Wezwanie do usunięcia wad przez dewelopera WZÓR

Jak napisać wezwanie do usunięcia wad przez dewelopera? inwestor nigdy nie jest w stanie w pełni kontrolować procesu budowy nieruchomości przez dewelopera na każdym jej etapie, ale może sprawdzić ją w momencie odbioru technicznego. Już w tym momencie ma prawo zgłosić zauważone usterki do usunięcia.

Wprowadzenie

wezwanie-do-usuniecia-wad-przez-dewelopera-wzor-pdf-docJeśli zaś wykryje je później, po odebraniu lokalu, będzie mógł wezwać dewelopera do usunięcia wykrytych wad na podstawie obowiązującej rękojmi lub gwarancji. Jak zatem napisać wezwanie do usunięcia usterki przez dewelopera? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wezwania, które pobierzesz poniżej:

Wezwanie do usunięcia wad przez dewelopera wzór pisma

wezwanie-do-usuniecia-wad-przez-dewelopera-wzor-pdf-doc

Wezwanie do usunięcia wad przez dewelopera wzór

Wezwanie do usunięcia wad a protokół odbioru

Wezwanie do usunięcia wad przez dewelopera konsument może złożyć już po sporządzeniu protokołu odbioru nieruchomości. Przedsiębiorca powinien odnieść się do takich zarzutów w ciągu 14 dni. Na usunięcie nieprawidłowości ma natomiast 30 dni.

Z reguły pismo do dewelopera o usunięcie usterek składa się dopiero wtedy, kiedy ten nie podejmuje odpowiednich działań we wskazanym terminie. Jeśli deweloper nie odniesie się do wezwania, konsument ma prawo naprawić usterki na jego koszt.

Jeśli pismo do dewelopera o usunięcie usterek wykrytych w trakcie odbioru technicznego okaże się nieskuteczne, nabywca może zlecić naprawę innemu przedsiębiorcy, a deweloperowi przedłożyć kosztorys naprawy lub wystąpić z żądaniem zwrotu bezpośrednio do sądu.

Warto pamiętać, że żadnych usterek tego typu nie powinno się ignorować. Zawierając umowę deweloperską, nabywca chroni swoje prawa, a jednym z nich jest żądanie wykonania nieruchomości, która nadaje się do użytku zgodnie ze swoim przeznaczeniem, czyli jest wykonana zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej.

Wezwanie dewelopera do usunięcia usterek po odebraniu lokalu

Nawet jeśli w trakcie odbioru technicznego lokalu nie zostaną wykryte takie wady jak krzywizny na ścianach czy zawilgocenia, nie oznacza to, że nabywca ma obowiązek naprawić je później samodzielnie, na własny koszt.

Zgłoszenie usterki do dewelopera może nastąpić w dowolnym momencie obowiązywania gwarancji ustawowej lub dodatkowej, udzielonej dobrowolnie przez przedsiębiorcę.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, rękojmia w przypadku nieruchomości obejmuje okres aż pięciu lat i przez cały ten czas deweloper jest odpowiedzialny za wszelkie wady wykryte w wybudowanej przez niego nieruchomości.

Dla porównania rękojmia w przypadku zakupu towaru obejmuje okres jedynie 2 lat, a w przypadku towaru używanego już tylko 1 rok.

Usterki te mogą mieć charakter:

 • wad prawnych,
 • wad fizycznych,
 • wad trwałych,
 • wad potajemnie zatajonych.

Wady fizyczne to np.:

 • brak odpowiedniej ochrony środowiska,
 • brak odpowiedniej ochrony przed drganiami i hałasem,
 • niewłaściwą izolację cieplną,
 • brak bezpieczeństwa pożarowego.

Z kolei wady prawne dotyczą między innymi:

 • wykorzystania materiałów lub urządzeń będących własnością osób trzecich,
 • wykorzystania materiałów lub urządzeń niedopuszczonych do obrotu w budownictwie.

Warto podkreślić, że choć wezwanie dewelopera do usunięcia usterek można sporządzić w ciągu 5 lat od odebrania nieruchomości, to nie warto zwlekać z takim działaniem. Najkorzystniej jest sporządzić odpowiednie pismo niezwłocznie po wykryciu usterki.

Należy wspomnieć również, że okres trwania rękojmi rozpoczyna swój bieg od momentu podpisania umowy przyrzeczonej, czyli umowy przedwstępnej, przenoszącej prawa własności na nabywcę nieruchomości. Termin obowiązywania rękojmi nie jest więc liczony od dnia odbioru technicznego budynku.

Obok rękojmi nabywcę nieruchomości i dewelopera może obowiązywać również dodatkowa gwarancja udzielona dobrowolnie przez przedsiębiorcę. Jej zakres i czas obowiązywania określa sam deweloper, dlatego może obejmować ona dłuższy okres niż rękojmia.

Jeśli po upływie okresu rękojmi nadal obowiązuje gwarancja dewelopera, to na nią konsument może powołać się w swoim wezwaniu.

 

Jak napisać zgłoszenie rękojmi do dewelopera?

Pisemne zgłoszenie rękojmi do dewelopera powinno zawierać przede wszystkim opis wykrytej wady i żądanie konsumenta. Nabywca ma prawo żądać od przedsiębiorcy:

 • usunięcia wad,
 • obniżenia ceny,
 • wymiany, czyli dostarczenia rzeczy wolnej od wad,
 • zwrotu środków, czyli odstąpienia od umowy.

Pismo do dewelopera w sprawie usunięcia usterek można połączyć również z roszczeniem odszkodowawczym – jeśli nabywca poniósł uzasadnione wadą nieruchomości straty, na przykład nie mógł wynająć mieszkania, zatem stracił możliwe do uzyskania środki z tytułu czynszu najmu.

Dokument powinien zawierać kilka podstawowych danych, w tym:

 • dane właściciela nieruchomości,
 • oznaczenie nieruchomości,
 • dane dotyczące umowy kupna sprzedaży, w tym datę zakupu i datę odbioru nieruchomości,
 • wezwanie do usunięcia wad we wskazanym terminie, najczęściej 14 dni,
 • uzasadnienie wezwania,
 • podpis nabywcy.

Takie pismo konsument powinien doręczyć deweloperowi osobiście lub za pośrednictwem poczty. W każdym przypadku zaleca się uzyskać potwierdzenie odbioru wezwania wraz z datą, ponieważ do od niej liczony będzie wskazany termin na usunięcie wad nieruchomości.

Brak reakcji na wezwanie do usunięcia wad

Co do zasady, deweloper powinien ustosunkować się do zgłoszenia rękojmi przez nabywcę nieruchomości w ciągu 14 dni. Jeśli w tym czasie, nie odpowie na pismo, uznaje się, że żądanie konsumenta zostało uwzględnione.

Deweloper ma jednak prawo przedstawić w odpowiedzi swoje stanowisko, w którym zaproponuje nabywcy korzystniejsze dla siebie rozwiązanie. Nie musi więc zgadzać się na wymianę rzeczy na wolną od wad lub na obniżenie ceny – może zaproponować usunięcie usterki.

Gdyby deweloper nie odniósł się do pisma z wezwaniem do usunięcia wykrytej wady nieruchomości, nie oddzwaniał i nie odpisywał na żadne wiadomości, konsument powinien przygotować się na ewentualną rozprawę sądową.

W takich okolicznościach warto zlecić ekspertyzę biegłemu z dziedziny budownictwa i ponownie wezwać dewelopera do usunięcia wady. Jeśli nie ustosunkuje się on do takiego pisma, najlepiej od razu wystąpić na drogę sądową.

Poza tym, jak zostało wspomniane, jeśli deweloper nie usunie usterki we wskazanym w piśmie terminie, nabywca może zlecić usunięcie wykrytej wady innemu przedsiębiorcy, a o zwrot poniesionych kosztów wystąpić do dewelopera.

 

Podsumowanie

Żądanie usunięcia wady (dla celów dowodowych), której nie zauważono podczas odbioru technicznego mieszkania bądź domu jednorodzinnego należy złożyć na piśmie, co równie istotne: zgłoszenie powinno zostać złożone jak najszybciej, aby zauważona wada lub usterka nie eskalowała do jeszcze większego problemu.

Oczywiście prawo pozwala nam domagać się od dewelopera naprawy wady, której nie “wychwycił” odbiór techniczny, a przepisy nakazują deweloperowi wadę usunąć i nie ma co do tego żadnych wątpliwości, trzeba jednak pamiętać, że jako osoby fizyczne mamy 5 lat od daty zakupu mieszkania na zgłoszenie pojawiających się usterek.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeśli nabyta rzecz ma wadę fizyczną bądź prawną (rękojmia) – (art. 556 – Wada fizyczna przedmiotu sprzedaży – Kodeks cywilny).

Co, jeśli deweloper nie usuwa usterek? w takiej sytuacji należy wystosować do dewelopera wezwanie do naprawy zgłoszonych usterek, a jeśli deweloper nadal nie reaguje na takie wezwanie, pozostaje nam naprawić usterki samemu na koszt dewelopera, przesyłając mu fakturę za materiały budowalne i usługę.

Podstawa prawna, którą warto znać:

Art. 568. Przedawnienie roszczeń z tytułu rękojmi za wady

§ 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

§ 2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminów określonych w § 1 zdanie pierwsze.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze