Jak napisać odpowiedź na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej?

Jak napisać odpowiedź na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej? Pismo od komornika może otrzymać nie tylko strona postępowania egzekucyjnego, czyli wierzyciel lub dłużnik, ale również inny podmiot, na przykład bank, kontrahent, pracodawca lub inny podmiot który jest finansowo powiązany z dłużnikiem.

Wstęp

Odpowiedz-na-zawiadomienie-o-zajeciu-innej-wierzytelnosci-pienieznej-wzor-pdf-docNiezależnie od tego, co łączy odbiorcę takiego pisma z osobą zadłużoną, ma on obowiązek odpowiedzieć na nie również w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. Dotyczy to w szczególności zawiadomienia o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej. Dla celów dowodowych najlepiej odpowiedź sporządzić na piśmie i wysłać ją do komornika listem poleconym.

Aby ułatwić Ci sporządzenie pisma, które spełni wszystkie formalne wymogi, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej, który pobierzesz poniżej:

Odpowiedź na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej wzór

Odpowiedz-na-zawiadomienie-o-zajeciu-innej-wierzytelnosci-pienieznej-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej wzór

Dlaczego ktoś inny niż dłużnik lub wierzyciel może otrzymać pismo od komornika?

Zasadniczo, w postępowaniu egzekucyjnym stronami są dłużnik i wierzyciel. To przede wszystkim do nich komornik sądowy będzie wysyłał różne dokumenty. Pismo od organu egzekucyjnego może otrzymać jednak również inny podmiot, powiązany z prowadzoną sprawą.

Najczęściej jest to bank, urząd czy pracodawca, których komornik informuje o zajęciu jednego ze składników majątku dłużnika. Pismo od komornika może otrzymać więc każdy podmiot, który przyczynia się do budowania tego majątku, zatem również zleceniodawca, któremu dłużnik wystawił fakturę.

Skąd komornik wie, do kogo wysłać zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej? Komornik może uzyskać wiedzę o źródłach dochodu dłużnika od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od wierzyciela lub od samego dłużnika.

Wierzyciel wskazuje takie informacje we wniosku egzekucyjnym, natomiast dłużnik wylicza swoje źródła dochodu podczas wypełniania protokołu. Komornik może uzyskać odpowiednie dane również w trakcie czynności terenowych.

 

Jak zareagować na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej z Urzędu Skarbowego lub od komornika?

Warto zacząć od tego, że odpowiedź na zajęcie wierzytelności przez Urząd Skarbowy lub komornika jest obowiązkowa.

Niezależnie od tego, czy jakakolwiek wierzytelność należy się dłużnikowi, czy nie – osoba, która otrzyma zawiadomienie o zajęciu wierzytelności przez US lub komornika, musi na nie odpowiedzieć.

Nawet jeżeli wszelkie środki należne z tytułu wynagrodzenia zostały już wypłacone, należy poinformować o tym komornika lub urząd.

Odpowiedź na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej powinna mieć formę pisemną. Można również złożyć ją w formie ustnej do protokołu. Faks czy e-mail nie wystarczą, bowiem skutek prawny wywoła dopiero odpowiedź z podpisem osoby, która ją sporządziła.

Co musi zawierać pisemna odpowiedź na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej?

Odpowiedź do komornika na zajęcie wierzytelności to pismo, którego treść uzależniona będzie od informacji, jakie odbiorca zawiadomienia otrzymał od organu egzekucyjnego. W piśmie zwrotnym zawsze należy jednak poinformować organ egzekucyjny o tym:

  • czy dłużnikowi przysługuje zajęta wierzytelność, a jeśli tak to w jakiej wysokości,
  • czy inne osoby roszczą sobie prawa do wierzytelności,
  • czy i w jakim sądzie, bądź przed jakim organem toczy się, bądź toczyła się sprawa o zajętą wierzytelność,
  • czy i o jakie roszczenie została skierowana do zajętej wierzytelności egzekucja innych wierzycieli (czy zachodzi tak zwany zbieg egzekucji).

W celu sporządzenia pisma zawierającego wszystkie wymagane informacje można wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej.

Warto pamiętać również, że po udzieleniu pisemnej odpowiedzi należy dostosować się do zaleceń zawartych w zawiadomieniu.

Wszelkie kwoty, które przysługują dłużnikowi, trzeba przesłać więc na rachunek komornika, który następnie przekaże je wierzycielowi lub na rachunek urzędu.

Jeśli pismo budzi wątpliwości, warto skontaktować się z jego autorem na przykład telefonicznie, upewniając się, że nie mamy do czynienia z oszustwem.

 

Inne pisma od komornika

Komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne może wystąpić do różnych podmiotów z innymi pismami niż zawiadomienie o zajęciu wierzytelności.

Zdarza się, kieruje na przykład zapytanie do biura rachunkowego, które prowadzi księgowość dłużnika, aby uzyskać informacje na temat jego majątku.

Organowi egzekucyjnemu takie prawo przyznaje artykuł 761 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym:

Organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.

Należy wiedzieć, że udzielenie odpowiedzi na pismo od komornika jest obowiązkowe. Za nieuzasadniony brak odpowiedzi lub udzielenie fałszywych informacji adresat pisma może zostać ukarany grzywną wysokości nawet dwóch tysięcy złotych.

Jeśli osoba, która otrzymała pismo od komornika, nie posiada informacji na dany temat, również powinna odpowiedzieć pisemnie, informując komornika, że nie jest w stanie udzielić mu rzetelnych informacji.

Podstawa prawna którą warto znać:

Art. 89. Tryb zajęcia innych wierzytelności pieniężnych

§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności pieniężnej innej, niż określona w art 72–85, przez przesłanie do dłużnika zobowiązanego zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego i jednocześnie wzywa dłużnika zajętej wierzytelności, aby należnej od niego kwoty do wysokości egzekwowanej należności wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi bez zgody organu egzekucyjnego nie uiszczał zobowiązanemu, lecz należną kwotę przekazał organowi egzekucyjnemu na pokrycie należności.

§ 2. Zajęcie wierzytelności jest dokonane z chwilą doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o zajęciu, o którym mowa w § 1. Zajęcie wierzytelności z tytułu dostaw, robót i usług dotyczy również wierzytelności, które nie istniały w chwili zajęcia, a powstaną po dokonaniu zajęcia z tytułu tych dostaw, robót i usług.

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze