Skarga na czynności komornika w 2020- to MUSISZ wiedzieć! + WZÓR

skarga-na-czynności-komornika

Skarga na czynności komornika – to właśnie temat dzisiejszego wpisu. Niektórzy dłużnicy są zupełnie nieświadomi faktu, że możliwość owej skargi w ogóle im przysługuje.

A zatem jak wnieść skuteczną skargę na czynności komornika i jak ją sporządzić? by przyniosła zamierzony efekt? o tym wszystkim dowiesz się z dzisiejszego poradnika – zapraszam do lektury!

Przepisy, które dotyczą instytucji skargi na czynności komornika, określono w Kodeksie postępowania cywilnego (art. od 767 do 768).

Czemu służy skarga na czynności komornika?

skarga-na-czynności-komornika

Skarga na czynności komornika jest narzędziem służącym zaskarżeniu, które wymierzone może być nie tylko w czynności komornicze, ale też i zaniechania komornika w toczącym się postępowaniu egzekucyjnym.

Zaniechanie komornika rozumiemy jako okoliczność niedokonania przez komornika danej czynności, której dokonać powinien, przez co interesy dłużnika, zostały w jakiś sposób naruszone.

Zasadniczą funkcją skargi na czynności komornika jest kontrola organu egzekucyjnego z ramienia sądu rejonowego, dla którego działa komornik.

Kontrola taka jest potrzebna, jeśli występują wątpliwości co do tego, czy poczynania komornika są zgodne z prawem. W razie takich wątpliwościach skargę wnosi się do sądu rejonowego, pod którym działa komornik.

Kto może złożyć skargę na czynności komornika?

Skargę na czynności komornika może złożyć każdy, kogo prawa zostały naruszone lub zagrożone w postępowaniu egzekucyjnym.

Nieważne przy tym, czy prawa dłużnika zostały naruszone/zagrożone przez czynności przeprowadzane przez komornika, czy też poprzez jego zaniechanie.

Taki stan prawny pozwala stwierdzić, że nie tylko dłużnik i wierzyciel mogą złożyć skargę na czynności komornika.

Równie dobrze może to zrobić osoba trzecia jeśli wykaże ona, że jej interes prawny i jej prawa zostały naruszone.

Oprócz tego czynności komornicze mogą być zaskarżane przez prokuratora oraz sąd. Może to zrobić również inny organ, od którego wyszło polecenie wszczęcia egzekucji. Uprawniona do skargi na czynności komornika jest także organizacja społeczna.

Forma skargi i jej zawartość

Skarga na czynności komornika powinna spełnić pełną listę formalnych kryteriów przypisanych pismom procesowym.

A zatem, w skardze musi być zawarte oznaczenie sądu, do którego tę skargę kierujemy. Oznaczone muszą być też wszystkie strony postępowania, łącznie z adresami.

W skardze na czynności komornika musi znaleźć się również oznaczenie rodzaju pisma. Poza tym musimy wskazać sygnatury akt komorniczych, której dotyczy skarga, ponadto należy jasno określić, jaką to konkretną czynność komornika bądź zaniechanie zgłaszamy.

Przedostatnim elementem będzie wniosek o zmianę, uchylenie albo realizację czynności oraz uzasadnienie skargi na czynności komornika, a na końcu własnoręcznie podpisujemy się.

Większość skarg na komornika pisanych odręcznie, niestety kończy na czasochłonnych procedurach, jak np. wezwania do usunięcia braków pisma. Wtedy zaczyna się wysyłanie i odsyłanie skargi, co często zajmuje tygodnie.

Jeśli chcesz mieć pewność, że skarga na komornika zostanie dobrze sporządzona, pobierz poniższy sprawdzony wzór pisma:

Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga-na-czynności-komornika
Skarga na czynności komornika – wzór

O czym należy bezwzględnie pamiętać?

Niezwykle istotną i niepomijalną sprawą jest konieczność dołączenia do skargi właściwej liczby odpisów, czyli jeden odpis dla każdego z uczestników oraz odpis dla samego komornika sądowego.

Co bardzo ważne: składając skargę na czynności komornika, jednocześnie możemy złożyć wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Zarówno o zawieszenie częściowe, jak i całościowe. Aby zawiesić egzekucję na czas rozpatrywania skargi, pobierz poniższy wzór wniosku:

Wniosek o wstrzymanie lub zawieszenie egzekucji komorniczej

Wniosek-o-wstrzymanie-zawieszenie-egzekucji-komorniczej-wzor
Wniosek o wstrzymanie/zawieszenie egzekucji komorniczej

Skarga na czynności komornika – termin

Jeśli chodzi o skargę na czynności komornika (a nie zaniechanie), tę powinno wnieść się do sądu w przeciągu siedmiu dni, licząc od dnia, w którym:

 • została dokonana dana czynność komornicza, jeśli strona zdobyła wiadomość o czynności
 • osoba, której prawa wskutek czynności komornika uległy naruszeniu bądź zagrożeniu zawiadomiła o tym
 • siedem dni jest też liczone od chwili, w której strona dowiedziała się o czynności

Źródło:

Skargę wnosimy w terminie tygodniowym:

– od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona;

– od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, jeżeli osoba ta nie była przy czynności obecna lub nie była o jej terminie zawiadomiona;

– od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności w przypadku braku zawiadomienia, gdy osoba ta nie była przy czynności obecna lub nie była o jej terminie zawiadomiona;

– od dnia, w którym skarżący dowiedział się, iż czynność miała być dokonana w przypadku skargi na zaniechanie przez komornika.

Jeżeli jednak mówimy o zaniechaniu dokonania czynności, siedmiodniowy okres liczony jest od dnia, kiedy ta czynność powinna wejść w życie.

Art. 767.

§ 4. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.

Dodam jeszcze, że termin wniesienia skargi na komornika, może zostać przywrócony przez sąd, jeśli skarżący nie dotrzymał tego terminu nie ze swojej winy!

Jeśli natomiast złożenie skargi na czynności komornika nastąpi po terminie lub będzie zawierać formalne braki, to skarga zostanie odrzucona.

Pozytywnym aspektem jest to, że nawet gdy sąd odrzuci skargę na komornika, to i tak sąd ma obowiązek sprawdzić prawidłowość czynności komornika.

Art. 767 § 3. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

Wniosek do sądu o działania nadzorcze

Jeśli na skargę jest za późno, to zawsze możesz złożyć wniosek o działania nadzorcze nad komornikiem, złożenie wniosku nic nie kosztuje, niestety sąd nie jest wtedy zobligowany do rozpoznania i uwzględnienia takiego wniosku – jest to niewątpliwa wada tego wniosku.

Opłata od skargi na czynności komornika

Co jeszcze należy zrobić, wnosząc skargę do komornika? oczywiście należy wnieść opłatę w wysokości 100 zł. Do skargi należy więc dołączyć dowód uiszczenia tej kwoty. Z drugiej strony, możliwe jest wnioskowanie o zwolnienie z tej opłaty.

Warto dodać jeszcze, że jeśli komornik zastosuje się do uchybień, których dopuścił się i skarga na komornika nie zostanie przekazana do sądu celem jej rozpatrzenia, to opłata za złożenie skargi zostanie zwrócona w całości.

Opłata od skargi na czynności komornika pobierana jest tylko wtedy, kiedy komornik się z nią nie zgadza i kiedy skarga rzeczywiście trafia do sądu celem rozpatrzenia przez sędziego.

UWAGA:

Od 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegnie wysokość opłaty od skargi i obecnie wynosi ona tylko 50 zł.

Gdzie złożyć i jak przebiega rozpatrzenie skargi?

UWAGA: począwszy od dnia 8 września 2016 roku, wszystkie skargi na czynność komornika trzeba składać do samego komornika, a nie do sądu rejonowego, nawet gdy postępowanie prowadzone przez komornika, zostało wszczęte przed tą datą.

Od dnia złożenia skargi, komornik w terminie do trzech dni, będzie zobligowany do sporządzenia uzasadnienia zaskarżonej czynności, lub wskazania powodu zaniechania.

W momencie, gdy komornik sądowy skargi nie uwzględnia, będzie musiał przekazać swoje wyjaśnienia, skargę i akta sprawy, do właściwego sądu, który nadzoruje działania komornika.

Jeśli natomiast komornik złożoną skargę w całości uwzględnia, to ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie skarżącego i wszystkie osoby będące stroną w postępowaniu egzekucyjnym.

A czy można zaskarżyć bezczynność komornika?

Trzeba mieć świadomość, że jeśli któraś ze stron narzeka na bezczynność organu egzekucyjnego, nie musi to się kończyć jedynie na narzekaniu, lecz złożenie skargi na czynności komornika nie jest wtedy możliwe.

Dlaczego? w świetle prawa nie można utożsamiać ze sobą bezczynności z zaniechaniem działania.

Prawnie, pojęcia te nie są jednak równoznaczne. Z tej racji, omawiany tutaj środek, nie może być zastosowany wobec bezczynnego komornika.

Strona postępowania egzekucyjnego może jednak posłużyć się innym narzędziem – skargą na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Wzór skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego dołączamy poniżej:

Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego – wzór

Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego – wzór
Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego – wzór

Wszystkie przepisy które dotyczą składania skargi na czynność komornika i jej rozpoznawania, znajdziecie w artykułach, począwszy od: art. 767  Kodeksu postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296] .

Podsumowanie

Podsumowując dzisiejszy poradnik, pragnę zaznaczyć tylko, że nie wszystkie czynności komornika w toku egzekucji komorniczej podlegają zaskarżeniu przez dłużnika lub wierzyciela. Pamiętaj, że skarga na czynności komornika nie przysługuje na:

 • zawiadomienie o terminie czynności,
 • uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług,
 • zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma.

Oprócz wspomnianych przypadków, skarga na czynności komornika może być składana w każdej innej sytuacji. Warto też pamiętać, że prawo do złożenia skargi na czynności komornika ma nie tylko dłużnik i wierzyciel, skargą może złożyć każda osoba, której prawa przez czynność komornika lub jej zaniechanie zostały naruszone, bądź zagrożone.

Jak napisać skargę na czynności komornika? z pewnością nie jest to łatwe do sporządzenia pismo, skarga musi zawierać poniższe elementy:

 • wskazanie sądu, pod którym działa komornik,
 • oznaczenie stron postępowania egzekucyjnego,
 • wskazanie rodzaju pisma,
 • sygnaturę akt,
 • określenie zaskarżanej czynności komornika,
 • wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności,
 • uzasadnienie skargi,
 • własnoręczny podpis osoby składającej skargę.

I na koniec: Skargę na czynności komornicze zawsze wnosi się do komornika, który dokonał lub zaniechał zaskarżonej czynności.

Koniecznie przeczytaj także:

Oceń nasz artykuł:
19 komentarzy w “Skarga na czynności komornika w 2020- to MUSISZ wiedzieć! + WZÓR”
 1. Avatar

  skarga na czynności komornika gdzie złożyć? bo czytałem jakiś artykuł i pisano tam, że skargę należy złożyć do sądu rejonowego przy którym działa ten komornik a Pani pisze, że skargę należy złożyć do samego komornika, gdzie w takim razie leży prawda? czy mogłaby Pani odpowiedzieć na moje pytanie? fajnie jakby znalazła Pani też jaki przepis, który potwierdzi tę wersję. Pozdrawiam!

  1. Avatar
   Janina Gołębiecka

   Art. 767. KPC:

   §5. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

 2. Avatar
  Jagiełło

  Pani Janino, czyli opłata od skargi na czynności komornika nie zawsze musi być wpłacona? jeśli komornik przychyli się do naszej skargi i zgodzi się z nią, a następnie naprawi to co zrobił źle, to nie trzeba tej opłaty ponosić prawda? czy trzeba wpłacić te 100 zł od razu? a zwrot będzie jak sprawa nie trafi do sądu? czy można w też napisać wniosek o umorzenie kosztów sądowych jeśli jest słaba sytuacja finansowa rodziny? jak napisać wniosek o umorzenie takich kosztów w sądzie?

 3. Avatar

  Przyłączam się do pytania: gdzie można złożyć skargę na komornika? sąd czy komornik? proszę o odpowiedz… różne źródła różnie podają, zgłupieć można…

  1. Avatar
   Janina Gołębiecka

   Art. 767. KPC jasno mówi, że „§5. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania”

 4. Avatar

  Dobry wieczór! mam pytanie: jak złożyć skargę na komornika skoro nie mieszkam w Polsce? komornik zajął mi konto bankowe, były na nim głównie wpływy za alimenty. Z tego co wiem to alimenty nie mogą zostać zajęte przez komornika bo są wolne od zajęcia. Nie wiem jednak dlaczego komornik postanowił je zabrać?! Czy będę musiała przyjechać z dziećmi do Polski żeby złożyć na komornika skargę? czy da się to załatwić na odległość? z góry dziękuję za odpowiedź. Ania

 5. Avatar

  Jaki jest termin rozpatrzenia skargi na czynności komornika? poproszę o podanie artykułu (przepisu), którym będę się mógł posłużyć? skarga na komornika wysłana była miesiąc temu i nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, mam tego dosyć bo komornik zajmuje praktycznie co chce i najwyraźniej czuje się bezkarny w tym co robi??

 6. Avatar

  Art. 767. Termin rozpatrzenia skargi na czynności komornika:

  § 1. Sąd rozpoznaje skargę w terminie tygodniowym od dnia jej wpływu do sądu, a gdy skarga zawiera braki formalne, które podlegają uzupełnieniu, w terminie tygodniowym od jej uzupełnienia.

  1. Avatar
   Janina Gołębiecka

   Komornik ma 3 dni robocze na rozpatrzenie złożonej na niego skargi.

 7. Avatar

  Nie wiem czy to to samo czy nie, ale interesuje mnie skarga na bezczynność komornika, komornik miał zwrócić niesłusznie zajęte środki pieniężne znajdujące się na zablokowanym przez komornika koncie bankowym. Pieniądze pochodziły ze świadczeń nieobjętych egzekucją komorniczą a jednak komornik je zajął. Wnieśliśmy z żoną skargę na komornika, sprawa miała być naprawiona, pieniądze ze świadczeń 500+ miały wrócić z powrotem na konto bankowe, minął miesiąc i nic? chcemy złożyć tym razem skargę na bezczynność komornika.

 8. Avatar

  Pozwole sobie odpowiedzieć na Twoje pytanie: Zgodnie z art. 767 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.), na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Według art. 767 § 5 K.p.c. – skargę wnosi się do komornika, który zaniechał dokonania czynności. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności

 9. Avatar

  Nie zawsze i nie w każdej sytuacji dłużnik może wnieść skargę na bezczynność komornika lub zaniechanie czynności komorniczych, jeśli ktoś będzie kręcił nosem, to polecam złożyć skargę na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Podstawą skargi na przewlekłość jest art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

 10. Avatar

  Gdzie napisać na Komornika do prokuratury o popełnieniu przestępstwa? obawiam się że prokuratura rejonowa i okręgowa może zamieść sprawę pod dywan, doszedłem że podczas egzekucji potrącił komornik sądowy Tomasz F. który jest rzecznikiem każdy z prawników boi się go. Komornik ten zaciągnął w pełni kwoty na zaspokojenie wierzyciela, a w białych rękawiczkach zagarnął Moją nieruchomość i w czasie egzekucji ukradł 7000 tys złotych nie wykazując tej kwoty…

 11. Avatar

  Witam, kto ma prawo złożyć skargę na komornika? czy tylko jest to dłużnik i wierzyciel? doszło do takiej sytuacji, że komornik zajął coś co myślał, że należy do dłużnika, faktycznie przedmiot należał do mnie. Czy mogę złożyć skargą na komornika?

  1. Avatar
   Janina Gołębiecka

   Art. 767. Skarga na czynności komornika

   § 2. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.

   Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

   A więc nie tylko dłużnik czy wierzyciel mają prawo złożyć na komornika skargę ale każda osoba której prawa zostały naruszone, jeśli jednak komornik zajął ruchomość która należy nie do dłużnika a do Ciebie, to masz prawo złożyć u komornika powództwo przeciwegzekucyjne którego wzór znajdziesz w dziale WZORY PISM tu na blogu. Masz prawo domagać się od komornika zwrotu zajętej ruchomości, która przecież należy do Ciebie a nie do dłużnika. Pozdrawiam!

 12. Avatar
  Mirosława

  Chce złożyć skargę na czynności komornika, ale nie wiem, czy powinnam. Od 25 września 2018 r. Bank zablokował mi 12 500 zł na poczet egzekucji komorniczej. Jest zbiegiem egzekucji 2 komorników. Dwukrotnie byłam w kancelarii i napisałam dwa pisma do komornika, ale bez skutku. Minęło już 6 miesięcy i nic się nie dzieje, pieniądze ciągle są zablokowane w banku. Odsetki się naliczają i koszty komornicze też.

 13. Avatar
  Małgorzata

  Skarga od 2019 zł. podlega opłacie 50 zł, nie 100 zł! Proszę zapoznać się z przepisami.

 14. Avatar

  Wysłałem skargę na działalność komornika do sądu i komornika. Działał on na podstawie nakazu zapłaty z 2009 r. który się już przedawnił, według mojej wiedzy. Mimo skargi komornik dokonał egzekucji. Odpowiedzi z sądu jeszcze nie dostałem. Czy po złożeniu skargi komornik może tak po prostu prowadzić egzekucje? Kiedy mogę się spodziewać odpowiedzi z sądu? Ogólnie co robić?

 15. Avatar

  W styczniu sąd zasądził zwrot przez ULTIMO niesłusznie pobranej kwoty ok. 5 300 zł. Natomiast komornik dodatkowo pobrał ponad 2500 zł kosztów. ULTIMO zwróciło mi pieniążki, lecz komornik nie a przecież kwoty te zostały przez nich niesłusznie wyegzekwowane. Dlaczego ja mam pokrywać koszty komornicze? Czy istnieje szansa na ich odzyskanie?

Comments are closed.