Pismo do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia WZÓR

Jak napisać pismo do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia za pracę? Pracodawca ma obowiązek odpowiedzieć na pismo od komornika, z którego dowiaduje się o zajęciu części wynagrodzenia pracowniczego. Taka odpowiedź ma na celu ustalenie wysokości zajętej kwoty oraz wskazanie na ewentualny brak możliwości zajęcia pensji.

Wstęp

pismo-do-komornika-o-braku-mozliwosci-zajecia-wynagrodzenia-wzor-pdf-docJak powinna wyglądać odpowiedź na pismo komornika? w piśmie muszą znaleźć się niezbędne informacje i elementy, aby pismo spełniło formalne wymagania stawiane tego typu pismom. Aby ułatwić Ci sporządzenie odpowiedzi do komornika, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma, który pobierzesz poniżej:

Pismo do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia wzór

pismo-do-komornika-o-braku-mozliwosci-zajecia-wynagrodzenia-wzor-pdf-doc

Pismo do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia wzór

Jak wygląda zajęcie wynagrodzenia przez komornika?

Dłużnikowi, który nie spłaca swojego długu, w dalszym toku postępowania egzekucyjnego grozi zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę przez komornika. O takiej ewentualności dowiaduje się on z pisma, które komornik wysyła i do dłużnika, i do jego pracodawcy.

W dokumencie znajdują się informacje dotyczące tego, które składniki wynagrodzenia za pracę zostają zajęte w ramach egzekucji komorniczej oraz polecenie, by pracodawca przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi.

Dłużnik z pisma dowiaduje się, że nie może pobierać swojej pensji poza częścią wolną od zajęcia. Zajęte zostaje natomiast:

 • podstawowe wynagrodzenie za pracę,
 • nagrody,
 • premie,
 • udziały w funduszu zakładowym i pozostałych funduszach związanych ze stosunkiem pracy.

Podobne pismo otrzymuje także pracodawca dłużnika. Komornik informuje go o zajęciu części wynagrodzenia za pracę i nakazuje przekazywanie jej:

 • organowi egzekucyjnemu – kiedy do pensji skierowana jest jeszcze inna egzekucja oraz gdy wynagrodzenie w wymagalnej części nie wystarcza na pokrycie świadczeń wymagalnych,
 • wierzycielowi bezpośrednio, przy czym o pierwszej wpłacie należy poinformować komornika.

Dokument może wymagać od pracodawcy udzielenia odpowiedzi na różne pytania dotyczące dłużnika. Zawsze warto więc ze skupieniem zapoznać się z treścią pisma.

 

Czy pracodawca musi odpowiedzieć na pismo o zajęciu wynagrodzenia?

Odpowiedź do komornika na zajęcie wynagrodzenia za pracę jest obowiązkowa. Pracodawca ma na to 7 dni, o czym powinien zostać pouczony w treści dokumentu.

Brak takiej odpowiedzi skutkuje nałożeniem na przełożonego kary grzywny w wysokości 500 zł. Kara może zostać ponowiona wielokrotnie, dopóki pracodawca nie odpowie pisemnie na wezwanie komornika.

Warto podkreślić, że pismo do komornika od pracodawcy należy wysłać również wtedy, kiedy pracownik nie jest już zatrudniony w danej firmie, jest na okresie wypowiedzenia lub gdy jego wynagrodzenie nie może zostać zajęte.

Ponadto komornik zobowiązuje pracodawcę do niezwłocznego zawiadomienia komornika o jakiejkolwiek zmianie statusu zatrudnienia czy zwolnienia pracownika z pracy, wysłając do komornika pismo.

Podstawa prawna: art. 881 – 888 ustawy z 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z e zm.)

Jaką część wynagrodzenia zajmuje komornik?

Jeśli dłużnik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, jego wynagrodzenie do pewnego stopnia podlega ochronie. Komornik nie może zająć dłużnikowi wszystkich środków do życia, nawet jeśli egzekucja dotyczy zaległych świadczeń alimentacyjnych.

To, jaka część wynagrodzenia za pracę może zostać zajęta w ramach egzekucji komorniczej, zależy między innymi od rodzaju podstawy zatrudnienia. Kiedy jest to umowa o pracę, komornik ma prawo zająć:

 • do 60% wynagrodzenia na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 • do 50% wynagrodzenia na zaspokojenie innych należności.

Należy podkreślić przy tym, że potrącenia dokonywane są od kwoty należnej pracownikowi, czyli po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku, kiedy dłużnik jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Umowa cywilnoprawna nie chroni go przed zajęciem nawet pełnej kwoty wynagrodzenia za pracę.

Jedynym sposobem, aby zabezpieczyć się przed taką ewentualnością, jest wystąpienie do pracodawcy z prośbą o złożenie do komornika pisma, które wskazuje na fakt, iż dochód z umowy cywilnoprawnej to jedyne źródło utrzymania dłużnika.

Za zgodą komornika możliwe będzie wtedy zabezpieczenie przed zajęciem 50% pensji należnej pracownikowi.

 

Kiedy nie można dokonać zajęcia wynagrodzenia?

Kiedy pracodawca powinien sporządzić pismo do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia? Istnieje kilka przypadków, w których zajęcie pensji będzie niemożliwe.

Pierwszy z nich to zakończenie stosunku pracy z dłużnikiem.

Drugi dotyczy sytuacji, w której zarabia on minimalną krajową.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, potrąceniom komorniczym podlegają tylko nadwyżki od pensji ustawowej. Jeśli pracownik otrzymuje najniższą krajową, nie można zająć jego wynagrodzenia za pracę.

Pracownikowi należy pozostawić kwotę wolną od zajęcia komorniczego w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Nie oznacza to jednak, że pracodawca jest zwolniony z obowiązku odpowiedzi na pismo otrzymane z kancelarii komorniczej. Sporządzając pismo do komornika o najniższej krajowej – uniknie jednak ryzyka obciążenia go karą grzywny za brak odpowiedzi.

Pracodawca w takiej sytuacji powinien przygotować dokument określany jako pismo do komornika minimalne wynagrodzenie, w którym wykaże, że pracownik zarabia zbyt mało, aby możliwe było zajęcie jego pensji zgodnie z przepisami.

Należy ująć w nim zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za okres trzech miesięcy sprzed zajęcia pensji (każdy miesiąc osobno). Dokument można sporządzić w oparciu o przygotowany przez nas wzór pisma do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia pracownika.

Jak przygotować odpowiedź na pismo komornika do pracodawcy?

Odpowiedź na pismo komornika musi być wyczerpująca, co oznacza, że pracodawca powinien odnieść się w niej do wszystkich informacji, o jakie prosi komornik.

Najczęściej organ egzekucyjny wnosi o udzielenie odpowiedzi na temat następujących zagadnień:

 • określenie formy zatrudnienia pracownika, czyli rodzaju zawartej z nim umowy,
 • wskazanie kwoty wynagrodzenia (brutto i netto),
 • potwierdzenie adresu zamieszkania dłużnika,
 • wskazanie numeru konta, na które pracodawca przelewał do tej pory wynagrodzenie,
 • określenie terminu przelewania wynagrodzenia pracownika,
 • udzielenie informacji dotyczących innych postępowań komorniczych w sprawie pracownika, jeśli takowe są prowadzone.

Na udzielenie odpowiedzi na pismo od komornika pracodawca ma 7 dni. Może przesłać dokument listem poleconym lub zanieść go osobiście do kancelarii komorniczej.

Jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości co do swojej odpowiedzi, powinien skontaktować się z kancelarią telefonicznie.

Najgorsze, co może zrobić w takich okolicznościach, to pozostawić pismo bez odpowiedzi – grozi mu za to 500 zł kary grzywny, z możliwością jej ponawiania za każdym razem, kiedy prześle pismo niekompletne, czyli niezawierające wszystkich informacji, o jakie prosił komornik.

 

Podsumowanie

Zajęcie wynagrodzenia nie może zostać dokonane gdy pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie, przy czym pracodawca ma obowiązek, by pisemnie powiadomić o tym fakcie komornika.

Art. 882. – Obowiązki pracodawcy – Kodeks postępowania cywilnego.

§ 1.Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto pracodawcę, aby w ciągu tygodnia:

1)przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów;

2)podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi;

3)w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

§ 2.Pracodawca obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia komornika oraz wierzyciela o każdej zmianie okoliczności wymienionych w § 1.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze