Notatka służbowa złe zachowanie pracownika WZÓR

Jak napisać notatkę służbową na pracownika za złe zachowanie? Jeśli pracodawca lub przełożony stwierdza złe zachowanie pracownika, powinien sporządzić potwierdzającą ten fakt notatkę służbową. O sporządzeniu takiej notatki musi poinformować osobę zatrudnioną, a następnie dołączyć dokument do jej akt osobowych. Pracownik ma też prawo zapoznać się z treścią takiej notatki służbowej.

Wprowadzenie

notatka-sluzbowa-zle-zachowanie-pracownika-wzor-pdf-docJakie elementy powinna zawierać notatka dotycząca złego zachowania pracownika? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, który spełni wszystkie formalne wymagania, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór notatki służbowej, którą pobierzesz poniżej:

Notatka służbowa złe zachowanie pracownika wzór

notatka-sluzbowa-zle-zachowanie-pracownika-wzor-pdf-doc

Notatka służbowa złe zachowanie pracownika wzór

Na jakiej podstawie sporządza się notatki służbowe za złe zachowanie pracownika?

Zgodnie z przepisami, przełożony ma obowiązek prowadzić i przechowywać dokumentację pracownika. Mówi o tym między innymi rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Akt prawny przewiduje, że w części B akt osobowych pracownika należy gromadzić dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia. Na tej podstawie przełożony może sporządzać i zbierać notatki służbowe, które utrwalają zdarzenia, mające wpływ na ocenę pracy podwładnego.

Notatka służbowa za złe zachowanie pracownika ma znaczenie przy podejmowaniu decyzji personalnych. Może wpłynąć na to, czy osoba zatrudniona otrzyma nagrodę lub awans.

Dostęp do notatki służbowej na pracownika

Kiedy w grę wchodzi notatka służbowa za złe zachowanie pracownika przełożony ma obowiązek poinformować osobę zatrudnioną o sporządzeniu takiego dokumentu i umożliwić jej przeglądnięcie notatki w aktach osobowych pracowników.

Notatkę można bezterminowo przechowywać w aktach osobowych pracownika.

Jednocześnie warto podkreślić, że pracownik nie może żądać usunięcia czy zniszczenia takich notatek. Tak samo, jak zaprzestania ich tworzenia czy gromadzenia. To pracodawca może zadecydować o ewentualnym usunięciu takich zapisów z akt osobowych pracownika.

Co ważne, dokumentacja tego typu może dotyczyć wyłącznie nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu okresu zatrudnienia. Notatki powinny odnosić się również tylko do zdarzeń ważnych, nie zaś błahych lub niezwiązanych ze stosunkiem pracy.

Notatkę służbową może przygotować pracodawca zarówno rozczarowany pracownikiem, jak i zadowolony z jego pracy – istnieją zatem notatki służbowe pozytywne i negatywne.

Do czego służy notatka służbowa?

Notatka służbowa pełni przede wszystkim rolę informacyjną. Ma przekazywać informacje w sposób sformalizowany. Najczęściej jest wykorzystywana w dwóch celach: jako argument do nałożenia kary na pracownika lub jako argument do wynagrodzenia pracownika. Taki dokument może stanowić podstawę przyznania premii czy nawet awansu.

Częściej notatka służbowa dotyczy jednak odmowy wykonania polecenia przez pracownika, spóźnień, łamania przepisów BHP (higieny pracy) czy nienależytego wykonywania obowiązków.

Może to być zatem notatka służbowa za samowolne opuszczenie stanowiska czy za notoryczne spóźnienia. Wtedy nie mówimy o notatce służbowej, tylko notatce dyscyplinującej, która jest podstawą nałożenia na pracownika kary porządkowej.

 

Jak napisać notatkę służbową?

Odpowiedzi na pytanie, jak napisać notatkę służbową, nie znajdziemy w żadnych przepisach. Nie obowiązuje zatem również narzucony odgórnie wzór notatki służbowej, jednak wiele firm posiada opracowany, własny schemat sporządzania takiego dokumentu. Można też pobrać przygotowany przez nas wzór notatki służbowej.

Aby notatka spełniała swój główny cel, czyli informowała o faktach, opisywała dane zdarzenie ze szczegółami, powinna zawierać:

 • datę sporządzenia,
 • miejsce sporządzenia,
 • dane autora,
 • opis zdarzenia,
 • ustalenia,
 • podpis autora.

*Notatka służbowa ma być przede wszystkim zwięzłym, obiektywnym opisem przebiegu zdarzenia.

Czy notatka służbowa musi być podpisana przez pracownika? Tak, jeśli to on ją sporządza. Jeśli notatkę służbową na pracownika sporządza przełożony, podpis osoby zatrudnionej nie jest konieczny.

Jakich zachowań może dotyczyć notatka służbowa za złe zachowanie pracownika?

”Złe zachowanie pracownika” to bardzo ogólne pojęcie. Sporządzenia notatki wymagać mogą wszelkie zachowania, które stanowią podstawę wymierzenia pracownikowi kary porządkowej. Notatka dyscyplinująca może dotyczyć zatem:

 • nieodpowiedniego zachowania względem innych pracowników,
 • odmowy wykonania polecenia służbowego,
 • notorycznych spóźnień,
 • nieprawidłowego wykonywania obowiązków służbowych,
 • łamania zasad BHP,
 • braku szacunku do pracowników, klientów, kontrahentów,
 • przedłużania przerw w pracy,
 • pozostawania w konflikcie z innymi pracownikami.

Jeśli po sporządzeniu takiej notatki i przyjęciu wyjaśnień pracownik nadal nie zmienia swojego zachowania, przełożony może ukarać go karą porządkową, złożyć mu wypowiedzenie umowy lub nawet zwolnić go w trybie natychmiastowym.

Jak doręczyć pracownikowi notatkę służbową?

Na żądanie pracownika, przełożony musi okazać mu do wglądu sporządzoną przez siebie notatkę służbową. Dokument może on przekazać podwładnemu na kilka sposobów:

 • osobiście,
 • pocztą elektroniczną,
 • pocztą tradycyjną.

Jeśli jednak notatka służbowa na złe zachowanie pracownika zawiera informacje wrażliwe, bezpieczniej będzie przekazać ją pracownikowi osobiście, bezpośrednio. W przeciwnym razie istnieje ryzyko wycieku danych i narażenia osoby zatrudnionej na różne nieprzyjemności.

Z uwagi na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, notatka służbowa dotycząca pracownika nie powinna zostać udostępniona publicznie. Nie mogą mieć do niej również dostępu nieupoważnione osoby trzecie.

 

Notatka służbowa informacyjna

Poza notatkami służbowymi „dna pracownika” istnieją również notatki służbowe sporządzane przez wszystkich pracowników, pełniące rolę sprawozdania czy zawiadomienia. Są to notatki:

 • z rozmowy telefonicznej,
 • ze spotkania,
 • ze zdarzenia.

Notatka służbowa z rozmowy telefonicznej dotyczy rozmowy biznesowej, ważnej dla działania firmy. Powinna informować o przebiegu konwersacji, zawierać datę i główne ustalenia rozmówców, ze wskazaniem ich znaczenia dla dalszych działań w firmie.

Notatka służbowa ze spotkania może zostać sporządzona zarówno po spotkaniu “w cztery oczy”, jak i po spotkaniu grupowym. Każdy uczestnik powinien otrzymać notatkę z ustaleniami, które ma przekazać innym osobom zatrudnionym.

Notatka służbowa ze zdarzenia dotyczy natomiast wypadków w pracy. Sporządzają ją świadkowie, którzy w dokumencie powinni ująć dokładny opis przebiegu wypadku, jego przyczyny, o ile da się je ustalić, a także skutki zdarzenia, w tym przede wszystkim poniesione straty i obrażenia.

Kilka słów na koniec

Wielu pracodawców dokumentuje i archiwizuje szczególnie te negatywne zachowania swoich pracowników w formie notatek służbowych. Negatywne przykłady postępowań pracowników przydają się czasem do oceny pracownika w różnych sytuacjach, np. podczas awansu, degradacji stanowiska, nakładaniu kar porządkowych, rozwiązania umowy o pracę czy wypowiedzenia umowy.

Jak sporządzić notatkę służbową? aby ułatwić Ci to zadanie, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór notatki służbowej, który pobierzesz w górnej części niniejszego artykułu.

Przepisy, które warto znać:

Art. 109. § 1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

§ 2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

§ 3. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w § 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.

Podobne wzoru pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze