Co może komornik w 2018r. ? jakie są uprawnienia komornika? Komornik to funkcjonariusz publiczny, który działa z ramienia sądu rejonowego. Posiada z tej racji spore uprawnienia, co nie oznacza jednak, że może zająć wszystko, co mu się żywnie podoba. Co zatem komornik może, a czego nie? O tym m.in. w dzisiejszym poradniku!

Zadania i uprawnienia komornika

Skoro komornik jest funkcjonariuszem publicznym, a państwo ma prawo stosować w pewnych przypadkach opresję, to połączenie tych dwóch faktów potrafi wzbudzać grozę. Nie do końca słusznie.

Z drugiej jednak strony, tam, gdzie jakikolwiek rodzaj władzy, tam też rodzi się ryzyko nadużyć. Dlatego warto wiedzieć, w którym momencie komornik przekracza granicę prawa i staje ponad nim.

co-może-komornik-jakie-są-uprawnienia-komornika

Sprawdź co może komornik i jakie są jego uprawnienia i obowiązki!

By przejść płynnie do tego typu kwestii, należy najpierw uświadomić sobie, jakie uprawnienia ma komornik i jakie stoją przed nim zadania:

Po pierwsze, ma on wykonywać orzeczenia sądowe w sprawach dot. roszczeń finansowych i niepieniężnych, a także zabezpieczać owe roszczenia.

Poza tym, komornik realizuje inne tytuły wykonawcze oraz egzekucyjne, o ile te podlegają wykonaniu bez klauzuli. Tytuły takie są natomiast wydawane w oparciu o osobne przepisy prawa.

Komornik sporządza też protokoły stanu faktycznego, poprzedzające wszczęcie postępowania sądowego bądź zanim zostanie wydane orzeczenie.

…i dalsze obowiązki komornika

Do komornika należy również dostarczanie sądowych zawiadomień. Oprócz nich, doręcza także obwieszczenia, zażalenia i protesty, a wszystko to z potwierdzeniem odbioru oraz wyszczególnieniem daty.

Co być może nie należy do wiedzy powszechnej, komornik sprawuje też nadzór nad dobrowolnymi licytacjami o charakterze publicznym, jeśli organizator licytacji złoży o to wniosek.

Na głowie komornika jest też weryfikacja faktyczności oraz treści tytułów wykonawczych, jeśli te zostały wydane w postępowaniach elektronicznych.

Oczywiście, komornik poszukuje również majątku dłużnika, co zleca mu wierzyciel.

Mało kto jednak wie, że komornicy zabezpieczają też spadek i sporządzają inwentarz po spadkodawcy.

Nie znasz komornika od tej strony?

Jeśli odpowiadasz na to pytanie twierdząco, nie jest to nic dziwnego. Nie bez przyczyny na samym początku wymieniłam czynności, które można nazwać po prostu egzekucją komorniczą.

Tak naprawdę, komornik zajmuje się przede wszystkim właśnie przeprowadzaniem egzekucji komorniczej, dlatego statystyczny obywatel nie kojarzy go z niczym innym.

Niemniej, komornik ma obowiązek działania w zgodzie z prawem, mało tego, każdy komornik składa ślubowanie i zaznajamia się z regułami etyki zawodowej.

Teoretycznie, jest tu sporo rzeczy, które powinny trzymać komornika w ryzach. Pora więc odpowiedzieć na pytanie, do czego komornik jest zobowiązany, a do czego uprawniony.

Co może komornik i jakie ma prawa

Co może komornik a czego nie? Warto wiedzieć, że wszelkie działania egzekucyjne muszą posiadać podstawę, i to nie byle jaką.

Musimy mieć do czynienia z prawomocnym wyrokiem bądź nakazem zapłaty z klauzulą wykonalności w bonusie. Bez tego cały proces ściągania należności pozostaje abstrakcją.

Kiedy komornik pełni już swoje obowiązki, musi mieć przy sobie identyfikator, który wydała Krajowa Rada Komornicza. Identyfikator taki zawiera fotografię, dane osobowe komornika, pełnioną funkcję, a także oznaczenie sądu rejonowego, do którego jest przypisany.

Rzecz jasna, wszystko to ma na celu zapobiec potencjalnym nadużyciom już na samym starcie.

Czy komornik może wejść do mieszkania?

Kiedy komornik ma tytuł wykonawczy, może wejść do mieszkania, zaś dłużnik ma obowiązek wpuszczenia go. W razie odmowy, komornik ma prawo zarządzić przymusowe otwarcie i rewizję, dzwoniąc wtedy na policję i przeprowadzając to w jej asyście.

W takich przypadkach, nie należą do precedensu wyważenia drzwi i inne siłowe działania.

Przeważnie jednak komornik prowadzi egzekucję z konta bankowego, a co za tym idzie, pod ostrzałem znajduje się pensja, emerytura czy renta. W razie dłuższej niemożności egzekucji tą drogą, może dojść do egzekucji różnych ruchomości, jak auta, sprzęty AGD czy RTV… nie wyłączając nieruchomości, a więc domów, działek, mieszkań itd.

Jeśli chodzi o zajęte przedmioty, stają się one obiektem sprzedaży w publicznych licytacjach, zaś zdobyte tą drogą pieniądze służą do spłaty długu oraz wynagrodzenia dla komornika.

Przypadki nieoczywiste

Zajęte mogą być (niemal) wszystkie przedmioty, które znajdują się we władaniu osoby zadłużonej. Co oznacza „władanie”? To intuicyjny termin, więc zapewne się domyślasz, że niekoniecznie chodzi tu o bycie właścicielem danej rzeczy.

Komornicy mogą zajmować to, co jest w owym „władaniu”, lecz dłużnik może zażądać dopisania o tym wzmianki w protokole zajęcia, a komornik ma obowiązek ją sporządzić.

A propos, dłużnicy mogą dochodzić swoich praw sądowo, z pomocą powództwa przeciwegzekucyjnego, choć jest ono skierowane przeciwko wierzycielowi, a nie komornikowi.  To w przypadku naruszenia praw w drodze egzekucji komorniczej; kiedy takie naruszenia wchodzą w grę, omówię już za chwilkę.

Jest jednak jeszcze inny nieoczywisty przypadek, a mianowicie, zajęcie przedmiotów, które dłużnik oddał we władanie osobom trzecim.

Komornik takich przedmiotów zająć nie może, ale – tu właśnie pojawia się względność – jeśli osoby trzecie aprobują takie zajęcie, komornik ma drogę wolną.

Rzeczy nietykalne

Mamy pewne przepisy prawne, które ustalają cały szereg rzeczy nigdy nie podlegających egzekucji komorniczej, w razie zajęcia których możemy zaskarżyć komornicze czynności. Rzeczy tych jest dosyć dużo, lecz nie zaszkodzi ich sobie utrwalić.

Komornik nie może więc zająć przedmiotów urządzenia domowego, odzieży codziennej, bielizny, pościeli, jak i również odzieży koniecznej, by dłużnik pełnił służbę czy wykonywał dany zawód. Dotyczy to nie tylko rzeczy dłużnika, ale też jego bliskich.

Egzekucja komornicza nie może dotknąć też zapasów żywnościowych czy opału, w ilości koniecznej dla dłużnika i rodziny do użytku przez okres miesiąca. Dla rolników przydatna może być informacja, że komornik nie może zająć… krowy, dwóch kóz bądź trzech owiec, a także niezbędnej ilości ściółki oraz paszy.

Czego nie może zająć komornik?

Wolne od zajęcia są również rzeczy potrzebne do nauki, łącznie z papierami osobistymi. Tak samo jest z odznaczeniami i przedmiotami, które służą dłużnikowi do uprawiania religijnych praktyk.

Identycznie wygląda sytuacja z przedmiotami codziennego użytku, bez których nie sposób byłoby się obyć, a które mogłyby zostać sprzedane jedynie o wiele poniżej ich wartości.

Nie inaczej jest z wyrobami leczniczymi i medycznymi, koniecznymi dla pacjenta w przeciągu trzech miesięcy. Uwaga: podobnie jak w przypadku odzieży służbowej, zajęciu nie podlegają też dowolne narzędzia służące do pracy zarobkowej dłużnika.

Czy komornik może zająć komputer?

Pewien czytelnik spytał mnie w mailu, czy zasadna była w jego przypadku… komornicza groźba zajęcia komputera.

czy-komornik-może-zająć-komputer

Jakby nie było, w przypadku pracy zdalnej, komputer jest narzędziem służącym do zarobku, wobec czego „uzasadnienie” komornika (cyt. „nie musi pan pracować zdalnie”) jest pozbawione sensu.

Przepis jest dość jasny i równie jasne jest, że jakąkolwiek wykonuje się pracę, zawsze można z niej zrezygnować i znaleźć inną. Taka możliwość przebranżowienia nie usprawiedliwia zajęcia narzędzia zarobku, niezależnie od rodzaju i stosunku pracy.

Czy komornik może zająć świadczenia?

Jak już było wspomniane we wcześniejszych wpisach, komornik nie może ruszyć świadczeń pielęgnacyjnych, rodzinnych, porodowych, alimentacyjnych, ani dedykowanych sierotom zupełnym.

Podobnie ze świadczeniami z ubezpieczeń osobowych, pomocy społecznej i odszkodowań.

POLECAM założyć konto socjalne jeśli na Twoje konto spływają jakiekolwiek świadczenia, wtedy Twoje pieniądze będą w 100% bezpieczne!

Jeśli Skarb Państwa przeznacza dla nas środki na tzw. cele specjalne (chodzi tu m.in o stypendia), także i one nie podlegają zajęciu.

Analogicznie sprawa ma się z egzekucją sum i świadczeń w naturze na pokrycie kosztów albo wyjazdów w służbowych celach.

Jeśli chodzi o inne „niebezpieczne związki” komornika i środków pieniężnych, zostały one opisane wyczerpująco w wielu poprzednich wpisach na tym blogu. Na koniec wspomnę jeszcze o dość rzadko poruszanej kwestii…

Pory urzędowania komornika

Jako że nie jest to działalność prywatna, komornik nie prowadzi czynności w dowolnych godzinach, wedle własnego uznania.

Komorników obowiązują dni robocze oraz soboty, kiedy to pracują od godziny 7:00 do 21:00.

To jednak nie tak, że komornik nie może odwiedzić nas w niedzielę lub w porach nocnych. Musi jednak mieć na to zezwolenie od prezesa danego sądu rejonowego.

Uwaga: jeśli komornik rozpoczął swoje czynności przed godziną 21:00, po jej wybiciu może je kontynuować, o ile przerwa w tych czynnościach zbytnio skomplikowałaby procedurę egzekucji.

Co jednak trochę zabawne (aczkolwiek całkowicie legalne), to komornik samodzielnie ocenia sytuację i decyduje o takiej konieczności lub jej braku.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że udało Ci się dotrzeć do końca tego przydługawego, lecz treściwego poradnik na temat tego, co może komornik i jakie ma uprawnienia.

Mam nadzieję, że praca jaką włożyłam w zebranie najważniejszych informacji na temat pracy komornika, pomoże Ci w walce o swoje przed komornikiem!

Koniecznie też przeczytaj te artykuły: