Opinia o dziecku wydana na prośbę rodzica – wzór

Szkoła i przedszkole mają obowiązek udzielania rodzicom informacji na temat rozwoju i zachowania ich dziecka. Takie informacje może zawierać również opinia o dziecku, wydana w celu przedstawienia jej w MOPS-ie, sądzie rodzinnym czy w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jakie elementy powinna zawierać opinia o dziecku?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiej opinii o dziecku przygotowaliśmy przykładowy wzór, na którym warto się wzorować i który pobierzesz poniżej:

opinia-o-dziecku-wydana-na-prosbe-rodzica-wzor

Opinia o dziecku wydana na prośbę rodzica – wzór

Obowiązek sporządzenia opinii o dziecku

Szkoła i przedszkole sporządzają opinię o dziecku obowiązkowo na wniosek takich organów jak MOPS, sąd rodzinny, Policja, czy poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

Jak czytamy w treści rozporządzenia MEN z 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przewodniczący zespołu może zwrócić się do dyrektora placówki o wydanie opinii przez nauczyciela, wychowawcę i specjalistów w celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka. Taką opinię wydaje się obowiązkowo w terminie 7 dni, a jej kopię otrzymują także rodzice lub uczeń pełnoletni.

Opinia o uczniu na wniosek rodzica rządzi się nieco innymi prawami, ponieważ żadne odgórnie obowiązujące przepisy nie określają, jak należy ubiegać się o taką opinię, ani w jakiej formie nauczyciel powinien opinię wystawić. Regulacje tego typu powinny zostać uwzględnione w statucie placówki.

Statut szkoły lub przedszkola może wskazywać:

 • jak uzyskać opinię, np. na pisemny wniosek,
 • w jakim czasie opinia powinna zostać wydana,
 • w jakiej formie opinia powinna zostać wydana,
 • jakie informacje musi zawierać opinia.

W takiej sytuacji podstawą wydania opinii o uczniu na wniosek rodzica będzie właśnie statut placówki oświatowej.

Jakie elementy powinna zawierać opinia o dziecku?

Opinia o dziecku wydana na prośbę rodzica może znacząco różnić się treścią w zależności od tego, w jakim celu jest sporządzana. Jedynie w przypadku opinii do poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciele mogą kierować się precyzyjnymi przepisami rozporządzenia, które wskazuje, że opinia wychowawców, nauczycieli i specjalistów powinna zawierać:

 • informacje o rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych dziecka,
 • informacje o możliwościach psychofizycznych dziecka, w tym o jego mocnych stronach i uzdolnieniach,
 • informacje o funkcjonowaniu dziecka w placówce, w tym o występujących trudnościach,
 • informacje o działaniach podjętych przez nauczycieli w celu poprawy funkcjonowania dziecka, o formach udzielanej mu pomocy, okresie ich udzielania oraz o efektach podjętych działań,
 • wnioski dotyczące dalszych działań, jakie należy podjąć w celu poprawy funkcjonowania dziecka.

Natomiast opinia o dziecku na prośbę nauczyciela, wydawana na przykład na cel rozprawy sądowej, powinna zawierać takie informacje, jakich wymagają wewnętrzne regulacje placówki (statut szkoły lub przedszkola).

Podstawowe elementy opinii o dziecku

Przykładowa opinia wychowawcy o uczniu do sądu, do MOPS czy na inne potrzeby powinna zawierać przede wszystkim:

 • dane dziecka: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, oznaczenie klasy/grupy, do której uczęszcza,
 • dane nauczyciela sporządzającego opinię,
 • dane szkoły/przedszkola,
 • podpis dyrektora i nauczyciela sporządzającego opinię,
 • pieczęć placówki,
 • oznaczenie daty i miejscowości.

Treść opinii zależna jest w głównej mierze od celu jej przygotowania, jednak w większości przypadków dokument odnosi się do takich kwestii jak:

 • stosunek ucznia do obowiązków szkolnych,
 • wyniki nauczania,
 • zachowanie dziecka,
 • współpraca z rodzicami. 

Przykład opinii o uczniu do sądu rodzinnego może zawierać więc takie zapisy, które informują o:

 • przygotowaniu dziecka do zajęć,
 • aktywności dziecka na lekcji,
 • odrabianiu prac domowych,
 • frekwencji,
 • wynikach w nauce, 
 • udziale w konkursach, zawodach,
 • zachowania na lekcji,
 • zachowania podczas przerw,
 • zachowania w trakcie zajęć pozalekcyjnych,
 • przestrzegania zasad i reguł,
 • kultury osobistej,
 • aktywności społecznej, 
 • funkcjonowania w grupie,
 • akceptacji przez grupę,
 • prezentowanych postaw i zachowań,
 • problemów wychowawczych.

Jeśli zaś chodzi o relację na linii dziecko-rodzic-szkoła, to w opinii mogą pojawić się informacje dotyczące:

 • przyprowadzania i odprowadzania dziecka z placówki,
 • dbałości o higienę dziecka,
 • dbałości o czystość odzieży dziecka,
 • wyposażenia dziecka w książki i przybory,
 • zainteresowania rodziców bieżącymi sprawami dziecka,
 • utrzymywania kontaktów ze szkołą,
 • prowadzenia rozmów z wychowawcą, pedagogiem,
 • częstotliwości spotkań z nauczycielami,
 • pomocy w realizacji obowiązku szkolnego,
 • regulowania opłat za przedszkole, wyżywienie.

Jaką rolę pełni opinia o dziecku do sądu?

Opinia o dziecku wydana na prośbę rodzica do sądu może wiązać się z takimi sprawami jak:

 • sprawa o rozwód,
 • sprawa o zawieszenie, ograniczenie, przywrócenie, odebranie praw rodzicielskich,
 • sprawa o ustalenie stałego miejsca pobytu dziecka,
 • sprawa o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Zdarza się również, że opinia ma związek z postępowaniem prowadzonym przeciwko osobie małoletniej, na przykład w sprawie dopuszczenia się aktu wandalizmu.

Najczęściej jednak rodzic prosi o opinię przedszkole lub szkołę po to, aby wykazać, że to on powinien sprawować opiekę nad dzieckiem. W takich okolicznościach istotne będzie wskazanie, kto odbiera ucznia, przyprowadza ucznia, reguluje opłaty, a także przychodzi na spotkania z nauczycielami.

W jaki sposób sporządzić opinię o dziecku na wniosek rodzica?

Należy pamiętać, że opinia o dziecku do sądu czy do MOPS nie ma żadnego ustalonego odgórnie wzoru, a jej treść podyktowana jest celem sporządzenia dokumentu oraz okolicznościami. Nauczyciel nie może jednak traktować opinii jako okazji do wyrażenia swojej subiektywnej oceny postawy ucznia. Opinia do sądu powinna być obiektywna, rzetelna, bazująca na faktach.

Nie należy ujmować w niej zatem stwierdzeń, których nie da się poprzeć żadnymi dowodami w postaci opisów konkretnych zachowań czy chociażby załączników, takich jak szkolne wypracowania lub prace plastyczne.

Zamiast pisać ogólnikami, takimi jak „dziecko zachowuje się niegrzecznie”, nauczyciel powinien podać przykłady zachowań, na podstawie których można to wywnioskować. Będzie to na przykład:

 • stosowanie wulgarnego słownictwa,
 • agresja wobec rówieśników,
 • nie słuchanie poleceń nauczyciela.

Jeśli nauczyciel pisze „dziecko nie nawiązuje relacji z rówieśnikami”, to powinien rozwinąć to zagadnienie tak, aby osoba czytająca opinię, zyskała dokładny obraz takiej sytuacji. Tutaj można odnieść się między innymi do takich kwestii jak:

 • czy dziecko próbuje włączyć się do zabawy,
 • jak dziecko reaguje na zaproszenia do zabawy,
 • jak dziecko zachowuje się podczas pracy w grupach,
 • jak przebiega kontakt dziecka z rówieśnikami,
 • czy w trakcie zabawy z dziećmi uczeń jest spięty.

Z kolei pisząc, że dziecko „nie umie nawiązać kontaktu”, należy wyjaśnić, na czym polega ten brak umiejętności, na przykład:

 • dziecko dołącza do zabawy, nie sprawdzając, jakie są jej zasady,
 • dziecko mówi bardzo głośno,
 • dziecko nie słucha rówieśników,
 • dziecko potrząsa rówieśnikiem, aby dojść do głosu,
 • dziecko przekrzykuje rówieśników.

Oceny nie można dokonywać także w oparciu o zachowania, które pojawiają się sporadycznie – nie powtarzają się, nie stanowią normy. Należy zatem określić ich częstotliwość, choćby w przybliżeniu.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze