Jak napisać zgodę współmałżonka na darowiznę? WZÓR

Jak napisać zgodę współmałżonka na darowiznę? zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgoda współmałżonka na dokonanie darowizny z majątku wspólnego jest wymagana w przypadku, kiedy darowizna ta wykracza poza drobne, zwyczajowo przyjęte darowizny.

Wprowadzenie

zgoda-wspolmalzonka-na-darowizne-wzor-pdf-docKiedy pisemna zgoda na darowiznę męża lub żony będzie konieczna i jak taką zgodę sporządzić, aby wywołała oczekiwane skutki? pismo powinno spełniać pewne formalne wymagania. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody, którą pobierzesz poniżej:

Zgoda współmałżonka na darowiznę wzór

zgoda-wspolmalzonka-na-darowizne-wzor-pdf-doc

Zgoda współmałżonka na darowiznę wzór PDF

Czym jest majątek wspólny?

Zgoda współmałżonka na dokonanie darowizny dotyczy jedynie darowizny z majątku wspólnego. Czym jednak jest majątek wspólny? W momencie zawarcia małżeństwa powstaje tak zwana wspólność majątkowa.

Wspólność majątkowa małżeńska obejmuje wszystkie przedmioty nabyte w trakcie jej trwania wspólnie, przez oboje małżonków, ale również te nabyte przez jednego z nich. Pozostałe przedmioty nieobjęte wspólnością majątkową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Będą to między innymi przedmioty, które posiadali oni przed zawarciem związku małżeńskiego. O zaliczeniu poszczególnych przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego małżonków lub do majątku osobistego decyduje bowiem przede wszystkim czas ich nabycia.

Zasadniczo, każde prawo własności nabyte w trakcie trwania wspólności małżeńskiej zaliczane jej do wspólności małżeńskiej, czyli do majątku wspólnego. Nie ma znaczenia, czy zostało nabyte wspólnie, czy osobno.

Nie ma też znaczenia, czy środki na nabycie prawa własności pochodziły z majątku wspólnego, czy osobistego. Wynagrodzenie za pracę obu małżonków również wlicza się do wspólności małżeńskiej.

Czym jest darowizna?

Zanim odpowiemy na pytanie, czy wymagana jest zgoda małżonka na przekazanie darowizny, warto wyjaśnić również, czym jest sama darowizna. Zgodnie z treścią art. 888 Kodeksu cywilnego:

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Oznacza to, że przekazując komuś darowiznę, jeden z małżonków prowadzi do uszczuplenia majątku wspólnego. Stąd można przypuszczać, że uzyskanie zgody drugiego małżonka na darowiznę jest konieczne. Wiele zależy jednak od charakteru tejże darowizny.

Zgoda na darowiznę w przepisach prawa

O tym, czy zgoda małżonka na darowiznę z majątku wspólnego jest niezbędna do wykonania darowizny, mówią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Artykuł 37. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wylicza przypadki, kiedy niezbędna jest zgoda małżonka na dokonanie danej czynności prawnej. Dotyczy to między innymi:

  • czynności prowadzących do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego oraz oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków,
  • czynności prowadzących do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal,
  • czynności prowadzących do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa,
  • darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

Jak widać, zgoda na darowiznę jest wymagana, jeśli dotyczy majątku wspólnego. Wyjątkiem od tej reguły jest tak zwana drobna darowizna. Drobną darowizną określa się natomiast zwyczajowo przyjęte darowizny, na przykład upominek urodzinowy.

 

O charakterze darowizny decyduje jej wartość w odniesieniu do sytuacji majątkowej darczyńcy i obdarowanego. Poza tym zgoda na darowiznę nie jest wymagana, jeśli dotyczy składników majątku osobistego małżonka.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy odnosi się też do tematu zarządzania majątkiem wspólnym przez małżonków. Artykuł 36. tego aktu prawnego stanowi, że małżonkowie mają obowiązek współdziałania w zarządzie majątkiem wspólnym.

Takie współdziałanie ma polegać na udzielaniu sobie informacji o stanie majątku, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym oraz o zobowiązaniach, które obciążają majątek wspólny.

Krótko mówiąc, każdy z małżonków powinien informować drugiego o zaciągniętej pożyczce czy o wykorzystaniu środków zgromadzonych, na przykład na wspólnym rachunku. Również darowizny z majątku wspólnego żaden z małżonków nie powinien dokonywać więc w tajemnicy.

Jednocześnie warto podkreślić, że każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym – o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej – przy czym wykonywanie zarządu majątkiem wspólnym ma co do zasady obejmować czynności zmierzające do zachowania tego majątku.

Należy pamiętać więc, że oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na darowiznę jest niezbędne, aby umowa darowizny ze wspólnego majątku była ważna w świetle prawa.

Wystarczy jednak, że jeden z małżonków wyznaczy drugiemu termin do potwierdzenia takiej umowy, a po jego upływie – jeśli małżonek nie zgłosi sprzeciwu –  można uznać, że wyraził zgodę na darowiznę.

Jak powinna wyglądać zgoda małżonka na darowiznę?

Po ustaleniu, że zgoda męża czy zgoda żony na darowiznę jest konieczna dla ważności umowy darowizny, należy upewnić się jeszcze, jaką formę powinno przyjmować takie oświadczenie.

Co do zasady, w świetle prawa ważna będzie nawet zgoda wyrażona ustnie, jednak dla celów dowodowych warto dopilnować, aby zgoda męża na darowiznę lub zgoda żony na darowiznę zostały sporządzone w formie pisemnej.

Jeśli zaś do dokonania darowizny konieczne będzie sporządzenie aktu notarialnego, to również oświadczenie o wyrażeniu zgody na darowiznę należy sporządzić w formie aktu notarialnego.

Zwykła pisemna zgoda na darowiznę z majątku wspólnego powinna zawierać:

  • datę i miejsce,
  • dane małżonka wyrażającego zgodę,
  • dane osobowe stron umowy darowizny,
  • treść oświadczenia woli o wyrażeniu zgody,
  • określenie, czy darowizna mieści się w limitach, które zostały przyjęte w małżeństwie do indywidualnego dysponowania współmałżonków,
  • czytelny podpis.

Tak przygotowaną zgodę należy dołączyć do umowy darowizny. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na darowiznę będzie szczególnie ważne, jeśli darowizna ta podlega obowiązkowi podatkowemu (podatek PCC).

Możliwe jest jednak uzyskanie zwolnienia z konieczności odprowadzenia takiego podatku, jeśli osoba obdarowana należy do tak zwanej pierwszej grupy podatkowej.

 

Podsumowanie

Do zawarcia umowy darowizny niezbędne jest zgodne oświadczenie złożone przez obie strony umowy.

Jeśli dochodzi do darowizny ze strony małżonka a stroną umowy darowizny (którą jest inna osoba nie małżonek), a sama darowizna jest znacząca – drugi małżonek powinien wyrazić pisemną zgodę na ten akt darowizny. Jeśli natomiast zgoda małżonka nie została udzielona, umowa zawarta bez zgody jest tzw. czynnością kulejącą.

Co bardzo istotne, osoba obdarowana może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, pewien termin do potwierdzenia umowy darowizny, jeśli termin ten minie, i nie pojawi się żaden sprzeciw ze strony drugiego małżonka – uznaje się, że zgoda na dokonanie darowizny została dokonana.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia zgody na darowiznę sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz u góry.

Przepisy, które warto znać:

Art. 890. – [Forma] – Kodeks cywilny.

§ 1.Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

§ 2.Przepisy powyższe nie uchybiają przepisom, które ze względu na przedmiot darowizny wymagają zachowania szczególnej formy dla oświadczeń obu stron.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze