Skarga na komornika – KIEDY i w JAKICH sytuacjach [WZÓR] 2020

Skarga na komornika to narzędzie, z którego musisz skorzystać, jeśli jesteś przekonania, że komornik łamie prawo, lub gdy przekracza swoje uprawnienia. W dzisiejszym artykule wymienię najczęstsze przypadki i sytuacje, w których komornicy są skarżeni, dowiesz się też czy słusznie…


Skarga na komornika

Czytając art. 767 kodeksu postępowania cywilnego, dochodzimy do wniosku, że tak naprawdę, każda czynność komornika może zostać zaskarżona. Niestety ogromna część skarg na czynności komornika, jest oparta na błędnych i nieprawdziwych przesłankach, co oczywiście skutkuje jej odrzuceniem przez sąd. Jakie wadliwe zarzuty najczęściej podnoszą dłużnicy?

skarga-na-czynności-komornika
Zobacz, kiedy należy zaskarżyć czynności komornicze

Komornik egzekwuje przedawniony dług

Jeśli zamierzasz złożyć skargę na czynności, które prowadzi komornik, egzekwując od Ciebie przedawniony dług, to czytaj dalej: Przytaczając art. 840 kodeksu postępowania cywilnego (kpc.), czytamy:

„organ egzekucyjny (komornik) nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym”

A więc komornik nie bada, czy egzekwowany dług jest przedawniony, czy nie, to nie leży w jego obowiązku. Można oczywiście podnieść zarzut przedawnienia długu, ale przed sądem, czyli w drodze powództwa określonego w art. 840 § 1 pkt 2 kpc.:

gdzie czytamy:

„Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli: (…)po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane”.

Dług spłacony a komornik prowadzi egzekucję

To bardzo niemiłe uczucie, kiedy dowiadujemy się, że pomimo spłaconego długu, komornik wszczął egzekucję. Takie pomyłki zdarzają się dość często i są czystym zaniedbaniem wierzyciela, który mimo otrzymanych pieniędzy, nie zapobiegł egzekucji komorniczej.

Trzeba pamiętać, że komornik działa na zlecenie wierzyciela więc, zamiast składać skargę na czynności komornika, warto szybko skontaktować się z wierzycielem, który ma obowiązek złożyć do komornika wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego!

Komornik zaniżył wartość ruchomości, skarga na oszacowanie

Komornik po zajęciu ruchomości bądź nieruchomości, następnie dokonuje oszacowania zajętych rzeczy, chyba że jego wiedza nie jest na tyle wystarczająca, aby dokonać właściwej wyceny.

W takich przypadkach komornik musi powołać biegłego sądowego, aby ten dokonał prawidłowej wyceny ruchomości, bądź nieruchomości.

Biegły zostanie również powołany, jeśli złożymy skargę na wycenę, której dokonał komornik. Taką skargę składa się do komornika, a nie do sądu.

„Skargę na oszacowanie komornika wnosi się do komornika przy zajęciu ruchomości, a gdyby to nie było możliwe – do dnia licytacji” (art. 853 § 2 kpc).

Komornik zajął rzeczy nienależące do mnie, a do osoby trzeciej

Skarga na czynności komornika za zajęcie ruchomości osoby trzeciej to jedna z najczęstszych skarg, z jakimi dłużnicy występują do komornika. Warto wiedzieć, że komornik nie bada stanu prawnego zajmowanej ruchomości!

Posługując się znowu przepisami kodeksu postępowania cywilnego, natykamy się na przepis, który jasno mówi, że komornik dokonuje zajęcia ruchomości, które są nawet tylko we władaniu dłużnika (art. 845 § 2 kpc.).

Komornik nie jest uprawniony do badania stosunku, w jakim pozostaje dłużnik do ruchomości, czy jest właścicielem rzeczy, jej współwłaścicielem, użytkownikiem, czy posiada rzecz w imieniu osoby trzeciej. Komornik powinien poprzestać na stwierdzeniu, że dłużnik włada daną rzeczą, gdyż władanie to faktyczna dyspozycja przedmiotem, niezależnie od stosunku prawnego władającego do tego przedmiotu

Jeśli komornik zajął rzecz osoby trzeciej to, zamiast składać skargę na czynności komornika, wystarczy, że osoba ta, dokona zwolnienia zajętej rzeczy spod egzekucji, poprzez powództwo które określa art. 841 Kpc.

Art. 841.
§1. Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.
§2. Jeżeli dłużnik zaprzecza prawu powoda, należy oprócz wierzyciela pozwać również dłużnika.
§3. Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych.

Zajęcie przez komornika konta bankowego, na które wpływają alimenty i inne świadczenia niepodlegające egzekucji komorniczej

Zanim złożysz skargę na komornika za zajęcie konta bankowego, na który wpływają świadczenia i alimenty nieobjęte egzekucją komorniczą, to wiedz, że komornik nie ma wglądu do tego, skąd pochodzą pieniądze zgromadzone na Twoim koncie bankowym.

Jeśli chcesz chronić pieniądze z alimentów i innych świadczeń, które otrzymujesz to, zamiast składać skargę na komornika, złóż wniosek do komornika o umorzenie egzekucji komorniczej z rachunku bankowego w odniesieniu do wpływów, które nie podlegają egzekucji.

Jeśli jeszcze bardziej chcesz zabezpieczyć pieniądze z alimentów i innych świadczeń przed zajęciem przez komornika, to rozważ założenie konta socjalnego <— czytając ten poradnik, dowiesz się jak to zrobić krok po kroku.

Jak złożyć skargę na komornika?

Przygotowaną odpowiednio skargę, należy wnieść bezpośrednio do komornika, który zaniechał zaskarżonej czynności lub dokonał jej. Komornik ma następnie obowiązek, aby w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi, sporządzić uzasadnienie zaskarżonej czynności, lub przyczyn jej zaniechania i przekazuje to uzasadnienie wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu no, chyba że skargę na swoje czynności, w całości uwzględnia.

Jeśli tak się stanie, to o uwzględnieniu skargi, komornik zawiadamia skarżącego oraz osoby zainteresowane, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Nadzór sądowy nad komornikiem

Jeśli nie ma zbytnio podstaw, aby składać skargę na czynności komornika, to możesz przecież zastosować inne skuteczne narzędzie, jakim jest nadzór sądowy nad komornikiem.

Nadzór sądowy przewiduje art. 759 § 2 kpc. Komornik, mając nad sobą taki nadzór, wykonuje polecenia sądu, zmierzające do zapewnienia należytego wykonania egzekucji, sąd wtedy ma też szanse usunąć spostrzeżone uchybienia.

Należy podkreślić tutaj, że art. 759 § 2 kpc. składa się tak naprawdę z dwóch części, które dają organowi egzekucyjnemu, którym jest sąd, dwa uprawnienia, pierwsze z nich to uprawnienie do wydawania odpowiednich zarządzeń, a drugie uprawnienie, to usuwanie spostrzeżonych uchybień w trakcie egzekucji komorniczej.

Na koniec przytoczę jeszcze sam przepis mówiący o skardze na czynności komornika, który warto znać:

Art. 767. Skarga na czynności komornika

Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

§ 1. Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad.

§ 11. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług.

§ 2. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.

§ 3. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

§ 4. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach − od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia − od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.

§ 5. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

13 komentarzy w “Skarga na komornika – KIEDY i w JAKICH sytuacjach [WZÓR] 2020”
 1. Dobrze, że organ egzekucyjny ma nad sobą jakąś inną władzę, np. sąd, i dobrze w ogóle istnieje coś takiego jak skarga na czynności komornika, bez tego komornik mimo, że już teraz czuje się bezkarnie, czułby się jak Bóg i Władca. A tak przynajmniej można wnieść na niego skargę. Teraz wchodzą nowe przepisy i z tego co czytałam, komornik przy egzekucji na dłużniku, sam powinien dostarczyć mu wzór wniosku, aby w razie czego dłużnik mógł złożyć skargę.

 2. Witam, komornik bez powiadamiania mnie zajął moje wynagrodzenie u dawnego pracodawcy (gdzie już nie pracuję od 1-go lipca 2018r) komornik zajął też moje konta bankowe zanim dowiedziałam się, że mam komukolwiek, cokolwiek zapłacić.

  Postanowienie z Sądu Okręgowego (odwoławczego) o zapłacie kwoty (czyli o tym, że zasądzono ode mnie kwotę1425,16 zł na rzecz mojego byłego partnera) otrzymałam 17 lipca 2018r. już jak wspomniałam, po rozpoczętych czynnościach komorniczych.

  W tym samym dniu (17 lipca 2018r.), po otrzymaniu Postanowienia oraz zgodnie z nim, zapłaciłam całość powodowi 8 lipca, na kilka godzin przed otrzymaniem pisma od komornika, do mojego domu, pod moją nieobecność (dowiedziałam się o tym od sąsiadów) został wysłany asesor komornika wraz z niezidentyfikowanym innym mężczyzną (jak się później okazało był to kierowca samochodu, którym przybyli obaj panowie) i wypytywali sąsiadów o mnie i inne szczegóły dot. mojego życia, majątku etc.

  Na koniec wizyty pozostawili kartkę w skrzynce pocztowej, że mam się stawić w kancelarii komorniczej 30 lipca z zagrożeniem otwarcia mojego domu wraz ze ślusarzem i policją.

  Asesor został poinformowany, że dług nie istnieje i że został zapłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami tuż po otrzymaniu postanowienia w dniu wczorajszym (17 lipca).

  Po wizycie asesora (18 lipca 2018r.) otrzymałam za pośrednictwem poczty pismo od komornika w sprawie rzekomego długu. W odpowiedzi, natychmiast wysłałam drogą mailową i pocztową do komornika informację (wraz z dokumentami potwierdzającymi) o uiszczeniu zapłaty w oparciu o Postanowienie Sądu Okręgowego.

  Wysłałam również prośbę od odstąpienie od jakichkolwiek czynności, ponieważ sprawa długu w/g mnie była i jest bezprzedmiotowa, a zajęcie wynagrodzenia i kont nieuzasadnione. Informację o prowadzonej egzekucji otrzymałam od komornika dzień po uregulowaniu długo (18 lipca 2018r.).

  Zachowanie asesora było takie, jak opisałam powyżej. Komornik do dziś nie zareagował na moje pisma i nie przesłał żadnych informacji w mojej sprawie, o które prosiłam.

  Zatem, co w tej sytuacji mogę zrobić i jakie prawa w tej kwestii mi przysługują? Wiem, że na ewentualne złożenie skargi mam 7 dni (czas do środy, czyli do jutra). Dziękuję za odpowiedź, w razie dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.

  1. Janina Gołębiecka

   To prawda, masz 7 dni na złożenie skargi na komornika, ale jeśli nie zmieścisz się w tym terminie, to wciąż możesz złożyć skargę na komornika do prezesa sądu w obrębie którego ten komornik działa, skutki będę te same. Jeśli komornik opieszale podchodzi do sprawy, to możesz złożyć skargę na opieszałość komornika <-- koniecznie przeczytaj ten wpis.

 3. Witam, a co robić jeśli komornik ze mną nie kontaktuję się. Zajął mi całe wynagrodzenie z umowy o pracę.

  1. Janina Gołębiecka

   W takim razie musisz zapytać swojego pracodawcę o dane komornika na rzecz którego trafia Twoje wynagrodzenie. Otrzymawszy te informacje, należy skontaktować się z komornikiem i zażądać przestrzegania kwoty wolnej przy egzekucji z wynagrodzenia. Jeśli pracujesz na umowę o pracę, to komornik musi przestrzegać kwoty wolnej od zajęcia, która oscyluje w kwocie 1530 zł/miesięcznie. Jeśli natomiast jesteś zatrudniony na umowę zlecenie, to komornik może takie wynagrodzenie zająć w całości, chyba, że jest to Twoje jedyne źródło dochodu, wtedy składa się do komornika oświadczenie, że wynagrodzenie pochodzące z tytułu umowy zlecenie, jest Twoim jedynym źródłem dochodu, wzór takiego wniosku znajdziesz w dziale WZORY PISM. Ale tak jak pisałam, najpierw musisz dowiedzieć się który komornik prowadzi przeciwko Tobie egzekucję z pensji.

 4. Witam. Komornik zablokował na moim rachunku bankowym kwotę w wysokości prawie 3500 zł, nie uwzględniając kwoty wolnej od zajęcia komorniczego. Nie pracuję w Polsce, a wpłaty na konto, są wpłatami własnymi. Konto zablokowane zostało 31 sierpnia, a w tym miesiącu miałam wpłaty na 2900 zł. Kwota zajęcia rachunku przekracza zatem jego stan. Ponadto w momencie zablokowania na rachunku bankowym posiadałam około 5 zł. Czy komornik miał prawo do zablokowania mi takiej kwoty? Czy mam podstawy do napisania skargi na komornika?

  1. Janina Gołębiecka

   Komornik ma prawny obowiązek, aby pozostawić dłużnikowi kwotę wolną od zajęcia przy egzekucji z konta bankowego. Jeśli komornik nie przestrzega tej zasady, to można to rozwiązać na 3 sposoby, pierwszy – idziesz do komornika i rozmawiasz z nim jak człowiek człowiekiem, że zablokował on całą sumę na Twoim koncie bankowym, komornik przeprasza i odblokowuje część kwoty wolnej od zajęcia komorniczego. Rozwiązanie drugie: składasz pismo do komornika o wyłączenie części zablokowanej kwoty spod zajęcia (wzór takiego wniosku znajduje się w dziale WZORY PISM w sekcji nr. 2 “wzory pism dla dłużnika”. Rozwiązanie trzecie: składasz na komornika skargę, niestety złożenie skargi kosztuje Ciebie 100 zł.

   Myślę, że najtańszym, a równie skutecznym rozwiązaniem co sama skarga, jest złożenie pisma o włączenie spod zajęcia części kwoty będącej kwotą wolną od zajęcia. Pobierz wzór wniosku, wypełnij go i złóż wniosek u komornika. Wspomnę jeszcze tylko, że jest jedna sytuacja w której to komornik ma prawo zająć wszystkie pieniądze znajdujące się na koncie bankowym dłużnika. Jest to sytuacja w której dłużnik ma długi za alimenty, wtedy komornika nie obowiązuje kwota wolna przy egzekucji z rachunku bankowego. Pozdrawiam.

 5. dzień dobry. złożyłem skargę na komornika 27/04/2018 a w piśmie od sądu… jest odrzucenie ponieważ skarga wniesiona jest po terminie. gdyż na piśmie z sadu jak składałem ma date 27/04/2018 a na piśmie z sądu 9/05/2018

  1. Janina Gołębiecka

   Skarga na czynności komornika powinna być wniesiona w terminie 7 dni od dnia:

   – dokonania danej czynności przez komornika sądowego, jeżeli wiedziałeś o danej czynności wiedziała;
   – zawiadomienia danej osoby o dokonaniu przez komornika danej czynności;
   – w którym dana czynność komornicza powinna być dokonana a nie została;
   – kiedy dowiedziałeś się o danej czynności którą dokonał komornik sądowy.

   Najwyraźniej nie zastosowałeś się do którego z powyższych, dlatego sąd odrzucił Twoją skargę na komornika. Oczywiście możesz jeszcze złożyć do sądu wniosek o przywrócenie terminu na złożenie skargi na komornika, jeśli nie dotrzymałeś tego terminu z nieswojej winy.

   Ewentualnie możesz jeszcze złożyć skargę na komornika do prezesa sądu przy którym działa komornik. Wtedy żadne terminy nie obowiązują…

 6. Co zrobić żeby komornik nie zabrał rzeczy należących do osób trzecich, które mieszkają pod tym samym adresem co dłużnik ? Czy dokumenty potwierdzające własność np rachunek , faktura wystarczą jeśli osoba trzecia pokaże je komornikowi ?

  1. Janina Gołębiecka

   Tak Madziu, jeśli będziesz posiadać dowód zakupu przedmiotów, które będzie chciał zająć komornik, to nie zostaną one przez niego zabrane.

 7. Witam, moja sytuacja wygląda następująco, mam zasadzone alimenty w kwocie 600 zł na córkę, od byłego partnera, w 2016 roku w czerwcu złożyłam papiery do komornika, tam gdzie mieszka dłużnik, przez 1,5 roku komornik ściągał ponad 700 zł z konta ojca mojego dziecka, ponieważ zadłużenie na dzień 9.02.2016 wynosiło ok 7 tys, w 2017 w maju komornik nie ściągnął nic, postanowiłam zasięgnąć pomocy z OPS, zostały mi przydzielone alimenty na córkę w wysokości 500 zł msc, od stycznia 2019 podjęłam prace w placówce medycznej, mój dochód znacznie przekracza próg aby uzyskać alimenty od OPS, wystąpiłam o uchylenie decyzji, bo po rozmowie z komornikiem pieniądze miały trafiać na moje konto, w momencie kiedy zabrałam papiery z OPS, komornik nie robi nic, dłużnik wciąż pracuje w tej samej firmie Huta miedzi, po telefonicznym kontakcie uzyskałam odpowiedz, ze 18 lutego tego roku wysłane zostało pismo z zapytaniem do ZUS-u, czy dłużnik wciąż pracuje, odpowiedz (pracuje) a ja wciąż nie mam żadnego przelewu od komornika, bo firma nie wysłała pieniędzy, jest to 2 msc jak czekam na jakakolwiek kwotę, mimo iż ojciec dziecka wciąż pracuje, legalnie ! pani komornik dopiero w 1 tyg marca będzie wysylac ponaglenie, co mam robić?

 8. Skarga na komornika gdzie złożyć? Mój mąż pracuje na umowę o pracę na 3/4 etatu, zakład pracy płaci 100 zł dla komornika w zależności, ile wypłaty wyjdzie, drugi komornik na tego, co chcemy skargę złożyć, wysłał pismo do zakładu pracy i zablokował rachunek bankowy, z tym że mąż po potrąceniu jednego komornika otrzymuje 1100 zł na konto, blokada jest na 517 zł, wiem, że tyle nie może zająć, w ogóle nie może zająć żadnej kwoty, bo 1100 zł musi tak zostać, dlatego chcemy złożyć skargę tylko gdzie, bo komornik jest z Warszawy, a my mieszkamy w Białymstoku.

Comments are closed.