wglad-do-pracy-maturalnej-wzor-pdf-docOdwołanie od matury wymaga wystąpienia o wgląd do pracy maturalnej – jest to pierwszy krok w kierunku weryfikacji wyniku. Absolwent szkoły średniej ma 6 miesięcy (licząc od momentu ogłoszenia wyników) na złożenie wniosku o wgląd do pracy, ale warto z odpowiednim wnioskiem wystąpić jak najszybciej, wzór wniosku pobierzesz poniżej:

Wniosek o wgląd do pracy maturalnej

Zgody na wgląd do pracy maturalnej wydawane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Procedura nie jest sformalizowana – wniosek do OKE można wysłać nawet mailem, uwzględniając w nim takie dane, jak:

 • imię i nazwisko maturzysty,
 • numer PESEL;
 • dane teleadresowe do kontaktu (w tym adres e-mail i nr telefonu);
 • oznaczenie przedmiotu i poziomu egzaminu, którego wgląd dotyczy.

Z reguły odpowiedź na wniosek przychodzi w ciągu 5 dni. Przy dużej liczbie podań czasami trzeba poczekać na wgląd w pracę i arkuszy egzaminacyjnych około 2 tygodni.

Wgląd w pracę maturalną odbywa się na miejscu. Maturzysta powinien mieć przynajmniej 30 minut na przejrzenie swojej pracy. Może też sfotografować oceniony arkusz i sporządzić notatki. Nie wolno mu jednak używać do tego celu własnego długopisu.

Ponowna weryfikacja sumy punktów

wniosek-o-ponowne-sprawdzenie-matury-wzor-pdf-docKolejny krok w kierunku odwołania się od wyników egzaminu maturalnego to wniosek o ponowne sprawdzenie matury. Jeśli absolwent stwierdzi, że przyznano mu za mało punktów, może w ciągu dwóch dni od sprawdzenia pracy maturalnej złożyć podanie o weryfikację swoich spostrzeżeń.

Wniosek o ponowne sprawdzenie matury wzór

wniosek-o-ponowne-sprawdzenie-matury-wzor-pdf-doc

Wniosek o ponowne sprawdzenie matury wzór

Wniosek o weryfikację punktów z matury powinien zawierać uzasadnienie ze wskazaniem, które punkty wydają się maturzyście wątpliwe. Pismo można wysłać mailem, tak samo jak wniosek o wgląd w pracę.

Weryfikacja przeprowadzana jest w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku przez OKE. Jeżeli zarzuty dotyczą kwestii technicznych, czyli źle podliczonych punktów, to poprawność wyniku sprawdza pracownik komisji.

Jeśli zaś zarzuty mają merytoryczny charakter, to wskazane z arkusza zadania ponownie sprawdza sam egzaminator.

O wyniku weryfikacji sumy punktów z egzaminu maturalnego informuje pisemnie dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wniosku maturzysty.

Jeżeli weryfikacja wykazuje, że należy podwyższyć sumę punktów, dyrektor ustala nowy wynik egzaminu maturalnego i wydaje nowe świadectwo dojrzałości lub aneks do świadectwa dojrzałości.

Odwołanie od matury

Jeśli ponowne sprawdzenie pracy i liczby punktów z egzaminu nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, maturzysta może zdecydować się na odwołanie od wyników matury do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Kiedy trzeba złożyć odwołanie? pismo w tej sprawie składa się w ciągu 7 dni od otrzymania wyniku weryfikacji punktów od dyrektora OKE i za jego pośrednictwem.

Kolegium ma 21 dni na rozpatrzenie odwołania od wyniku matury, licząc od chwili otrzymania pisma. Rozstrzygnięcie w sprawie organ wydaje na podstawie decyzji dwóch ekspertów, czyli:

 • egzaminatora,
 • osoby zupełnie niezależnej, będącej pracownikiem szkoły wyższej.

Osoby te muszą zgodzić się co do oceny pracy.

Jak napisać odwołanie od matury?

odwolanie-od-matury-wzor-pdf-docOdwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego można sporządzić w oparciu o przygotowany przez nas i gotowy do uzupełnienia wzór odwołania od matury, który pobierzesz poniżej:

Odwołanie od matury wzór

Warto pamiętać przy tym, że z pismem nie występuje się bezpośrednio po dokonaniu wglądu w swoją pracę, lecz dopiero po weryfikacji liczby punktów. Odwołanie sporządza absolwent, który nie zgadza się z liczbą punktów przyznanych mu za zadanie, również po weryfikacji.

W odwołaniu od matury należy wskazać, że rozwiązanie zadania lub zadań:

 • jest poprawne merytorycznie,
 • spełnia warunki określone w poleceniu do danego zadania egzaminacyjnego i instrukcji dla zdającego, zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym.

Jak wygląda proces odwołania od matury?

Odwołanie składa się za pośrednictwem dyrektora OKE, aby ten miał możliwość dokonania ponownej weryfikacji sumy punktów. Dyrektor, zanim przekaże sprawę do Kolegium, może uznać więc, że odwołanie:

 • zasługuje na uwzględnienie w całości,
 • zasługuje na uwzględnienie w części,
 • nie zasługuje na uwzględnienie.

Jeżeli zdaniem dyrektora OKE odwołanie od wyniku matury zasługuje tylko na częściowe uwzględnienie lub nie zasługuje na uwzględnienie w całości, musi przekazać je do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wraz z:

 • informacją, w jakim zakresie odwołanie zostało uwzględnione (chyba że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie w całości),
 • kopią rozwiązania zadania lub zadań egzaminacyjnych, które zostały wskazane przez maturzystę w odwołaniu,
 • kopią informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów.

Następnie dyrektor CKE przekazuje odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. O tym fakcie dyrektor OKE powinien powiadomić absolwenta.

Odwołanie od wyników matury powinno zostać rozpatrzone przez KAE w terminie 21 dni od dnia przekazania pisma przez dyrektora OKE do dyrektora CKE. Należy wspomnieć, że termin może być jednokrotnie przedłużony, lecz nie więcej niż o 7 dni.

Po rozpatrzeniu otrzymanego odwołania kolegium wydaje rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie to musi zawierać ocenę zasadności argumentów podniesionych w odwołaniu. Co istotne, rozstrzygnięcia nie przekazuje się bezpośrednio maturzyście, lecz dyrektorowi CKE, a ten dalej przekazuje je dyrektorowi OKE i ostatecznie odwołującemu się absolwentowi.

Ponownie, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia suma punktów została podwyższona, to dyrektor OKE ustala nowy wynik egzaminu, absolwentowi wydaje nowe świadectwo dojrzałości, a poprzednie anuluje.

Każdy maturzysta powinien wiedzieć, że rozstrzygnięcie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego jest ostateczne. Absolwentowi nie przysługuje na nie skarga do sądu administracyjnego. Wynika to w głównej mierze z faktu, że sąd w swoim postępowaniu powołałby się na tych samych biegłych co KAE.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze