Pismo do komornika o zwolnieniu pracownika WZÓR

Forum prawneKategoria: KomornikPismo do komornika o zwolnieniu pracownika WZÓR
Adam K. zapytał 4 lata temu

Proszę Państwa, potrzebuję zawiadomienie komornika o zwolnieniu pracownika, tzn. wzór takiego pisma. Wiem, że jeśli pracownik zostaje zwolniony i toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne, to należy powiadomić o zwolnieniu pracownika samego komornika.

Gdzieś na innym forum czytałem, że komornik nałożył na pracodawcę grzywnę przez to, że nie trafiła informacja do komornika o ustaniu stosunku pracy. Nie chce kłopotów, a tym bardziej grzywny od komornika za niewłaściwe poinformowanie go o zwolnieniu pracownika, dlatego proszę o wzór takiego oświadczenia.

Pozdrawiam
Adam K.

12 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 4 lata temu

Zgadza się p. Adamie, jeśli jest Pan pracodawcą i pracownik jest w trakcie toczącej się egzekucji komorniczej, to zwalniając pracownika, ma Pan prawny obowiązek powiadomić o tym fakcie komornika, na rzecz którego dokonuje Pan potrącenia części wynagrodzenia pracownika.

W tym miejscu należy przytoczyć bardzo ważny przepis:

Art. 882. Obowiązki pracodawcy w związku z zajęciem wynagrodzenia za pracę pracownika
[ Dz.U.2019.0.1460 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego ]

§ 2. Pracodawca obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia komornika oraz wierzyciela o każdej zmianie okoliczności wymienionych w § 1.

Jeśli nie dopełnisz swojego obowiązku i nie poinformujesz komornika, że pracownik stracił pracę, narażasz się na bardzo realną karę grzywny, nawet do 2 000 zł.

Poinformuj komornika pisemnie, że pracownik, wobec którego toczy się postępowanie egzekucyjne, już u Ciebie nie pracuje, pobierz poniższy wzór pisma:

Pismo do komornika, że pracownik już nie pracuje wzór

pismo-do-komornika-ze-pracownik-juz-nie-pracuje-wzor-doc-pdf

Pismo do komornika, że pracownik już nie pracuje wzór

UWAGA: pismo do komornika po ustaniu zatrudnienia należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, abyś w razie pretensji komornika, miał dowód, że wysłałeś do komornika taką informację.

Znam przypadki, gdzie pracodawcy dostawali grzywnę do zapłaty za niedopełnienie swoich obowiązków względem pracodawcy. Zresztą wielu pracodawców wciąż popełnia ten błąd, przykład z tego tygodnia:


Warto także przeczytać:

Leszek odpowiedział 4 lata temu

Witam, pobrałem pismo do komornika że pracownik już nie pracuje i wysłałem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Mam nadzieję, że komornik nie będzie się więcej czepiać.

Pracownika zwolniłem w tamtym tygodniu, a 3 dni później wysłałem do komornika pismo. List powinien iść według pracownika poczty 2 dni, więc myślę, że komornik nie będzie stwarzać problemów.

Dziękuję za wzór pisma i serdecznie pozdrawiam!

Leszek.

Oplask odpowiedział 4 lata temu

Witam, ja mam taki problem. Przez około rok potrącaliśmy część wypłaty pracownika na konto komornika, w listopadzie zwolniliśmy pracownika i dziś przyszło pismo od komornika, dlaczego nie przekazujemy dalej potrąceń. Pracownik nie pracuje u nas od ponad miesiąca, ale nikt nie powiadomił o tym fakcie organu egzekucyjnego.

Mamy 7 dni na wysłanie komornikowi wyjaśnień, czy grozi nam grzywna? Dostaliśmy kiedyś na piśmie pouczenie od komornika, ale to było dawno i nikt o tym nie pamiętał. Nie dopełniliśmy jeszcze jednego obowiązku, mianowicie powinniśmy w świadectwie pracy zamieścić wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia, wskazując właściwy organ egzekucyjny, numer sprawy oraz wysokość potrącanych kwot, tego też nie zrobiliśmy…

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 4 lata temu

Art. 884. KPC. Zajęcie wynagrodzenia za pracę w razie zmiany pracodawcy

§ 2.W razie rozwiązania stosunku pracy z dłużnikiem dotychczasowy pracodawca czyni wzmiankę o zajęciu należności w wydanym dłużnikowi świadectwie pracy, a jeżeli nowy pracodawca dłużnika jest mu znany, przesyła temu pracodawcy zawiadomienie komornika i dokumenty dotyczące zajęcia wynagrodzenia oraz powiadamia o tym komornika i dłużnika, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne. Wzmianka w świadectwie pracy powinna zawierać oznaczenie komornika, który zajął należność, oraz numer sprawy egzekucyjnej, jak również wskazać wysokość potrąconych już kwot. Przesłanie zawiadomienia komornika ma skutki zajęcia należności dłużnika u nowego pracodawcy od chwili dojścia zawiadomienia do tego pracodawcy.

Musicie przesłać komornikowi stosowne wyjaśnienia i od komornika będzie zależeć, czy i jaką grzywnę na Was nałoży.

Bartłomiej odpowiedział 4 lata temu

Wobec mojego pracownika wszczęto egzekucję komorniczą. Pracownik ostatni miesiąc u nas pracuje, gdzieś czytałem, że muszę wysłać pismo do komornika że pracownik już nie pracuje, czy to nadal obowiązujący przepis? kiedy dokładnie powiadomić komornika? pracownik pracuje powiedzmy do końca miesiąca, kiedy wysłać pismo do komornika z informacją o ustaniu stosunku pracy? no i coś tam trzeba chyba wpisać do świadectwa pracy pracownika?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj,

przede wszystkim zasadnym jest dokładne przeanalizowanie pisma od komornika, w którym znajdują się również wytyczne dla Ciebie, jako dla pracodawcy dłużnika. W piśmie o zajęciu komornik ujął także konsekwencje niezastosowania się do jego zobowiązań.

Przejrzyj więc dokładnie korespondencję od komornika, a znajdziesz w nim odpowiedzi na swoje pierwsze pytania.

Skoro jednak piszesz do nas, to muszę Ci wyjaśnić, iż z art. 881 kodeksu postępowania cywilnego wynika, że dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę dłużnika, komornik wzywa dłużnika, aby nie wypłacał pracownikowi wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia. Dodatkowo komornik poucza pracodawcę o skutkach niezastosowania się do zajęcia.

Natomiast, jak wskazuje art. 882 kpc dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa, aby w ciągu tygodnia:

  1. przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów;
  2. podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi
  3. w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

Masz więc ustawowy obowiązek odpowiedzieć komornikowi na zajęcie, przedstawiając rozliczenie przychodów pracownika za ostatnie trzy miesiące. W odpowiedzi wskazać należy, że pracownik jest na okresie wypowiedzenia umowy o pracę i grudzień jest ostatnim jego miesiącem pracy u Ciebie.

Jeżeli chodzi o potrącenie, to musi ono zostać wykonane w styczniu z wynagrodzenia za grudzień. W Twoim obowiązku leży wyliczenie i przekazanie komornikowi kwoty, zgodnie z zasadą, że przed zajęciem egzekucyjnym podlega ochronie kwota odpowiadająca minimalnej pensji przy długach niealimentacyjnych i jedynie 40% pensji przy egzekucji długów alimentacyjnych.

Odnośnie świadectwa pracy, to rzeczywiście adnotacja o zajęciu komorniczym musi się w nim znaleźć. W świadectwie pracy należy wskazać zajęcie egzekucyjne z podaniem sygnatury akt sprawy, danych komornika oraz wysokości dochodzonej wierzytelności i potrąconych z pensji pracownika kwot. Ty wpiszesz jedynie potrącenie z ostatniej pensji.

Obowiązek umieszczenia wpisu o postępowaniu egzekucyjnym na świadectwie pracy wynika z § 2 art. 884 kpc., w brzmieniu”

Mam nadzieje, że pomogłam.

Pismo do komornika, że pracownik już nie pracuje wzór

pismo-do-komornika-ze-pracownik-juz-nie-pracuje-wzor-doc-pdf

Pismo do komornika, że pracownik już nie pracuje wzór

J.D. odpowiedział 4 lata temu

Dziękuję za wzór pisma – przydał się bardzo! pozdrawiam J.D.

Hbert odpowiedział 4 lata temu

Chcę zapytać o zawiadomienie komornika o zwolnieniu pracownika. Odciągaliśmy jako firma pracownikowi część pensji. Pracownik został zwolniony w tamtym tygodniu, i niestety przez niedopatrzenie księgowej, nie wysłaliśmy komornikowi informacji, że pracownik został zwolniony, jaki jest w związku z tym termin na poinformowanie komornika? czy grożą nam jako firmie jakieś konsekwencje?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witam,

o egzekucji z wynagrodzenia za pracę traktuje art. 880 kpc i następne. Doradzam zapoznać się z niniejszymi przepisami, aby zyskać nieco wiedzy, a aby uspokoić się w związku z zaistniałą sytuacją, bowiem jak uważam, nic istotnego, a tym bardziej szkodliwego dla firmy się nie wydarzyło.

Jednakże przywołam art. 884 kpc, który wskazuje, iż: W razie rozwiązania stosunku pracy z dłużnikiem dotychczasowy pracodawca czyni wzmiankę o zajęciu należności w wydanym dłużnikowi świadectwie pracy, a jeżeli nowy pracodawca dłużnika jest mu znany, przesyła temu pracodawcy zawiadomienie komornika i dokumenty dotyczące zajęcia wynagrodzenia oraz powiadamia o tym komornika i dłużnika, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne.

Wzmianka w świadectwie pracy powinna zawierać oznaczenie komornika, który zajął należność, oraz numer sprawy egzekucyjnej, jak również wskazać wysokość potrąconych już kwot.

Przesłanie zawiadomienia komornika ma skutki zajęcia należności dłużnika u nowego pracodawcy od chwili dojścia zawiadomienia do tego pracodawcy.

Obowiązek powiadomienia komornika o zmianie pracodawcy obciąża również dłużnika. O obowiązku tym oraz o skutkach jego zaniedbania dłużnik powinien być pouczony przy zawiadomieniu go o zajęciu wynagrodzenia za pracę.

Mając powyższe na uwadze, napiszę, co Państwo jako pracodawcy dłużnika winniście wykonać po ustaniu stosunku pracy:

  1. Wystawić świadectwo pracy i doręczyć je dłużnikowi czyniąc wzmiankę o zajęciu należności (dane komornika, sygnaturę akt sprawy egzekucyjnej, wysokość potrąconych kwot).
  2. Przesłać nowemu pracodawcy dłużnika dokumenty postępowania egzekucyjnego.
  3. Zawiadomić komornika o ustaniu stosunku pracy, wysyłając do komornika poniższe pismo:

Pismo do komornika, że pracownik już nie pracuje wzór

pismo-do-komornika-ze-pracownik-juz-nie-pracuje-wzor-doc-pdf

Pismo do komornika, że pracownik już nie pracuje wzór

Czynności tych należy dokonać niezwłocznie.

Ustawodawca nie podał jednak wiążącego terminu. W art. 882 dotyczącym zajęcia i obowiązku pracodawcy udzielenia informacji komornikowi przewidziany jest natomiast termin tygodniowy, dlatego doradzam w najbliższych dniach roboczych, wystosować do komornika pismo z informacją o ustaniu stosunku pracy – krótkie oświadczenia z podaniem daty rozwiązania umowy o pracę i wskazaniem, czy znane są dane nowego pracodawcy.

Natomiast konsekwencja braku współpracy z komornikiem, o której mowa w art. 886 kpc, czyli grzywna w wysokości do 500o zł mogłaby zostać nałożona na pracodawcę, gdyby komornik zorientował się, że nie dokonano kolejnych potrąceń, czyli z datą wypłaty kolejnej pensji.

Myślę, że opóźnienie tygodniowe nie zostanie przez komornika zauważone.

Kacper T. odpowiedział 4 lata temu

Czy pismo do komornika że pracownik nie pracuje wzór mogę jako pracodawca dostarczyć komornikowi osobiście? czy trzeba zrobić to listownie z jakichś ważnych powodów? proszę o szybką odpowiedź.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj #Kacper T., jeśli masz taką możliwość, to informacja do komornika o zwolnieniu pracownika może zostać przekazana nawet osobiście, ważne, żeby było to na piśmie, warto też wziąć jakieś potwierdzenie z recepcji, że takowe pismo u komornika złożyłeś.

DevaG odpowiedział 3 lata temu

A ja potrzebuję takie pismo: informacja do komornika o ustaniu stosunku pracy wzór, proszę o szybką odpowiedź.