Zaprzestanie egzekucji z nieruchomości w sytuacji prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia

Forum prawneKategoria: KomornikZaprzestanie egzekucji z nieruchomości w sytuacji prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia
Marta O. zapytał 2 lata temu

Na podstawie nakazu zapłaty skierowanego do jednego z małżonków oraz wniosku egzekucyjnego wierzyciela doszło do zajęcia nieruchomości przez komornika. Nieruchomość wchodzi w skład majątku wspólnego.

Z uwagi na to, że dłużnik nie odbierał korespondencji, nie był świadomy, że małżonkowi przysługuje sprzeciw w związku z zajęciem nieruchomości i sprzeciw nie został złożony. O zajęciu nieruchomości dłużnik dowiedział się po odbiorze zawiadomienia z ksiąg wieczystych. O możliwości złożenia sprzeciwu małżonek dowiedział się później i chciałby go złożyć.

1. Czy istnieje jakiś termin do złożenia sprzeciwu i jeżeli ten termin minął to czy istnieje jeszcze możliwość złożenia sprzeciwu?

2. Zgodnie z art. 923 par. 1 Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim stanowi podstawę do zajęcia nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego. Dalsze czynności egzekucyjne dopuszczalne są na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko obojgu małżonkom. – Czy to oznacza, że do rozpoczęcia oszacowania, a potem ewentualnej licytacji nieruchomości i tak będzie potrzebne nadanie klauzuli wykonalności również współmałżonkowi, nawet jeżeli nie złoży on sprzeciwu i dopóki klauzula wykonalności nie zostanie nadana współmałżonkowi, komornik nie będzie mógł zlicytować nieruchomości?

3. Czy od nadania klauzuli wykonalności wobec współmałżonka można się jakoś “odwołać”? Jakie mogą być argumenty?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

nie znam przepisu prawnego, który określałby termin do złożenia sprzeciwu od zajęcia nieruchomości. W art. 923 (1) § 2 kpc. przeczytać jedynie możemy, że jeżeli małżonek dłużnika sprzeciwi się zajęciu, o sprzeciwie komornik niezwłocznie zawiadamia wierzyciela, który w terminie tygodniowym powinien wystąpić o nadanie przeciwko małżonkowi dłużnika klauzuli wykonalności pod rygorem umorzenia egzekucji z zajętej nieruchomości.

Jak widzisz ustawodawca nie podał również formy sprzeciwu.

Z powyższego wysnuć można wniosek, że sprzeciw małżonka dłużnika powinien zostać złożony na piśmie lub ustnie do protokołu bez zbędnej zwłoki, po tym jak uzyskał on wiedzę o zajęciu nieruchomości wspólnej przez komornika.

Dodam, że obowiązkiem komornika jest doręczenie małżonkowi dłużnika informacji o zajęciu majątku wspólnego w postaci nieruchomości. Ty o takiej sytuacji nie wspominasz, być może z uwagi na okoliczność, że postępowanie egzekucyjne z nieruchomości jest dopiero na pierwszym etapie. I tu przechodząc do odpowiedzi na drugie pytanie, wyjaśnię że zgodnie z regulacją powołanego wyżej przepisu, do zajęcia nieruchomości wystarczy tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi.

Niemniej egzekucja z nieruchomości składa się z pięciu etapów – zajęcie, sporządzenie opisu i oszacowania, sprzedaży licytacyjnej, przysądzenia własności i podziału sumy uzyskanej z egzekucji. Dla samego zajęcia nieruchomości, komornik posiadać musi przedłożony przez wierzyciela wniosek oraz tytuł egzekucyjny, natomiast klauzula ma małżonka dłużnika jest potrzebna, by móc przejść do kolejnych etapów postępowania.

Dodam, że zajęcie nieruchomości nie może być utożsamiane z jej licytacją. W myśl regule przewidzianej w art. 942 kpc. po upływie terminu określonego w wezwaniu dłużnika do zapłaty długu komornik na wniosek wierzyciela dokonuje opisu i oszacowania zajętej nieruchomości.

Mając powyższe na uwadze, myślę, że małżonek dłużnika otrzyma informację o terminie opisu i oszacowania nieruchomości i wówczas będzie mieć możliwość złożenia sprzeciwu. Jednakże jeśli już w tej chwili wie, że nieruchomość została zajęta, dla zabezpieczenia swoich interesów powinien złożyć sprzeciw do egzekucji.

Natomiast co do dalszego kontynuowania egzekucji z nieruchomości, to mogę napisać, że dalsze etapy postępowania mogą być wdrożone dopiero po uzyskaniu klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika. Natomiast sama skarga niewiele zmieni, jeśli wierzyciel będzie w posiadaniu klauzuli na małżonka.

Skarga może pozwolić jednak umorzyć postępowanie egzekucyjne na etapie zajęcia, w sytuacji gdy wierzyciel nie posiada klauzuli na małżonka i w terminie tygodniowym nie złoży do sądu wniosku o jej nadanie.

Podsumowując odpowiedź na drugie pytanie – bez klauzuli na małżonka licytacja z nieruchomości wspólnej nie będzie mogła się odbyć.

Co do odpowiedzi na ostatnie pytanie, to mogę napisać, że zgodnie z art. 787 kpc  tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.

Dla uzyskania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika wierzyciel musi wykazać, że małżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania lub że powstało ono w ramach prowadzonej przez dłużnika działalności gospodarczej. I dodatkowo sąd orzekający w postępowaniu klauzulowym z urzędu obowiązany jest badać, czy :

  • dłużnik pozostawał w związku małżeńskim w czasie powstania długu oraz w czasie nadania klauzuli wykonalność
  • w dacie powstania długu małżonkowie pozostawali we wspólności majątkowej małżeńskiej
  • wspólność małżeńska majątkowa istniała w chwili wydania tytułu egzekucyjnego oraz istnieje w dacie nadawania klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika.

Brak którejś w wyżej wymienionych przesłanek może być podstawą zażalenia, o którym mowa w art. 795 kpc.