Skarga na komornika - KIEDY i w JAKICH sytuacjach [PORADNIK] 2018 • JakwyjśćZdługów.pl

Zobacz jak wyjść z długów! jak oszczędzać i jak zarobić pieniądze!

Każdy dług jest zły! ZOBACZ jak wyjść z długów, jak oszczędzać i jak zarobić pieniądze na spłatę zadłużenia! Jak się pozbyć długów komorniczych. Co to jest pętla zadłużenia – jak jej uniknąć i jak wyjść z zadłużenia!

Skarga na komornika – KIEDY i w JAKICH sytuacjach [PORADNIK] 2018

Skarga na komornika, to narzędzie z którego musisz skorzystać, jeśli jesteś przekonania, że komornik łamie prawo, lub gdy przekracza swoje uprawnienia. W dzisiejszym artykule, wymienię najczęstsze przypadki i sytuacje, w których komornicy są skarżeni, dowiesz się też czy słusznie…

Czytając art. 767 kodeksu postępowania cywilnego, dochodzimy do wniosku, że tak naprawdę, każda czynność komornika może zostać zaskarżona. Niestety ogromna część skarg na czynności komornika, jest oparta na błędnych i nieprawdziwych przesłankach, co oczywiście skutkuje jej odrzuceniem przez sąd. Jakie wadliwe zarzuty najczęściej podnoszą dłużnicy?

skarga-na-czynności-komornika

Zobacz kiedy należy zaskarżyć czynności komornicze

#Komornik egzekwuje przedawniony dług

Jeśli zamierzasz złożyć skargę na czynności które prowadzi komornik, egzekwując od Ciebie przedawniony dług, to czytaj dalej: Przytaczając art. 840 kodeksu postępowania cywilnego (kpc), czytamy:

„organ egzekucyjny (komornik) nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym”

A więc komornik nie bada, czy egzekwowany dług jest przedawniony czy nie, to nie leży w jego obowiązku. Można oczywiście podnieść zarzut przedawnienia długu, ale przed sądem, czyli w drodze powództwa określonego w art. 840 § 1 pkt 2 kpc:

gdzie czytamy:

„Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli: (…)po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane”.

#Dług spłacony a komornik prowadzi egzekucję

To bardzo niemiłe uczucie, kiedy dowiadujemy się, że pomimo spłaconego długu, komornik wszczął egzekucję. Takie pomyłki zdarzają się dość często i są czystym zaniedbaniem wierzyciela, który mimo otrzymanych pieniędzy, nie zapobiegł egzekucji komorniczej.

Trzeba pamiętać, że komornik działa na zlecenie wierzyciela, więc zamiast składać skargę na czynności komornika, warto szybko skontaktować się z wierzycielem, który ma obowiązek złożyć do komornika wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego!

Komornik zaniżył wartość ruchomości, skarga na oszacowanie

Komornik po zajęciu ruchomości bądź nieruchomości, następnie dokonuje oszacowania zajętych rzeczy, chyba że jego wiedza nie jest na tyle wystarczająca, aby dokonać właściwej wyceny.

W takich przypadkach, komornik musi powołać biegłego sądowego, aby ten dokonał prawidłowej wyceny ruchomości, bądź nieruchomości.

Biegły zostanie również powołany, jeśli złożymy skargę na wycenę, której dokonał komornik. Taką skargę składa się do komornika a nie do sądu.

„Skargę na oszacowanie komornika wnosi się do komornika przy zajęciu ruchomości, a gdyby to nie było możliwe – do dnia licytacji” (art. 853 § 2 kpc).

Komornik zajął rzeczy nienależące do mnie, a do osoby trzeciej

Skarga na czynności komornika za zajęcie ruchomości osoby trzeciej, to jedna z najczęstszych skarg z jakimi dłużnicy występują do komornika. Warto wiedzieć, że komornik nie bada stanu prawnego zajmowanej ruchomości!

Posługując się znowu przepisami kodeksu postępowania cywilnego, natykamy się na przepis, który jasno mówi, że komornik dokonuje zajęcia ruchomości, które są nawet tylko we władaniu dłużnika (art. 845 § 2 kpc).

Komornik nie jest uprawniony do badania stosunku, w jakim pozostaje dłużnik do ruchomości, czy jest właścicielem rzeczy, jej współwłaścicielem, użytkownikiem, czy posiada rzecz w imieniu osoby trzeciej. Komornik powinien poprzestać na stwierdzeniu, że dłużnik włada daną rzeczą, gdyż władanie to faktyczna dyspozycja przedmiotem, niezależnie od stosunku prawnego władającego do tego przedmiotu

Jeśli komornik zajął rzecz osoby trzeciej, to zamiast składać skargę na czynności komornika, wystarczy, że osoba ta, dokona zwolnienia zajętej rzeczy spod egzekucji, poprzez powództwo które określa art. 841 Kpc.

Art. 841.
§1. Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.
§2. Jeżeli dłużnik zaprzecza prawu powoda, należy oprócz wierzyciela pozwać również dłużnika.
§3. Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych.

Zajęcie przez komornika konta bankowego, na które wpływają alimenty i inne świadczenia nie podlegające egzekucji komorniczej

Zanim złożysz skargę na komornika za zajęcie konta bankowego na który wpływają świadczenia i alimenty nie objęte egzekucją komorniczą, to wiedz, że komornik nie ma wglądu do tego, skąd pochodzą pieniądze zgromadzone na Twoim koncie bankowym.

Jeśli chcesz chronić pieniądze z alimentów i innych świadczeń które otrzymujesz, to zamiast składać skargę na komornika, złóż wniosek do komornika o umorzenie egzekucji komorniczej z rachunku bankowego w odniesieniu do wpływów, które nie podlegają egzekucji.

Jeśli jeszcze bardziej chcesz zabezpieczyć pieniądze z alimentów i innych świadczeń przed zajęciem przez komornika, to rozważ założenie konta socjalnego <– czytając ten poradnik, dowiesz się jak to zrobić krok po kroku.

Jak złożyć skargę na komornika?

Przygotowaną odpowiednio skargę, należy wnieść bezpośrednio do komornika, który zaniechał zaskarżonej czynności lub dokonał jej. Komornik ma następnie obowiązek, aby w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi, sporządzić uzasadnienie zaskarżonej czynności, lub przyczyn jej zaniechania i przekazuje to uzasadnienie wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, no chyba że skargę na swoje czynności, w całości uwzględnia.

Jeśli tak się stanie, to o uwzględnieniu skargi, komornik zawiadamia skarżącego oraz osoby zainteresowane, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Nadzór sądowy nad komornikiem

Jeśli nie ma zbytnio podstaw, aby składać skargę na czynności komornika, to możesz przecież zastosować inne skuteczne narzędzie, jakim jest nadzór sądowy nad komornikiem.

Nadzór sądowy, przewiduje art. 759 § 2 kpc. Komornik mając nad sobą taki nadzór, wykonuje polecenia sądu, zmierzające do zapewnienia należytego wykonania egzekucji, sąd wtedy ma też szanse usunąć spostrzeżone uchybienia.

Należy podkreślić tutaj, że art. 759 § 2 kpc. składa się tak naprawdę z dwóch części, które dają organowi egzekucyjnemu, którym jest sąd, dwa uprawnienia, pierwsze z nich to uprawnienie do wydawania odpowiednich zarządzeń, a drugie uprawnienie, to usuwanie spostrzeżonych uchybień w trakcie egzekucji komorniczej.

Na koniec przytoczę jeszcze sam przepis mówiący o skardze na czynności komornika, który warto znać:

Art. 767. Skarga na czynności komornika

Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

§ 1. Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad.

§ 11. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług.

§ 2. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.

§ 3. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

§ 4. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach − od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia − od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.

§ 5. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Wzór skargi na komornika

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

[0]
możesz dodać do koszyka kolejny formularz lub przejść do finalizacji transakcji
0.00 zł Zapłać

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!
1 Udostępnień

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4,60 out of 5)
Loading...

PORADNIK:JAK NIE PŁACIĆ DŁUGÓW?

Zobacz co robić, żeby uniknąć płacenia długów! tylko LEGALNE SPOSOBY!

[mc4wp_form id="5323"]

1 Comment

  1. Doktorek

    Dobrze, że organ egzekucyjny ma nad sobą jakąś inną władzę, np. sąd, i dobrze w ogóle istnieje coś takiego jak skarga na czynności komornika, bez tego komornik mimo, że już teraz czuje się bezkarnie, czułby się jak Bóg i Władca. A tak przynajmniej można wnieść na niego skargę. Teraz wchodzą nowe przepisy i z tego co czytałam, komornik przy egzekucji na dłużniku, sam powinien dostarczyć mu wzór wniosku, aby w razie czego dłużnik mógł złożyć skargę.

NAPISZ KOMENTARZ