Notatka służbowa nauczyciela WZÓR

Jak sporządzić notatkę służbową nauczyciela? notatka służbowa w szkole może dotyczyć wszelkich spraw szkolnych: zarządczych, pedagogicznych czy kadrowo-płacowych. Nauczyciel najczęściej sporządza notatkę służbową na temat ucznia. Jakimi zasadami rządzą się szkolne notatki służbowe?

Wprowadzenie

notatka-sluzbowa-nauczyciela-wzor-pdf-docJak napisać taką notatkę by spełniała wszelkie formalne wymogi? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór notatki służbowej nauczyciela, którą pobierzesz poniżej:

Notatka służbowa nauczyciela wzór

Po co sporządza się notatki służbowe w szkole?

Celem sporządzenia notatki służbowej jest najczęściej wykazanie prawidłowości działania pracownika. W przypadku szkół będzie to prawidłowe postępowanie dyrektora lub nauczyciela. Z drugiej strony, notatka służbowa nauczyciela o dziecku dotyczyć będzie raczej nieprawidłowości w zachowaniu ucznia.

Notatka służbowa w szkole przydaje się w różnych okolicznościach. Przykładowo, jeśli dyrektor ma zamiar wymierzyć karę porządkową nauczycielowi, zleca sporządzenie takiej notatki innemu pedagogowi, który był świadkiem danego zdarzenia.

Poza tym wzywa ukaranego nauczyciela do złożenia wyjaśnień i z tego zdarzenia również sporządza notatkę służbową. Dokumenty te służą zatem udowodnieniu, że karę porządkową wymierzono prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym.

W praktyce notatka służbowa w szkole może przydać się, kiedy:

 • nauczyciel odmawia wyjazdu na wycieczkę szkolną, twierdząc, że jest to dla niego nieopłacalne,
 • nauczyciel odmawia przyjęcia wypowiedzenia stosunku pracy, licząc, iż wtedy będzie ono nieważne.

Notatka służbowa z zajścia w szkole

Notatka służbowa z zajścia w szkole może dotyczyć między innymi takich sytuacji, jak uderzenie dziecka przez nauczyciela. W przypadku takiego zdarzenia dokument zawiera nie tylko opis sprawy, ale również datę – dzień, w którym doszło do zdarzenia. Dyrektor szkoły ma bowiem obowiązek zgłosić taki incydent rzecznikowi dyscyplinarnemu w ciągu 14 dni od zajścia zdarzenia.

Notatka służbowa ze zdarzenia może służyć również do udokumentowania sytuacji grożącej wyciekiem danych osobowych. Jeśli ze szkoły ukradziono by komputer służbowy, istniałoby duże ryzyko doprowadzenia do takiej właśnie sytuacji.

W tym przypadku dyrektor szkoły ma tylko 72 godziny (od momentu, w którym dowiedział się o zdarzeniu), aby zgłosić sprawę Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Notatka służbowa z datą pozwala mu udowodnić, że podjął odpowiednie kroki w wymaganym terminie.

Notatka służbowa pedagoga szkolnego lub nauczyciela może dotyczyć również rodzica, który zachowywał się nieodpowiednio na przykład podczas zebrania. Na wypadek złożenia ewentualnej skargi do organu prowadzącego, warto sporządzać notatki służbowe, chociażby w przypadku, kiedy rodzic jednego z uczniów odnosi się do pedagoga w wulgarny sposób.

Jakie elementy musi zawierać notatka służbowa nauczyciela?

W przepisach nie znajdujemy żadnych wytycznych, co do treści notatki służbowej w szkole. Nie istnieje zatem również odgórnie narzucony wzór notatki służbowej nauczyciela. Jeśli jednak dokument ma spełniać określony cel, powinien uwzględniać przede wszystkim:

 • miejsce sporządzenia notatki służbowej,
 • oznaczenie daty (np. notatka służbowa sporządzona dnia: …)
 • dokładny opis zdarzenia,
 • podpis osoby sporządzającej notatkę.

*Notatka służbowa ma formę zwięzłej i jednostronicowej informacji o konkretnym przekazie.

Nie wymaga podziału na wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Każdy przykład notatki służbowej zawierać będzie jednak oznaczenie numeracyjne, zgodne z obowiązującą w danej szkole instrukcją kancelaryjną.

Notatka służbowa nauczyciela z pewnością nie powinna zawierać jednak:

 • osądu osoby, której dotyczy – notatka nie wskazuje winnego, jedynie opisuje zdarzenia, przedstawia fakty,
 • informacji godzących w dobre imię pracownika, obraźliwych, dotyczących spraw prywatnych.

 

Gdzie przechowuje się notatki służbowe?

Z reguły, notatki służbowe nie muszą być dołączane do dokumentacji pracowniczej. Notatki zwykle nie sporządza bowiem nauczyciel karany, lecz świadek danego zdarzenia, zatem sprawa właściwie go nie dotyczy – bezzasadne jest więc dołączanie notatki do jego dokumentacji.

W niektórych przypadkach dołączenie notatki do dokumentacji pracowniczej będzie jednak koniecznie. Chodzi o dokumenty, które mają znaczenie w odniesieniu do kwestii kadrowo-płacowych danego nauczyciela. Jeśli więc notatka jest związana z przebiegiem zatrudnienia, należy umieścić ją w aktach osobowych.

Co natomiast z notatkami służbowymi, które nie mają związku z przebiegiem zatrudnienia? Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w szkolnej instrukcji kancelaryjnej.

Z reguły wyznacza się na ten cel miejsce, do którego żadna osoba nieupoważniona nie będzie miała dostępu. Czasami tworzone są więc osobne księgi czy ewidencja notatek służbowych. Dostęp do nich ma jedynie dyrektor czy pracownicy kadr.

Czy pracownika należy poinformować o sporządzeniu notatki służbowej?

Kiedy dyrektor sporządza notatkę służbową dotyczącą nauczyciela, nie musi informować go o tym fakcie. Notatka dla swojej ważności nie potrzebuje podpisu nauczyciela.

Z drugiej strony na życzenie pracownika, dyrektor ma obowiązek udostępnić notatkę na jego temat do wglądu. Pracownik może zażądać dostępu do notatki służbowej w każdym czasie.

Czy notatka służbowa w szkole jest informacją publiczną?

Zgodnie z przepisami, notatki służbowe są informacja publiczną – dokumentem stworzonym przez pracownika organu administracji publicznej, dotyczącego sfery faktów. Z tego względu ujawnienia i udostępnienia notatki służbowej może żądać każdy obywatel.

Oznacza to, że notatka służbowa w szkole powinna być udostępniona na żądanie jako informacja publiczna. Jeśli rodzic poprosi dyrektora szkoły o kopię notatek na jego temat, szkoła ma obowiązek takie dokumenty wydać. Co zaś z danymi osobowymi umieszczonymi w treści notatki służbowej?

Zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zapewniając dostęp do notatki służbowej w szkole, dyrektor powinien poddać anonimizacji dane osobowe, które są objęte prywatnością osób fizycznych. W tym dane:

 • uczniów,
 • rodziców,
 • pracowników wykonujących wyłącznie czynności obsługowe (np. woźni).

Z prawa do anonimizacji danych nie skorzysta jednak nauczyciel, który jest osobą pełniącą funkcję publiczną – osobą zatrudnioną w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi.

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze