Zgoda na wydłużenie terminu płatności WZÓR

Jak napisać zgodę na wydłużenie terminu płatności faktury? przedłużenie terminu zapłaty jest możliwe jedynie za zgodą drugiej strony. Aby dokonać prolongaty, “dłużnik” musi wcześniej złożyć wniosek w tej sprawie i poczekać na akceptację wierzyciela.

Z wnioskiem tego typu może wystąpić klient lub kontrahent. Dopiero po wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu płatności przez wierzyciela i ustaleniu nowego terminu płatności można mówić o skutecznej prolongacie.

Wprowadzenie

zgoda-na-wydluzenie-terminu-platnosci-wzor-pdf-docJak zatem sporządzić taką zgodę, która spełni wszystkie formalne wymagania? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody, który zawiera wszystkie niezbędne informacje i elementy i który pobierzesz poniżej:

Zgoda na wydłużenie terminu płatności wzór

zgoda-na-wydluzenie-terminu-platnosci-wzor-pdf-doc

Zgoda na wydłużenie terminu płatności wzór

Na czym polega wydłużenie terminu płatności?

Wydłużenie terminu płatności faktury to prolongata, czyli przesunięcie wyznaczonego terminu płatności w odniesieniu do umowy, faktury czy rachunku. Prolongować można nie tylko termin płatności, ale także termin realizacji umowy, na przykład dostawy zamówienia.

Prolongata pojawia się w relacjach biznesowych, pomiędzy przedsiębiorcami. Może być stosowana również w relacjach pomiędzy firmą a jej klientem.

Kiedy w grę wchodzi płatność, mamy do czynienia z wierzycielem i dłużnikiem, a zgodnie z przepisami, to od woli wierzyciela zależy, czy wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności. Prolongata jest więc możliwa za obopólną zgodą – na wniosek dłużnika i za zgodą wierzyciela.

Do kiedy możliwe jest przesunięcie terminu płatności faktury? Strony mają w tym przypadku pewną dowolność. Tak samo jak swobodnie ustalają oryginalny termin płatności, tak samo swobodnie mogą go też zmienić.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazuje jednak, że porozumienie zmieniające termin płatności faktury powinno zostać zawarte w ciągu 90 dni od upływu terminu pierwotnego.

Prolongata może być całkowita lub częściowa. W drugim przypadku odroczenie terminu płatności dotyczy części całej sumy. Strony obowiązują wtedy takie same zasady jak w przypadku przesunięcia terminu spłaty całej należności.

Porozumienie należy zawrzeć zatem w terminie 90 dni, licząc od dnia upływu terminu pierwotnego. Konieczne jest również zachowanie formy pisemnej porozumienia, aneksu czy faktury korygującej.

Co ciekawe, kwotę z faktury strony mogą podzielić nawet na wiele części, każdą z innym terminem płatności. W stosunku do odroczonych części należności, bieg terminu służącego określeniu daty uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności liczy się od początku.

Jak ustala się nowy termin płatności?

Wydłużenie terminu płatności za fakturę strony mogą ustalić ze sobą na różne sposoby. Ważne jednak, aby takie ustalenia miały charakter oficjalny, dlatego wskazane jest zachowanie formy pisemnej. Wierzyciel i dłużnik mogą:

 • sporządzić aneks do umowy zmieniający termin płatności,
 • zawrzeć pisemne porozumienie,
 • sporządzić fakturę korygująca z nowym terminem płatności.

Co ważne, prolongata zawsze musi być precyzyjna. Kiedy więc strony decydują się zawrzeć porozumienie lub przygotować aneks do umowy, powinny określić na piśmie precyzyjny termin płatności – konkretną datę.

Należy podkreślić, że porozumienie o przedłużeniu terminu płatności może zostać zawarte jedynie w terminie 90 dni, licząc od dnia upływu pierwotnego terminu płatności, określonego na fakturze czy w umowie. Po tym czasie mamy do czynienia z uprawdopodobnieniem nieściągalności wierzytelności.

 

Jak zmienić termin płatności?

Zgoda na wydłużenie terminu płatności może zostać udzielona przez wierzyciela na wniosek dłużnika – kontrahenta lub klienta. Aby ją uzyskać, druga strona musi wystąpić z pisemną prośbą w tej sprawie. Pismo tego typu nazywamy wnioskiem o prolongatę, czyli po prostu wnioskiem o wydłużenie terminu płatności.

Wniosek o prolongatę musi zawierać:

 • dane wierzyciela, czyli imię i nazwisko, a w przypadku firmy: nazwę, numer NIP, adres siedziby,
 • dane dłużnika (tak samo, jak w przypadku wierzyciela),
 • oznaczenie rachunku, umowy lub faktury,
 • oznaczenie ustalonego terminu płatności,
 • propozycję nowego terminu płatności.

Oczywiście, wniosek o wydłużenie terminu płatności należy uzasadnić. Wnioskodawca powinien opisać w nim swoją trudną sytuację, wyjaśniając, dlaczego nie może spłacić swojego długu w terminie.

Może także poprzeć swoje argumenty odpowiednimi dowodami. Natomiast jako propozycję nowego terminu płatności powinien wskazać taką datę, która pozwoli mu (realnie) uiścić całą kwotę płatności w terminie.

Jak powinna wyglądać zgoda na prolongatę?

Ustalenia w ramach prolongaty płatności odbywają się w formie pisemnej, dlatego również zgoda na przedłużenie terminu płatności powinna przyjmować formę pisemną.

Jeśli wierzyciel wyraża zgodę na wydłużenie terminu zapłaty, w odpowiedzi na wniosek dłużnika przygotowuje dokument, który musi zawierać takie elementy jak:

 • dane wierzyciela,
 • dane dłużnika,
 • oznaczenie nowego terminu płatności.

Poza tym zgoda na przedłużenie terminu płatności faktury powinna uwzględniać zwrot wyrażenia zgody na przedłużenie terminu zapłaty, potwierdzony czytelnym podpisem.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz u góry.

Zgoda na prolongatę płatności a uzasadnienie

Mogłoby się wydawać, że obopólna zgoda stron wystarczy, aby zmienić termin płatności faktury. Okazuje się jednak, że takie działanie musi być obiektywnie zasadne, jak wynika z niektórych orzeczeń sądowych.

Zgodnie z ich treścią przesunięcie terminu zapłaty za towar czy usługę prowadzi do wielu negatywnych konsekwencji w obrocie gospodarczym.

W interesie wszystkich przedsiębiorców jest dokonywanie płatności w terminie i zniechęcanie firm do stosowania nieuzasadnionych, wydłużonych terminów zapłaty.

 

O ile można przesunąć termin płatności faktury?

Strony transakcji mogą ustalać obowiązujące terminy płatności w sposób dowolny, po uprzednim porozumieniu się w tej sprawie i wyrażeniu zgody zarówno przez dłużnika, jak i przez wierzyciela.

W praktyce są jednak ograniczone przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i nie mogą w dowolny sposób wydłużać terminu płatności. Jak czytamy:

Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, chyba że strony w umowie wyraźnie ustalą inaczej i pod warunkiem, że ustalenie to nie jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela (art. 7 ust. 2)

Terminy prolongaty określają również przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Zgodnie z ich treścią, jeśli wierzycielem dużego podmiotu jest mały lub średni przedsiębiorca, maksymalny termin płatności wynosi 60 dni.

Słowo końcowe

Wprowadzane w ustawie rozwiązania prawne muszą mobilizować dłużników transakcji handlowych do dokonywania zapłaty za transakcje w ustalonym terminie.

Jednak ani ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ani też zasada swobody umów nie zawierają w swojej treści przepisów, które sprzeciwiałyby się uzgadnianiu przez kontrahentów dłuższego terminu zapłaty, oczywiście pod warunkiem, że nie będzie to rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.

Co bardzo ważne, wydłużenie zapłaty zgodną wolą stron (dłużnka i wierzyciela) wywołuje natychmiastowe i faktyczne skutki prawne.

Natomiast w przypadku braku zgody wierzyciela na przedłużenie terminu zapłaty zgodną wolą stron, wierzyciel będzie mógł naliczać odsetki ustawowe w przypadku opóźnienia wpłaty. Zatem nawet w przypadku przekroczenia jednego dnia zapłaty – odsetki ustawowe mogą być naliczane zgodnie z maksymalną stopą odsetek ustawowych.

Podstawa prawna: przepisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze