Witam, piszę ponieważ problem dotyczy narzeczonego i nie wiemy co z tą sytuacją zrobić. Narzeczony miał długi, jakieś 3 miesiące temu udało mu się to spłacić, wszystko było uzgodnione przez telefon na jakie konta przelać pieniądze itp, w tym samym dniu przelewy zostały zrobione i zajęcia miały zostać odblokowane.

Nie wiemy już co robić, bo cały czas ściągana jest połowa wynagrodzenia, wpływa druga połowa z czego też blokowana cześć niej jest przez bank. Był u komornika, dowiadywał się i nie uzyskał żadnych informacji, można powiedzieć że został zbyty… Załamujemy już ręce.


Przyznam, że sytuacja dość dziwna? nie powiedzieć, że komiczna? skoro narzeczony ustalił z komornikiem konta bankowe, na które ma on spłacać swoje zadłużenie, oraz kwotę jaka na te konta miała wpłynąć, to sprawa powinna już dawno mieć swój koniec.

Myślę, że zawodzi tutaj przewlekłość i opieszałość komornika, który być może w natłoku spraw, nie jest w stanie terminowo wywiązywać się z wcześniej omówionych uzgodnień.

Bank blokuje część pieniędzy, które wpływają na konto, ponieważ bank nie otrzymał od komornika pisma, które zwalnia to konto spod zajęcia komorniczego.

Tak samo ma się sprawa z pracodawcą, dopóki ten nie otrzyma od komornika pisma, które zwolni wynagrodzenie Twojego narzeczonego spod zajęcia, to pracodawca w innym wypadku, nie ma prawa zaprzestać zajmowania części wynagrodzenia.

Nie widzę innej opcji jak tylko złożyć skargę na czynności komornika, bo przecież jak długo można mieć zajmowane wynagrodzenia, oraz zablokowane konto bankowe? tak naprawdę, komornik, to taka święta krowa, nie obowiązują go prawie żadne terminy, robi co chce i kiedy chce, ale jemu za to trzeba podporządkować się bardzo rygorystycznie!

Art. 767. § 1. Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad.

§ 5. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Jedyną formą „walki” z komornikiem, jest droga urzędowa, czyli w Waszym przypadku skarga na czynności komornicze. W dziale wzory pism komorniczych znajduje się gotowy dokument, który należy wydrukować, wypełnić i złożyć w kancelarii komorniczej osobiście, lub wysłać listownie, warto oczywiście zanieść skargę na komornika osobiście.

Wtedy komornik ma 3 dni robocze na ustosunkowanie się do wniesionej przez Was skargi lub przekazanie Waszej skargi, oraz wszystkich akt sprawy do sądu rejonowego, jeśli komornik nie zgadza się z Waszym zarzutem.

UWAGA: Wniesienie skargi na komornika kosztuje 100 zł, ale tylko w przypadku, gdy komornik nie zgodzi się Waszymi zarzutami przeciwko niemu, wtedy skarga na komornika wędruje do sądu rejonowego i dopiero wtedy należy uiścić opłatę sądową.

Jeśli natomiast komornik uwzględnia skargę, to nie jest ona dalej przekazywana do sądu rejonowego, czyli w tej sytuacji nie powstaje obowiązek uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 100 zł.

… kolejna bardzo ważna rzecz:

Skarga na bezczynność komornika czy skarga na czynność komornika?

Jeśli Wasza skarga na czynności komornika, będzie miała formę skargi na bezczynność komornika, to wtedy złożenie takiej skargi niewiele pomoże, nie można złożyć skargi na bezczynność komornika, ponieważ bezczynność komornika nie jest równoznaczna z zaniechaniem przez komornika jakiegoś działania.

Jeśli chcecie złożyć skargę na bezczynność komornika, to wtedy składacie skargę na przewlekłość postępowania egzekucyjnego.

Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego

USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki:

Art. 1.

1. Ustawa reguluje zasady i tryb wnoszenia oraz rozpoznawania skargi strony, której prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki zostało naruszone na skutek działania lub bezczynności sądu.

2. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio, gdy na skutek działania lub bezczynności sądu albo komornika sądowego doszło do naruszenia prawa strony do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego.

Jeśli więc chodzi o postępowanie egzekucyjne, to skarga na przewlekłość komornika będzie całkowicie uzasadniona, jeżeli komornik nie podejmuje żadnych czynności lub przeprowadza toczące się już postępowanie egzekucyjne ze znaczną zwłoką, oraz na szkodę dłużnika.

Składając skargę na przewlekłość komornika, musicie dokładnie opisać, na czym polega przewlekłość komornika, wskazać okoliczności jako potwierdzenie i najlepiej udowodnić to, czyli w Waszym przypadku pomocne byłyby dowody spłaty zadłużenia, czyli wydrukowane wyciągi z konta.

Sąd po rozpatrzeniu skargi, może zalecić komornikowi, który opieszale prowadzi Waszą sprawę, wykonanie w odpowiednim terminie odpowiednich czynności, mających na celu przyspieszyć zakończenie egzekucji.

Co ciekawe, jeśli sąd uwzględni Waszą skargę, to na żądanie osoby, która wniosła skargę na opieszałość komornika, sąd w przypadku skargi na przewlekłość postępowania prowadzonego przez komornika – może przyznać Wam od komornika zadośćuczynienie w wysokości od 2.000 do 20.000 zł.

Warto więc wytoczyć komornikowi proces i domagać się odszkodowania. Ale tak jak pisałam, to dopiero gdy sąd uwzględni Waszą skargę.

Skarga na czynności komornika, czy też przewlekłość prowadzonego przez niego postępowania niestety podlega opłacie w wysokości 100 zł. Wzór skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego <– możesz pobrać tutaj.

Mam nadzieję, że na pewno jakoś poradzicie sobie w tej batalii z komornikiem. Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego lub generalna skarga na komornika na pewno zmotywuje komornika do szybkiego działania. Życzę wszystkiego dobrego i wielkie brawo za szybkie wyjście z długów!

Artykuły, które warto przeczytać:

[0]
możesz dodać do koszyka kolejny formularz lub przejść do finalizacji transakcji
0.00 zł Zapłać

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!