Jak wyjść z długów i cieszyć się życiem! ebook + Wzory pism

Długi, komornik, firma windykacyjna, wpis w BIK, KRD to ogromny problem, jeśli potrzebujesz darmowej porady, zadaj pytanie ekspertowi. W serwisie znajdziesz także wzory pism, oraz taniej kupisz ebook: Jak wyjść z długów i cieszyć się życiem – 12 kroków, autorką jest Iwona Wendel – założycielka tego bloga. Zachęcam też do komentowania wpisów! tam także możesz zadawać pytania!

OBOWIĄZKI pracodawcy WOBEC komornika przy egzekucji komorniczej

Egzekucja z wynagrodzenia: jakie obowiązki wobec komornika ma pracodawca? W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego bardzo często egzekucji podlega wynagrodzenie za pracę otrzymywane przez dłużnika. W takiej sytuacji, organ egzekucyjny (komornik) zwraca się do pracodawcy o dokonanie odpowiednich potrąceń. Na pracodawcy ciążą obowiązki, które musi wykonać pod groźbą kary grzywny.

Zanim przejdę do obowiązków pracodawcy wobec komornika, zapoznajmy się z tematem egzekucji komorniczej nieco szerzej:

Egzekucja wynagrodzenia za pracę może zostać przeprowadzona wyłącznie przez komornika. Taka egzekucja powinna być skierowana do organu egzekucyjnego przy sądzie rejonowym ogólnej właściwości dłużnika.

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 roku, wierzyciel może wybrać komornika na terytorium Polski, jednak to prawo nie dotyczy wszystkich spraw. Nie są nim objęte sprawy o egzekucję z nieruchomości oraz te, w których stosowane są przepisy o egzekucji z nieruchomości.

W przypadku wyboru komornika, wierzyciel powinien złożyć pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika, które dostarcza się razem z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

Komornik, który taki wniosek otrzyma, nie może odmówić wszczęcia egzekucji. Wyjątkiem jest sytuacja, w której w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji, występują zaległości przekraczające 6 miesięcy.

Wybrany komornik ma obowiązek zawiadomienia o wszczęciu egzekucji komorników właściwych według Kodeksu postępowania cywilnego. We wniosku o wszczęcie egzekucji, należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, dołączyć tytuł wykonawczy oraz wskazać zakład pracy dłużnika (pracodawcę).

Komornik ma prawo zwrócić się do urzędów skarbowych, organów administracji publicznej i ZUS-u o udostępnienie danych, które będą konieczne do właściwego prowadzenia postępowania. Świadome przekazywanie fałszywych informacji lub nieuzasadniona odmowa udzielania informacji, mogą zostać ukarane grzywną.

Zajęcie wynagrodzenia za pracę

Przepisy, które regulują sposób przeprowadzania zajęcia przez komornika wynagrodzenia za pracę, zawarte są w Kodeksie postępowania cywilnego. Jest to jeden z najbardziej efektywnych sposobów dochodzenia wierzytelności. Komornik może dokonać zajęcia wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, mianowania lub powołania.

Wniosek o przeprowadzenie egzekucji należy złożyć do komornika,  w którego okręgu dłużnik ma miejsce zamieszkania. We wniosku trzeba wskazać tytuł prawny, z którego wynika wierzytelność oraz osobę dłużnika. Jeśli zajęcie wynagrodzenia jest pierwszą czynnością egzekucyjną w postępowaniu, komornik powinien zawiadomić dłużnika o wszczęciu egzekucji.

Z wynagrodzenia dłużnika zostają odliczone składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy. Następnie potrąceniu podlegają sumy egzekwowane na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, a w drugiej kolejności sumy na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, następnie zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi.

W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych, potrącenia mogą wynosić do trzech piątych wynagrodzenia, a przy egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek do połowy wynagrodzenia.

Na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych potrącane są nagrody z zakładowego funduszu nagród, należności z tytułu udziału w zyskach oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Przy egzekucji innych należności kwota wolna od potrąceń równa jest najniższemu wynagrodzeniu za pracę po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy.

Obowiązki pracodawcy przy egzekucji komorniczej

pracodawca-a-komornik-obowiązki

Pracodawca a komornik – obowiązki pracodawcy wobec komornika, które pracodawca musi spełnić, pod groźbą kary grzywny!

W przypadku egzekucji komorniczej pracodawca ma określone obowiązki, z których musi się wywiązać.

Grzywna od komornika dla pracodawcy

Jeśli nie wypełni tych obowiązków, komornik ma prawo wymierzyć grzywnę wynoszącą do pięciuset złotych i wyznaczyć dodatkowy termin wykonania czynności.

Jeśli pracodawca nadal uchyla się od wykonania czynności, komornik może powtórzyć grzywnę. W sytuacji, kiedy pracodawca nie jest osobą fizyczną, grzywną zostanie ukarany pracownik lub wspólnik odpowiedzialny za wykonanie czynności.

W przypadku, gdy nie da się ustalić, kto ponosił taką odpowiedzialność, kara jest nakładana na osoby uprawnione do reprezentowania pracodawcy. Jeżeli dłużnik zatrudniony jest przez spółkę cywilną, grzywną będzie obciążony którykolwiek ze wspólników.

Zakład pracy, który nie wypełnił obowiązków wynikających z zajęcia, ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną z tego powodu wierzycielowi.

Kiedy komornik dokonuje zajęcia wynagrodzenia za pracę, pracodawca musi:

 • przedstawić zestawienie wynagrodzenia dłużnika za ostatnie trzy miesiące, każdy miesiąc oddzielnie,
 • podać kiedy i w jakiej kwocie zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi,
 • złożyć oświadczenie, jeśli wystąpią przeszkody do wypłacenia wynagrodzenia za pracę oraz podać, czy inne osoby roszczą sobie prawa do zajętego wynagrodzenia.

Pracodawca jest zobowiązany do zawiadomienia komornika, jeśli nastąpi zmiana wyżej wymienionych okoliczności. Istotne jest także prawidłowe przygotowanie zestawienia wynagrodzenia dłużnika, które powinno obejmować wysokość wynagrodzenia za każdy miesiąc oddzielnie oraz oddzielenie dochodów otrzymywanych z innych tytułów.

…i to nie koniec obowiązków pracodawcy względem komornika!

Komornik wzywa pracodawcą, żeby przekazywał zajęte wynagrodzenie do wierzyciela, zawiadamiając komornika o dokonaniu pierwszej wypłaty.

Jeśli w dalszym toku postępowania do wynagrodzenia skierowana jest jeszcze inna egzekucja, za zajęte wynagrodzenie nie wystarczy do pokrycia wszystkich egzekwowanych świadczeń, pracodawca przekazuje pieniądze bezpośrednio do komornika.

Fakt, że pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie nie oznacza, że wynagrodzenie nie może zostać zajęte. Taka sytuacja nie zwalania pracodawcy z jego obowiązków.

Według obowiązujących przepisów, minimalne wynagrodzenie jest wolne od potrąceń, ale nie jest wolne od zajęcia, dlatego pracodawca musi dostarczyć komornikowi wymagane dokumenty.

Nawet minimalne wynagrodzenie zostaje zajęte, w takim przypadku nie dokonuje się jednak potrąceń. Trzeba także pamiętać, że sytuacja może w każdej chwili ulec zmianie, na przykład kiedy pracownik otrzyma podwyżkę lub premię.

Zmiana pracodawcy a komornik

Zamiana pracy nie uchroni pracownika przed zajęciem wynagrodzenia. Pracodawca jest zobowiązany do umieszczenia w świadectwie pracy informacji dotyczącej zajęcia komorniczego wynagrodzenia oraz wysokości potrąconych kwot.

Jeśli poprzedni pracodawca zna nowego pracodawcę dłużnika, powinien przesłać mu zawiadomienie komornika, wraz z dokumentami dotyczącymi zajęcia wynagrodzenia. Zajęcie komornicze obowiązuje nadal, a długi idą w ślad za pracownikiem.

Jeśli pracownik nie okazał świadectwa pracy, ale pracodawca pozna jego poprzednie miejsce zatrudnienia, ma obowiązek zawiadomić wcześniejszego pracodawcę o przyjęciu do pracy tej osoby.

Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy pracownik dostarczy zaświadczenie stwierdzające, że jego wynagrodzenie nie było zajęte przez komornika.

Zbieg należności komorniczych

… czas na dalsze obowiązki pracodawcy wobec komornika:

Jeśli nastąpi zbieg potrąceń z różnych tytułów, suma potrąceń zaliczeń pieniężnych i egzekucja należności niealimentacyjnych nie może przekroczyć połowy wynagrodzenia. W przypadku należności alimentacyjnych, suma potrąceń nie może przekroczyć 3/5 wynagrodzenia.

W sytuacji, w której inny komornik sądowy skierował kolejną egzekucję niealimentacyjną do tego samego wynagrodzenia, pracodawca jest zobowiązany do poinformowania każdego komornika, jednocześnie nadal dokonuje potrąceń z wynagrodzenia.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, pracodawca ma obowiązki informacyjne i musi zawiadomić komornika o roszczeniach ze strony innych osób, w jakim sądzie toczy się sprawa i o jakie roszczenia została skierowana egzekucja.

Pracodawca ma tydzień na przekazanie komornikowi informacji o tym, że wynagrodzenie zostało już zajęte.

Sytuacje, w których dochodzi do zajęcia wynagrodzenia pracownika, mogą być skomplikowane i często powodują wiele trudności dla pracodawców.

W przypadku wątpliwości dotyczących zajęcia, najlepiej skontaktować się z kancelarią komornika sądowego, który prowadzi postępowanie.

Jak już zostało wspominane, naruszenie przepisów naraża pracodawcę lub jego pracowników na karę w postaci grzywny, a także na odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do wierzyciela.

Zbieg egzekucji komorniczych – wzór pisma – 2018

Jakich danych może żądać komornik od pracodawcy

Udzielenie informacji przez pracodawcę na wniosek komornika, to kolejny obowiązek pracodawcy, którego ten musi dopełnić! Pracodawca zobowiązanym bowiem jest, aby udzielić komornikowi takich informacji jak:

 • wysokość otrzymywanego wynagrodzenia za 3 miesiące poprzedzające zajęcie,
 • źródła innych dochodów jego pracownika jeśli takowe istnieją i pracodawca o nich wie,
 • oraz inne dane, które pomogą komornikowi właściwie zidentyfikować dłużnika.

Jak komornik szuka pracodawcy?

Jeśli zastanawiasz się, jak się komornik dowiaduje o miejscu pracy dłużnika, to odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta! Komornik po prostu wysyła zapytanie do ZUS-u i jeśli dłużnik jest osobą pracującą legalnie, czyli odprowadzane są dla dłużnika składki zdrowotne, to ZUS ma taką osobę jak na dłoni i przekazuje wtedy komornikowi wszystkie dane na temat dłużnika, w tym nazwę i adres pracodawcy.

Pracodawca następnie otrzymuje pismo od komornika dotyczące zajęcia wynagrodzenia dłużnika – tyle.

Pismo do komornika o zwolnieniu pracownika

Artykuły wybrane specjalnie dla Ciebie:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...


5 komentarzy

 1. Katarzyna

  Czy mój pracodawca wie ze komornik ściąga mi 590 zł z wypłaty? pracuje od 3 miesięcy legalnie. Dostałam 2180 złotych brutto wypłaty z czego 590 złotych zabrał komornik. Czy mój pracodawca o tym moim zadłużeniu został poinformowany? Czy można to w jakiś sposób zataić? Proszę o poradę. Może mi pracodawca przez to nie przedłużyć umowy o prace?

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Witaj Kasiu, pracodawca naturalnie wie o Twoich problemach z komornikiem, ponieważ to komornik w pierwszej kolejności skontaktowała się z Twoim pracodawcą, aby ten obliczył kwotę zajęcia i przekazywał ją na koto komornika. Czy pracodawca może zwolnić za to, że się ma komornika? nie sądzę, bo dla pracodawcy nie robi to żadnej przecież różnicy…

 2. Rafał

  Pytanie: moja partnerka złożyła postanowienie zabezpieczające alimenty do mojego pracodawcy i mój pracodawca potrąca wskazaną sumę wpłacając jej na podane konto. Co się stanie jeżeli trafi do pracodawcy inne moje zajęcie ale komornicze czy świadczenie alimentacyjne będzie dalej wypłacane?

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Witaj Rafał, alimenty zawsze mają pierwszeństwo podczas egzekwowania długu ponad wszystkie inne rodzaje długów.

 3. Ada

  Witam od 4 miesięcy komornik ściąga mi z pensji około 900 zł zostawiając mi do wypłaty 1491 zł które przelewa mi pracodawca na konto w zeszłym miesiącu po wejściu na konto zauważyłam że zostało dokonane zajęcie egzekucyjne i na koncie pozostało mi 1350 zł… właśnie otrzymałam wypłatę a tam suma środków jakimi dysponuje to 791 zł. Mam dwóch komorników czy ten drugi ma prawo zająć mi konto gdy już jeden zostawia mi z pensji tylko 1491 zł?
  Co w takiej sytuacji zrobić i czy można oddzyska pieniądze pobrane przez drugiego komornika

NAPISZ KOMENTARZ