Prolongata terminu płatności wzór

Ja sporządzić prolongatę terminu płatności? Każda faktura z odroczonym terminem płatności określa dokładny termin na jej uregulowanie poprzez wskazanie daty i ilości dni wymagalności zapłaty. Jeżeli przekroczony zostanie termin płatności faktury, podatnik straci możliwość zaliczenia regulowanych płatności do kosztów.

Wstęp

prolongata-terminu-platnosci-wzor-pdf-docDopuszczalna jest jednak tak zwana prolongata terminu płatności, czyli przesunięcie terminu płatności za zgodą obu stron. Ja ją sporządzić? aby prolongata spełniała określone warunki, w jej treści muszą znaleźć się pewne niezbędne elementy. Aby więc ułatwić Ci jej sporządzenie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór prolongaty, którą pobierzesz poniżej:

Prolongata terminu płatności wzór

Ustalanie terminu płatności faktury

Najczęściej, data płatności faktury uregulowana jest konkretną umową, zawartą przez strony. Umowa ta może określać ustalony termin płatności – datę lub ilość dni po wystawieniu faktury.

Jeśli w umowie nie zostało zawarte inaczej, wierzyciel przy ustalaniu terminu płatności faktury nie jest zobligowany do konsultowania go z klientem. Terminem płatności jest w takim przypadku dzień określony w wezwaniu do zapłaty – nie wcześniejszy niż ten, w którym zostało doręczone wezwanie.

Ustalenie terminu płatności faktury bywa kłopotliwe, ponieważ w transakcjach z kontrahentami stosowane bywają różne zasady. Przyjmuje się jednak, że pierwszym dniem terminu jest zawsze dzień po jej wystawieniu.

Czym jest prolongata?

Prolongata to przesunięcie terminu płatności. Jest to rozwiązanie możliwe jedynie w przypadku zgodnej woli stron. Prolongatę można stosować nie tylko przy fakturach, ale również przy umowach, na przykład na wykonanie usługi.

Odroczony termin płatności faktury dopuszczalny jest zarówno w kontaktach pomiędzy firmami, jak i między firmą a klientem będącym osobą fizyczną.

Jak udokumentować przesunięcie terminu zapłaty?

Zgoda na przedłużenie terminu płatności faktury musi być obopólna – wyrażona przez wierzyciela i dłużnika – a także sporządzona w formie pisemnej. Nowy termin płatności strony mogą ustalić:

 • za pomocą aneksu do umowy,
 • za pomocą porozumienia zmieniającego termin płatności,
 • za pomocą faktury korygującej, która zmienia termin płatności.

W każdym przypadku pisemne porozumienie zmieniające termin płatności faktury powinno w sposób szczegółowy ustalać nowy termin płatności poprzez podanie konkretnej daty uregulowania zobowiązania przez dłużnika. Istotnym warunkiem – poza zachowaniem formy pisemnej porozumienia – jest przesunięcie terminu płatności w odpowiednim terminie.

Dłużnik, który chce uniknąć konsekwencji, z jakimi wiąże się niedotrzymanie terminu płatności faktury, powinien dopilnować, aby prolongata nastąpiła w okresie 90 dni, licząc od dnia pierwotnie ustalonego terminu płatności.

Niedochowanie tego terminu skutkuje bowiem uprawdopodobnieniem nieściągalności wierzytelności w rozumieniu ustawowym.

Jak napisać wniosek o prolongatę terminu płatności?

Złożenie wniosku nie jest wcale trudne, szczególnie że do sporządzenia wniosku o przesunięcie terminu można wykorzystać przygotowany przez nas, gotowy do wypełnienia wzór prolongaty terminu płatności.

Dokument tego typu musi zawierać kilka niezbędnych elementów, w tym:

 • dane wierzyciela:
  • nazwa podmiotu,
  • dane osobowe / firmowe (jeśli podmiot prowadzi działalność gospodarczą),
  • adres zamieszkania / adres siedziby firmy
 • dane dłużnika, 
 • oznaczenie faktury, rachunku lub umowy, której dotyczy pismo,
 • określenie przewidywanego terminu spłaty (pierwotnego),
 • określenie proponowanego lub ustalonego wstępnie nowego terminu spłaty,
 • zapytanie o spłatę faktury w późniejszym terminie i prośba o pozytywne rozpatrzenie wniosku,
 • ewentualnie podstawa prawna.

Wniosek o prolongatę (odroczenie terminu płatności) powinien zostać odpowiednio uzasadniony. Należy wyjaśnić w nim wierzycielowi, dlaczego faktura nie została opłacona w terminie. Jeśli sprawę da się dodatkowo udokumentować, do wniosku warto dołączyć odpowiednie załączniki.

Co ważne, sam wniosek o odroczenie terminu płatności nie sprawia, że termin płatności zostaje automatycznie odroczony. Konieczna jest jeszcze jego akceptacja przez wierzyciela.

Swoją zgodę na prolongatę powinien on wyrazić pisemnie za pomocą oświadczenia zawierającego klauzulę: „wyrażam zgodę na przedłużenie terminu płatności faktury”.

Zasady przedłużania terminu płatności faktury

Prolongaty nie mogą być udzielane w sposób całkowicie dowolny. Jednym z warunków przedłużenia terminu płatności faktury jest uzasadnienie takiego rozwiązania. Jak czytamy w jednym z orzeczeń sądowych:

Brak terminowej zapłaty za towary lub usługi (…) generuje szereg negatywnych konsekwencji dla obrotu gospodarczego. (…) wprowadzane rozwiązania prawne mają mobilizować dłużników transakcji handlowych (…) do dokonywania zapłaty w ustalonym terminie, jak również zniechęcać do narzucania przez nich nieuzasadnionych, wydłużonych terminów zapłaty. (…)

Oznacza to, że strony mimo wszystko powinny unikać stosowania prolongat, aby nie prowadzić do zatorów płatniczych. Poza tym czas trwania takiego odroczenia płatności również nie jest w pełni dowolnym wyborem stron. Ogranicza je w tym zakresie ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zgodnie z art. 7 ust. 2 tego dokumentu:

Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, chyba że strony w umowie wyraźnie ustalą inaczej i pod warunkiem, że ustalenie to nie jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w sposób szczegółowy ustala zasady przeciwdziałania nadużywaniu swobody zawierania umów na niekorzyść wierzyciela. Ich celem jest ochrona małych i średnich przedsiębiorców przed nadużyciami ze strony dużych podmiotów.

Zgodnie z treścią ustawy, jeśli wierzycielem dużego podmiotu jest mały lub średni przedsiębiorca, to maksymalny termin płatności – również odroczonej – wynosi 60 dni. Jeśli dłużnikiem jest:

 • podmiot publiczny okres ten jest o połowę krótszy, czyli wynosi 30 dni,
 • podmiot leczniczy okres ten wynosi 60 dni.

W pozostałych przypadkach płatność można odroczyć o ponad 60 dni, ale tylko pod warunkiem, że takie rozwiązanie nie będzie „rażąco nieuczciwe dla wierzyciela”.

Warto podkreślić, że strony mają prawo przesunąć termin płatności zarówno względem całej kwoty należności, jak i jej części. Obowiązują je w tym zakresie dokładnie takie same zasady, czyli:

 • konieczność zachowania formy pisemnej porozumienia,
 • konieczność zachowania terminu 90 dni od upływu pierwotnego terminu.

Przepisy nie zabraniają również podziału należności na kilka faktur z różnym terminem płatności.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze