Zaświadczenie o wolontariacie WZÓR

Jak napisać zaświadczenie o wolontariacie? Wolontariat nie jest stosunkiem pracy w rozumieniu przepisów, a co za tym idzie, nie wlicza się do stażu pracy i nie podlega pod Kodeks pracy, jednak warto go udokumentować, ponieważ mimo wszystko uczestnictwo w wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych ma znaczenie dla przyszłego pracodawcy. Osoby nie posiadające doświadczenia zawodowego często zamieszczają wzmianki na temat wolontariatu w swoim CV.

Wstęp

zaswiadczenie-o-wolontariacie-wzor-pdf-docNależy pamiętać więc, aby udokumentować taką pracę odpowiednim zaświadczeniem o wolontariacie. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego zaświadczenia, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zaświadczenia, które pobierzesz poniżej:

Zaświadczenie o wolontariacie wzór

Czym jest wolontariat?

Zgodnie z przepisami, wolontariat to świadome, bezinteresowne i bezpłatne działanie na rzecz innych, przy czym osoby, którym pomaga się w taki sposób, muszą być osobami spoza kręgu przyjaciół, kolegów czy rodziny. Pomoc najbliższym nie stanowi wolontariatu. 

Dokładne zasady pracy wolontariusza i zatrudniania wolontariuszy określa Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 23 kwietnia 2003 roku. Przepisy te nie wyznaczają ani maksymalnego, ani minimalnego wieku wolontariusza.

Może zostać nim zatem każda osoba chętna do niesienia pomocy.

W przypadku osób niepełnoletnich niezbędna jest jednak zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Zwykle sama organizacja, bądź instytucja, która rekrutuje wolontariuszy, określa w swoim regulaminie, kto może pracować na jej rzecz jako wolontariusz. 

Wolontariuszem nazywa się osobę fizyczną, która spełnia jednocześnie 4 warunki:

 • pracuje nieodpłatnie,
 • pracuje bezinteresownie – nie oczekuje materialnych ani pozamaterialnych korzyści,
 • pracuje dobrowolnie – z własnej woli, bez przymusu,
 • pracuje świadomie – wie, że nie otrzyma za swoją pracę wynagrodzenia. 

Zakończenie wolontariatu

Odbycie wolontariatu powinno zostać potwierdzone za pomocą:

 • zaświadczenia o wykonaniu świadczeń lub
 • pisemnej opinii. 

Oba dokumenty wystawia się w formie pisemnej. Zgodnie z przepisami powinny to być pisma zatwierdzone podpisem osoby reprezentującej korzystającego, jednak w praktyce niepodpisane dokumenty w formie elektronicznej są traktowane na równym poziomie i akceptowane przez obie strony. 

Zaświadczenie o wolontariacie

Zaświadczenie o wolontariacie ma za zadanie udowodnić, że dana osoba odbyła wolontariat lub brała udział w wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, a także w uogólnieniu wyjaśnić, na czym ten wolontariat polegał. Zgodnie z przepisami, jeśli wolontariusz poprosi o takie zaświadczenie, korzystający ma obowiązek je wystawić. 

Na żądanie wolontariusza korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia, o którym mowa w ust. 1, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń.

Z przytoczonego przepisu wynika, że zaświadczenie dla wolontariusza wydawane jest dopiero na jego prośbę. Korzystający (organizacja lub instytucja) nie ma obowiązku wydawania takiego dokumentu, jeśli wolontariusz o niego nie wnioskuje.

Co więcej, zapisy ustawy sugerują, że zaświadczenie należy wystawić dopiero po zakończeniu pracy wolontariusza, opisując przy tym jej zakres. Zaświadczenie o odbyciu wolontariatu musi mieć formę pisemną. 

Kto może wystawić zaświadczenie o wolontariacie?

Na zaświadczeniu o wolontariacie może podpisać się osoba odpowiedzialna za sprawowanie opieki nad wolontariuszem. Zaświadczenie zawiera zawsze nazwę organizacji lub instytucji oraz jej pieczątkę. 

Jeśli chodzi o wolontariat w WOŚP, to udział w takiej akcji może poświadczyć dyrektor szkoły.

Do zaświadczenia należy dołączyć wtedy ksero (potwierdzone za zgodność z oryginałem) legitymacji WOŚP.

Jak wystawić zaświadczenie o wolontariacie?

Jak zostało wspomniane, zaświadczenie o wolontariacie musi mieć formę pisemną. Organizacja czy instytucja mają obowiązek wystawić je na prośbę wolontariusza. W dokumencie powinny znaleźć się określone informacje, czyli co najmniej opis pracy wykonanej przez wolontariusza.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zaświadczenie zawierało więcej informacji na temat wolontariatu. 

Co powinno zawierać zaświadczenie o wolontariacie? W takim dokumencie należy uwzględnić:

 • datę i miejsce wystawienia pisma,
 • odpowiedni nagłówek,
 • dane wolontariusza,
 • zakres pracy wolontariusza,
 • termin rozpoczęcia i zakończenia wolontariatu,
 • sumę godzin przepracowanych w ramach wolontariatu,
 • nazwę podmiotu wydającego zaświadczenie, pieczęć, podpis osoby upoważnionej. 

Jak napisać zaświadczenie o wolontariacie? Najłatwiej jest przygotowywać takie dokumenty dla wolontariuszy na podstawie jednego uniwersalnego druku. Można wypełnić w tym celu wzór zaświadczenia o wolontariacie, aby pismo było czytelne i zgodne z przepisami. 

Pisemna opinia o wolontariuszu

Poza zaświadczeniem o wolontariacie wolontariusz może otrzymać także pisemną opinię o odbytej pracy. 

Na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń wolontariusza

Z przepisów wynika zatem, że pisemną opinię – podobnie jak zaświadczenie – wystawia się na prośbę wolontariusza. Korzystający może, ale nie musi takiej opinii wystawiać. Opinię również przygotowuje się dopiero po zakończeniu wolontariatu i również w formie pisemnej. 

Po co zaświadczenie o wolontariacie?

Dokumenty, które potwierdzają odbycie wolontariatu, stanowią dowód umiejętności, kompetencji i zaangażowania osoby wolontariusza. Stanowią atut w CV, zwłaszcza dla osób, które nie mogą jeszcze pochwalić się bogatym doświadczeniem zawodowym.

Wolontariat jest szczególnie ważny w odniesieniu do kompetencji miękkich. Pokazuje umiejętności budowane w działaniach społecznych, a nie w drodze rozwoju zawodowego. 

Zaświadczenie lub opinię o wolontariacie można wykorzystać także w celu zdobycia certyfikatu potwierdzającego kompetencje wolontariusza, między innymi w ramach międzynarodowego certyfikatu LEVER.

Dla samego wolontariusza są one ważne ze względu na budowanie rozwoju w ramach dobrowolnej pracy na rzecz innych. Dzięki nim ma on możliwość podejmowania się coraz bardziej odpowiedzialnej pracy i zajmowania „wyższych stanowisk” w kolejnych organizacjach czy instytucjach.

Zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych potwierdza bowiem doświadczenie kandydata nawet na stanowisko decyzyjne lub stanowisko kierowania pracą innych wolontariuszy. 

Przy długiej współpracy umowa z wolontariuszem

Obowiązujące przepisy ustawy wymagają, aby każdy trwający ponad 30 dni wolontariat, był formalizowany pisemną umową o wolontariat, często zdarza się, że umowa o wolontariat przybiera nazwę: porozumienie o współpracy wolontarystycznej.

Przy okazji warto wiedzieć też, że jest coś takiego jak wypowiedzenie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, czyli tzw. wypowiedzenie umowy o wolontariat.

Podobne wzory dokumentów:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze