Wniosek o skreślenie z listy studentów UAM, WSB, UJ, UMK, PB, PW – wzór

wykreslenie-ze-studiow-wniosekJak napisać wniosek o skreślenie z listy studentów? podanie o skreślenie z listy studentów jest szczególnie ważne, kiedy dotyczy studiów niestacjonarnych. W takim przypadku nie wystarczy zaprzestać uczęszczania na zajęcia, aby przerwać studia. Dlaczego?

Wstęp

wniosek-o-skreslenie-z-listy-studentow-wzor-pdf-docAno dlatego, że bardzo często uczelnie prywatne niepoinformowane o rezygnacji ze studiów wciąż będą naliczać opłaty za czesne wraz z odsetkami. Z tego właśnie względu wniosek o skreślenie z listy studentów należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły, bądź listownie za potwierdzeniem odbioru.

Jak sporządzić takie pismo, aby spełniało wszystkie formalne wymogi? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o skreślenie z listy studentów wzór

wniosek-o-skreslenie-z-listy-studentow-wzor-pdf-doc

Wniosek o skreślenie z listy studentów wzór

Studia niestacjonarne a czesne

wykreslenie-ze-studiow-wniosekZłożenie pisemnej rezygnacji ze studiów jest ważne w szczególności ze względu na uiszczane w związku z pobieraniem nauki czesne. Wysokość czesnego określana jest zarówno w dokumentach dostępnych publicznie (również na stronie internetowej), jak i w umowie, którą każdy student zawiera z uczelnią.

Jeśli student nie poinformuje uczelni o swojej rezygnacji, a zamiast tego przestanie chodzić na zajęcia, placówka może nadal naliczać należne miesięcznie czy kwartalnie opłaty za czesne.

Niekiedy taka osoba otrzymuje wezwanie do uiszczenia zapłaty nawet kilka miesięcy lub kilka lat po zakończeniu swojej edukacji, a wtedy opłata ta może stanowić już naprawdę wysoką kwotę.

Warto pamiętać więc, że podobnie jak przyjęcie na uczelnię związane jest z obowiązkiem dopełnienia formalności, tak samo rezygnacja z nauki powinna zostać potwierdzona odpowiednimi dokumentami. W większości przypadków wystarczające powinno okazać się pisemne podanie o wykreślenie z listy studentów.

Przyczyny rezygnacji ze studiów

Podanie o skreślenie z listy studentów może okazać się przydatne w wielu sytuacjach.

wykreslenie-ze-studiow-wniosekRezygnacja często podyktowana jest sytuacją prywatną i rodzinną, na przykład brakiem środków finansowych, koniecznością zajmowania się chorym członkiem rodziny, koniecznością podjęcia pracy zawodowej czy innymi zdarzeniami, które uniemożliwiają studentowi kontynuowanie nauki.

Czasami jest to także kwestia wyboru – student dojrzewa do decyzji o rezygnacji ze studiów, zmiany kierunku czy zmiany uczelni albo całkowicie rezygnuje z dalszej edukacji.

 

Niezależnie od przyczyny, rezygnując ze studiów, warto jak najszybciej złożyć podanie o wykreślenie z listy studentów.

Przyjęcie takiego pisma przez uczelnię będzie skutkowało odebraniem wnioskodawcy statusu studenta, ale jednocześnie zaprzestaniem naliczania opłat za czesne, które z czasem mogłyby zwiększyć się także o odsetki za zwłokę w płatnościach.

Jak złożyć podanie o usunięcie z listy studentów?

wykreslenie-ze-studiow-wniosekPodanie o rezygnację ze studiów należy złożyć skutecznie, czyli upewniając się, że pismo trafiło do tego, do kogo powinno, oraz że wnioskujący posiada pisemne potwierdzenie złożenia takiego dokumentu.

Prośbę o usunięcie z listy studentów można wysłać pocztą listem poleconym za poświadczeniem odbioru. Wtedy druk z poczty będzie stanowił dowód przyjęcia pisma na uczelni i potwierdzi datę jego wpłynięcia.

Dokument można złożyć również osobiście, przygotowując wcześniej dwie kopie pisma i prosząc osobę przyjmującą podanie o potwierdzenie takiego faktu na jednej z kopii. Ważny druk rezygnacji musi zwierać podpis i pieczątkę pracownika dziekanatu.

O potwierdzenie złożenia podania warto postarać się zwłaszcza w przypadku, kiedy mamy świadomość, że uczelnia może okazać się nieuczciwa i nadal naliczać opłaty za czesne, negując fakt przyjęcia dokumentu rezygnacji.

Kiedy złożyć wniosek o wykreślenie z listy?

wykreslenie-ze-studiow-wniosekJeśli student nie chce ponosić żadnych kosztów w związku ze swoją rezygnacją ze studiów niestacjonarnych, powinien złożyć pismo z prośbą o wykreślenie z listy studentów w trakcie opłaconego okresu rozliczeniowego.

W przypadku, kiedy dokument zostanie przyjęty przed naliczeniem opłaty za kolejny miesiąc, kwartał czy semestr, student nie powinien zostać obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami.

 

Jeśli rezygnacja składana jest tuż przed sesją egzaminacyjną, warto podkreślić, że student nie zamierza przystąpić do egzaminów. Często bowiem również czynność przystąpienia do testu obciążona jest opłatą za sesję egzaminacyjną.

Co powinna zawierać pisemna prośba o skreślenie z listy studentów?

wykreslenie-ze-studiow-wniosekGotowy do wypełnienia wzór podania o skreślenie z listy studentów znajdziemy niekiedy na stronie internetowej swojej uczelni. Jeśli placówka nie udostępnia takiego druku, pismo należy sporządzić samodzielnie zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami.

Rezygnacja powinna zawierać:

  • datę i miejsce,
  • dane wnioskującego, czyli studenta (wraz z danymi kontaktowymi),
  • dane odbiorcy, czyli dziekana odpowiedniego ze względu na kierunek studiów,
  • nagłówek,
  • treść zbudowaną ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia,
  • podpis studenta.

Student składający prośbę o wykreślenie go z listy, nie musi ujmować w piśmie przyczyny swojej rezygnacji. Jest to bowiem jego prywatna sprawa, która nie ma wpływu na to, czy uczelnia przyjmie i uzna dokument za ważny, czy też nie.

Jak zrezygnować ze studiów?

wykreslenie-ze-studiow-wniosekFormalności związane z rezygnacją ze studiów mogą obejmować nie tylko złożenie podania o wykreślenie z listy studentów. Pozostałe procedury powinny zostać opisane w regulaminie placówki lub w umowie zawieranej z każdym studentem.

Zwykle konieczne jest także zwrócenie wymaganych dokumentów, na przykład legitymacji oraz podbicie karty obiegowej, która poświadcza brak zaległości, na przykład w bibliotece uczelni.

 

W przypadku studiów niestacjonarnych niezbędne będzie także uregulowanie wszelkich należnych opłat za poprzednie miesiące pobierania nauki.

Co zrobić, jeśli uczelnia naliczyła już opłatę?

wykreslenie-ze-studiow-wniosekJeśli do zaprzestania nauki doszło jakiś czas przed złożeniem podania o wykreślenie z listy studentów, uczelnia mogła naliczyć opłaty za czesne za okres do momentu rozwiązania umowy o kształcenie.

Czy w takim przypadku student będzie zmuszony do uiszczenia naliczonych opłat?

Istnieje jedna możliwość uniknięcia obowiązku uregulowania należności – mianowicie złożenie pisma z prośbą o anulowanie naliczonej opłaty. Wniosek można uzasadnić brakiem zasadności ponoszenia kosztów za nieodbytą naukę czy egzaminy, a także trudnościami natury finansowej.

Należy jednak mieć na uwadze, że anulowanie naliczonych opłat to decyzja dziekana, uzależniona wyłącznie od jego dobrej woli.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze