Bezzasadny wpis do BIG – co robić?

Kategoria: DługiBezzasadny wpis do BIG – co robić?
M.H. zapytał 1 miesiąc temu

Dzień dobry.

Moją firmę spotkała niemiła sytuacja z BIG. Chciałem poszerzyć umowę abonencką z jedną z firm telekomunikacyjnych, o kolejną usługę. Gdy udałem się do salonu w celu podpisania umowy, dowiedziałem się, iż jest to niemożliwe z powodu blokady z BIG. Było to dla mnie niemałym zaskoczeniem, ponieważ nie otrzymałem zawiadomienia o wpisie do rejestru, ani też nie przychodziła mi do głowy żadna sytuacja, która mogłaby mieć taki skutek.

Aby dowiedzieć się, kto wpisał nas do rejestru i w związku z jakim zadłużeniem, zostałem zmuszony do zarejestrowania się na stronie big.pl, podania wszystkich danych osobowych oraz firmowych (łącznie ze skanem dowodu osobistego) oraz uiszczeniem opłaty za wygenerowanie raportu.

Okazało się, że do rejestru wpisała mnie właśnie ta firma telekomunikacyjna, u której chciałem przedłużyć umowę! Zrobiła to jednak wbrew warunkom wpisu – “zaległość na kwotę minimum 500 zł, od terminu zapłaty minęło przynajmniej 30 dni, a minimum miesiąc przed wpisem zostało wysłane wezwanie do zapłaty listem poleconym.”

Dodatkowo o ile dobrze rozumiem, nie został zachowany termin usunięcia informacji, skoro zobowiązanie zostało uregulowane 1.10.2021 r., a rozmowa w salonie miała miejsce 19.10.2021 r. i w tym czasie widniałem w systemie jako dłużnik. Jakie kroki prawne podjąć, aby wyjaśnić zaistniałą sytuację i otrzymać ewentualną rekompensatę z tytułu godzenia w dobre imie firmy?

prawnik

Nazywam się Katarzyna Janas-Bajson i udzielam najtańszych porad prawnych w Polsce

PROMOCJA TYLKO DZIŚ!

119 zł na 35 zł

Z pozdrowieniami.

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 1 miesiąc temu

Witam serdecznie,

aby rzetelnie odnieść się do Twojej sytuacji, należy sięgnąć do regulacji ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, zwanej potocznie ustawą o BIG.
W art. 15 niniejszej ustawy przeczytać możemy, że wierzyciel może przekazać do BIG informacje o zobowiązaniu dłużnika niebędącego konsumentem wyłącznie wówczas, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

1) zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej

2) łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika niebędącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 30 dni

3) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi niebędącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika niebędącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej albo na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

prawnik

Nazywam się Katarzyna Janas-Bajson i udzielam najtańszych porad prawnych w Polsce

PROMOCJA TYLKO DZIŚ!

119 zł na 35 zł

Jednakże w dalszej części przepisu przeczytać można, że jeśli umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych tak przewiduje, wierzyciel może wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty w formie elektronicznej na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej.

W  takiej sytuacji warunek o którym mowa powyżej uważa się za spełniony.

W myśl zasadzie przewidzianej w art. 18, wierzyciel przekazuje do BIG informacje o spłacie zobowiązania w terminie 14 dni od spłaty. Natomiast po zgłoszeniu przez wierzyciela zmian, BIG w terminie 7 dni dokonuje ich aktualizacji.

Z uwagi na powyższe, radzę dokładnie przeanalizować, czy w sprawie ziściły się przesłanki umożliwiające wierzycielowi przetwarzanie danych w BIG pamiętając, że muszą on wystąpić łącznie.

Jeśli dojdziesz do przekonania, że dane do BIG trafiły z naruszeniem przepisów, możesz złożyć do wierzyciela reklamację na nieprawny wpis, powołując się m.in. na regulację art. 15 ustawy o BIG. Masz również prawo złożenia sprzeciwu bezpośrednio do BIG, o czym mowa w art. 21a ustawy.

Dodam jeszcze, że jeżeli rachunek został uregulowany w całości, operator powinien przychylić się do wniosku o rozszerzenie umowy. Co więcej, powinien dorzucić “bonus” jeśli wpis był niezasadny.

Na koniec odnośnie odszkodowania – oczywiście możesz takiego dochodzić na zasadach ogólnych, czyli w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

Twoja odpowiedź