Wezwanie do Zapłaty od Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

Forum prawneKategoria: DługiWezwanie do Zapłaty od Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
AvatarMuracz zapytał 1 miesiąc temu

Od Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. otrzymałem Wezwanie do Zapłaty z ostrzeżeniem o możliwości przekazania informacji o zaległym zadłużeniu do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Wierzyciel to: Corsaria Sp. Akcyjna, wcześniej przychodziły informacje, że wykupili wierzytelności od Wikr, chodzi o odsetki i rekompensatę, wszystko jest przeterminowane.

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 miesiąc temu

Witam serdecznie,

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, stąd niniejsze wezwanie.

Zgodnie z regulacją art. 15 ustęp 1 niniejszej ustawy:

Wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika niebędącego konsumentem wyłącznie wówczas, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

1) zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej;

2) łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika niebędącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 30 dni;

3) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi niebędącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika niebędącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

Zatem skoro zobowiązanie dotyczy prowadzonej uprzednio działalności gospodarczej na możliwość ujawniania danych dłużnika w rejestrze, nie ma wpływu upływ przedawnienia roszczenia.

Należy bowiem pamiętać, że zobowiązanie przedawnione nadal istnieje, a wierzyciel może użyć wszelkich przysługujących mu narzędzi, by zmotywować dłużnika do zapłaty.

Niemniej jednak dłużnik ma prawo domagać się ujawnienie w rejestrze informacji o statusie długu, m.in. wnosząc sprzeciw, może wskazać, że uznaje zobowiązanie za przedawnione. Tym samym wraz ze wpisem o zadłużeniu w BIG, powinna pojawić się informacja, że należność jest przedawniona.

Poza powyższym należy rozważyć samą zasadność dochodzenia przez spółkę Corsaria rekompensaty i odsetek od niej. Radzę przyswoić temat, zaglądając na nasze forum, dokładnie do tego wątku: Corsaria

Pozdrawiam serdecznie!

Twoja odpowiedź