Kiedy przedawnia się czynsz za mieszkanie spółdzielczo-własnościowe?

Forum prawneKategoria: KomornikKiedy przedawnia się czynsz za mieszkanie spółdzielczo-własnościowe?
ed34 zapytał 12 miesięcy temu

Dostałam wezwanie od komornika stawić się do niego w sprawie długu czynszowego za lokal spółdzielczo-własnościowy. Ma nakaz sądowy z 2011 roku. Mówi, że mam przyjść koniecznie i podpisać dokumenty. Czy to zobowiązanie nie jest już przedawnione? Czy mam coś podpisywać?

Dodam, iż w tytule jest wpisana córka. Ale był składany sprzeciw od wyroku do sądu w 2011, ponieważ ona wtedy się uczyła w liceum. Sprzeciw został odrzucony z powodu, iż wierzyciel źle podał imię córki i sąd stwierdził, że nakaz dotyczy innej osoby i że nie będzie skuteczny wobec córki i że nic więcej w tej sprawie nie można zrobić.

Komornik w rozmowie ze mną telefonicznej domagał się podania adresu zamieszkania córki. Odmówiłam. Jak mam w tej sytuacji zachować, żeby nie zaszkodzić sobie i córce? Nie stać mnie na porady prawne, ponieważ jestem bezrobotna. Kiedy przedawnia się czynsz za mieszkanie spółdzielczo-własnościowe?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Witam serdecznie,

w pierwszej kolejności odniosę się do samego zobowiązania/zadłużenia. Pyta Pani czy należność za nieuregulowany czynsz jest przedawniona. Niestety został wydany nakaz zapłaty, dlatego okres przedawnienia roszczenia wydłużył się z lat trzech (tyle wynosi przedawnienie długów czynszowych) do lat dziesięciu.

Z uwagi na powyższe nie można mówić o przedawnieniu roszczenia. Co więcej, nie można liczyć, że do przedawnienia w przyszłości dojdzie, bowiem nawet jeśli prowadzone przez komornika obecnie postępowanie egzekucyjne okaże się bezskuteczne, musiałoby upłynąć kolejnych sześć lat, by dług uległ przedawnieniu.

Termin sześcioletni należy liczyć od daty uprawomocnienia się ewentualnego postanowienia komornika o umorzeniu egzekucji i przez cały ten okres wierzyciel musi pozostać biernym.

Zatem już Pani wie, że dług jest ściągalny i może być egzekwowany przez komornika. Natomiast, co do odpowiedzialności Pani córki, to z treści zapytania wynika, że jest ona dłużnikiem solidarny, dlatego egzekucja będzie prowadzona również przeciwko niej.

Pani działania nie będą więc miały żadnego znaczenia, ponieważ jeśli wierzyciel zlecił egzekucję przeciwko wszystkim dłużnikom wymienionym w tytule wykonawczym, komornik jest zmuszony odszukać i zająć również majątek Pani córki.

Jeśli chce Pani ochronić ją przed egzekucją, musi w tej sprawie udać się do wierzyciela (spółdzielni mieszkaniowej) celem zawarcia porozumienia o ograniczeniu egzekucji wyłącznie do Pani osoby.

Trzeba mieć jednak świadomość, że ugoda będzie możliwa jeżeli zaproponuje Pani wierzycielowi atrakcyjne warunki spłaty zadłużenia.

Na koniec odnośnie obowiązku stawienia się w kancelarii komornika. Otóż warto wykonać nałożony przez komornika obowiązek stawienia się w wyznaczonym przez komornika czasie celem złożenia wyjaśnień, w przeciwnym razie naraża się Pani na karę grzywny.

Dodam, że jest Pani osobą bezrobotną i prawdopodobnie nie posiada majątku, który mógłby zostać zajęty przez komornika. Z uwagi na powyższe nie powinna Pani obawiać się wizyty u komornika. Warto udać się do jego kancelarii i złożyć wyjaśnienia co do stanu majątku.

Jeśli złoży Pani wyjawienie, że nie posiada żadnych wartościowych rzeczy ruchomych, ani nie posiada dochodu, być może dojdzie do szybkiego umorzenia egzekucji. Natomiast co do córki – otóż jeśli jej sytuacja majątkowa przedstawia się podobnie, być może i w jej przypadku nie dojdzie do zajęcia majątku. Jeśli jednak uzyskuje ona dochód, ten może zostać przez komornika zajęty.

Dodam, że kwota wolna od zajęcia przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę równa się płacy minimalnej, a ta w 2022 roku wyniesie 2 363,56 zł netto.