Zgoda współwłaściciela na wynajem WZÓR

Jak napisać zgodę współwłaściciela na wynajem? dom czy mieszkanie bardzo często jest rzeczą wspólną – ma więcej niż jednego właściciela. Tymczasem zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, do rozporządzania rzeczą wspólną, a takim rozporządzaniem jest wynajmowanie części lub całości nieruchomości, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

Wprowadzenie

zgoda-wspolwlasciciela-na-wynajem-mieszkania-wzor-pdf-docWynajem bez uprzedniego uzyskania takiej zgody łamie prawo i pozwala drugiemu współwłaścicielowi szukać sprawiedliwości na drodze sądowej. Jak powinna wyglądać zatem zgoda współwłaściciela na wynajem mieszkania? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody, którą pobierzesz poniżej:

Zgoda współwłaściciela na wynajem wzór

zgoda-wspolwlasciciela-na-wynajem-mieszkania-wzor-pdf-doc

Zgoda współwłaściciela na wynajem mieszkania wzór

Współwłasność a wynajem

Czy współwłaściciel może wynająć mieszkanie bez zgody i wiedzy drugiego właściciela? To pytanie, które często pojawia się w wyszukiwaniach internautów. Aby udzielić odpowiedzi, należy sięgnąć do przepisów Kodeksu cywilnego, które odnoszą się do zarządzania rzeczą wspólną, a także określić, czy wynajem mieści się w zakresie czynności zwykłego zarządu, czy wykracza poza zakres czynności zwykłego zarządu?

Jak czytamy:

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

(art. 199 Kodeksu cywilnego)

Zgodnie z przepisami, do wykonywania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędna jest zgoda uzyskana od wszystkich współwłaścicieli.

Tymczasem wynajem zaliczany jest właśnie do tych czynności, które nie mieszczą się w zakresie zwykłego zarządu, ponieważ za takowe uznaje się działania mające na celu utrzymanie nieruchomości i zarządzanie nią. Zatem czy można wynająć mieszkanie bez zgody pozostałych współwłaścicieli? Nie – potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli!

Co ważne, w przypadku najmu mieszkania będącego przedmiotem współwłasności mamy do czynienia również ze wspólnym przychodem z tego tytułu.

Co prawda, współwłaściciel, który zawiera umowę najmu z najemcą, sam pobiera od niego czynsz, ale musi podzielić się nim z innymi współwłaścicielami, proporcjonalnie do wielkości ich udziałów (pobieranie pożytków). Ta zasada również uwarunkowana została przepisami Kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią art. 207:

 Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.

 

Wynajem mieszkania należącego do współmałżonków

Jeśli mieszkanie ma dwóch właścicieli, zgodę na wynajem musi wyrazić jeden i drugi współwłaściciel. Jak natomiast kształtuje się sytuacja wynajmu mieszkania, które jest własnością współmałżonków?

Do takich okoliczności stosuje się przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, konkretnie art. 37, zgodnie z którym małżonek wynajmującego musi wyrażać zgodę na wynajem mieszkania wspólnego. Jak czytamy:

§ 2. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.

§ 3. Druga strona może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

§ 4.Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.

W niektórych przypadkach zgoda ta nie będzie jednak niezbędna. Chodzi o takie sytuacje, w których mieszkanie pomimo zawarcia małżeństwa, zaliczane będzie do majątku osobistego, a nie do majątku wspólnego małżonków. Są to nieruchomości:

  • nabyte wskutek dziedziczenia,
  • nabyte przez małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego.

W pozostałych przypadkach zgoda współwłaściciela mieszkania na wynajem jest wymagana, nawet jeśli tym współwłaścicielem jest żona lub mąż wynajmującego.

Czy można wynająć mieszkanie bez zgody współwłaściciela?

Zasadniczo, wynajem bez zgody współwłaściciela nie jest możliwy, ponieważ drugi właściciel ma prawo wnieść pozew do sądu i uznać umowę najmu za nieważną. Istnieje jednak rozwiązanie pozwalające na wynajem części nieruchomości wspólnej bez zgody wszystkich pozostałych współwłaścicieli.

Jest to możliwe w przypadku doprowadzenia do podziału quoad usum, czyli tak zwanego podziału nieruchomości do korzystania. Taki podział nie znosi współwłasności i nie ma wpływu na stosunki własnościowe, ale wydziela w sposób fizyczny określone części nieruchomości do wyłącznego użytku konkretnego właściciela.

Ponownie jednak podział quoad usum możliwy jest tylko za zgodą wszystkich współwłaścicieli, ponieważ wykracza poza zakres zwykłego zarządu. Jeśli jednak doszłoby do takiego podziału, każdy z pozostałych współwłaścicieli mógłby zarządzać swoją częścią nieruchomości w pełni niezależnie, a co za tym idzie miałby prawo swobodnie wynajmować ją dowolnej osobie.

Warto pamiętać, że podział wiąże się też z samodzielnym ponoszeniem kosztów utrzymania części nieruchomości, co ma swoje dobre strony, ponieważ wynajmujący nie musi wtedy dzielić się zyskami z tytułu czynszu najmu.

Jaką formę powinna przyjmować zgoda współwłaścicieli na wynajem?

Wystarczy, że współwłaściciele wiedzą o wynajmie mieszkania i pobierają z tego tytułu należną część czynszu, a uznaje się, że wyrazili oni zgodę na wynajem. Przyjmuje się, że każde zachowanie współwłaściciela, ujawniające wolę wyrażenia zgody na wynajem uznaje się za ważne, jeśli ujawnia tę wolę w sposób dostateczny.

Zatem nawet brak sprzeciwu wobec wynajmu równoznaczny będzie z wyrażeniem zgody na wynajem, o ile nie jest to kwestia ukrywana przed współwłaścicielem w tajemnicy.

Niemniej jednak – choć przepisy nie narzucają obowiązku sporządzania zgody na wynajem w formie pisemnej – warto posiadać takie oświadczenie woli wyrażone w postaci dokumentu. Wystarczy wypełnić wzór zgody współwłaściciela na wynajem mieszkania i uzyskać czytelny podpis drugiego właściciela, aby nie martwić się o ewentualne spory i roszczenia.

Pisemna zgoda pełni rolę dowodową, dlatego dobrze zabezpiecza interes wynajmującego. Co więcej, może żądać jej także najemca, który będzie chciał uniknąć problemów związanych z niejasną sytuacją wynajmu, dlatego wynajmujący powinien być przygotowany na taką ewentualność.

 

Wprowadzenie

Zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości zawsze potrzebna jest do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu – w tym także do dokonania czynności wynajmu mieszkania czy domu.

Co innego, jeśli chodzi o bieżące sprawy związane ze zwykłą eksploatacją rzeczy wspólnej, a więc mowa o czynnościach takich jak utrzymanie nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem, drobne naprawy i remonty, konserwacja, dokonywanie czynności zachowawczych, czy administrowanie i zarządzanie nieruchomością – do takich czynności zgoda współwłaściciela nie jest wymagana, ponieważ jest to czynność zwykłego zarządu rzeczą wspólną.

Przepisy, które warto znać:

Art. 201. Czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną

Do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli. W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności.

oraz:

Art. 206. Współposiadanie i korzystanie z rzeczy wspólnej

Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze