Odpowiedź do komornika na zajecie minimalnej krajowej WZÓR

Forum prawneKategoria: KomornikOdpowiedź do komornika na zajecie minimalnej krajowej WZÓR
Katarzyna D. zapytał 4 lata temu

Dzień dobry,

chodzi o odpowiedź do komornika na zajęcie minimalnej krajowej. Otrzymaliśmy od komornika pismo o zajęciu pensji pracownika, jednak pracownik zarabia minimalną krajową, czy musimy powiadomić komornika o tym fakcie? skoro pracownikowi nie można nic potrącić z minimalnej krajowej?

Czy mamy wysłać pismo do komornika o odstąpienie od zajęcia minimalnej kwoty? długi nie mają charakteru alimentacyjnego.

5 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Dzień dobry,

udzielenie komornikowi informacji o dochodach pracownika, w stosunku do którego prowadzona jest egzekucja, jest ustawowym obowiązkiem pracodawcy, za brak wykonania, którego może zostać ukarany karą grzywny.

Art. 886 Kodeksu postępowania cywilnego wskazuje, że pracodawcy, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 881 zajęcie przez komornika wynagrodzenia za pracę § 3 i 4, nie złożył w przepisanym terminie oświadczenia przewidzianego w art. 882 obowiązki pracodawcy w związku z zajęciem wynagrodzenia za pracę pracownika albo zaniedbał przesłania dokumentów zajęcia wynagrodzenia nowemu pracodawcy dłużnika, stosownie do art. 884 zajęcie wynagrodzenia za pracę w razie zmiany pracodawcy § 2 i 3, komornik wymierza grzywnę w wysokości do pięciu tysięcy złotych.

Grzywna jest powtarzana, jeżeli pracodawca nadal uchyla się od wykonania tych czynności w dodatkowo wyznaczonym terminie.

Nie macie więc wyjścia. W terminie siedmiu dni od otrzymania informacji o zajęciu pensji pracownika należy przygotować i przesłać komornikowi informację o niemożności realizacji potrąceń z uwagi na okoliczność, że pracownik otrzymuje pensję w kwocie najniższej krajowej.

Dodatkowo należy przesłać komornikowi zestawienie dochodów pracownika, któremu komornik zajął pensję za okres ostatnich trzech miesięcy, za każdy miesiąc oddzielnie.

Powyższe wynika z regulacji art. 882 kpc., który w § 1 wskazuje, że dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto pracodawcę, aby w ciągu tygodnia przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów.

Pobierzcie poniższy wzór pisma:

Odpowiedź do komornika na zajęcie minimalnej krajowej pracownika

odpowiedz-do-komornika-na-zajecie-minimalnej-krajowej

Odpowiedź do komornika na zajecie minimalnej krajowej

Warto przeczytać także:

Zuza odpowiedział 3 lata temu

Na pewno każdy pracodawca musi znać ten artykuł:

Art. 882. – [Obowiązki pracodawcy] – Kodeks postępowania cywilnego.

Art. 882. [Obowiązki pracodawcy]

§ 1. Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto pracodawcę, aby w ciągu tygodnia:

1)przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów;

2)podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi;

3)w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

§ 2. Pracodawca obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia komornika oraz wierzyciela o każdej zmianie okoliczności wymienionych w § 1.

Luna39 odpowiedział 3 lata temu

Czy komornik może zabrać całą wypłatę? jeśli NIE, to w takim razie ile może zabrać komornik z wynagrodzenia za pracę? z tego co wiem, to kwotą wolną od zajęcia komorniczego z wynagrodzenia za pracę jest minimalna krajowa tak?

Mój pracodawca dostał od komornika pismo o zajęciu wynagrodzenia, nie wiem, jak to obliczył pracodawca, ale przelano na konto komornika całą moją wypłatę – co jest dla mnie bardzo niezrozumiałe… w następnym miesiącu komornik ponownie zajmie mi całe wynagrodzenie? dług sięga około 20 000 zł, chcę napisać pismo do komornika o zwrot pieniędzy niesłusznie zajętych.

Mam oczywiście świadomość, że aby potrącać z wynagrodzenia pracownika kwotę, którą żąda komornik, pracodawca nie potrzebuj mojej zgody, ale najwyraźniej pracodawca popełnił błąd, co robić? od czego zacząć, żeby potrącali mi z wypłaty zgodną z prawem kwotę?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Nie ulega wątpliwości, że egzekucja z wynagrodzenia jest jedną z najpopularniejszych metod na egzekwowanie przez komornika kwot, które winien wierzycielowi jest dłużnik. Zgodnie z prawem, jeśli pracodawca, który otrzyma od komornika zlecenie zajęcia wynagrodzenia pracownika, zobowiązany będzie do:

  • potrącania kwot i przekazywania jej na wskazany przez komornika rachunek bankowy,
  • a także do udzielenia szczegółowych informacji na temat samego pracownika, jaki i jego wynagrodzenia.

Za niewykonanie tych czynności komornik może pociągnąć pracodawcę do odpowiedzialności, nakładając na niego karę grzywny w wysokości do 2 000 zł, co ważne, grzywna jest powtarzalna, oznacza to, że jeśli pracodawca ponownie nie wywiąże się z obowiązków nałożonych przez komornika, komornik ponownie może nałożyć na pracodawcę grzywnę.

Ile czasu ma pracodawca na odpowiedź komornikowi? pracodawca ma 7 dni na wystosowanie do komornika pisma, w którym znajdą się następujące informacje:

  • zestawienie periodyczne wynagrodzenia pracownika za 3 miesiące,
  • oświadczenie, w jakich kwotach i terminie pracodawca będzie dokonywał potrąceń z pensji,
  • a w przypadku wystąpienia przeszkód do potrąceń z pensji (np. pensja w wysokości minimalnego wynagrodzenia, zwolnienie pracownika), złożenie oświadczenia przez pracodawcę.

Kolejność potrąceń i ich wysokość. Pracodawca powinien pamiętać, że potrąceń dokonuje się w określonej kolejności i w określonych wysokościach. Tutaj pomocne okazują się przepisy Kodeksu pracy, a dokładniej art. 87:

§ 1 z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu (i w takiej kolejności) tylko określone należności.

Co powinna zawierać odpowiedź na zajęcie wynagrodzenia za pracę? pracodawca w pierwszej kolejności powinien jak najszybciej odpowiedzieć na korespondencję komornika, jeśli np. pracownik otrzymuje najniższą krajową, to pracodawca powinien powiadomić komornika, że realizacja zajęcia nie jest możliwa, w tym miejscu mogę polecić przygotowany przez nas wzór pisma do komornika najniższa krajowa:

Odpowiedź do komornika na zajęcie minimalnej krajowej pracownika

odpowiedz-do-komornika-na-zajecie-minimalnej-krajowej

Odpowiedź do komornika na zajecie minimalnej krajowej

Jeśli natomiast do zakładu pracy przyszło wezwanie komornika do potrąceń z wynagrodzenia pracownika, który nie już zatrudniony, pracodawca powinien wystosować pismo do komornika, że pracownik już nie pracuje wzór doc.

pismo-do-komornika-ze-pracownik-juz-nie-pracuje-wzor-doc-pdf

Pismo do komornika, że pracownik już nie pracuje wzór

Magdalena K. odpowiedział 3 lata temu

Witam,

ja właśnie potrzebuję taki wzór pisma do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia z powodu tego, że pracownik już od 2 miesięcy u mnie nie pracuje, sam się zwolnił i wyjechał za granicę, ale nie wiem dokładnie gdzie i do jakiej pracy.

Czy muszę zdobyć te informacje? w piśmie od komornika jest napisane, że komornik sądowy wzywa pracodawcę do udzielenia informacji, a pracodawca ma obowiązek odpowiedzieć w terminie 7 dni.