Odpowiedź na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej wzór

Forum prawneKategoria: Wzór pismaOdpowiedź na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej wzór
Izydor T. zapytał 4 lata temu

Chcę napisać do urzędu skarbowego odpowiedź na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej. Mój kontrahent ma gdzieś długi i urząd skarbowy przysłał mi pismo, żeby wszystkie pieniądze wpłacać na ich konto.

Jak rozumiem, stałem się dłużnikiem zajętej wierzytelności? Urząd skarbowy podaje podstawę prawną:

Art. 89. Tryb zajęcia innych wierzytelności pieniężnych

§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności pieniężnej innej, niż określona w art 72–85, przez przesłanie do dłużnika zobowiązanego zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego i jednocześnie wzywa dłużnika zajętej wierzytelności, aby należnej od niego kwoty do wysokości egzekwowanej należności wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi bez zgody organu egzekucyjnego nie uiszczał zobowiązanemu, lecz należną kwotę przekazał organowi egzekucyjnemu na pokrycie należności.

§ 2. Zajęcie wierzytelności jest dokonane z chwilą doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o zajęciu, o którym mowa w § 1. Zajęcie wierzytelności z tytułu dostaw, robót i usług dotyczy również wierzytelności, które nie istniały w chwili zajęcia, a powstaną po dokonaniu zajęcia z tytułu tych dostaw, robót i usług.

Nie jest to dla mnie zbyt jasne, nie wiem, czy zajęcie dotyczy przyszłych faktur? czy tych, które muszę właśnie na dniach zapłacić kontrahentowi? proszę o pomoc, które faktury wpłacać na konto urzędu skarbowego?

12 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 4 lata temu

Witam serdecznie,

jest dokładnie tak, jak Pan napisał – Pana kontrahent posiada nieuregulowane zobowiązania, które zostały skierowane do egzekucji w postępowaniu administracyjny. Mogą więc to być długi podatkowe lub inne należności w stosunku do Skarbu Państwa.

Od dnia odebrania pisma z US jest Pan zobowiązany stosować się do zajęcia, poprzez przekazanie należności z faktur – tych już wystawionych, jak i przyszłych, aż do zaspokojenia wskazanej w zawiadomieniu kwoty na rachunek US.

Proszę więc dokładnie wczytać się w pismo dotyczące zajęcia wierzytelności i odszukać kwotę, której żąda US – to ona jest dla Pana wiążąca, bowiem dopiero po przekazaniu całej sumy będzie mógł Pan na nowo rozliczać się bezpośrednio ze swoim kontrahentem.

Do tej pory jednak każdą złotówkę jest Pan zobowiązany wpłacać na wskazany przez US rachunek bankowy pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Podsumowując:

Został pan zobowiązany do spłaty długu swojego kontrahenta poprzez przekazanie do US żądanej kwoty. Dlatego aż do czasu całkowitej spłaty należności lub do otrzymania pisma o cofnięciu zajęcia będzie Pan musiał przekazywać każdą należność z wystawionych już, jak i przyszłych faktur.

W przypadku braku możliwości przekazywania kwot na rachunek wierzyciela proszę pobrać, wydrukować i wypełnić:

Odpowiedź na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej wzór

Odpowiedz-na-zawiadomienie-o-zajeciu-innej-wierzytelnosci-pienieznej-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej wzór

a następnie przesłać odpowiedź do organu, który żąda przekazywania kwot (np. komornik bądź urząd skarbowy).

Podobne wątki:

Kamil O. odpowiedział 4 lata temu

Pobrałem właśnie wzór odpowiedzi na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej, jak dostarczyć ten dokument komornikowi? proszę o szybką odpowiedź!

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 4 lata temu

Kamil – pismo możesz dostarczyć osobiście do komornika, ale możesz też wysłać je pocztą polską, a dokładniej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Wronka odpowiedział 3 lata temu

Witam, jesteśmy firmą zatrudniającą pracownika, na którego dostaliśmy właśnie zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej oraz pensji pracownika. Pracownik będący dłużnikiem ma podpisaną z nami umowę o pracę, problem tkwi w tym, że nie wiem co to jest to zajęcie wierzytelności? co należy odpisać komornikowi na takie zawiadomienie?

SSW odpowiedział 3 lata temu

Komornik pojechał do mojego klienta z pismem przedstawiającym to, że jest egzekucja za faktury z innym podmiotem. Chciał, aby klient zapłacił. Wcześniej klient wpłacił na moje konto zaliczkę, która została zajęta na egzekucję, ale nie rozliczono jej jeszcze na poczet należności.

Czy komornik miał prawo pojechać do niepowiązanych ze mną, obcych osób? Narażać mnie nawet na zerwanie umowy z nimi i dzielić się moją prywatną sprawą. Jest to dla mnie niezrozumiałe. Osoby te, nie zgodziły się na spłatę. Poza tym komornik rozpisał już wcześniej egzekucję na rzeczy, które posiadam.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

w pierwszej kolejności pragnę wskazać, iż zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego komornik na wniosek wierzyciela może prowadzić egzekucję z przysługujących dłużnikowi wierzytelności.

W myśl regulacji art. 896 § 1 kpc do egzekucji z wierzytelności komornik przystępuje przez jej zajęcie. W celu zajęcia komornik:

1) zawiadomi dłużnika, że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia ani rozporządzać zajętą wierzytelnością i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem;

11) zawiadomi dłużnika wierzytelności o charakterze egzekwowanych świadczeń, jeżeli egzekucja dotyczy świadczeń, o których mowa w art. 773 zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej § 2

2) wezwie dłużnika wierzytelności, aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał dłużnikowi, lecz złożył je komornikowi lub na rachunek depozytowy Ministra Finansów (…).

Zatem jak widzisz, komornik co do zasady mógł poinformować Twojego kontrahenta o zajęciu przysługujących Ci należności. Natomiast sposób doręczenia zawiadomienia to inna kwestia – komornik miał jednak prawo samodzielnie doręczyć wierzycielowi pismo z informacją o zajęciu.

Niemniej jeśli uważasz, że w sprawie doszło do nieprawidłowości – masz prawo złożyć skargę na czynność komornika.

Natomiast w kwestii dalszej egzekucji po zajęciu majątku dłużnika, mogę napisać, że komornik może prowadzić egzekucję z całego majątku dłużnika, o ile wnosi o to wierzyciel. Dlatego sytuacja, że dochodzi do kolejnych zajęć, nie stanowi złamania prawa.

Jeśli jednak uważasz, że egzekucja jest nadmierna (doszło do niepotrzebnego zajęcia kolejnych należności), możesz złożyć do komornika wniosek o ograniczenie zajęcia. Przedmiotowy wniosek należy podeprzeć faktem, że zajęte, a jeszcze nierozliczone pieniądze na rachunku bankowym oraz pozostałe zajęcia powinny w całości pokryć dochodzoną należność.

Tu jednak wyjaśnię, że do egzekucji z ruchomości może w ogóle nie dojść. Zajęcie ruchomości nie jest bowiem jednoznaczne z ich licytacją.

DG odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry,

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, otrzymałam zajęcie wierzytelności dot. osoby, z którą obecnie nie łączą mnie żadne umowy. Była zawarta umowa zlecenie na okres 20.08.2021-20.09.2021 r. i wynagrodzenie z niej wynikające zostało wypłacone w dniu 13.10.2021 w gotówce.

Do dnia 24.12.2021 muszę do komornika przekazać informację zwrotną (7 dni). Czy w takiej odpowiedzi mam napisać o tamtej umowie i jej szczegółach? Czy też mam poinformować, że obecnie nie mamy zawartej żadnej umowy z dłużnikiem?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

na wstępie wyjaśnię, że skoro umowa z dłużnikiem ustała w odpowiedzi zwrotnej do komornika może Pani poinformować go wyłącznie o niemożności egzekucji, z uwagi na brak przysługujących Pani wierzytelności wskazując, że umowa łącząca Panią z dłużnikiem wygasła 20 września 2021 roku, zaś należność/wynagrodzenie zostało wypłacone w dniu 13 października 2021 roku.

Niemniej dla bezpieczeństwa (żeby nie była Pani w przyszłości niepokojona przez nadgorliwego komornika w tej samej sprawie) w piśmie zwrotnym warto przybliżyć umowę z dłużnikiem, wskazując datę jej obowiązywania oraz wysokość wypłaconej należności.

Dodam, że pismo zwrotne do komornika powinno zawierać elementy pisma urzędowego. W treści odpowiedzi wskazać więc należy dane komornika oraz stron postępowania – dłużnik, wierzyciel, sygnaturę akt sprawy, datę otrzymania zobowiązania.

Następnie należy odnieść się do niemożności egzekucji, podając stan faktyczny jak wyżej. Pismo należy również własnoręcznie podpisać, nie zapominając również o tym, by zawierało on właściwe określenie nadawcy. W treści pisma więc najlepiej w górnym lewym rogu powinna Pani zawrzeć swoje dane i nazwę oraz numery identyfikacyjne firmy.

Tak przygotowane pismo, należy złożyć w kancelarii komornika lub nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej najpóźniej w dniu 24 grudnia 2021 roku.

Kalka odpowiedział 2 lata temu

Dostałem zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej, czy muszę w ogóle odpowiadać na pismo komornika, czy mogę je zignorować? grożą za to jakieś sankcje?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Odpowiedź na zajęcie wierzytelności jest konieczna, inaczej komornik nałoży na Ciebie karę grzywny do 2000 zł. Przy następnym wezwaniu od komornika (w razie kolejnego zignorowania pisma) otrzymasz kolejną karę, i tak aż do skutku.

Jursk odpowiedział 2 lata temu

Witam, dostałem ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU INNEJ WIERZYTELNOŚCI PIENIĘŻNEJ za składki ZUS od 12/2015 do 01/2016. Jak mam odpowiedzieć. Czy te składki nie są przedawnione?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

na wstępie wyjaśnię, że nieuregulowane składki ZUS co do zasady przedawniają się z upływem lat pięciu. Termin ten należy liczyć od daty wymagalności, czyli od terminu zapłaty.

Przenosząc powyższe na grunt Twojej sprawy, można przyjąć, że dług faktycznie uległ przedawnieniu już w 2021 roku.

Niemniej jak napisałam na wstępie, pięcioletni termin przedawnienia jest ogólną zasadą, która może zostać zmieniona. Wystarczy, że urzędnicy ZUS przed upływem wskazanego terminu podejmą czynności zmierzające do zmobilizowania dłużnika do spłaty długu, by do przedawnienia nie doszło.

Ty jednak nie wspominasz o wcześniejszych działaniach ZUS, dlatego być może warto podjąć starania, by zatrzymać egzekucję z innej wierzytelności pieniężnej. To, co należy zrobić to złożyć sprzeciw do zajęcia, podnosząc zarzut przedawnienia roszczenia.

W treści pisma należy krótko podnieść, że dług pochodzi z 2015 i 2016 roku, natomiast należności z tytułu nieuregulowanych składek ZUS przedawniają się z upływem lat pięciu.

Tak przygotowaną odpowiedź należy złożyć we właściwej jednostce ZUS. Dodam, że jeśli masz rację, egzekucja powinna zostać wstrzymana.