Co może KOMORNIK i jakie ma uprawnienia? UZBRÓJ się w WIEDZĘ!

Co może komornik? co ma prawo zająć a czego nie? Postanowiłam stworzyć serię poradników, które dotyczą najczęściej zadawanych przez Was pytań odnośnie uprawnień komornika.

W dzisiejszym poradniku dowiesz się co może komornik i jakie ma uprawnienia, poniżej znajduje się lista pytań, na których odpowiedź zamieściłam poniżej:

Czy dwóch komorników może zająć wynagrodzenie?

W Polsce co do zasady, dwóch lub więcej komorników nie może wykonać egzekucji na tej samej rzeczy np. na wynagrodzeniu, o czym mówi artykuł 77 Kodeksu postępowania cywilnego (KPC.). Ale prawo nie wyklucza zastosowania kilku zajęć komorniczych na dłużniku.

W artykule 803 KPC. jest mowa o tym, że „tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika, chyba że z treści tytułu wynika co innego” a wobec dłużnika mogą być wydane różne tytuły.

Jeden dotyczący egzekucji z wynagrodzenia, a drugi dotyczący egzekucji z konta bankowego. Zatem podsumowując, gdy pensja wpływa na konto to komornik, który pierwszy wszczął egzekucję, zaspokaja z niej wierzyciela.

Czy dwóch komorników może prowadzić egzekucję?

Tak. Na podstawie artykułu 803 w Kodeksie postępowania cywilnego. W tym artykule jasno powiedziano, że podstawą do egzekucji jest tytuł wykonawczy. W sądzie wierzyciel może uzyskać tytuł wykonawczy z klauzulą wykonalności.

Jeśli dłużnik ma kilku wierzycieli może dojść do tego, że każdy z nich uzyska tytuł wykonawczy i sąd wyznaczy każdemu innego komornika. Na mocy tytułu wykonawczego jeden komornik może zająć ruchomości, drugi komornik wynagrodzenie, a trzeci komornik nieruchomość.

Czy komornik wpisuje do KRD?

Nie. To wierzyciel, czyli osoba lub firma, wobec której jesteśmy dłużni, ma prawo wpisać dłużnika do KRD. Może to być np. osoba fizyczna, która uzyskała wyrok sądu opatrzony klauzulą wykonalności.

Jednak co do zasady, wierzyciel może wpisać dłużnika do bazy KRD, gdy jego dług wynosi minimum 200 zł (dla osoby fizycznej) i jest wymagalny od 60 dni – czyli minęło 60 dni od ostatecznego terminu zapłaty, a ta nie nastąpiła. Jednak po tych 60 dniach wierzyciel musi poinformować dłużnika o dokonaniu wpisu i dopiero po 30 dniach od tej daty wierzyciel może faktycznie dokonać wpisu do KRD.

Czy u komornika dług się przedawnia?

Należy zacząć od tego, że komornik działa na mocy uzyskanego tytułu wykonawczego w postępowaniu sądowym, które wszczyna wierzyciel. A zatem komornika interesuje tylko przedmiot tytułu wykonawczego, a nie sam dług, oraz to, czy jest on przedawniony, czy nie.

Jeśli jednak dłużnik ma wiedzę, że dług u wierzyciela, który uzyskał tytuł wykonawczy, uległ przedawnieniu, to dłużnik może wszcząć powództwo przeciwegzekucyjne. Trzeba tutaj jednak udowodnić, że do przedawnienia doszło i nie został przerwany bieg przedawnienia. Warto jednak wiedzieć, jakie są obowiązujące terminy, bowiem mogą być one różne. Terminy można znaleźć w KPC. m.in. w artykułach 722, 778 i 792.

Jeśli chodzi o przedawnienie długu u komornika, to dług stwierdzony prawomocnym wyrokiem sądowym (nakaz zapłaty, klauzula wykonalności) ulega przedawnieniu po 6 latach.

Czy komornik może wejść do mieszkania, które nie należy do dłużnika?

Tak, komornik jest uprawniony do wejścia do mieszkania, które nie należy do dłużnika, a jedynie je wynajmuje lub tam przebywa. Mówi o tym artykuł 814 Kodeksu postępowania cywilnego. Jest to problematyczne dla osób wynajmujących mieszkanie lub mieszkających u rodziny.

Komornik ma prawo przeszukać mieszkanie w celu znalezienia wartościowych ruchomości, a w gestii właściciela danego przedmiotu, jeśli nie jest nim dłużnik, leży udowodnienie, że należą do niego, a nie do dłużnika i wtedy komornik nie może ich zatrzymać na poczet spłaty długu.

Jeśli mimo udowodnienia, że dany przedmiot nie należy do dłużnika, komornik zajmie go, to właścicielowi tego przedmiotu przysługuje złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego <— wzór takiego wniosku znajdziesz tutaj.

Czy komornik może zająć darowiznę?

To zależy, o jaką darowiznę chodzi. Bo jeśli ty otrzymałeś darowiznę i jesteś dłużnikiem, to komornik może ją zająć. Ale jeśli dłużnikiem jest osoba, która tobie udzieliła darowizny, to za długi zaciągnięte po otrzymaniu darowizny od dłużnika, Ty nie odpowiadasz i z tejże darowizny komornik nie może ściągnąć wierzytelności.

Warto też wiedzieć, że to wierzyciel decyduje o tym, z czego będzie domagał się spłaty długu na mocy tytułu wykonawczego. Jeśli wierzyciel nie wie o darowiźnie, to jest szansa uniknięcia egzekucji z jej tytułu.

Czy komornik może wejść do mieszkania pod nieobecność dłużnika?

Tak. Trzeba zawsze pamiętać, że komornik jest urzędnikiem państwowym, a więc ma więcej praw niż wierzyciel czy nawet windykator. Jeśli dłużnik uchyla się od wpuszczenia do mieszkania komornika lub komornik nie może go zastać, ma prawo zgodnie z artykułem 814 Kodeksu postępowania cywilnego wejść do mieszkania pod nieobecność dłużnika i dokonać przeszukania pod kątem wartościowych ruchomości, które spłacą wierzytelność.

Komornik ponadto ma prawo sprowadzić ślusarza lub skorzystać z asysty Policji, jeśli dłużnik nie chce do mieszkania wpuścić komornika! Koszty ślusarza i interwencji Policji, zostaną wtedy dopisane do kosztów egzekucji komorniczej i pokryje je dłużnik.

Czy komornik może wejść do mieszkania bez zgody właściciela?

Tak. Na mocy artykułu 814 KPC. Komornik mający tytuł wykonawczy ma prawo wejść do mieszkania pod nieobecność dłużnika lub bez jego zgody. Jednak musi tego dokonać w godzinach od 6 do 22 w dni robocze. Jeśli właściciel mieszkania nie wyraża zgody na wejście komornika do środka, może dojść do sytuacji, gdy komornik skorzysta ze ślusarza, aby otworzył zamki albo z pomocy policji, gdy dłużnik zachowuje się agresywnie.

Warto wiedzieć, że jeśli dłużnik nie jest właścicielem mieszkania to w gestii właściciela leży udowodnienie komornikowi, że przedmioty tam zastane, są jego własnością, a nie dłużnika i że komornik nie może ich włączyć do egzekucji.

Czy komornik może rozłożyć dług na raty?

Nie. Mimo że komornik jest urzędnikiem państwowym i odpowiada za prowadzone postępowanie egzekucyjne, to sam komornik nie ma uprawnień, aby negocjować z dłużnikiem spłatę długu, umorzyć go czy rozłożyć na raty. Tutaj trzeba skontaktować się bezpośrednio z wierzycielem i z nim dojść do porozumienia. O tym, jak negocjować z wierzycielem <— pisałam w tym poradniku, koniecznie tu zajrzyj.

Czy komornik może wejść do wynajmowanego mieszkania?

Tak. Komornik może wejść do wynajmowanego przez dłużnika mieszkania, taką władzę daje mu artykuł 814 KPC. Komornik może wejść do wynajmowanego mieszkania, pod nieobecność dłużnika czy bez zgody właściciela. Jednak właściciel – wynajmujący dłużnikowi mieszkanie, musi przedstawić komornikowi stosowne dokumenty np. faktury zakupu  danych przedmiotów lub zeznania świadków, że ruchomości te i samo mieszkanie – nie należą do dłużnika.

Tylko wtedy dłużnik nie ma prawa przeprowadzić egzekucji z tychże rzeczy. Jeśli właściciel tego nie udowodni, komornik ma prawo domniemać, że rzeczy znajdujące się w wynajmowanym mieszkaniu, są własnością dłużnika i komornik może je spieniężyć na poczet spłaty długu.

Czy komornik może zająć dopłaty bezpośrednie?

Według przepisów z artykułu 32 ustawy z dnia 9 maja 2008 roku o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przewidziane jest wyłączenie postępowania KPC., oraz postępowania egzekucyjnego w administracji należności płatności realizowanych przez ww. Agencję.

Jednocześnie, Agencja nie może przekazywać środków m.in. z dopłat bezpośrednich na rachunek komornika, a jedynie na rachunek producenta wolnego do wskazanej płatności we wniosku. Oznacza to, że komornik nie może zająć dopłaty, ale to nie oznacza równocześnie, że dłużnik nie odpowie za niezapłacone zobowiązania.

Czy komornik może eksmitować na bruk?

Komornik, jeśli uzyskał tytuł wykonawczy obejmujący egzekucję z nieruchomości, ma prawo ją zająć, oszacować i opisać oraz sprzedać w trakcie licytacji komorniczej. Jeśli jednak lokator dłużnik nie opuszcza mieszkania mimo wskazanego przez komornika tytułu wykonawczego, to komornik ma prawo eksmitować lokatora bez zapewnienia mu lokalu zastępczego.

Wyjątki zapisano w ustawie o ochronie praw lokatorów mieszkaniowych. Między innymi komornik nie może eksmitować lokatora w tzw. okresie ochronnym od 1 listopada do 31 marca (ale od tego też są wyjątki art.17) oraz kobiet w ciąży czy małoletnich, czy bezrobotnych. Ogólnie jednak komornik ma prawo eksmitować dłużnika.

Czy komornik może egzekwować przedawnione roszczenie?

Co do zasady, komornik otrzymuje tytuł wykonawczy, na mocy którego prowadzi postępowanie egzekucyjne z przedmiotu wskazanego przez wierzyciela. Komornik nie musi sprawdzać, czy roszczenie jest przedawnione. Jeśli komornik o przedawnieniu nie wie, to dalej będzie prowadził egzekucję.

Ale jeśli dłużnik ma pewność, że roszczenie jest przedawnione. to musi sam złożyć powództwo przeciwegzekucyjne i udowodnić, że nastąpiło przedawnienie długu, a co ważniejsze, że jego bieg nie został przerwany.

Terminy przedawnień można znaleźć w nowelizacji Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego uchwalonej 13 kwietnia 2018 r.

Czy komornik może zająć ekwiwalent za urlop?

Tutaj można się oprzeć na wyroku z dnia 29 stycznia 2007 r. sygnatura akt II PK 181/06, gdzie Sąd Najwyższy uznał, że z ekwiwalentu za urlop mogą być potrącone tylko należności określone w art. 87, ustęp 1 Kodeksu pracy, inne potrącenia wymagają pisemnej zgody pracownika.

W art. 87 ustęp 1 znajdują się między innymi potrącenia: na mocy tytułu wykonawczego na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych oraz należności innych niż świadczenia alimentacyjne, kary pieniężne przewidziane i zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi.

Pracodawca ma jednak obowiązek dokonać potrącenia zajęcia komorniczego. Trzeba pamiętać, że polskie prawo nie jest precedensowe i wyrok Sądu Najwyższego należy traktować jako wskazówkę do rozwiązania sprawy, a nie jako wyrok do otrzymania w swojej sprawie.

Czy komornik może zająć emeryturę za długi syna?

Nie. Rodzice żyjącego dziecka nie mogą być obciążeni obowiązkiem spłaty jego zadłużenia. Po pierwsze, żeby dokonać zadłużenia, syn musiał być pełnoletni, a więc według prawa, to on odpowiada za swoje czyny.

Zatem przeciwko rodzicom żaden sąd nie wyda tytułu wykonawczego, na mocy którego działa komornik. Inaczej sprawa się ma, gdyby syn umarł. Po zmarłym dłużniku zostaje spadek. Żeby uniknąć spłaty długów, trzeba wtedy cały spadek odrzucić albo przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza (odpowiedzialność za długi tylko do wysokości pozostawionego przez zmarłego spadku).

Czy komornik może wstrzymać egzekucję?

TAK! komornik ma prawo wstrzymać egzekucję komorniczą, jest to możliwe na mocy artykułu 822 Kodeksu postępowania cywilnego. Komornik może wstrzymać egzekucję, ale tylko, gdy przed jej rozpoczęciem dłużnik okaże dowód na piśmie, że dopełnił obowiązku spłaty zobowiązania lub też, że to wierzyciel udzielił mu zwłoki – odroczył termin.

Także sąd może postanowić o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego na mocy np. art. 773 § 1, art. 852 § 2, art. 979 § 1, art. 988 § 2, art. 1028 § 4 KPC. Jednak istotne jest, aby wiedzieć, że komornik sam na nasze prośby nie może wstrzymać egzekucji.

Czy komornik może zabrać ekwiwalent za urlop?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop jest traktowany jak wynagrodzenie za pracę, dlatego potrącenia, czyli zabrania ekwiwalentu, komornik może dokonać wedle zasad zapisanych w artykule 87 Kodeksu pracy.

Także ustalone wysokości potrąceń są wysokościami dopuszczalnymi dla potrącenia z wynagrodzenia. Ale trzeba pamiętać, że potrącenie dokonuje się od kwoty łącznej: ekwiwalentu za urlop i wynagrodzenia, dlatego nawet osoby, które byłyby “chronione” zarabiając kwotę nieprzekraczającą kwoty wolnej od potrąceń, przy doliczeniu ekwiwalentu ich dochód będzie przekraczał tę kwotę, a więc komornik wtedy może dokonać potrącenia ekwiwalentu.

Czy komornik jest organem egzekucyjnym?

W artykule 17 ust. Konstytucji komornik jest zawodem zaufania publicznego, jest przedstawicielem władzy publicznej i działa przy sądzie rejonowym. Jest też gwarantem wykonalności wyroków sądowych i zajmuje się egzekucją na mocy tytułu wykonawczego wydanego przez sąd.

Czynności egzekucyjne komornik ma powierzone przez państwo, a zatem używa on pieczęci urzędowej z godłem, ale też korzysta z ochrony prawa karnego, która mu przysługuje jako urzędnikowi państwowemu.

W Polsce do organów egzekucyjnych zalicza się sądy rejonowe i działających przy sądach rejonowych komorników wedle artykułu 758 Kodeksu postępowania cywilnego.

Jednak czynności egzekucyjne zastrzeżone dla sądów wymienione są w artykule 759 ustęp 1 KPC. Dlatego pozostałe czynności możliwe są do prowadzenia dla komornika.

Z kolei jego prawa i obowiązki określa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji. Zatem można powiedzieć, że komornik jest organem egzekucyjnym.

Czy komornik zawiadamia o egzekucji komorniczej?

Komornik ma obowiązek doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji na mocy artykułu 805 KPC.

Art. 805. § 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji.

Zawiadomienie może przybrać trzy formy: zawiadomienie pisemne, odpis zajęcia, protokół zajęcia ruchomości. Od momentu doręczenia zawiadomienia dłużnikowi, zaczyna się bieg terminu do wniesienia przez dłużnika zażalenia na postanowienie i nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności.

Od tego momentu dłużnik ma tydzień na skierowanie sprawy do sądu okręgowego (art. 795 ust. 2 KPC. oraz art. 394-398 KPC.).

Zawiadomienie wysłane pocztą wysyłane jest listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Nie odebranie zawiadomienia nie oznacza, że komornik nie podejmie egzekucji komorniczej.

Warto jednak wiedzieć, że w tytule wykonawczym wierzyciel określa przedmiot zajęcia. Może to być wynagrodzenie za pracę, świadczenie, ruchomość, nieruchomość lub inne prawo majątkowe.

Dłużnik, jeśli nie rozumie treści pisma lub ma wiedzę, że roszczenie jest przedawnione, może skorzystać z bezpłatnej infolinii Krajowej Rady Komorniczej w celu porady lub wyjaśnienia czego dotyczą niezrozumiałe zapisy.

Czy komornik może prowadzić egzekucję za granicą?

Polski komornik jest polskim urzędnikiem państwowym i jest ograniczony terytorialnie do prowadzenia egzekucji. A w zasadzie komornik działa przy sądzie rejonowym, więc ogranicza go teren danego rejonu.

Jest to zapisane w artykule 1110 KPC.

Art. 1110. Do jurysdykcji krajowej należą również inne niż wymienione w art. 1106-11091 sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym, jeżeli sprawa dotyczy osoby będącej obywatelem polskim, cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej albo osoby prawnej lub niebędącej osobą prawną jednostki organizacyjnej, mającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, a także, jeżeli sprawa z innych względów wykazuje wystarczający związek z polskim porządkiem prawnym.

Natomiast polski komornik może z powodzeniem uzyskać europejski tytuł egzekucyjny. Na mocy tego tytułu, organ odpowiadający funkcji polskiego komornika, będzie prowadził egzekucję na terenie państwa członkowskiego.

Wzory pism komorniczych, które mogą Ci się przydać:

Jeśli potrzebujesz któryś z poniższych wzorów, to wystarczy, że go pobierzesz, wydrukujesz i uzupełnisz swoimi danymi, by następnie wniosek doręczyć komornikowi osobiście lub drogą listowną (listem poleconym).

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego

wniosek-do-komornika-o-zwolnienie-spod-zajecia-konta-bankowego-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego WZÓR

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia renty lub emerytury

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia emerytury renty

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia emerytury renty

Zbieg egzekucji komorniczych – wzór pisma

zbieg-egzekucji-komorniczych-wzor-pisma

Zbieg egzekucji komorniczych – wzór pisma

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

pismo-wniosek-do-komornika-o-zwrot-pieniedzy-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy wzór

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej

Wniosek-o-obnizenie-kosztow-egzekucji-komorniczej-wzor-pdf-doc

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej – wzór

Wniosek do wierzyciela o zawieszenie/odstąpienie od egzekucji komorniczej

Wniosek-do-wierzyciela-o-zawieszenie-odstąpienie-od-egzekucji-komorniczej-wzor-pdf-doc

Wniosek do wierzyciela o zawieszenie/odstąpienie od egzekucji komorniczej

Wniosek o wstrzymanie/zawieszenie egzekucji komorniczej

wniosek-o-wstrzymanie-zawieszenie-egzekucji-komorniczej-wzor-pdf-doc

Wniosek o wstrzymanie/zawieszenie egzekucji komorniczej

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia świadczenia świadczeń nieobjętych egzekucją

Wniosek-do-komornika-o-zwolnienie-spod-zajecia-swiadczenia-swiadczen-nieobjetych-egzekucja

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia świadczenia świadczeń nieobjętych egzekucją

Wniosek o wgląd do akt komorniczych

Skarga na czynności komornika

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Artykuły warte przeczytania:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

25 komentarzy w “Co może KOMORNIK i jakie ma uprawnienia? UZBRÓJ się w WIEDZĘ!”
 1. Mam długu 52 tysiące zł i komornik mnie wzywa na wyjaśnienie, czy mogę z komornikiem dojść do ugody?

  1. Janina Gołębiecka

   Komornik jest jedynie narzędziem w rękach wierzyciela i nie można z komornikiem negocjować czegokolwiek. Niestety nie ma technicznej możliwości, aby dogadać się z komornikiem, jedyną opcją, aby powstrzymać egzekucję komorniczą jest:

   – dojście do porozumienia z wierzycielem w sprawie spłaty długu,
   – spisać ugodę z wierzycielem i poprosić go o umorzenie egzekucji.

   … bo tylko wierzyciel może wystąpić z wnioskiem do komornika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Dlatego namawiam Cię abyś spróbowała wynegocjować jakieś warunki spłaty zadłużenia z samymi wierzycielami. Nie tylko będziesz w stanie uzgodnić dogodną dla Ciebie ratę spłaty zadłużenia, ale i poniesiesz mniejsze koszty egzekucji komorniczej, bo komornik naliczy sobie jedynie 5% prowizji od wpłaconego przez Ciebie długu na rzecz umorzonej egzekucji komorniczej.

 2. Mam takie pytanie: czy komornik może naliczyć opłatę egzekucyjną na blisko 400 PLN oraz koszty komornicze na ponad 50 PLN przy nie zapłaconym mandacie na kwotę 100 zł +odsetki około 100 zł? Nie mam zamiaru uchylać się od tego mandatu z przed blisko 10 lat o którym zapomniałem Ale tu trochę przegięcie żeby z 200 robiło się prawie 700 PLN do płacenia… dodam, że pracuje za najniższą krajową I jestem ciekaw czy mogę jakoś się starać o zmniejszenie tych kwot związanych z komornikiem?

  1. Janina Gołębiecka

   Witaj Piotrku, komornik zawsze za swoją pracę nalicza sobie należności. Jeśli chcesz sprawdzić czy komornik pobrał od Ciebie prawidłową kwotę, to zajrzyj proszę do artykułu: Koszty i opłaty komornicze.

 3. Czy komornik ma prawo wejść do firmy w której pracuje dłużnik i robić dużego szumu, tak by wszyscy pracownicy słyszeli, że ta i ta osoba jest poszukiwana przez komorników, żartować sobie że może siedzi w więzieniu? Czy wchodzi tutaj w grę jakaś ochrona danych osobowych?

  Cała firma słyszała żartobliwe teksty jednego z dwóch Panów, którzy zawitali do firmy. Nie wiem czy dla dobra firmy jest coś takiego w ogóle akceptowalne?

 4. Witam,

  Od jednego z moich komorników otrzymałem informację że komornikiem prowadzącym moją sprawę powinien być komornik odpowiedzialny za obręb mojego zameldowania zamieszkania. Chodzi mi o to że ten komornik ten “mój…” jest skory do jakiejkolwiek ugody bylebym płacił kwoty które możemy ustalić kompromisowo i muszę się tego trzymać. Zdarzyło mi się już raz że tytuł wykonawczy z innego miasta komornika przekazałem sam do mojego komornika aby to trafiło do niego aby on przejął moją sprawę i w kolejny ludzki sposób mogę się z nim dogadać, na kwotę jaką wpłacą, generalnie to on dzieli jedną moją kwotę wpłaconą na moich wierzycieli że co miesiąc spływają do wierzycieli jakieś tam podzielone przez komornika kwoty i jest ok.. akurat w tym przypadku było trochę inaczej bo sprawa trafiła do innego komornika z mojego miasta “x” i chyba jest coś na rzeczy.

  Chciałem się dopytać mieszkam w mieście (to jest też mój obręb podatkowy) “x” a w obrębie tym gdzie jestem zameldowany mieszkam jest też komornik – komornicy “x” z miasta “x” czy tak jest naprawdę że komornik może wystąpić do komornika “y” z miasta “y” który otrzymał z sądu miasta “y” o przekazanie mojej sprawy do niego? Czy komornik “y” może odmówić czy ma obowiązek ustawowy czy coś podobnego przekazać sprawę do komornika z miasta mojego “x:? Jeszcze doprecyzuję że działalność gospodarczą mam zarejestrowaną w mieście “x” i tu też płacę podatki w mieście “x”, ale działalność z której wynikł problem (sklep) mam w mieście “y”. Chyba trochę to wszystko zawiłe ale mam nadzieję że wiecie o co mi chodzi.

  Proszę o informację zwrotną.
  Dziękuję

 5. Komornik zabiera mi pieniądze niezbędne na leki – co mogę zrobić? Komornik egzekwuje ode mnie spory dług dla banku, obecnie komornik głównie zaspokaja się z innej egzekucji od mojego dłużnika, od którego egzekwuje ok 600 zł miesięcznie. Ja tymczasem zachorowałem, w czerwcu zdiagnozowano mi raka mózgu. Brak mi środków na leczenie.

  Czy istnieje jakaś prawna możliwość zatrzymania egzekucji z przyczyn etycznych, abym mógł te środki ściągane od mojego dłużnika przeznaczać na swoje leczenie?

 6. Przemysław

  Witam. Czy komornik może zająć samochód jeżeli jest sporządzona umowa z moim synem mieszkającym na innym adresie? że syn jest we władaniu pojazdu i oczywiście jego użytkownikiem.

  Umowa jest potwierdzona notarialnie, samochód jest zarejestrowany na mnie.
  Proszę o informację ,czy komornik ma prawo zająć wynagrodzenie z konta nie powiadamiając mnie o tym przed egzekucją? Pozdrawiam.

 7. Witam, chciałabym zapytać ile komornik może zabrać mi z zasiłku macierzyńskiego?

 8. Witam, mam zajecie komornicze, jestem osobą bezrobotna, otrzymuje kuroniówkę w wysokości 500 zł, alimenty, oraz 500 plus na dwoje dzieci, mam pytanie: czy te środki może mi zająć komornik? jeśli nie to co dalej się potoczy i tez nie mam żadnego majątku… samochodu czy podobnych rzeczy, opisałem to wszystko komornikowi, czy komornik może mi anulować dług?

  1. Janina Gołębiecka

   Witaj, jeśli chodzi o kuroniówkę, to zapraszam Cię do odwiedzenia wpisu: czy komornik może zająć zasiłek dla bezrobotnych. Jeśli natomiast chodzi o alimenty i świadczenie 500+, to komornik nie ma prawa ich zajmować, oba świadczenia wyjęte są spod egzekucji komorniczej i podlegają prawnej ochronie przed komornikiem. Odpowiadając teraz na pytanie: czy komornik może anulować dług, odpowiedź brzmi: NIE. Komornik nie ma prawa rozporządzać wierzytelnością wierzyciela. Prawo do umorzenia zadłużenia ma tylko wierzyciel.

 9. Zajęcie zapomogi świątecznej z funduszu ZFŚS. Mam od kilku lat zajęcie komornicze na wynagrodzeniu otrzymywanym z tytułu umowy o pracę. Nabrałem kilka lat temu kilka kredytów oraz chwilówek w kilku
  firmach pożyczkowych, na początku je spłacałem, ale szybko sytuacja zaczęła mnie przerastać i przestałem spłacać.

  Co mogę zrobić żeby komornik nie zajął zapomogi świątecznej wypłacanej z ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w tym miesiącu? Komornik już pobrał odpowiednią część wynagrodzenia i otrzymałem pensję w wysokości około 1400 zł netto.

  Mam małego synka (20-msc) i musimy z żoną kupić opał i musimy kupić podstawowe artykuły spożywcze, żeby choć odrobinę poczuć święta i mieć co położyć na stół podczas kolacji wigilijnej. Co mogę zrobić?

  Jak otrzymać świadczenie zapomogi z ZFŚS w całości? czyli w kwocie 600 zł brutto? Do tej pory wszystkie świadczenia trafiały do komornika. Jaki wniosek lub prośbę napisać i jak to zrobić? proszę o szybką odpowiedź. Pozdrawiam.

 10. Jestem dłużnikiem, mam mieszkanie 20m2 we współwłasności z siostrą i mamą, sprzęt AGD należy do osób, które sprzedały mi mieszkanie, bo muszę im dopłacić 4.500 zł. Faktury są na nich, co zrobi komornik w takim przypadku? Nic nie należy w zasadzie do mnie, jesteśmy współwłaścicielami tego mieszkania. Nie wiem co zrobi komornik i co zabierze z tego mieszkania. Proszę o poradę, bo nie stać mnie na prawnika.

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli chodzi o mieszkanie, to komornik ma prawo, aby jedynie zająć i oddać na licytacje komorniczą nieruchomości Twoją część udziału w tym mieszkaniu, a więc będzie to Twoje 50% udziału w nieruchomości. Z doświadczenia wiem, że takie udziały bardzo ciężko sprzedać na aukcji komorniczej, bo kto teraz kupi pół mieszkania prawda? więc o tą kwestię raczej nie powinieneś się martwić. Jeśli natomiast chodzi o przedmioty znajdujące się w tym mieszkaniu, to póki ruchomości te prawnie nie należą do Ciebie, komornik nie ma prawa ich zająć, bo są jeszcze własnością osób trzecich.

 11. Witam. Mam pytanie odnośnie komornika, otóż mieszkam w domu rodziców i tu mam zameldowanie. W tym domu nic nie jest moje. Jak działa komornik w takiej sytuacji? Dom też jest rodziców. Na chwile obecną nie mam dochodów finansowych. Czy jak dojdzie do rozprawy, to od razu przychodzi komornik, czy też najpierw dostaje wezwanie sądowe do zapłaty i dopiero wtedy jak w określonym terminie nie spłacę długu, to do akcji wchodzi komornik? Dziękuję i pozdrawiam.

  1. Janina Gołębiecka

   Dla bezpieczeństwa, aby komornik nic nie zajął co nie należy do ciebie radzę, aby Twoi rodzice zaopatrzyli się w dowody zakupu tych droższych przedmiotów które w domu posiadają, mogą to być rachunki i faktury, lub dowody zakupu w postacie wyciągu z konta bankowego. Natomiast o tym, kiedy komornik przychodzi do domu <-- pisałam szeroko w tym artykule, zajrzyj tam koniecznie.

 12. Chciałem się dowiedzieć, czy mogę napisać do komornika o podanie kwoty i jakich wierzycieli spłacił poprzez e-mail? czy to musi być pocztą? bo napisałem mu e-mail to odpisał mi, że mam do niego zadzwonić, a przez dzwonienie nic nie zapamiętam i co mam do niego napisać? że jaki to paragraf? dziękuję za pomoc.

 13. Mam spór z komornikiem. Sytuacja jest bardzo podobna, jak ta opisywana w artykule https://jakwyjsczdlugow.pl/splata-dlugu-a-umorzenie-postepowania-egzekucyjnego/. Różnica polega na tym, że po wpłacie całości zadłużenia do wierzyciela, komornik dwa dni później ściągnął kwotę z zajętego konta (oczywiście dużo wyższą).

  W tej chwili mamy dwukrotnie spłacone zadłużenie, i od 4 miesięcy nikt nie kwapi się by zwrócić nadpłatę. Wierzyciel, wysłał pismo w którym informuje, że wpłata OD NAS dotarła w całości, natomiast komornik stoi na stanowisku, że to on wyegzekwował należność. Co w takiej sytuacji ? Kto ma zwrócić nadpłatę?

  1. Janina Gołębiecka

   Myślę, że tutaj kluczową rolę będzie grała data z jaką przekazaliście pieniądze wierzycielowi z datą w jakiej komornik zajął środki na koncie bankowym. Jeśli faktycznie spłaciliście dług wierzycielowi zanim komornik zajął Wam konto, to należałoby złożyć skargę na komornika, wzór skargi znajdziecie w dziale wzory pism, skargę składa się do komornika który zaniechał czynności. Myślę, że sprawa powinna się wyklarować, gdy zaczniecie dochodzić swoich racji u organu egzekucyjnego.

 14. Otrzymałem prawomocny wyrok z tytułem uprawnienia do egzekucji, “za jednoczesnym zwrotem” , ja mam zwrócić pieniądze wierzycielowi, a on mi telewizor w takim stanie jaki wysłałem – jest protokół odbioru. Telewizor został mi zwrócony uszkodzony, nie kompletny, wysłałem sprawny i kompletny. Zwróciłem pieniądze, a on nie chce mi zwrócić mojego sprawnego telewizora, co mam dalej robić, czy komornik mi pomoże?

 15. Cześć, chciałbym zapytać o taką kwestię, mianowicie chodzi o dopłaty bezpośrednie, rodzice otrzymali takie dopłaty i obawiają się, że komornik im je zabierze. Długi rodziców są spłacane z emerytury jaką otrzymują, proszę odpowiedzieć, czy dopłaty bezpośrednie może zająć komornik? ewentualnie czy można coś z tym zrobić?

  1. Janina Gołębiecka

   Witaj Krystyno, z tego co wiem komornik nie będzie mógł zająć 13tej emerytury jaką każdy emeryt otrzyma od Państwa.

Comments are closed.