Wzór pisma do Dewelopera o Usunięcie Usterek Budowlanych

Jak napisać wezwanie do dewelopera o usunięcie usterek budowlanych w ramach gwarancji? Przedsiębiorca/deweloper, sprzedając wybudowaną nieruchomość, ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec nabywcy/konsumenta.

Deweloper musi się liczyć z tym, że w razie wykrycia wad budynku zostanie wezwany do usunięcia usterek w ramach tzw. gwarancji, deweloper może również zostać zobowiązany do obniżenia ceny lub nawet odstąpienia od umowy, jeżeli wady budowlane nie zostaną usunięte.

Wstęp

wzor-pismaJeśli więc nabyliście mieszkanie bądź dom, w którym pojawiły się usterki, poznacie swoje prawa, by wiedzieć, jak skutecznie walczyć o ich usunięcie – dla ułatwienia przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór pisma do dewelopera o usunięcie usterek, który pobierzesz poniżej:

Wezwanie do usunięcia usterek budowlanych w ramach gwarancji wzór

Wezwanie-do-usuniecia-usterek-budowlanych-w-ramach-gwarancji-wzor-pdf-doc

Wezwanie do usunięcia usterek budowlanych w ramach gwarancji wzór

Jak wygląda odpowiedzialność dewelopera za wady w budowie?

Zawierając umowę deweloperską, przedsiębiorca zobowiązuje się do wybudowania, wykończenia i przeniesienia prawa własności konkretnej nieruchomości – lokalu mieszkalnego lub domu.

Sprzedana nieruchomość objęta jest gwarancją ustawową. Powyższe przekłada się na okoliczność, że deweloper ponosi odpowiedzialność, której nie można wyłączyć, bo wynika ona z tytułu rękojmi za wady budynku. Dodatkowo deweloper może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie przepisów kodeksu cywilnego (zasady ogólne przewidziane w art. 471).

Wybierając jedną z możliwości, nabywca powinien przygotować i doręczyć przedsiębiorcy pismo o usunięcie usterek budowlanych wyznaczając odpowiedni termin po upływie którego, sprawa o usunięcie usterek zostanie skierowana do sądu.

W tym miejscu warto dodać, że odpowiedzialność dewelopera nie może być ograniczona tym, że powoła się on, iż ujawnienie wady było od niego niezależnie. Kupujący ma pewną przewagę nad deweloperem, uznaje się bowiem, że zawierając umowę kupna-sprzedaży nieruchomości, pozostawał on w przekonaniu, że nieruchomość nadaje się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Dodatkowo na deweloperze ciąży obowiązek spełnienia oczekiwań kupującego – nieruchomość powinna zostać wybudowana zgodnie z obowiązującą wiedzą budowlaną i zasadami technicznymi pod nadzorem uprawnionych osób m.in. kierownika budowy, czy inspektora budowlanego.

 

Jak przygotować wezwanie do usunięcia usterek budowlanych w ramach gwarancji?

Po wykryciu wady nabywca – konsument powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować dewelopera. Zgłoszenie usterek budowlanych może zostać połączone z roszczeniem:

  • o usunięcie wad
  • obniżeniem ceny
  • dostarczeniem rzeczy wolnej od wad.

Dodatkowo nabywca może zgłosić roszczenie o naprawienie szkody, którą poniósł w związku z niewłaściwym wykonaniem umowy przez dewelopera.

Właściciel nieruchomości może wybrać czy jego roszczenie o naprawienie wady wynika z rękojmi, czy z art. 471 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Jeśli nie wiesz, jak przygotować takie skuteczne wezwanie, pomocnym może okazać się przygotowany przez nas wzór pisma o usunięcie usterki.

Kiedy złożyć pismo do dewelopera o usunięcie usterek?

Żądanie usunięcia wady powinno zostać zgłoszone jak najszybciej. Aby wywołało odpowiednie skutki prawne, warto pobrać gotowy do wypełnienia wzór pisma o usunięcie usterek budowlanych. Dodatkowo należy pamiętać o obowiązujących terminach, po upływie których nawet najlepiej przygotowane wezwanie nie przyniesie skutku, bowiem roszczenie nie będzie mogło być przymusowo egzekwowane.

W tym miejscu wskazać należy na terminy przedawnienia roszczeń. Zakres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy został ograniczony czasowo. Zgodnie z art. 568 § 1 kc. sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

 

Zatem co do zasady roszczenie z tytułu rękojmi za wady budynku wygasa po upływie lat pięciu od daty wydania rzeczy.

Niemniej jednak niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi, nabywca może dochodzić uprawnień przysługujących mu z tytułu odpowiedzialności kontraktowej strony umowy sprzedaży mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, a kiedy stroną umowy nie jest konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi, może zostać ograniczona, a nawet wyłączona.

Dodać należy, że jeśli deweloper nie usunie wad pomimo wystosowania odpowiedniego wezwania, nabywca będzie miał prawo skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 568 § 3 kc – a więc odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży nieruchomości.

Jeśli masz jakieś pytania w tym temacie, możesz zadać je w specjalnie przygotowanym do tego celu wątku: Wezwanie do usunięcia usterek budowlanych w ramach gwarancji wzór.

Podobne wątki:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (17 votes, average: 4,82 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze