Umowa z nianią o opiekę nad dzieckiem WZÓR

Jak sporządzić umowę z nianią do opieki nad dzieckiem? Zatrudniając osobę do opieki nad swoim dzieckiem, rodzic powinien zawrzeć z opiekunką odpowiednio dobraną umowę. Takie rozwiązanie pozwala mu nie martwić się, że z dnia na dzień niania przestanie pojawiać się w pracy.

Wprowadzenie

umowa-z-niania-wzor-pdf-docZ kolei opiekunce taki kontrakt zapewnia poczucie stabilności zatrudnienia. Jaki rodzaj umowy można podpisać z nianią i jak sporządzić taką umowę, aby spełniała ona wszystkie formalne wymagania? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy, który pobierzesz poniżej:

Umowa z nianią wzór

Umowa zlecenie z nianią

Najprostsze rozwiązanie, cieszące się również największą popularnością, to umowa zlecenie dla niani. Jeśli taki kontrakt zostanie podpisany z młodą osobą uczącą się – ze studentką- rodzic nie będzie musiał odprowadzać za opiekunkę składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenia emerytalne /rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Umowa zlecenie z opiekunką podlegać będzie przepisom Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że niania nie będzie mogła skorzystać z płatnego urlopu wypoczynkowego i innych przywilejów, jeśli te nie zostaną uwzględnione w treści kontraktu.

Co ważne, rozwiązania umowy lub wypowiedzenie umowy zlecenie z nianią może nastąpić w każdym czasie, nawet bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli taki zapis nie znajdzie się w treści kontraktu.

Gdyby okazało się więc, że dana osoba nie spełnia oczekiwań rodziców, ci będą w stanie bez żadnych konsekwencji w dowolnym momencie zakończyć współpracę z nianią.

Warto zaznaczyć przy tym, że umowa z nianią bazująca na umowie zlecenia nie może być skonstruowana w całkowicie dowolny sposób.

Powinna wskazywać między innymi, jakie obowiązki ciążą na opiekunce oraz jakie wynagrodzenie ma otrzymywać za swoją pracę, przy czym ustalona stawka godzinowa nie może być niższa niż stawka minimalna obowiązująca w danym roku.

Z nianią rodzice nie zawrą innej umowy cywilnoprawnej, czyli umowy o dzieło, bowiem praca opiekunki opiera się na świadczeniu usługi, a nie na wykonaniu dzieła.

Umowa dla niani w formie umowy o pracę

Czy umowa z opiekunką do dziecka może nosić znamiona umowy o pracę? Okazuje się, że nawet rodzice mogą zatrudnić nianię na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z przepisami, pracodawcą jest bowiem każda jednostka organizacyjna, która zatrudnia pracowników.

Nie trzeba prowadzić więc działalności gospodarczej, aby móc zatrudnić opiekunkę na podstawie umowy o pracę. Pytanie brzmi, czy jest to rozwiązanie korzystne dla rodziców.

Jeśli opiekunka do dziecka zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, strony kontraktu zostaną objęte przepisami Kodeksu pracy.

Oznacza to, że niania będzie miała prawo między innymi do korzystania z płatnych urlopów, a pracodawca będzie musiał odprowadzać za nią podatek dochodowy i wszystkie składki na ubezpieczenie, co zdecydowanie podwyższy koszty zatrudnienia opiekunki.

Poza tym taka umowa dla niani nie może zostać wypowiedziana z dnia na dzień, bez podania przyczyny. Strony obowiązuje bowiem okres wypowiedzenia, zależny od okresu zatrudnienia.

Wzór umowy z nianią – umowy o pracę – może wskazywać na umowę o pracę:

 • na okres próbny,
 • na czas określony,
 • na czas nieokreślony.

 

Umowa o pracę na okres próbny z nianią to całkiem praktyczne rozwiązanie. Taki kontrakt zawiera się maksymalnie na 3 miesiące. W tym czasie rodzic może ocenić, czy opiekunka dobrze radzi sobie z dzieckiem oraz, czy sama pociecha toleruje swoją opiekunkę. Wypowiedzenie takiej umowy wiąże się z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który trwa:

 • 3 dni robocze, jeżeli umowa trwa krócej 2 tygodnie;
 • 1 tydzień, jeżeli umowa trwa dłużej niż 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie, jeżeli umowa trwa 3 miesiące.

Z kolei wzór umowy dla niani na czas określony lub nieokreślony będzie przewidywał już dłuższy okres zatrudnienia. Pierwszy typ umowy ulegnie rozwiązaniu wraz z upływem ustalonego terminu, drugi typ umowy można rozwiązać za wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron.

Zarówno w przypadku umowy o pracę na czas oznaczony, jak i na czas nieoznaczony strony zobowiązane są do zachowania okresu wypowiedzenia, który wynosi odpowiednio:

 • 2 tygodnie, jeżeli niania pracowała krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeżeli niania pracowała co najmniej 6 miesięcy i dłużej;
 • 3 miesiące, jeżeli niania pracowała co najmniej 3 lata.

Należy pamiętać, że umowa o pracę dla niani musi zawierać kilka niezbędnych elementów, w tym:

 • datę i miejsce zawarcia,
 • strony umowy,
 • przedmiot umowy, czyli warunki pracy i płacy, czyli rodzaj pracy (obowiązki niani),
 • miejsce wykonywania pracy, czyli miejsce sprawowania opieki nad dzieckiem,
 • wynagrodzenie za pracę z wyróżnieniem poszczególnych składników płacy,
 • termin wypłaty wynagrodzenia,
 • wymiar czasu pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy.

Umowa uaktywniająca dla niani

Pracujący rodzice małych dzieci poza umową o pracę czy umową zlecenie mogą zaproponować niani swoich dzieci również tak zwaną umowę uaktywniającą. Jest to umowa o świadczenie usług, co oznacza, że stosuje się do niej przepisy dotyczące umowy zlecenia.

Najważniejszą zaletą takiej umowy jest fakt, że koszt składek na ubezpieczenie pracownika ponosi nie pracodawca, lecz budżet państwa. Stąd, jak łatwo się domyślić, rozwiązanie to nie jest dostępne dla wszystkich.

Umowę uaktywniającą może zaproponować opiekunce rodzic, który:

 • pracuje na podstawie umowy o pracę,
 • jest zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej, która stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych (np. umowy zlecenia),
 • prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • prowadzi działalność rolniczą.

Poza tym umowa uaktywniająca może zostać zawarta tylko wtedy, kiedy niania opiekuje się dzieckiem, które:

 • ukończyło 20. tydzień życia,
 • nie jest zapisane do żłobka ani klubu dziecięcego.

Zatrudnienie niani na podstawie umowy uaktywniającej to dobre rozwiązanie dla obydwu stron. Opiekunka może cieszyć się względnie stabilnym zatrudnieniem, natomiast rodzic otrzymuje od państwa wsparcie w postaci pokrycia części kosztów jej wynagrodzenia.

 

Budżet państwa sfinansuje składki na ubezpieczenie społeczne za nianię do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy 3, a w uzasadnionych przypadkach nawet 4 lata (jeżeli nie można zapewnić mu opieki przedszkolnej).

Umowę uaktywniającą rodzice mogą podpisać z każdą osobą pełnoletnią, w tym nawet z kimś z bliskiej rodziny, na przykład z ciocią czy babcią dziecka.

Umowa uaktywniająca z opiekunką – podobnie jak umowa zlecenie – powinna zawierać takie elementy, jak:

 • oznaczenie stron umowy,
 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • określenie celu oraz przedmiotu umowy,
 • określenie miejsca i czasu pracy opiekunki,
 • oznaczenie ilości dzieci powierzonych opiece,
 • lista obowiązków niani,
 • określenie wysokości wynagrodzenia oraz terminu jego wypłaty,
 • oznaczenie czasu trwania umowy,
 • określenie formy i warunków wypowiedzenia umowy.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze