Zgoda na przedłużenie terminu płatności WZÓR

Jak napisać zgodę na przedłużenie terminu płatności? Skuteczne przesunięcie terminu płatności jest możliwe tylko w przypadku zgodnej woli obu stron. Nie wystarczy zatem złożenie wniosku o zmianę terminu płatności, aby taki termin przedłużyć. Dopiero akceptacja wniosku przez wierzyciela i wspólne ustalenie nowego terminu zapłaty będą miały skutki prawne w postaci faktycznego przedłużenia terminu płatności.

Wstęp

zgoda-na-przedluzenie-terminu-platnosci-pdf-docAby ułatwić Ci sporządzenie takiej zgody, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, spełniający wszystkie formalne wymogi. Gotową do wypełnienia zgodę na wydłużenie terminu płatności pobierzesz poniżej:

Zgoda na przedłużenie terminu płatności wzór

zgoda-na-przedluzenie-terminu-platnosci-pdf-doc

Zgoda na przedłużenie terminu płatności wzór

Czym jest prolongata terminu płatności?

Prolongata terminu płatności to inaczej przedłużenie terminu płatności. Prolongata może  dotyczyć wszelkiego rodzaju umów, faktur, rachunków – i to nie tylko terminów płatności, ale nawet terminów realizacji zamówienia.

Prolongaty stosuje się zarówno w relacjach biznesowych (tj. na linii przedsiębiorca-przedsiębiorca), jak i w relacjach firm z klientami (firma-konsument).

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby strony – wierzyciel i dłużnik – ustaliły za obopólną zgodą nowy, odroczony termin płatności. Wymagana jest jedynie zgoda wierzyciela na przesunięcie takiego terminu.

W jaki sposób można przesunąć termin zapłaty należności?

Termin płatności może zostać przesunięty na różne sposoby. Strony mogą ustalić nowy termin za pomocą:

 • aneksu do umowy,
 • porozumienia dłużnika i wierzyciela,
 • faktury korygującej z nowym terminem płatności.

Niezależnie od tego, w jaki sposób przedłużamy termin płatności faktury, musimy zachować przy tym formę pisemną. Nowy termin płatności należy określać za każdym razem w sposób precyzyjny, czyli poprzez wyznaczenie konkretnej daty.

Przesunięcia terminu płatności za zgodą obu stron można dokonać tylko w okresie 90 dni, licząc od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie czy na fakturze. Niedochowanie tego terminu skutkuje uprawdopodobnieniem nieściągalności wierzytelności w rozumieniu ustawowym.

Jak wnioskować o prolongatę terminu płatności faktury?

Prośba o przesunięcie terminu płatności faktury musi mieć formę pisemną. Odpowiedni wniosek należy przesłać do wierzyciela, upewniając się wcześniej, że zawiera on co najmniej:

 • dane wierzyciela (w tym: adres siedziby, NIP, imię i nazwisko przedstawiciela lub nazwa firmy);
 • dane dłużnika (w tym: imię i nazwisko lub nazwa firmy, NIP, adres zamieszkania lub siedziby);
 • numer faktury/umowy/rachunku
 • przewidywany termin spłaty;
 • proponowany lub ustalony nowy termin spłaty zadłużenia.

Wniosek w sprawie prolongaty terminu płatności należy również odpowiednio uzasadnić, opisując okoliczności, które uniemożliwiły terminową spłatę zobowiązania. Jeśli wyjaśnienia da się poprzeć dowodami, warto dołączyć do pisma właściwe dokumenty.

Zgoda na wniosek o prolongatę terminu płatności

Przedłużenie terminu płatności jest możliwe tylko w przypadku, kiedy zgodę na przesunięcie terminu płatności wyraża wierzyciel. W odpowiedzi na wniosek o prolongatę może on wypełnić wzór zgody na przedłużenie terminu płatności faktury, w którym należy odnieść się do treści pisemnej prośby dłużnika.

Zgoda na przedłużenie terminu płatności faktury powinna zawierać:

 • dane dłużnika i wierzyciela,
 • oznaczenie faktury, której dotyczy,
 • określenie nowego terminu płatności: “Przedłużenie terminu zapłaty zgodną wolą stron do … dni”,
 • zwrot „wyrażam zgodę na przedłużenie terminu płatności faktury”.

Dla swojej ważności dokument musi zostać podpisany przez dłużnika.

Zmiana terminu płatności w formie porozumienia

Prolongata terminu płatności faktury jest kwestią umowną. Strony mogą ustalić dowolny termin płatności i w dowolny sposób mogą go też zmienić. Co do zasady, taka zmiana powinna być możliwa tylko w sytuacji, kiedy termin płatności jeszcze nie zapadł.

W praktyce, jak wynika ze stanowiska prezentowanego przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, porozumienie zmieniające termin płatności faktury może zostać zawarte w ciągu 90 dni od upływu terminu pierwotnego.

Przedłużenie terminu płatności faktury musi być uzasadnione

Nie wystarczy jedynie zgoda na wydłużenie terminu zapłaty faktury, aby prolongata terminu płatności była zgodna z przepisami. Według jednego z orzeczeń sądowych:

Brak terminowej zapłaty za towary lub usługi (…) generuje szereg negatywnych konsekwencji dla obrotu gospodarczego. (…) wprowadzane rozwiązania prawne mają mobilizować dłużników transakcji handlowych (…) do dokonywania zapłaty w ustalonym terminie, jak również zniechęcać do narzucania przez nich nieuzasadnionych, wydłużonych terminów zapłaty. (…)

Poza tym warto pamiętać, że chociaż strony mogą w sposób dowolny ustalać obowiązujące je terminy płatności, to w praktyce są w tym zakresie ograniczone przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zgodnie z art. 7 ust. 2:

Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, chyba że strony w umowie wyraźnie ustalą inaczej i pod warunkiem, że ustalenie to nie jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela

W ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych ustalono zasady przeciwdziałania nadużywaniu swobody zawierania umów na niekorzyść wierzyciela. Dotyczą one szczególnie przypadków, gdy wierzycielem jest mały przedsiębiorca, a dłużnikiem duży podmiot.

Zgodnie z treścią tego aktu prawnego, jeśli wierzycielem dużego podmiotu jest mały lub średni przedsiębiorca, maksymalny termin płatności wynosi 60 dni.

W przypadku podmiotów publicznych (w roli dłużnika) okres ten jest o połowę krótszy, czyli wynosi 30 dni. Wyjątek stanowią podmioty lecznicze, dla których zachowany został 60-dniowy termin płatności.

W pozostałych przypadkach płatność można odroczyć o więcej niż 60 dni, ale tylko pod warunkiem, że nie będzie to „rażąco nieuczciwe dla wierzyciela”.

Przesunięcie terminu części płatności

Strony transakcji mogą przesunąć zarówno termin płatności całej należności, jak i jej części. Obowiązują je wtedy dokładnie takie same zasady, jak przy zmianie terminu płatności pełnej kwoty.

Muszą więc zawrzeć stosowne porozumienie w okresie 90 dni od upływu pierwotnego terminu oraz zachować pisemną formę porozumienia.

W stosunku do odroczonej części należności bieg terminu służącego określeniu daty uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności rozpoczyna się ponownie.

Co ważne, zawarte porozumienie może dzielić kwotę z faktury nawet na kilka części, wyznaczając wiele nowych terminów płatności.

Słowo końcowe

Żadne przepisy prawa nie zabraniają ustalania przez kontrahentów dłuższego terminu zapłaty. Co ważne, odroczenie terminu płatności za fakturę należy sporządzić w formie pisemnej dla celów dowodowych.

Wierzyciel, zezwalając na przedłużenie terminu zapłaty, powinien sporządzić zgodę, która potwierdzi fakt wydłużenia terminu płatności. Co niezmiernie istotne, wydłużenie zapłaty zgodną wolą stron będzie wywoływać faktyczne skutki prawne.

Od tej pory wierzyciel nie będzie mógł żądać odsetek ustawowych liczonych od dnia zapłaty, naliczać je jednak będzie mógł dopiero po upływie wyznaczonego w porozumieniu terminie.

Jak zawsze, najważniejsze są argumenty uzasadniające przedłużenie terminu zapłaty.

Podstawa prawna: przepisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze