Koszty egzekucyjne po umorzeniu długu przez wierzyciela?

Kategoria: KomornikKoszty egzekucyjne po umorzeniu długu przez wierzyciela?
deko33 zapytał 6 miesięcy temu

Dzień Dobry. Otóż miałem dług w banku, który to został przekazany do komornika, a następnie odsprzedany do firmy windykacyjnej, z którą to podpisałem umowę ugody i od tego czasu zgodnie z umowa regulowałem wszystko terminowo. Zobowiązanie zostało spłacone w całości w lipcu 2020, a 24.10.2020 firmy windykacyjna wysyła pismo do komornika o umorzeniu z racji spłaty.

Dziwna sytuacja, gdyż myślałem, że to bank powinien takie pismo wysłać wraz ze sprzedażą długu. Tymczasem w marcu wskoczyła mi blokada na konto, o której dowiedziałem się wczoraj 21.04.2021 z racji zablokowanej kwoty jak się okazało później – blokada na rzecz komornika.

W rozmowie telefonicznej z kancelarią komorniczą zostałem poinformowany, że są to zaległe koszty komornicze, które należy uregulować. Kwota jest olbrzymia, bo prawie 5 tys. złotych.

Czy komornik ma prawo dokonywać jakichkolwiek czynności egzekucyjnych po umorzeniu postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 6 miesięcy temu

Witam serdecznie,

niestety racja jest po stronie komornika. Powyższe wynika wprost z przepisów ustawy z dnia 18 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych, a dokładnie art. 3 w związku z art. 4 i 29.

Dla rozwiania Pana wątpliwości pozwolę sobie zacytować niniejsze przepisy.

W art. 3 przeczytać można:

1. W postanowieniu w przedmiocie kosztów komorniczych komornik oznacza ich wysokość z rozbiciem na poszczególne rodzaje opłat i wydatków oraz wskazuje, do jakiej wysokości i przez kogo zostały uiszczone, a w razie konieczności wskazuje osobę, którą one obciążają. W postanowieniu o pobraniu kosztów komorniczych zawiera się wezwanie strony, aby uiściła należne koszty komornicze w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia pod rygorem wszczęcia egzekucji.
2. Uzasadnienie postanowienia w przedmiocie kosztów komorniczych zawiera szczegółowe wyliczenie powstałych kosztów komorniczych wraz z dokładnym określeniem sposobu ich obliczenia, określenie czynności lub zdarzeń stanowiących podstawę ich ustalenia oraz wskazanie podstawy prawnej.

Zatem w Pana sprawie po umorzeniu postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela, komornik wydał i doręczył Panu postanowienie o kosztach komorniczych. W postanowieniu tym komornik wyliczył koszty i zobowiązał do ich uiszczenia. Proszę odszukać postanowienie i zapoznać się z jego treścią.

Może Pan zapytać:

Dlaczego zostałem obciążony kosztami egzekucyjnymi, skoro zawarłem porozumienie z wierzycielem i spłaciłem dług?

Jest to wynik regulacji zawartej w art. 29 ustawy o kosztach komorniczych, w brzmieniu:

1. W razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela albo na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, wierzyciela obciąża opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. Jeżeli jednak wierzyciel wykaże, że przyczyna umorzenia postępowania egzekucyjnego wiąże się ze spełnieniem świadczenia przez dłużnika w terminie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji albo z zawarciem w tym terminie porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem dotyczącego sposobu lub terminu spełnienia świadczenia, opłata ta obciąża dłużnika. Jeżeli spełnienie świadczenia lub zawarcie porozumienia z wierzycielem nastąpiło po upływie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, obciąża go opłata w wysokości 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

Cytuje przedmiotowy przepis, bowiem domniemywam, że do zawarcia ugody doszło już w trakcie postępowania egzekucyjnego, a co więcej po upływie miesiąca od wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Stąd też tak wysoka opłata na rzecz komornika. Dodam jeszcze, że o dokładne wyliczenie opłaty może Pan pytać w kancelarii komorniczej.

Natomiast w kwestii zajęcia rachunku bankowego przez komornika, to podstawę stanowi art. 4 przedmiotowej ustawy, zgodnie z którym prawomocne postanowienie zawierające wezwanie do uiszczenia kosztów komorniczych podlega wykonaniu bez zaopatrywania go w klauzulę wykonalności. Za egzekucję kosztów komorniczych nie pobiera się opłaty egzekucyjnej.

Pytał Pan jeszcze o umorzenie egzekucji przez bank. W tym temacie mogę napisać tyle, że bank przestał być Pana wierzycielem z datą sprzedaży długu firmie windykacyjnej, przez cesję wierzytelności stał się Pan dłużnikiem firmy windykacyjnej.

Dlatego wcześniejsze postępowania prowadzone z wniosku banku musiały zostać umorzone.  Natomiast firma windykacyjna miała prawo złożyć kolejny wniosek oraz podjąć inne kroki np. zawarcie ugody – wszystko, by odzyskać należność.

Twoja odpowiedź