Zgoda współmałżonka na darowiznę WZÓR PDF

Jak napisać zgodę współmałżonka na darowiznę? zgoda współmałżonka na darowiznę jest wymagana (zgodnie z treścią art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), kiedy dotyczy czynności dokonania darowizny z majątku wspólnego wykraczającej poza drobne, zwyczajowo przyjęte w danych stosunkach darowizny.

Wstęp

zgoda-wspolmalzonka-na-darowizne-wzor-pdf-docKiedy zatem niezbędna będzie zgoda małżonka na darowiznę i co powinien zawierać dokument oświadczenia o wyrażeniu zgody na darowiznę, który spełni wszystkie formalne wymagania? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody współmałżonka, którą pobierzesz poniżej:

Zgoda współmałżonka na darowiznę wzór PDF

zgoda-wspolmalzonka-na-darowizne-wzor-pdf-doc

Zgoda współmałżonka na darowiznę wzór PDF

Co należy do majątku wspólnego?

Wspólność majątkowa małżeńska, czyli składniki objęte wspólnością majątkową obejmuje przedmioty nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Przedmioty, które nie są objęte wspólnością majątkową, należą do majątku osobistego małżonków. Przyjmuje się, iż wspólność majątkowa powstaje z mocy prawa, z chwilą zawarcia małżeństwa.

Co ważne, o zaliczeniu poszczególnych przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego małżonków lub do majątku osobistego każdego z nich decyduje czas ich nabycia.

Prawo własności nabyte w czasie trwania wspólności małżeńskiej z reguły wchodzi do wspólności ustawowej małżeńskiej, niezależnie od tego czy zostało nabyte przez jednego z małżonków, czy przez oboje. Nie ma również znaczenia, czy środki na nabycie prawa własności pochodziły z majątku wspólnego, czy osobistego.

Zgoda na darowiznę w przepisach Kodeksu cywilnego

Przepisy Kodeksu cywilnego mówią o tym, kiedy potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w treści art. 37. Chodzi więc o takie okoliczności, jak:

 • czynność prawna prowadząca do: zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego oraz oddanie nieruchomości do używania, lub pobierania z niej pożytków,
 • czynności prawnych prowadzących do: zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal,
 • czynności prawnych prowadzących do: zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa,
 • darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

Zgoda na darowiznę jest konieczna w przypadku, kiedy darowizna dotyczy składników wspólnego majątku. Jeśli jeden z małżonków chce dokonać darowizny z prywatnego, odrębnego majątku, nie musi uzyskiwać zgody drugiego małżonka.

Poza tym zgoda małżonka na przekazanie darowizny nie jest wymagana, kiedy jej przedmiotem są „darowizny drobne”. Za takie uznaje się na przykład prezenty z okazji urodzin czy świętowania sukcesów.

O charakterze darowizny decyduje jej wartość w odniesieniu do sytuacji majątkowej darczyńcy i obdarowanego. Większość darowizn z majątku wspólnego nie będzie podlegała więc pod obowiązek uzyskania wymaganej zgody drugiego małżonka.

Czym jest darowizna? jak wskazuje art. 888 Kodeksu cywilnego – przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

 

Zgoda na darowiznę w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Kwestia zarządzania majątkiem wspólnym małżonków została uregulowana w treści artykułu 36. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Akt prawny stanowi, że małżonkowie mają obowiązek współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji:

 • o stanie majątku wspólnego,
 • o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym,
 • o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny.

Co ważne, każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, chyba że przepisy stanowią inaczej, przy czym wykonywanie zarządu obejmuje czynności między innymi zmierzające do zachowania tego majątku.

Z kolei art. 37 KRO odnosi się do tego, kiedy zgoda drugiego małżonka jest potrzebna, aby dokonać na przykład darowizny z majątku wspólnego. Zgodnie z treścią tego aktu prawnego, wyrażenie zgody na darowiznę jest konieczne, jeśli darowizna nie należy do „drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych”.

Umowa darowizny z majątku wspólnego będzie ważna tylko wtedy, kiedy drugi małżonek wyrazi zgodę na darowiznę, a tym samym dokona jej potwierdzenia. Co ciekawe, jeden z małżonków może wyznaczyć drugiemu termin do potwierdzenia umowy.

Jeśli w tym czasie druga strona nie sprzeciwi się, po upływie wyznaczonego terminu można uznać, że małżonek wyraża zgodę na darowiznę.

Jaką formę powinna przyjmować zgoda małżonka na darowiznę?

Zgoda małżonka na darowiznę będzie niezbędna, jeśli przedmiotem darowizny ma być na przykład większa suma pieniędzy, samochód czy nieruchomość. Taką zgodę można uzyskać w formie ustnej, jednak dla celów dowodowych korzystniej jest sporządzić zgodę w formie pisemnej.

Co więcej, w przypadku gdy do dokonania darowizny konieczny jest akt notarialny, to również oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na darowiznę powinno sporządzać się w formie aktu notarialnego.

Jakie elementy powinna zawierać zgoda małżonka na darowiznę?

Sporządzając oświadczenie o wyrażeniu zgody na darowiznę z majątku wspólnego, należy ująć w dokumencie:

 • dane osobowe pomiędzy stroną umowy darowizny zawartej,
 • datę i miejscowość sporządzenia oświadczenia,
 • odpowiedni tytuł,
 • treść zgody na przekazanie darowizny,
 • ewentualnie określenie, czy darowizna mieści się w limitach, które zostały przyjęte w małżeństwie do indywidualnego dysponowania współmałżonków,
 • czytelny podpis.

Oświadczenie tego typu należy dołączyć do umowy darowizny jako potwierdzenie uzyskania zgody współmałżonka.

 

Darowizna z majątku wspólnego a podatek

Zgoda małżonka na darowiznę z majątku wspólnego to nie jedyna formalność, o którą należy zadbać, dokonując darowizny. Taka czynność jest bowiem obciążona obowiązkiem odprowadzenia podatku PCC.

Możliwe jest jednak skorzystanie ze zwolnienia od podatku, w przypadku kiedy czynność dotyczy osób bliskich, w tym:

 • małżonka,
 • zstępnych,
 • wstępnych,
 • pasierba,
 • rodzeństwa,
 • ojczyma i macochy.

Dodatkowo, aby uzyskać zwolnienie od opodatkowania darowizny, należy:

 • zgłosić darowiznę naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego,
 • udokumentować otrzymanie darowizny w przypadku przekazania pieniędzy na rachunek płatniczy lub przekazem pocztowym.

Podsumowując, darowizna z majątku wspólnego małżonków będzie całkowicie zwolniona od podatku, jeśli:

 • miała miejsce pomiędzy członkami najbliższej rodziny,
 • została dokonana w formie przelewu bankowego lub przekazu pieniężnego,
 • obdarowany w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania darowizny zgłosił ten fakt do naczelnika urzędu skarbowego.

*natomiast jeśli jeszcze chodzi o opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, zgoda na darowiznę lub jej brak jest neutralny podatkowo.

Podsumowanie

Podstawa prawna, którą warto znać:

Art. 37. – Czynności wymagające zgody drugiego małżonka – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

§ 1.Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:

1)czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;

2)czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal;

3)czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa;

4)darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

§ 2.Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.

§ 3.Druga strona może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

§ 4.Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze