Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na darowiznę wzór

Jak napisać oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na darowiznę? Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa, która obejmuje wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w trakcie jej trwania – zarówno przez jednego z małżonków, jak i przez oboje małżonków.

Zasadniczo, każdy z nich może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, jednak istnieją pewne wyjątki od tej zasady. Jednym z nich jest darowizna z majątku wspólnego małżonków, w której wymaganie wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny jest obligatoryjne.

Wstęp

oswiadczenie-malzonka-o-wyrazeniu-zgody-na-darowizne-wzor-pdf-docJak powinna wyglądać zgoda na dokonanie takiej czynności? przy wyrażeniu zgody na zawarcie umowy darowizny należy posługiwać się pisemnym oświadczeniem, które spełnia wszystkie formalne wymogi, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego oświadczenia, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na darowiznę wzór

oswiadczenie-malzonka-o-wyrazeniu-zgody-na-darowizne-wzor-pdf-doc

Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na darowiznę wzór

Kiedy potrzebna jest zgoda małżonka?

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje tak zwana wspólność majątkowa. Z mocy ustawy obejmuje ona wszystko, co nabyte przez  oboje małżonków i każdego z nich osobno. Małżonkowie mogą samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym z pewnymi ograniczeniami.

Do dokonania niektórych czynności potrzebne im oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody. Mowa tu o takich czynnościach, jak:

 • czynności prawne prowadzące do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego;
 • czynności prowadzące do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;
 • czynności prawne prowadzące do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal;
 • czynności prawne prowadzące do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa;
 • czynności prowadzące do darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

Zgoda lub potwierdzenie umowy

Ważność umowy zawartej przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego małżonka zależy od potwierdzenia przez niego tejże umowy. Druga strona może wyznaczyć małżonkowi odpowiedni termin do potwierdzenia umowy.

Jeśli termin upłynie, jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka będzie nieważna.

Jeżeli jeden z małżonków odmawia zgody wymaganej do dokonania czynności, drugi małżonek może zwrócić się do sądu o wydanie zastępczego zezwolenia na dokonanie czynności. Sąd udziela takiego zezwolenia, jeżeli za dokonaniem czynności przemawia dobro rodziny.

Forma oświadczenia małżonka o wyrażeniu zgody

Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na darowiznę lub inną czynność prawną, która wymaga uzyskania takiej zgody, przyjmuje taką formę, jaka jest niezbędna dla dokonania danej czynności.

Jeśli więc do ważności czynności prawnej wymagana jest forma szczególna, to oświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonanie tej czynności powinno zostać złożone w tej samej formie.

W pozostałych przypadkach wystarczająca jest zgoda małżonka wyrażona w zwykłej formie pisemnej.

Zgoda na darowiznę

W przypadku chęci przekazania darowizny z majątku wspólnego zastosowanie znajduje przepis ujęty w artykule 63 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, jeżeli do dokonania czynności prawnej potrzebna jest zgoda osoby trzeciej, osoba ta może wyrazić zgodę:

 • przed złożeniem oświadczenia przez osoby dokonujące czynności,
 • po złożeniu oświadczenia przez osoby dokonujące czynności.

Zgoda współmałżonka na darowiznę wyrażona po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od jego daty.

Ponieważ umowa darowizny powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego, również zgoda małżonka na przekazanie darowizny winna przyjmować taką samą formę.

Jednak umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna również wtedy, kiedy przyrzeczone świadczenie zostaje spełnione, stąd zgoda na darowiznę może przyjmować dowolną formę, nawet zwykłą formę pisemną.

Kiedy zgoda na darowiznę jest niezbędna?

Zgodnie z przepisami, zgoda małżonka na darowiznę pieniężną lub rzeczową nie jest wymagana w przypadku darowizny drobnej. Pojęcie „drobnej darowizny” jest określeniem względnym, co oznacza, że stosuje się je w zależności od warunków konkretnej sytuacji.

Pod uwagę należy brać przede wszystkim to, jaki wpływ darowizna będzie miała na stan majątkowy darczyńcy i obdarowanego.

Poza tym zgoda małżonka nie jest potrzebna w przypadku darowizny z majątku odrębnego (majątku osobistego). Tym każdy z małżonków może zarządzać bowiem samodzielnie, bez konieczności uzyskiwania zgody małżonka na darowiznę.

Jak napisać oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody?

Wzór oświadczenia małżonka o wyrażeniu zgody na darowiznę zawiera charakterystyczny zwrot „Ja… niżej podpisany/a wyrażam zgodę na…”. Gotowy do wypełnienia, przygotowany przez nas druk uwzględnia wszystkie niezbędne dane formalne, konieczne do zawarcia umowy darowizny zgodnie z przepisami.

Pismo powinno zawierać zatem:

 • datę i miejsce sporządzenia oświadczenia,
 • dane małżonka wyrażającego zgodę na darowiznę,
 • oświadczenie obejmujące zgodę na dokonanie określonej czynności,
 • oznaczenie umowy darowizny, na przykład poprzez wskazanie jej przedmiotu,
 • podpis współmałżonka.

Jak zostało wspomniane, zgoda tego typu może działać wstecz, czyli odnosić się do umowy darowizny, która została zawarta przed sporządzeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody.

Jeśli umowa darowizny dotyczy nieruchomości i jest sporządzana w formie aktu notarialnego, taką samą formę powinno przyjąć oświadczenie jednego z małżonków zawierające zgodę na darowiznę.

Podstawa prawna, którą warto znać:

Art. 31. Wspólność ustawowa, majątek wspólny – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze