Umowa z nianią WZÓR z omówieniem

Jak sporządzić umowę z nianią i jaka umowa będzie najkorzystniejsza? wbrew pozorom rodzic ma do wyboru całkiem sporo opcji – bardziej i mniej korzystnych dla niego jako pracodawcy. Który rodzaj umowy wybrać i co powinna zawierać umowa z nianią?

Wprowadzenie

umowa-z-niania-wzor-pdf-docAby ułatwić Ci sporządzenie umowy, która spełni wszystkie formalne wymagania i wywoła oczekiwane skutki – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy z nianią, który pobierzesz poniżej:

Umowa z nianią wzór

Umowa z nianią jako umowa o pracę

Opiekunka do dziecka może pracować dla rodziny na podstawie umowy o pracę. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoba fizyczna zatrudniała pracownika.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawcą może być bowiem każda jednostka organizacyjna, która zatrudnia pracowników – nie musi to być przedsiębiorca, czyli osoba prawna.

Umowa o pracę z nianią nie będzie jednak tak prostym rozwiązaniem, jak umowa cywilnoprawna. Rodzic ma w takim przypadku znacznie więcej obowiązków. Może wybrać jednak:

 • umowę o pracę na okres próbny,
 • umowę o pracę na czas określony,
 • umowę o pracę na czas nieokreślony.

Umowa z opiekunką do dziecka w formie umowy o pracę na okres próbny ma na celu sprawdzenie kwalifikacji niani oraz tego, czy daną osobę zaakceptuje samo dziecko. Taki kontrakt zawiera się maksymalnie na 3 miesiące. Po tym czasie umowa zostaje rozwiązana. Można też wypowiedzieć ją wcześniej, ale obowiązuje przy tym obowiązek zachowania okresu wypowiedzenia:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny trwa krócej 2 tygodnie;
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny trwa dłużej niż 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny trwa 3 miesiące.

Umowa dla niani w formie umowy o pracę może zostać zawarta również na czas oznaczony i nieoznaczony. Pierwszy typ umowy ulega rozwiązaniu w momencie upływu okresu, na jaki umowę zawarto. Drugi wymaga rozwiązania umowy poprzez wypowiedzenie lub porozumienie stron.

Pracodawcę i pracownika obowiązuje okres wypowiedzenia, którego długość uzależniona jest ponownie od okresu zatrudnienia i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik pracował krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik pracował co najmniej 6 miesięcy i dłużej;
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik pracował co najmniej 3 lata.

Umowę o pracę z nianią można rozwiązać też w trybie natychmiastowym, w uzasadnionych przypadkach. Elementy umowy tego typu określa Kodeks pracy, a są to między innymi:

 • data i miejsce zawarcia,
 • dane stron,
 • warunki pracy i płacy, w tym rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy.

Należy pamiętać, że niania zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma prawo do płatnych urlopów, między innymi do urlopu wypoczynkowego. Obie strony umowy obowiązują również pozostałe przepisy Kodeksu pracy.

Z kolei pracodawca, czyli rodzic, ma też obowiązek odprowadzić za swojego pracownika (nianię) nie tylko podatek, ale także składki ZUS. Umowa o pracę podlega bowiem wszystkim rodzajom ubezpieczenia – emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu.

Rodzic jako płatnik składek ma obowiązek zgłosić także siebie przy pomocy formularza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZFA.

 

Umowa zlecenie z nianią

Ponieważ praca niani nie jest dziełem, lecz świadczeniem usługi, jedyna umowa cywilnoprawna, jaką można z nią zawrzeć to umowa zlecenie. Umowa zlecenie dla niani jest najczęściej wybieraną przez rodziców opcją, głównie ze względu na ich własne korzyści – mniej obowiązków i niższe koszty.

Taki rodzaj umowy nie zawsze wiąże się z obowiązkiem odprowadzania składek za pracownika i nie podlega przepisom Kodeksu pracy, a co za tym idzie – nie uprawnia pracownika do płatnych urlopów.

Wypowiedzenie umowy zlecenie z nianią można złożyć w każdym czasie, bez konieczności zachowywania okresu wypowiedzenia – chyba że inne warunki wypowiedzenia uwzględniono w treści umowy.

Należy pamiętać jednak, że rozwiązując umowę zlecenia z nianią, rodzic musi zwrócić jej wydatki, które poniosła na rzecz właściwego wykonania zlecenia, na przykład koszty zakupu biletów wstępu na salę zabaw.

Wypełniając wzór umowy z nianią, należy mieć na uwadze, że przy umowie zlecenia obowiązuje stawka minimalna. Wynagrodzenie godzinowe dla opiekunki nie może być więc niższe, niż wynika to z obowiązującego aktualnie rozporządzenia.

Umowa uaktywniająca dla niani

Bardzo ciekawym rozwiązaniem, na które mogą zdecydować się niektórzy rodzice, jest umowa uaktywniająca dla niani. Jest to umowa o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia.

Kontrakt w formie umowy uaktywniającej musi przyjmować formę pisemną, a tym, co odróżnia go od innych typów umów, jest fakt, że koszt składek na ubezpieczenie pracownika (fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz fundusz emerytalny) – ponosi budżet państwa.

Umowa uaktywniająca dla niani jest korzystna dla obu stron. W przypadku rodzica wiąże się z niższymi kosztami, a w przypadku opiekunki z większym poczuciem bezpieczeństwa – zupełnie jak na umowie o pracę. Nie każdy może zawrzeć jednak kontrakt z nianią na podstawie umowy uaktywniającej. 

Taki wzór umowy dla niani wypełnić mogą rodzice, którzy:

 • pracują na podstawie umowy o pracę,
 • świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, która stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych (na przykład umowy zlecenia),
 • prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • prowadzą działalność rolniczą.

Określone warunki musi spełniać także dziecko, którym ma opiekować się niania. To nie powinno uczęszczać do żłobka ani klubu dziecięcego oraz musi mieć ukończone 20 tygodni.

Budżet państwa pokryje składki za nianię maksymalnie do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy 3 lata, opcjonalnie 4, jeżeli nie można zapewnić dziecku opieki przedszkolnej. Co ważne, składki zostaną sfinansowane jedynie do tej części, która nie przekracza minimalnego wynagrodzenia.

Kto może być nianią zatrudnioną na podstawie takiej umowy?

Zgodnie z przepisami umowę uaktywniającą można zawrzeć z dowolną osobą pełnoletnią, która nie jest rodzicem dziecka, czyli nawet z bliskim krewnym, na przykład z babcią.

Umowa uaktywniająca z nianią powinna zawierać następujące elementy:

 • oznaczenie stron umowy,
 • datę i miejsce zawarcia (umowa została zawarta dnia: ….),
 • określenie celu,
 • przedmiot umowy,
 • określenie czasu sprawowania opieki nad dzieckiem,
 • miejsce sprawowania opieki nad dzieckiem,
 • liczbę dzieci powierzonych opiece,
 • obowiązki niani,
 • wysokość wynagrodzenia i termin wypłaty wynagrodzenia,
 • oznaczenie czasu trwania umowy,
 • określenie warunków rozwiązania umowy.

 

Rodzic po zawarciu umowy z nianią powinien też zgłosić ją do ubezpieczeń społecznych.

WAŻNE: jeśli niania będzie otrzymywać pensję wyższą niż minimalne wynagrodzenie – to wtedy wszystkie składki, a więc:

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składka rentowa,
 • składka emerytalna,

od różnicy kwoty minimalnej opłacać musi rodzic zatrudniający nianię.

Niania może też zdecydować się na formę dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, tylko wtedy składki musi niania opłacać we własnym zakresie i nie może liczyć na dofinansowanie ze strony Państwa.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze