Co zrobić gdy komornik bezpodstawnie prowadzi egzekucję komorniczą?

Forum prawneKategoria: KomornikCo zrobić gdy komornik bezpodstawnie prowadzi egzekucję komorniczą?
AvatarAndrzej G. zapytał 7 miesięcy temu

Co zrobić gdy komornik bezpodstawnie prowadzi egzekucję komorniczą? komornik wszczął egzekucje na podstawie wniosku jednego ze wspólników już nieistniejącej spółki.

Klauzula wykonalności jest na nieistniejącą spółkę, zgodnie z orzecznictwem sądu najwyższego, żeby egzekwować należności dla poszczególnych wspólników, należy zmienić klauzulę wykonalności, uwzględniając procentowy udział wspólników, wykazany w protokole likwidacji spółki – spisany u notariusza (czego wspólnik nie uczynił).

Jakie kroki należy poczynić, żeby powstrzymać komornika i wspólnika już nieistniejącej spółki od bezprawnych i bezpodstawnych działań??

2 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 7 miesięcy temu

Witam,

jeżeli rzeczywiście jest tak, że były wspólnik spółki, której jesteś dłużnikiem, nie posiada tytułu prawnego do dochodzenia przymusowej spłaty, należy złożyć tzw. powództwo przeciwegzekucyjne.

Powództwo przeciwegzekucyjne z art. 840 kpc. jest specjalnym roszczeniem dłużnika o stwierdzenie przez sąd pozbawienia wykonalności lub ograniczenie tytułu wykonawczego.

Powództwo przeciwegzekucyjne – wzór

Powództwo przeciw egzekucyjne – wzór
Powództwo przeciwegzekucyjne – wzór

W Twoim przypadku należy powołać się na zapis § 1 ustęp 2 niniejszego przepisu, który stanowi, że dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne, a także na zarzucie potrącenia.

W uzasadnieniu pozwu wskazać należy okoliczności faktyczne sprawy – rozwiązanie spółki oraz powołać się na orzecznictwo Sądu Najwyższego, w tym uchwałę z dnia 9 lutego 2011 w sprawie sygn.akt. III CZP 130/10, w której wskazano, że wspólnik spółki cywilnej nie jest legitymowany do dochodzenia wierzytelności wchodzącej w skład majątku wspólnego wspólników tej spółki.

Jego roszczenie będzie mogło być realizowane po rozwiązaniu spółki i podziale majątku, w tym przysługującej spółce wierzytelności na określone części.

Wraz z powództwem przeciwegzekucyjnym należy złożyć wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

AvatarAndrzej odpowiedział 7 miesięcy temu

witam
w omawianej sprawie rozwiązanie spółki nastąpiło siedem miesięcy przed datą orzeczenia sądowego i pięć lat przed datą wydania klauzuli wykonalności, a wspólnik nie przedstawił uchwały wspólników o podziale przysługującej spółce wierzytelności, przedstawił komornikowi jedynie umowę spółki w której istnieją zapisy o podziale zysków 57% i 43% (2-ch wspólników). Problem jest w tym czy komornik ;
-działa zgodnie z prawem nie żądając od wspólnika który „zlecił” egzekucje właściwego-innego i zgodnie z prawem wymaganego tytułu wykonawczego(jedynie na wspólnika)
– powinien zażądać od wspólnika protokółu podziału majątku zlikwidowanej spółki w miejsce umowy spółki i czy jedyną dopuszczalną prawem formą podziału majątku likwidowanej spółki jest akt notarialny.
pozdrawiam
Andrzej

Twoja odpowiedź