Umowa darowizny przyczepki samochodowej WZÓR

Jak napisać umowę darowizny przyczepki samochodowej? Umowa darowizny to dokument, który potwierdza przeniesienie praw własności na inną osobę (darczyńca przekazuje osobie obdarowanej rzecz). Na podstawie takiej umowy dotychczasowy właściciel przestaje być właścicielem, a jego miejsce zajmuje wskazana w dokumencie osoba.

Wstęp

umowa-darowizny-przyczepki-samochodowej-wzor-pdf-docPrzedmiotem umowy darowizny przyczepki jest przyczepa samochodowa, ale wzór tego pisma nadaje się także do przeniesienia praw własności przyczepki kempingowej czy ciężarowej. Aby ułatwić Ci przygotowanie pisma spełniającego wszystkie formalne wymagania, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy darowizny przyczepki samochodowej, którą pobierzesz poniżej:

Umowa darowizny przyczepki samochodowej wzór

umowa-darowizny-przyczepki-samochodowej-wzor-pdf-doc

Umowa darowizny przyczepki samochodowej wzór

Czym jest umowa darowizny przyczepki?

Umowa darowizny przyczepki (podobnie jak np. umowa darowizny samochodu między małżonkami bądź umowa darowizny części samochodu) służy bezpłatnemu przekazaniu praw własności innej osobie. Definicja umowy darowizny zawarta została w Kodeksie cywilnym:

Art. 888. § 1. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Stosując taką umowę, da się nie tylko zmienić właściciela jakiegoś przedmiotu, ale również dopisać współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego pojazdu. Wtedy w umowie zaznacza się, że wartość darowanego przedmiotu stanowi jakąś część, na przykład ½,

Darowizna przyczepki samochodowej może dotyczyć przyczepy lekkiej, ciężarowej, rolniczej, kempingowej i specjalnej. Umowa darowizny przyczepy podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego. Niekiedy należy odprowadzić od niej podatek.

Zwolnienie od podatku uzależnione jest od stopnia pokrewieństwa pomiędzy podmiotami umowy darowizny, a także od jej wartości.

W przypadku bliskiego stopnia pokrewieństwa pomiędzy stronami umowy oraz do kwoty 9700 zł wartości przyczepki podatku nie odprowadza się.

W jakiej formie sporządza się umowę darowizny?

Co do zasady, umowę darowizny sporządza się w formie zwykłej pisemnej. W niektórych przypadkach konieczna jest jednak forma specjalna – forma aktu notarialnego – dotyczy to przekazywania praw własności nieruchomości i praw spółdzielczych.

Pozostałe przedmioty darowizny można przekazać na podstawie zwykłej pisemnej umowy. Również w przypadku przekazania prawa własności przyczepy samochodowej wystarczająca będzie zwykła forma pisemna.

Strony umowy darowizny

Stronami umowy darowizny są darczyńca i obdarowany. Darczyńca jest osobą, która zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego. Natomiast obdarowanym jest osoba, na rzecz której darczyńca zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia.

Przepisy nie określają, kto może, a kto nie może być darczyńcą lub obdarowanym. Przyjmuje się, że osobą obdarowaną może być nawet poczęte dziecko, jednak darowizna jest wtedy skuteczna dopiero po jego narodzinach.

W przypadku chęci dokonania darowizny na rzecz małoletniego dziecka konieczna może okazać się zgoda sądu rodzinnego lub opiekuńczego.

Jak sporządzić umowę darowizny przyczepy samochodowej?

Podczas sporządzania umowy darowizny przyczepki, warto sięgnąć po gotowy wzór – umowa darowizny przyczepki samochodowej pdf, który wystarczy wypełnić i wydrukować lub wypełnić po wydrukowaniu.

Przygotowany przez nas wzór umowy darowizny przyczepki samochodowej uwzględnia następujące elementy dokumentu:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane darczyńcy: imię, nazwisko, adres, numer PESEL,
 • dane obdarowanego (takie same jak u darczyńcy),
 • przedmiot darowizny: dane pojazdu będącego przedmiotem umowy: marka, model, numer rejestracyjny,
 • wartość przedmiotu darowizny lub jego części wraz z walutą,
 • w przypadku przedmiotu uszkodzonego/używanego – opis wad, usterek, uszkodzeń,
 • podpisy stron.

W dniu podpisania umowy darowizny warto pamiętać, że oryginał dokumentu przeznaczony jest dla obdarowanego, a kopia dla darczyńcy.

Na co warto uważać przy zawieraniu umowy darowizny?

Wypełniając wzór umowy darowizny przyczepy samochodowej, należy zachować szczególną ostrożność podczas wpisywania takich danych, jak numer VIN, numer PESEL czy data sporządzenia dokumentu.

Jeśli dojdzie do pomyłki w zakresie tych informacji, konieczne będzie przygotowanie nowej umowy lub naniesienie poprawek z podpisami wszystkich osób zawierających umowę.

Jeśli umowa darowizny części przyczepki samochodowej (dodanie współwłaściciela) zawierana jest z młodą osobą, która posiada prawo jazdy przez bardzo krótki okres czasu, to warto skonsultować się wcześniej z firmą ubezpieczeniową, aby upewnić się co do wysokości kosztów ubezpieczenia OC.

W takich przypadkach ubezpieczenie często okazuje się znacząco droższe.

Jakie prawa i obowiązki ma darczyńca i obdarowany?

Wśród obowiązków i praw darczyńcy wynikających z zawarcia umowy darowizny wymienia się:

 • obowiązek dokonania bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego,
 • obowiązek naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • obowiązek zapłaty odsetek za opóźnienie ze spełnieniem świadczenia pieniężnego,
 • prawo do odwołania jeszcze niewykonanej darowizny, jeśli po zawarciu umowy stan majątkowy uległ zmianie,
 • prawo do odwołania umowy darowizny nawet już wykonanej, jeśli obdarowany dopuścił się wobec niego rażącej niewdzięczności.

Z kolei wśród obowiązków i praw obdarowanego wyliczamy między innymi:

 • prawo do otrzymania od darczyńcy bezpłatnego świadczenia,
 • prawo do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • obowiązek zwrotu przedmiotu umowy po jej odwołaniu z powodu rażącej niewdzięczności.

Podstawa prawna: Umowa darowizny uregulowana została w art. od 888 do 902 Kodeksu cywilnego.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze