Wzór pisma do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia

Pismo o zajęciu wynagrodzenia komornik przesyła do dłużnika i do pracodawcy w dalszym toku postępowania egzekucyjnego. Pracodawca (zgodnie z art. 882 KPC.) ma obowiązek udzielić na takie pismo odpowiedzi – informując o wysokości wynagrodzenia pracownika, podlegającej zajęciu lub o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia, na przykład z uwagi na jego niewystarczającą wysokość.

Wstęp

wzor-pisma-do-komornika-o-braku-mozliwosci-zajecia-wynagrodzenia-pdf-docJak powinno wyglądać pismo do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia pracownika? aby pismo spełniło wszystkie formalne wymagania, w jego treści powinny znaleźć się niezbędne elementy i informacje, które pozwolą komornikowi na podjęcie odpowiednich, podyktowanych przez prawo działań. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma do komornika, które pobierzesz poniżej:

Wzór pisma do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia

wzor-pisma-do-komornika-o-braku-mozliwosci-zajecia-wynagrodzenia-pdf-doc

Wzór pisma do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika

Kiedy komornik zajmuje wynagrodzenie pracownika, przedmiotem zajęcia komorniczego stają się wszystkie świadczenia związane ze stosunkiem pracy. Dotyczy to zarówno periodycznego wynagrodzenia za pracę, jak i nagród, premii, zysku związanego ze stosunkiem pracy czy udziału w funduszu zakładowym.

Przedmiotem zajęcia nie są jedynie należności przysługujące po zakończeniu stosunku pracy i świadczenia kompensacyjne, które „uzupełniają” ubytek majątkowy, ale nie przyczyniają się do jego wzrostu. 

Dokładne granice egzekucji komorniczej z wynagrodzenia określa artykuł 87 i 871 Kodeksu Pracy, zgodnie z którym przy egzekucji innych świadczeń niż alimenty wolna od zajęcia jest połowa wynagrodzenia wraz ze wszystkimi dodatkami, ale po potrąceniu podatków i innych obciążeń ustawowych, nie mniejsza od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zasady te są nieco inne w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych – w tym przypadku wolna od zajęcia jest kwota nie mniejsza niż 3/5 wynagrodzenia wraz ze wszystkimi dodatkami, po potrąceniu podatków i innych obciążeń ustawowych. Poza tym takie dodatkowe świadczenia:

  • nagrody z zakładowego funduszu nagród, 
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  • należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej 

podlegają egzekucji świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.

 

Pismo komornika o zajęciu wynagrodzenia

Komornik, zajmując wynagrodzenie dłużnika, informuje o tym zarówno jego, jak i jego pracodawcę. W tym celu przesyła do nich pismo, w którym wylicza poszczególne składniki wynagrodzenia za pracę, zajęte w ramach egzekucji komorniczej. W piśmie do pracodawcy nakazuje przełożonemu dłużnika przekazywanie zajętych środków na odpowiednie konto. 

Pismo może nakazywać pracodawcy, aby ten przekazywał zajętą część wynagrodzenia:

  • organowi egzekucyjnemu (komornikowi) – kiedy do wynagrodzenia skierowana jest jeszcze inna egzekucja lub gdy wynagrodzenie w wymagalnej części nie wystarcza na pokrycie świadczeń wymagalnych,
  • wierzycielowi dłużnika bezpośrednio – o pierwszej wpłacie należy poinformować komornika.

W swoim piśmie komornik może zwrócić się do pracodawcy dłużnika z innymi prośbami czy pytaniami. Zanim przełożony pracownika sporządzi odpowiedź na pismo komornika o zajęciu wynagrodzenia – powinien więc dokładnie zapoznać się z jego treścią.

Odpowiedź na pismo powinna być wyczerpująca, co znaczy, że musi odnosić się do wszystkich informacji, o jakie prosi komornik. Pismo można przesłać listem poleconym lub zanieść osobiście do kancelarii komorniczej.

Obowiązek odpowiedzi na pismo od komornika

Odpowiedź do komornika na zajęcie wynagrodzenia za pracę jest dla pracodawcy obowiązkowa. Ma on na jej udzielenie maksymalnie 7 dni, o czym powinien zostać pouczony w treści dokumentu.

Jeśli przełożony dłużnika nie odpowie na pismo o zajęciu wynagrodzenia, grozi mu kara grzywny w wysokości od 500 do 2000 zł. Co więcej, karę finansową za brak odpowiedzi można nakładać na takiego pracodawcę wielokrotnie – czyli do skutku.

Obowiązek udzielenia odpowiedzi na pismo od komornika dotyczy również tych pracodawców, którzy nie zatrudniają już danego pracownika. Jeśli dłużnik jest na okresie wypowiedzenia, to także należy na pismo odpowiedzieć i poinformować komornika o takiej sytuacji. Pismo sporządza się też w przypadku, kiedy wynagrodzenie nie może zostać zajęte, na przykład ze względu na jego wysokość. 

 

Kiedy zajęcie wynagrodzenia za pracę jest niemożliwe?

Pismo do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia pracodawca sporządza w dwóch przypadkach:

  • kiedy nie zatrudnia już dłużnika,
  • kiedy dłużnik zarabia minimalną krajową.

Zatem pismo do komornika o minimalne wynagrodzenie sporządza się na podstawie przepisów Kodeksu pracy, zgodnie z którymi zajęciu komorniczemu podlegają jedynie nadwyżki od pensji.

Jeśli pracownik w danym momencie otrzymuje najniższe wynagrodzenie, nie można zająć go w żadnej części. Dotyczy to jednak wyłącznie egzekucji innych świadczeń niż alimentacyjne oraz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

W przypadku umów cywilnoprawnych, czyli w sytuacji, kiedy dłużnik jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, przepisy nie chronią jego pensji przed zajęciem nawet w pełnej kwocie.

Jedynym sposobem, aby pracownik mógł zabezpieczyć swój dochód, jest zwrócenie się do pracodawcy z prośbą, aby ten wystąpił w jego imieniu i złożył do komornika pismo, w którym wskazuje na fakt, iż wynagrodzenie wynikające z umowy cywilnoprawnej to jedyne źródło utrzymania dłużnika.

Złożenie takiego zaświadczenia sprawia, że – za zgodą komornika – można zabezpieczyć przed zajęciem 50% wynagrodzenia. 

Słowo końcowe

Komornik w pierwszej kolejności wzywa pracodawcę, aby ten przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi z tytułu zadłużenia, jakie komornik egzekwuje na dłużniku.

Jeżeli zajęcie wynagrodzenia za pracę odnosi się do potrąceń niealimentacyjnych, a pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie za pracę, to w takim scenariuszu pracodawca nie może dokonać żadnych potrąceń z tytułu wynagrodzenia i powinien pisemnie powiadomić o tym komornika.

A jeśli pracodawca przekaże zajęte wynagrodzenie komornikowi, popełni błąd, narażając pracownika na nieuzasadnione potrącenie z pensji. Trzeba pamiętać, że wysokości minimalnego wynagrodzenia jest chroniona przez prawo, aby zapewnić pracownikom oraz ich rodzinom pewien byt.

Niestety zajęcie komornicze wynagrodzenia zawsze angażuje w działania kilka podmiotów, i są to głównie:

  • komornik,
  • pracodawca,
  • i dłużnik.

Co bardzo istotne, konieczność współpracowania z komornikiem jasno określa prawo i przewiduje finansowe konsekwencje, jeśli ta współpraca między podmiotami nie odbywa się.

Podstawa prawna:

Art. 882. – [Obowiązki pracodawcy] – Kodeks postępowania cywilnego.

§ 1.Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto pracodawcę, aby w ciągu tygodnia:

1)przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów;

2)podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi;

3)w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

§ 2.Pracodawca obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia komornika oraz wierzyciela o każdej zmianie okoliczności wymienionych w § 1.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze