Przykładowa opinia mentora o nauczycielu – wzór

Opinia mentora o nauczycielu jest subiektywna, zawiera jego obserwacje na temat efektywności prowadzenia zajęć przez nauczyciela, a także wspierania przez nauczyciela rozwoju jego uczniów.

Dokument powinien obejmować między innymi takie aspekty, jak umiejętności pedagogiczne nauczyciela, a także różnorodność stosowanych przez niego metod nauczania, sposób planowania i organizacji lekcji, czy proces doskonalenia zawodowego.

Jak napisać opinię mentora o nauczycielu? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy przykładowy wzór opinii mentora o nauczycielu, który pobierzesz poniżej:

przykladowa-opinia-mentora-o-nauczycielu-wzor

Przykładowa opinia mentora o nauczycielu – wzór

Kim jest mentor nauczyciela?

Mentor nauczyciela początkującego jest następcą opiekuna stażu na podstawie zmiany przepisów dotyczących systemu awansu zawodowego nauczycieli. Warto pamiętać jednak, że funkcja opiekuna stażu nie znika całkowicie i dalej jej celem będzie udzielanie nauczycielowi pomocy w różnych kwestiach.

Opiekun stażu pomaga nauczycielom początkującym, którzy stopień nauczyciela kontraktowego uzyskali wcześniej – ich staż zawodowy odbywa się na starych zasadach do sierpnia 2027 roku. Mentorów przydziela się natomiast nauczycielom początkującym, którzy przygotowują się do zawodu na nowych zasadach (obowiązujących po zmianie przepisów).

Zadania i obowiązki mentora wiążą się z przygotowaniem pedagoga do zawodu nauczyciela. Oznacza to, że mentor powinien przede wszystkim:

 • dzielić się z nauczycielem swoją wiedzą i doświadczeniem, niezbędnymi do wykonywania obowiązków na danym stanowisku,
 • udzielać nauczycielowi pomocy między innymi w zakresie doboru odpowiednich form doskonalenia zawodowego,
 • wspierać nauczyciela w procesie wdrażania się do pracy w zawodzie,
 • zapoznać nauczyciela z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • umożliwiać nauczycielowi obserwację prowadzonych zajęć i omawiać je z pedagogiem,
 • pomóc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego,
 • inspirować nauczyciela do podejmowania wyzwań zawodowych i zachęcać go do nich,
 • opiniować pracę nauczyciela.

Kto może być mentorem dla nauczyciela?

Mentora dla danego nauczyciela wyznacza dyrektor szkoły, w której ten nauczyciel odbywa przygotowanie do zawodu. Jeśli nauczyciel pracuje w kilku szkołach i w żadnej z nich nie realizuje minimum połowy tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, to mentora dla niego wyznacza dyrektor szkoły wskazanej przez kuratora oświaty.

Mentorem nie może być nauczyciel na stanowisku kierowniczym, chyba że nauczyciele pracują w przedszkolu lub w szkole niepublicznej. Za swoją pracę mentor otrzymuje dodatek funkcyjny w kwocie określonej regulaminem wynagradzania nauczycieli, obowiązującym w danej placówce. 

Wskazane jest, aby mentorem dla danego nauczyciela był pedagog, który uczy tego samego przedmiotu. Przepisy nie wymagają jednak, aby dyrektor stosował takie rozwiązania, zatem w praktyce mentorem może być też nauczyciel uczący zupełnie innego przedmiotu.

Opinia mentora o nauczycielu

Jak widać, opinia mentora o nauczycielu początkującym jest jednym z zasadniczych obowiązków mentora. Opinia polega na dokonaniu oceny tego, jak pedagog prowadzi zajęcia. W treści takiej subiektywnej opinii mentor może wskazać, czy nauczyciel stosuje się do jego wskazówek, czy wykazuje się własną inicjatywą, czy podejmuje wyzwania zawodowe.

Opinia mentora w sprawie oceny pracy nauczyciela może uwzględniać między innymi obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela i wysnuwanie wniosków, takich jak:

 • opis relacji nauczyciela z uczniami, 
 • umiejętności pedagogiczne nauczyciela,
 • sposób planowania zajęć,
 • sposób organizowania zajęć,
 • sposób oceniania uczniów,
 • sposób sprawdzania postępów dokonywanych przez uczniów,
 • proces doskonalenia zawodowego nauczyciela. 

Mentor przygotowuje opinię o nauczycielu po zakończeniu procedury awansowej. Ocena jest niezbędna do dokonania oceny pracy nauczyciela przez dyrektora.

Zgodnie z przepisami, opinia mentora o nauczycielu przygotowywana jest minimum dwa razy, ponieważ co najmniej dwukrotnie nauczycielowi ustala się ocenę pracy (w trakcie odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela). Jak zostało wspomniane, taką cenę ustala dyrektor placówki zatrudniającej. Procedura przygotowania oceny wymaga zasięgnięcia opinii mentora na temat pracy nauczyciela.

Mentor sporządza opinię na piśmie, obowiązkowo z uzasadnieniem, w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia go o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela przez dyrektora.

W przypadku braku opinii dyrektor przygotowuje ocenę bez opinii mentora. Sama ocena mentora również nie jest dla dyrektora wiążąca. Ma on jednak obowiązek zwrócenia się o wystawienie opinii przez mentora oraz odczekania 14 dni na jej przedstawienie.

Należy pamiętać, że opinii mentora dyrektor zasięga jedynie przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela. W innych przypadkach nie zasięga się opinii mentora nauczyciela.

Jak napisać opinię mentora o nauczycielu?

Podobnie jak przykładowa opinia o nauczycielu, również opinia mentora bazuje na kryteriach oceny nauczyciela, wyliczonych w takich aktach prawnych jak Karta nauczyciela. Kryteria te podzielone są na podstawowe i dodatkowe.

Kiedy oceny nauczyciela dokonuje dyrektor, spośród kryteriów dodatkowych do oceny wybiera się tylko dwa – jeden wskazuje sam nauczyciel, drugi kierujący placówką. W przypadku opinii mentora takie zasady nie obowiązują. Opinia może nawiązywać zatem do wszystkich aspektów oceny – do kryteriów podstawowych i dodatkowych.

Oznacza to, że przykładowa opinia mentora o nauczycielu może oceniać:

 • współpracę pedagoga z innymi nauczycielami,
 • poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • dbałość nauczyciela o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki,
 • przestrzeganie przez nauczyciela przepisów z zakresu funkcjonowania szkoły, a także wewnętrznych uregulowań, które w niej obowiązują,
 • znajomości praw dziecka oraz ich realizacji,
 • kierowania się dobrem ucznia, a także troską o jego zdrowie,
 • wspieranie uczniów w ich rozwoju,
 • tworzenia warunków do aktywnego, pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły,
 • poszerzania przez nauczyciela wiedzy,
 • doskonalenia umiejętności przez nauczyciela,
 • prawidłowego diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
 • indywidualizowania pracy z uczniem,
 • planowania, organizowania, prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących uczniów,
 • analizowania przez nauczyciela własnej pracy i wykorzystywania wniosków z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego.

Przygotowany przez nas przykład opinii mentora o nauczycielu jest dokumentem, na którym można wzorować się przy sporządzaniu opinii, dostosowując jego treść do okoliczności faktycznych między innymi na podstawie obserwacji sposobu prowadzenia zajęć przez danego pedagoga.

Brak opinii mentora

Jak wspomnieliśmy, opinia mentora jest opinią wymaganą w procesie dokonywania oceny pracy nauczyciela. O jej wystawienie dyrektor wnioskuje do mentora po rozpoczęciu dokonywania oceny pracy nauczyciela, na przykład z własnej inicjatywy.

Mentor powinien sporządzić opinię w terminie 14 dni. Jeśli jednak tego nie zrobi, dyrektor kontynuuje przygotowywanie oceny pracy nauczyciela z pominięciem opinii mentora. 

Czym skutkuje więc brak takiej opinii? Zasadniczo, nie ma to żadnego wpływu na proces ustalania oceny pracy nauczyciela. Jeśli jednak:

 • dyrektor nie skieruje do mentora wniosku o opinię lub nie poinformuje go o rozpoczęciu dokonywania oceny pracy nauczyciela,
 • dyrektor nie odczeka 14 dni na sporządzenie opinii przez mentora,

nauczyciel będzie miał prawo odwołać się od oceny pracy i dążyć do jej uchylenia ze względu na fakt, że takie postępowanie dyrektora jest traktowane jako uchybienie proceduralne.

Inne podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze