Zawiadomienie o demoralizacji nieletniego WZÓR

Jak napisać zawiadomienie o demoralizacji nieletniego? zawiadomienie o demoralizacji dotyczy popełniania przez dziecko czynów zabronionych w wyniku rozprężenia moralnego. Takie zawiadomienie może złożyć zarówno rodzic czy opiekun nieletniego, jak i dyrektor szkoły, nauczyciel lub organ ścigania. Czasami sprawa o demoralizację nieletniego jest wszczynana z urzędu, jeśli popełni on czyn ścigany.

Wprowadzenie

zawiadomienie-o-demoralizacji-nieletniego-wzor-pdf-docJak w takim razie napisać zawiadomienie dotyczące demoralizacji nieletniego? pismo, aby zostało uznane przez sąd i wywołało oczekiwane skutki, powinno spełniać wszystkie formalne wymogi, dlatego, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zawiadomienia, które pobierzesz poniżej:

Zawiadomienie o demoralizacji nieletniego wzór

zawiadomienie-o-demoralizacji-nieletniego-wzor-pdf-doc

Zawiadomienie o demoralizacji nieletniego wzór

Co to znaczy demoralizacja?

Demoralizacja, w tym również demoralizacja nieletnich, to tak zwane rozprężenie moralne, inaczej brak dyscypliny, niestosowanie się do obowiązujących przepisów prawa i ogólnie przyjętych zasad moralnych. Skutkiem demoralizacji jest popełnianie różnego typu czynów zabronionych.

Demoralizacji dotyczy osób młodych, zachowujących się niezgodnie z zasadami, czyli w sposób odbiegający od norm moralnych i społecznych. Są to między innymi takie zachowania jak:

 • palenie papierosów i picie alkoholu,
 • zażywanie narkotyków,
 • wagarowanie,
 • uciekanie z domu,
 • stosowanie wulgarnego słownictwa,
 • agresja słowna i przemoc fizyczna,
 • przedwczesne podejmowanie życia seksualnego,
 • wandalizm.

Jaka kara grozi za demoralizację?

Sprawa o demoralizację prowadzona jest w sądzie rodzinnym. Za demoralizację można spodziewać się kary proporcjonalnej do przejawów demoralizacji. Sądy rodzinne stosują w tym przypadku środki wychowawcze i poprawcze, takie jak:

 • upomnienia,
 • nadzór kuratora,
 • obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego,
 • obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody,
 • skierowanie do ośrodka kuratorskiego,
 • skierowanie do młodzieżowego ośrodka wychowawczego,
 • skierowanie do młodzieżowego ośrodka socjoterapii,
 • skierowanie do placówki leczniczej (terapia uzależnień),
 • umieszczenie w zakładzie poprawczym.

 

Kiedy należy złożyć zawiadomienie o demoralizacji nieletniego?

Wzór zawiadomienia o demoralizacji nieletniego znajduje zastosowanie w sytuacji, kiedy można stwierdzić, że dziecko czy nastolatek nie stosuje się do obowiązujących norm moralnych i/lub łamie przepisy prawa.

Przykłady takiego postępowania wymienia Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, a są to między innymi takie naruszenia zasad współżycia społecznego, jak:

 • zażywanie alkoholu,
 • zażywanie środków odurzających,
 • uprawianie nierządu,
 • uchylanie się od obowiązku szkolnego,
 • popełnienie czynu karalnego,
 • udział w grupach przestępczych.

Co ważne, dziecko może demoralizować nie tylko grupa rówieśnicza, ale również własna rodzina. Rodzice będą winni demoralizacji dziecka zarówno w przypadku, kiedy nie mają żadnego wpływu na jego zachowanie, jak i wtedy, kiedy sami prowadzą do demoralizacji, dając dziecku zły przykład.

Winny demoralizacji małoletniego będzie rodzic, który:

 • nadużywa alkoholu,
 • dopuszcza się czynów zabronionych,
 • zażywa narkotyki,
 • jest agresywny,
 • używa wulgaryzmów.

Gdzie złożyć zawiadomienie o demoralizacji nieletniego?

Wniosek o demoralizację nieletniego osoba zaniepokojona zachowaniem dziecka może złożyć między innymi na policję. Zadaniem tego organu jest bowiem rozpoznawanie środowisk, w których dzieci i młodzież są narażeni na demoralizację.

Co więcej, to policja zajmuje się ściganiem przestępców, którzy popełniają występki przeciwko nieletnim lub wspólnie z nimi. Policja może też w porę ochronić dziecko przed demoralizacją, na przykład poprzez objęcie rodziny Niebieską Kartą.

Innym rozwiązaniem jest wniosek do sądu o demoralizację nieletniego, choć z tego typu pismem występuje częściej szkoła, tj. pedagog szkolny, wychowawca czy dyrektor.

Wniosek do sądu poprzedza z reguły wezwanie rodziców lub opiekunów prawnych nieletniego na rozmowę. Jeżeli jednak ci nie są zainteresowani rozwiązaniem problemu, placówka ma obowiązek zgłoszenia sprawy na policję lub bezpośrednio do sądu.

Aby zgłosić zawiadomienie o demoralizacji, należy wypełnić wzór wniosku do sądu rodzinnego o demoralizację. Pismo może przygotować:

 • rodzic lub opiekun prawny,
 • policjant,
 • dyrektor szkoły,
 • prokurator,
 • każda osoba trzecia, która zauważa objawy demoralizacji u dziecka, zgodnie z treścią art. 4 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, w brzmieniu:

§ 1.Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu.

§ 2.Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję.

§ 3.Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję oraz przedsięwziąć czynności niecierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu.

 

W wyniku złożenia takiego wniosku sąd może zadecydować o wymierzeniu kary, ale dopiero po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i po poznaniu sytuacji szkolnej nieletniego.

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest ustanowienie nadzoru kuratorskiego nad dzieckiem czy całą rodziną, ewentualnie umieszczenie nieletniego w rodzinie zastępczej lub w ośrodku wychowawczym.

Jeśli sąd stwierdzi, że rodzice lub opiekunowie uchylają się od wykonania jego nakazów, może nałożyć na nich karę grzywny w kwocie od 50 do 1500 zł.

Jak wygląda sprawa o demoralizację?

Składając zawiadomienie o demoralizacji nieletniego, wiele osób obawia się, czy to dobre rozwiązanie. Warto pamiętać jednak, że podjęcie odpowiednich kroków w celu resocjalizacji dziecka ma ogromne znaczenie dla jego przyszłości, a poza tym każda osoba ma społeczny obowiązek przeciwdziałania demoralizacja nieletniego!

Na skutek złożenia takiego wniosku, sąd rodzinny prowadzi sprawę o demoralizację lub przejawy demoralizacji nieletnich na podstawie postępowania wyjaśniającego, czyli:

 • gromadzi się dowody,
 • przeprowadza się wywiad środowiskowy,
 • przesłuchuje się świadków.

Oznacza to, że żadna kara nie zostanie wymierzona, jeśli nie ma ku temu podstaw. Poza tym sąd rodzinny zawsze kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka i w tym celu może zastosować takie rozwiązania jak:

 • ustanowienie nadzoru odpowiedzialnego rodzica lub opiekuna,
 • ustanowienie nadzoru organizacji społecznej lub kuratora,
 • skierowanie do instytucji o charakterze wychowawczym.

W ostateczności sąd może również umieścić dziecko w zakładzie poprawczym. Wszystkie te rozwiązania mają jednak jeden cel – osiągnięcie korzystnych zmian w zachowaniu i osobowości dziecka, co ma zapobiec dalszemu wykonywaniu czynów niedozwolonych.

Podstawa prawna: Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 2,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze