Skarga na przewlekłość postępowania WZÓR + omówienie

Przewlekłość postępowania sądowego, egzekucyjnego, administracyjnego może wywołać wiele szkód dla strony czekającej na rozstrzygnięcie lub zakończenie sprawy.

W sprawach, w których występuje nieuzasadniona zwłoka, strona postępowania ma prawo złożyć skargę na przewlekłość postępowania, domagając się zasądzenia stosownej rekompensaty pieniężnej.

Wzór skargi na przewlekłość postępowania pobierzesz poniżej.

Czym jest przewlekłość postępowania?

Przewlekłość postępowania ma miejsce wówczas, kiedy postępowanie prowadzone przez dany organ, urząd, czy sąd trwa dłużej, niż jest to konieczne, do wyjaśnienia wszelkich istotnych okoliczności faktycznych i prawnych.

Aby doszło do ustalenia, że dane postępowanie rzeczywiście trwa dłużej, niż jest to konieczne, analizie podlega m.in.:

 • czas trwania postępowania
 • wieloetapowość postępowania
 • stopień faktycznego i prawnego skomplikowania sprawy
 • szczególne znaczenie sprawy dla strony postępowania.

W jakich sprawach przysługuje skarga na przewlekłość postępowania?

Skarga na przewlekłość postępowania przysługuje m.in.:

 • w sprawach karnych i w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Policję i Prokuraturę
 • w sprawach administracyjnych prowadzonych przez właściwy urząd lub jego wydział, w sprawach przed Kolegium Odwoławczym i Sądem Administracyjnym
 • w sprawach cywilnych prowadzonych przez Sądy Cywilne
 • w sprawach egzekucyjnych prowadzonych przez Komorników Sądowych.

Najwięcej skarg na przewlekłość postępowania w Polsce dotyczy spraw cywilnych prowadzonych przez Sądy Rejonowe, w szczególności spraw o zapłatę, spraw spadkowych, o zasiedzenie, ustanowienie służebności, podział majątku lub zniesienie współwłasności.

W jednym z zaskarżonych postępowań sprawa trwała dłużej niż 8 lat.

Zgodnie ze statystykami prowadzonymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości liczba skarg na przewlekłość postępowań sądowych wzrosła z niespełna 3 tysięcy w 2008 roku do ponad 18 tysięcy w roku 2018.

Skarga na przewlekłość postępowania wzór

skarga-na-przewleklosc-postepowania-wzor-doc-pdf

Skarga na przewlekłość postępowania WZÓR

Kto może złożyć skargę na przewlekłość postępowania?

Skarga na przewlekłość postępowania przysługuje przede wszystkim stronie postępowania. Jednakże zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, skargę na przewlekłość postępowania złożyć może:

 • wnioskodawca – w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 • pokrzywdzony nawet jeśli nie jest stroną postępowania – w postępowaniu karnym
 • uczestnik postępowania i interwenient uboczny – w postępowaniu cywilnym
 • uczestnik i skarżący – w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • wierzyciel, dłużnik lub inna osoba realizująca swoje uprawnienia – w postępowaniu egzekucyjnym oraz w innym postępowaniu dotyczącym wykonania orzeczenia sądowego.

Gdzie i kiedy złożyć skargę na przewlekłość postępowania?

Skargę należy złożyć do organu zajmującego się prowadzeniem danej sprawy – w postępowaniu sądowym – sądowi, w przygotowawczym – prokuratorowi, w sprawach urzędowych – właściwemu organowi.

Skargę na przewlekłość postępowania rozpoznawać będzie organ nadrzędny nad prowadzącym postępowanie lub sąd nadrzędny. Skarga powinna zostać złożona w toku sprawy. Po zakończeniu postępowania skarga na przewlekłość nie może być złożona.

Ile kosztuje złożenie skargi? opłata od skargi na przewlekłość postępowania przygotowawczego i sądowego wynosi 200 zł.

Co powinna zawierać skarga na przewlekłość postępowania?

 Skarga na przewlekłość postępowania powinna zawierać żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie.

Ponadto w skardze powinny znaleźć się okoliczności uzasadniających żądanie m.in.:

 • uchybienia procesowe
 • okresy bezczynności
 • długość przerw między kolejnymi rozprawami
 • zbyt odległy termin wyznaczenia pierwszej rozprawy
 • nieuzasadnione zawieszenie postępowania
 • długotrwałe oczekiwanie na opinie biegłych
 • nieterminowość sporządzania uzasadnień
 • opieszałość w przeprowadzeniu postępowania dowodowego.

Dodatkowo skarżący ma prawo żądać, by organ nadrzędny dokonał konkretnych czynności w sprawie.

Skarżący może domagać się również zasądzenia odpowiedniej rekompensaty pieniężnej.

Odszkodowanie za przewlekłość postępowania

Zgodnie z regulacją art. 12 ustęp 4 ustawy o skardze na przewlekłość postępowania uwzględniając skargę, sąd na żądanie skarżącego może przyznać z budżetu Skarbu Państwa, a w przypadku skargi na przewlekłość postępowania prowadzonego przez komornika – od komornika, sumę pieniężną w wysokości od 2 000 do 20 000 złotych.

Przy czym wysokość sumy pieniężnej, w powyższych granicach nie powinna wynieść mniej niż 500 złotych za każdy rok dotychczasowego trwania postępowania, niezależnie od tego, ilu etapów postępowania dotyczy stwierdzona przewlekłość postępowania.

Dodatkowo sąd może przyznać sumę pieniężną wyższą niż 500 złotych za każdy rok dotychczasowego trwania postępowania, jeżeli sprawa ma szczególne znaczenie dla skarżącego, który swoją postawą nie przyczynił się w sposób zawiniony do wydłużenia czasu trwania postępowania.

Średnia kwota zasądzonych w ostatnich latach odszkodowań za przewlekłość postępowań w sprawach cywilnych wyniosła 3 700 zł.

W sprawach karnych kwota ta była znacznie wyższa i wyniosła ponad 8 800 zł.

Uwzględnienie skargi na przewlekłość postępowania otwiera skarżącemu drogę po dodatkowe odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze