Notatka służbowa pijany pracownik WZÓR

Jak napisać notatkę służbową dla pijanego pracownika? jeśli przełożony lub sam pracodawca podejrzewa, że pracownik stawił się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu lub spożywał alkohol w trakcie pracy, jego obowiązkiem jest przede wszystkim niedopuszczenie osoby zatrudnionej do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Wprowadzenie

notatka-sluzbowa-pijany-pracownik-wzor-pdf-docNiedopuszczenie pracownika do pracy należy udokumentować też notatką służbową, nazywaną również protokołem. Jak przygotować taki dokument? aby ułatwić Ci sporządzenie notatki służbowej dla pracownika będącego pod wpływem alkoholu – przygotwaliśmy gotowy do wypełnienia wzór notatki służbowej, którą pobierzesz poniżej:

Notatka służbowa pijany pracownik wzór

notatka-sluzbowa-pijany-pracownik-wzor-pdf-doc

Notatka służbowa – pijany pracownik wzór

Pijany pracownik to odpowiedzialność pracodawcy

Pijany pracownik w pracy to duży problem dla pracodawcy, ponieważ to on jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP. Wśród nich wylicza się między innymi obowiązki w zakresie ochrony zdrowia i życia innych osób.

Nietrudno domyślić się, że pracownik pod wpływem alkoholu stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa własnego i innych pracowników.

Z tego względu przełożony musi natychmiast i stanowczo reagować na przejawy nietrzeźwości pracowników. Jego zadaniem jest dopilnowanie ochrony życia i zdrowia pracowników, a także zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Oznacza to, że pracodawca powinien podejmować starania, które mają na celu usunięcie stanu zagrożenia życia lub zdrowia pracownika, wywołanego bezprawnym zachowaniem się innego pracownika – zwłaszcza pracownika nietrzeźwego.

Pracodawca może zostać ukarany – na podstawie przepisów Kodeksu pracy – za nieprawidłowy stan bezpieczeństwa i higieny pracy karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Warto zatem wiedzieć, co należy zrobić, kiedy pracownik jest pod wpływem alkoholu.

Co zrobić gdy pracownik jest pod wpływem alkoholu?

Pracodawca powinien jak najszybciej wykryć, że pracownik jest pod wpływem alkoholu, gdyż ma to ogromne znaczenie w kontekście zapobiegania wypadkom w pracy. Regulamin zakładu musi określać, gdzie zgłasza się pijanego pracownika (zgłosić problem powinny inne osoby zatrudnione).

Najbardziej niebezpieczny dla siebie i swojego otoczenia jest pijany pracownik na budowie lub pijany kierowca, dlatego to w tych zawodach należy być szczególnie wyczulonym na takie objawy jak:

 • woń alkoholu,
 • bełkotliwa mowa,
 • zaburzona koordynacja ruchów.

Uniwersalne zasady postępowania w przypadku stwierdzenia, że pracownik jest pod wpływem alkoholu – wyglądają następująco:

 1. Pracodawca nie powinien dopuścić pracownika do pracy.
 2. Pracodawca powinien poinformować pracownika, dlaczego nie zostanie dopuszczony do pracy.
 3. Pracodawca powinien wezwać policję do zakładu pracy. Funkcjonariusze powinni przebadać pracownika alkomatem.
 4. Po wykazaniu stanu nietrzeźwości, pracownika należy odesłać do domu. Pracodawca może wymierzyć pracownikowi karę porządkową.

 

Co grozi pijanemu pracownikowi?

Pracodawca może ukarać pracownika, który stawił się nietrzeźwy w miejscu pracy na kilka sposobów. Zwykle rodzaj kary dostosowuje się do zagrożenia, jakie stworzyła taka sytuacja dla zdrowia i życia innych.

Inaczej ukarany zostanie zatem pijany lekarz, fachowy pracownik służby zdrowia, kierowca czy operator maszyny w czasie pracy, a inaczej pracownik biurowy.

Przełożony może ukarać nietrzeźwego pracownika za pozostawanie pod wpływem alkoholu w pracy:

 • karą pieniężną – jest wymierzana najczęściej za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, a także za opuszczenie miejsca pracy bez usprawiedliwienia oraz właśnie za stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości i/lub spożywanie alkoholu w czasie pracy pracownika,
 • odebraniem wynagrodzenia za dzień, w którym pracownik pojawił się w pracy pijany, ponieważ wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, a pracownik pijany nie może zostać dopuszczony do pracy pracownika,
 • obciążeniem odpowiedzialnością materialną za szkodę – jeśli nieodpowiedzialny pracownik zniszczy lub uszkodzi mienie pracodawcy, musi pokryć koszty tej szkody w kwocie nie wyższej niż jego trzymiesięczne wynagrodzenie.

A czy można zwolnić pijanego pracownika, który pojawił się w pracy pod wpływem alkoholu? w uzasadnionych przypadkach zwolnienie dyscyplinarne za alkohol jest jak najbardziej dopuszczalne.

Dotyczy to między innymi pracowników, którzy będąc pod wpływem upojenia alkoholowego, zagrażają bezpieczeństwu innych. Poza tym pijanemu pracownikowi grozi nawet kara aresztu lub grzywny.

Co powinna zawierać notatka służbowa na pijanego pracownika?

Notatka służbowa na pijanego pracownika nosi miano protokołu z niedopuszczenia pracownika do pracy lub protokołu z odsunięcia pracownika od pracy – w zależności od tego, czy pracownik pojawił się w miejscu pracy w stanie nietrzeźwości, czy zaczął spożywać alkohol dopiero w miejscu pracy.

Taki dokument powinien uwzględniać następujące informacje:

 • datę zdarzenia,
 • oznaczenie stanowiska pracy,
 • dane pracownika,
 • wskazanie naruszenia obowiązku pracowniczego – obowiązku trzeźwości,
 • podpis przełożonego.

Poza tym protokół z niedopuszczenia pracownika do pracy zawiera również oświadczenia świadków, w których należy ująć opis zdarzenia oraz dane osobowe świadka, z reguły innego pracownika.

 

Notatka służbowa na pracownika za złe zachowanie

Notatkę służbową sporządza się nie tylko wtedy, kiedy pracownik pojawia się w miejscu pracy pijany. Taki dokument służy udowodnieniu, że wymierzona przez pracodawcę kara porządkowa jest zasadna, dlatego warto sporządzić go, kiedy pracownik łamie przepisy BHP czy wewnętrzny regulamin zakładu.

Jak napisać notatkę służbową na pracownika? Nie istnieje żaden odgórnie narzucony wzór dla takiego dokumentu, ale ponieważ notatka pełni rolę informacyjną, powinna być zwięzła, obiektywna, oparta na faktach, pozbawiona ocen, opinii i informacji dotyczących kwestii prywatnych.

W notatce służbowej należy ująć:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane autora notatki,
 • opis zdarzenia,
 • podpis sporządzającego notatkę.

Notatka służbowa nie wymaga podziału na wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Ma być krótkim i rzeczowym dokumentem, który przekazuje jakieś informacje, pełni rolę dowodową lub jedynie informacyjną. Notatki służbowe sporządzają zarówno pracodawcy, jak i pracownicy.

Mogą być one nie tylko negatywne, ale także pozytywne, a wtedy stanowią podstawę nagrodzenia pracownika, na przykład premią. Jeśli notatka ma wydźwięk negatywny i dotyczy pracownika, określa się ją mianem notatki dyscyplinującej.

Kilka słów na koniec

Protokół z niedopuszczenia pracownika do pracy sporządza się w sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik pojawił się w miejscu zatrudnienia w stanie po spożyciu alkoholu bądź przybył do pracy trzeźwy, jednak spożywał alkohol w czasie pracy.

Oczywiście oprócz sporządzenia stosownego protokołu, innym podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest niedopuszczenie pijanego pracownika do wykonywania pracy.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika w stanie po użyciu alkoholu

1.Kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być podane pracownikowi do wiadomości.

2.Uprawnienia kierownika zakładu pracy, o którym mowa w ust. 1, służą również organowi nadrzędnemu nad danym zakładem pracy oraz organowi uprawnionemu do przeprowadzenia kontroli zakładu pracy.

3.Na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie pracownika, o którym mowa w ust. 1, badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. Zabiegu pobrania krwi dokonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Do badania stanu trzeźwości stosuje się przepisy, wydane na podstawie art. 47 dokonanie czynu po spożyciu alkoholu ust. 2.

Podstawa prawna: Kodeks pracy.

Podobne wzory notatek służbowych:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze