Petycja o usunięcie ucznia z klasy WZÓR

Jak napisać petycję o usunięcie ucznia z klasy? petycja o usunięcie ucznia z klasy dotyczy najczęściej przypadków agresji, czyli zachowania, które zagraża bezpieczeństwu innych uczniów. Zaniepokojeni, często rozczarowani bezsilnością pedagogów rodzice, chcą doprowadzić do usunięcia zagrożenia z klasy ich dzieci, czyli do usunięcia agresora z danej grupy, a niekiedy nawet z danej szkoły.

Wprowadzenie

petycja-o-usuniecie-ucznia-z-klasy-wzor-pdf-docKiedy jest to możliwe i jak powinna wyglądać prawidłowa petycja o usunięcie ucznia z klasy? aby ułatwić Ci sporządzenie pisma, które spełni wszystkie formalne wymagania i wywoła oczekiwane skutki – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór petycji, którą pobierzesz poniżej:

Petycja o usunięcie ucznia z klasy wzór

petycja-o-usuniecie-ucznia-z-klasy-wzor-pdf-doc

Petycja o usunięcie ucznia z klasy wzór

Czym jest petycja?

Petycja jest prośbą bądź stanowczym żądaniem, które kieruje się pod adresem odbiorcy, petycja powinna koniecznie mieć formę pisemną, a prawo do jej złożenia w szkole ma każdy rodzic. Petycja może dotyczyć różnorakich spraw, a więc także spraw bezpośrednio dotyczących podmiotu wnoszącego petycję, czyli w naszym przypadku wielu rodziców dzieci.

Kiedy nie można usunąć ucznia z klasy?

Uczeń – nawet ten agresywny – nie może zostać usunięty z listy uczniów, dopóki nie ukończy 18. roku życia. Obowiązek szkolny trwa bowiem od ukończenia 6 lat do ukończenia gimnazjum, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.

Wniosek o usunięcie ucznia z klasy może być więc rozpatrywany jedynie jako wniosek o przeniesienie ucznia w obrębie jednej placówki lub do innej szkoły.

Dyrektor placówki składa wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły do kuratorium oświaty, ponieważ to kuratorium podejmuje decyzje w takich sprawach.

W praktyce bardzo rzadko dochodzi do podejmowania tego typu kroków.

Kiedy można pozbyć się ucznia z klasy?

Ucznia można usunąć z klasy – i ze szkoły publicznej – kiedy nie jest już objęty obowiązkiem szkolnym. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor, po uprzednim podjęciu uchwały o skreśleniu ucznia z listy. Sprawę opiniuje również samorząd uczniowski.

Usunięcie ucznia z listy uczniów jest możliwe tylko w określonych przypadkach, które powinny zostać wyliczone w statucie szkoły. Powodami skreślenia ucznia bądź przeniesienia go do innej placówki są najczęściej:

 • posiadanie narkotyków,
 • rozprowadzanie narkotyków,
 • stosowanie przemocy wobec uczniów i/lub nauczycieli,
 • picie alkoholu w szkole lub uczestniczenie w zajęciach szkolnych pod wpływem alkoholu.

Warto zaznaczyć, że zasady te dotyczą jedynie placówek publicznych. Ze szkoły prywatnej można wyrzucić nawet to dziecko, które nadal pozostaje objęte obowiązkiem szkolnym.

Jak reagować na agresywnego ucznia?

Agresywne zachowanie to coraz powszechniejszy problem w wielu szkołach. Jest ono o tyle niebezpieczne, że nawet kiedy dziecko nie pada bezpośrednio ofiarą agresji (bicie, wymuszenia, groźby), pozostaje pod negatywnym wpływem takiego ucznia, co również odbija się na jego psychice i zachowaniu.

Czasami dochodzi do sytuacji, w których widząc bezkarność agresywnego ucznia, inne dzieci dołączają do niego. Na agresję trzeba reagować więc szybko i stanowczo.

W pierwszej kolejności rodzice mogą skontaktować się z wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym, aby ustalić właściwe kroki, jakie należy podjąć w sprawie agresywnego ucznia.

Bardzo często tryb zgłaszania takich problemów określa regulamin placówki. Jeśli środki dyscyplinujące, jakimi dysponuje pedagog szkolny – są nieskuteczne, konieczna staje się skarga do dyrektora szkoły na ucznia.

Może złożyć ją zarówno jeden z rodziców, jak i wszyscy rodzice, a wtedy mówimy o grupowej petycji do dyrektora szkoły, która powinna okazać się skuteczniejsza. Niemniej jednak kierujący placówką ma obowiązek odpowiedzieć i ustosunkować się do każdej imiennej skargi, nawet tej złożonej przez jednego rodzica.

Skarga do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia powinna skutkować wyjaśnieniem sprawy i podjęciem odpowiednich działań. O sposobie rozwiązania problemu kierujący placówką ma obowiązek poinformować rodziców, którzy złożyli petycję w tej sprawie.

W pierwszej kolejności dyrektor szkoły podstawowej najczęściej obejmuje problematycznego ucznia indywidualnym nauczaniem, a także proponuje jego rodzicom pomoc psychologiczną. Jeśli ci nie podejmują współpracy z placówką, dyrektor może zgłosić sprawę do sądu rodzinnego lub złożyć do kuratorium wniosek o przeniesienie ucznia.

 

Jak napisać petycję o wyrzucenie agresywnego ucznia z klasy?

Rodzice coraz częściej szukają odpowiedzi na pytanie „jak napisać petycję o wyrzucenie ucznia z klasy?”. Taki dokument przyjmuje postać zbiorowej skargi, a najłatwiej jest przygotować go w oparciu o wzór petycji o usunięcie ucznia z klasy.

Pismo powinno mieć oficjalny charakter i uwzględniać takie elementy jak dane przedstawiciela rodziców, odpowiedni tytuł czy podpisy składających skargę.

Jak pozbyć się ucznia z klasy? skuteczność petycji w sprawie problematycznego ucznia zależy w dużej mierze od treści pisma, czyli sposobu, w jaki podmiot wnoszący petycję przedstawi sprawę kierującemu placówką.

Skarga powinna dokładnie opisywać problem, wskazując na konkretne zachowania ucznia, sytuacje, w których bezpieczeństwo innych dzieci było zagrożone.

Agresywne zachowanie dziecka może objawiać natomiast:

 • przeklinaniem,
 • groźbami,
 • biciem,
 • znęcaniem się,
 • kradzieżami,
 • wymuszaniem,
 • szantażowaniem innych,
 • niszczeniem cudzych przedmiotów.

O wyrzucenie ucznia z klasy można starać się również z innych powodów, na przykład z uwagi na fakt spożywania przez niego alkoholu czy przyjmowania narkotyków. Należy pamiętać również, że kiedy agresja ucznia objawia się biciem, kradzieżami czy psychicznym znęcaniem się, sprawę można skierować również na policję.

W takim przypadku warto gromadzić dowody na agresywne zachowanie ucznia – na przykład orzeczenia lekarskie z obdukcji czy opinie psychologów na temat stanu zdrowia dziecka będącego ofiarą przemocy.

Czy usunięcie problematycznego ucznia z klasy to dobre rozwiązanie?

Rodzice dzieci, które padają ofiarą agresora – często uznają, że pozbycie się trudnego ucznia będzie najlepszym rozwiązaniem problemu. Nie interesuje ich zwykle, co stanie się z takim młodym człowiekiem.

Tymczasem w sprawach dotyczących agresji pomocy potrzebuje zawsze i ofiara, i sam agresor. Przeniesienie go do innej klasy, czy nawet innej szkoły nie stanowi żadnego rozwiązania, jeśli jednocześnie dziecku nie zostanie udzielona odpowiednia pomoc.

Z tego też względu dyrektorzy rzadko decydują się na złożenie wniosku o przeniesienie ucznia do kuratorium, podobnie jak kuratoria rzadko wyrażają zgodę na takie rozwiązanie.

Oczywiście, w uzasadnionych przypadkach rozdzielenie agresora i ofiary będzie wskazane dla dobra tej drugiej strony. Nadal jednak konieczne będzie objęcie trudnego ucznia specjalistyczną opieką.

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze